Utsädeslag (1976:298)

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
1976-05-13
Ändring införd
SFS 1976:298 i lydelse enligt SFS 2005:1218
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  I denna lag förstås med

 1. utsäde, dels frö som är avsett till utsäde med undantag av skogsfrö, dels utsäde av potatis (utsädespotatis),
 2. certifiering av utsäde, förvaltningsuppgift som innebär kvalitetskontroll av utsäde, försegling av förpackning med utsäde och utfärdande av bevis om detta,
 3. saluföring av utsäde, sådan överlåtelse av utsäde, lagerhållning av utsäde för försäljning och utbjudande av utsäde till försäljning, som sker yrkesmässigt. Lag (2000:1262).

2 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att utsäde av visst slag får saluföras endast om utsädet har

 1. certifierats, eller
 2. kvalitetskontrollerats på annat sätt än genom certifiering.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter också om andra villkor för saluföring än som avses i första stycket och om förbud mot saluföring. Lag (2000:1262).

3 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. certifiering och annan kvalitetskontroll,
 2. godkännande av leverantörer av utsäde som skall utföra annan kvalitetskontroll än certifiering, av personer som skall utföra besiktning av utsädesodlingar och av sådana laboratorier som skall analysera utsäde.

[S2]Myndighetsutövning som avses i första stycket 1 får av regeringen överlämnas till en juridisk person som regeringen har godkänt för uppgiften. Regeringen får överlåta åt en förvaltningsmyndighet att besluta om sådant överlämnande eller godkännande. Lag (2000:1262).

4 §  Tillsyn över att föreskrifter meddelade med stöd av denna lag följs utövas av den eller de myndigheter som regeringen bestämmer.

[S2]En tillsynsmyndighet har rätt att få tillträde till lokaler och andra utrymmen och att där ta prov. Myndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen. Detta gäller också för EG:s institutioner och för inspektörer och experter som utses av institutionerna.

[S3]Polismyndigheten skall på begäran lämna den hjälp som behövs vid tillsynen.

[S4]Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för att bestämmelserna i första stycket skall efterlevas. Förelägganden kan förenas med vite. Lag (2000:1262).

4 a §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur tillsynen skall bedrivas. Lag (2000:1262).

5 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att den som yrkesmässigt förpackar eller saluför utsäde

 1. skall göra anmälan om sin verksamhet till Statens jordbruksverk,
 2. skall föra journal över vissa utsädespartier. Lag (2005:1218).

8 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrift som har meddelats med stöd av 2 § döms till böter, om inte gärningen är belagd med straff i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Till samma straff döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter anmälningsskyldighet som föreskrivits med stöd av 5 §.

[S2]I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

[S3]Vara som varit föremål för brott mot föreskrift, meddelad med stöd av 2 §, skall förklaras förverkad, om det inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller utbyte av sådant brott. I stället för varan kan dess värde förklaras förverkat.

[S4]Har någon gjort sig skyldig till brott enligt första stycket, skall han ersätta tillsynsmyndigheten kostnader för undersökning av taget prov. Lag (2000:1262).

9 §  Tillsynsmyndighetens beslut enligt 4 § fjärde stycket får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2000:1262).

Ändringar

Utsädeslag (1976:298)

Lag (1978:203) om ändring i lagen (1976:298) om statsplombering av utsäde och om växtförädlingsavgift

Lag (1979:298) om ändring i lagen (1976:298) om statsplombering av utsäde och om växtförädlingsavgift

Lag (1984:202) om ändring i utsädeslagen (1976:298)

  Förarbeten
  Prop. 1983/84:71
  Omfattning
  ändr. 6, 7 §§
  Ikraftträder
  1984-07-01

Lag (1984:560) om ändring i utsädeslagen (1976:298)

  Förarbeten
  Prop. 1983/84:191
  Omfattning
  upph. 5 §; ändr. 6, 7 §§
  Ikraftträder
  1984-07-01

Lag (1985:113) om ändring i utsädeslagen (1976:298)

Lag (1992:1682) om ändring i utsädeslagen (1976:298)

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:119, Bet. 1992/93:JoU6
  Omfattning
  upph. 6 §; ändr. 1, 2, 3, 4, 7, 8 §§; nya 3 a, 9 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. av 1992:1682

Lag (1994:274) om ändring i utsädeslagen (1976:298)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:219, Prop. 1993/94:100, Bet. 1993/94:JoU13
  Omfattning
  ny 5 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:628) om ändring i utsädeslagen (1976:298)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:367, Prop. 1993/94:203, Bet. 1993/94:UU23
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Ändring, SFS 1994:1114

  Omfattning
  ikrafttr. av 1994:628

Lag (1995:1701) om ändring i utsädeslagen (1976:298)

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:55, Prop. 1995/96:22, Bet. 1995/96:JuU7
  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1996-05-01

Lag (1996:1560) om ändring i utsädeslagen (1976:298)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:113, Prop. 1996/97:1, Bet. 1996/97:JoU1
  Omfattning
  ny 6 §; omtryck
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (2000:1239) om ändring i utsädeslagen (1976:298)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:28, Prop. 1999/2000:124, Bet. 2000/01:JuU2
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:1262) om ändring i utsädeslagen (1976:298)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:31, Prop. 1999/2000:112, Bet. 2000/01:MJU4
Omfattning
upph. 5 §; nuvarande 3 a, 4 §§ betecknas 4, 5 §§; ändr. 1, 2, 3 §§, de nya 4, 5 §§, 8, 9 §§; ny 4 a §: omtryck
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2005:1218) om ändring i utsädeslagen (1976:298)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:108, Prop. 2005/06:1, Bet. 2005/06:MJU2
Omfattning
ändr. 5, 7 §§
Ikraftträder
2006-01-01