SJVFS 2011:18

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:43) och allmänna råd om företagsstöd och projektstöd

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2011:18

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2007:43) och allmänna råd om

företagsstöd och projektstöd;

Utkom från trycket

den 25 m rs 2011

a

Omtryck

beslutade den 24 mars 2011.

Statens jordbruksverk föreskriver med stöd av 1 kap. 30 § förordningen

(2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder och efter samråd med

Sametinget, Skogsstyrelsen, länsstyrelsen och de organisationer som har

representanter i övervakningskommittén, att 1 kap. 1 och 6 §§ och 3 kap. 2 och 13 §§

i verkets föreskrifter (SJVFS 2007:43) och allmänna råd om företagsstöd och

projektstöd1ska ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

1 KAP. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

Författningens tillämpningsområde

1 § Denna författning kompletterar

1. rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för

landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygds-

utveckling (EJFLU)2,

2. kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006 av den 15 december 2006 om

tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för

landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygds-

utveckling (EJFLU)3,

3. kommissionens förordning (EU) nr 65/2011 av den 27 januari 2011 om

tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 vad gäller

kontroller och tvärvillkor i samband med stöd för landsbygdsutveckling4 och

4. förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder. (SJVFS

2011:18)

Stödformer

2 § Denna författning gäller följande former av stöd.

Företagsstöd

1. Startstöd till unga jordbrukare

1 Författningen senast omtryckt SJVFS 2010:56

2 EUT L 277, 21.10.2005, s. 1 (Celex 32005R1698).

3 EUT L 368, 23.12.2006, s. 15 (Celex 32006R1974).

4 EUT L 25, 28.1.2011, s. 8-23 (Celex 32011R0065).

SJVFS 2011:18

2. Investeringsstöd

för

a) modernisering av jordbruksföretag,

b) förädlingsverksamhet,

c) diversifiering till annan verksamhet än jordbruk,

d) affärsutveckling i mikroföretag,

e) främjande av turistnäringen,

f) grundläggande tjänster för ekonomin och befolkningen på lands-

bygden,

g) bevarande av natur- och kulturarvet på landsbygden.

3. Stöd för köp av externa tjänster för

a) diversifiering till annan verksamhet än jordbruk,

b) affärsutveckling i mikroföretag,

c) främjande av turistnäringen,

d) grundläggande tjänster för ekonomin och befolkningen på lands-

bygden,

e) bevarande av natur- och kulturarvet på landsbygden.

4. Stöd för köp av kompetensutveckling.

Projektstöd

5. Stöd för diversifiering till annan verksamhet än jordbruk,

6. Stöd för affärsutveckling i mikroföretag,

7. Stöd till främjande av turistnäringen,

8. Stöd för grundläggande tjänster för ekonomin och befolkningen på lands-

bygden,

9. Stöd för förnyelse och utveckling av bygden,

10. Stöd för bevarande av natur- och kulturarvet på landsbygden,

11. Stöd till samarbetsprojekt inom den gröna sektorn,

12. Stöd för småskaliga infrastrukturåtgärder,

13. Stöd för genomförande av lokal utvecklingsstrategi som gäller inom ett

Leaderområde,

14. Stöd för samarbete inom Leader,

15. Stöd till driftskostnader för LAG,

16. Stöd för kompetens- och informationsinsatser för förberedelse och genom-

förande av lokal utvecklingsstrategi som gäller inom ett Leaderområde,

17. Stöd för att anordna kompetensutveckling,

18. Stöd för att anordna tvärvillkorsrådgivning.

3 § Särskilda villkor för företagsstöd och projektstöd finns i kapitel 2 och 3.

Definitioner

4 § I denna författning används vissa termer med följande definitioner.

Direkt kostnad:

Kostnad som direkt och i sin helhet hör till en insats.

Den gröna sektorn:

Sektor som omfattar jordbruks-, trädgårds-, renskötsel-

och skogsbruksnäringen, inklusive förädling av produkter

från dessa.

2

SJVFS 2011:18

Eget arbete:

Som eget arbete räknas arbete som utförs av

stödmottagaren, dennes make eller maka, registrerad

partner eller sambo, förälder, syskon eller barn. Om

personen äger hela eller delar av ett företag eller är

anställd vid företaget som anlitas för att genomföra

insatsen räknas arbetet inte som eget arbete om företaget

är en juridisk person.

Som eget arbete räknas också arbete som utförs av

anställda vid sökandens företag, såvida inte anställningen

enbart hänför sig till insatsen.

Ekonomisk bärkraft:

Företagets långsiktiga möjligheter att uppnå ett positivt

ekonomiskt resultat.

Ersättningsinvestering: Utbyte av en anläggning, utrustning eller gröda mot

liknande som i huvudsak har samma funktion, prestanda

och egenskap. Med ersättningsinvestering avses inte

material för restaurering av kulturbyggnader.

Indirekt kostnad:

Kostnad som inte direkt och i sin helhet kan hänföras till

en insats men som är väsentlig för insatsens

genomförande.

Insats:

Ett projekt, avtal, arrangemang eller annan verksamhet

som enligt definitionen i artikel 2 e i rådets förordning

(EG) nr 1698/20055 valts ut enligt de kriterier som

fastställts för Landsbygdsprogram för Sverige år 2007 –

2013, och som genomförs av en eller flera stödmottagare

på ett sätt som bidrar till att målen för landsbygds-

utvecklingen kan uppnås.

LAG:

Lokal utvecklingsgrupp som definieras i 1 kap. 4 §

förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutveck-

lingsåtgärder.

Mikroföretag:

Företag som definieras i 1 kap. 4 § förordningen

(2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder.

Mobil anläggning:

Anläggning som är avsedd för att flyttas.

Småskalig infrastruktur: Anläggningar i liten skala som anses vara nödvändiga för

att samhället ska fungera. Till infrastruktur räknas bland

annat anläggningar för transport av varor och personer,

energiförsörjning, vattenförvaltning, överföring av

information och omarrondering av fastigheter.

5 EUT L 277, 21.10.2005, s. 1 (Celex 32005R1698).

3

SJVFS 2011:18

Stödbelopp:

Det belopp som stödmyndigheten beslutar om och som

Statens jordbruksverk betalar ut.

Stödmyndighet:

Den behöriga myndighet såsom definieras i 1 kap. 10-11

§§ förordningen (2007:481) om stöd för

landsbygdsutvecklingsåtgärder och som prövar frågor om

stöd i första instans.

Övrig offentlig

Offentliga bidrag som definieras i artikel 2 i i rådets för-

medfinansiering:

ordning (EG) nr 1698/20056 med undantag av stöd-

belopp.

Övrig resurs:

Tillskott som avses i artikel 54 i kommissionens

förordning (EG) nr 1974/2006. (SJVFS 2010:56)

Bestämmelser om ansökan om stöd och ansökan om utbetalning

5 § Bestämmelser om hur ansökan om stöd och ansökan om utbetalning ska göras

finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:90) om ansökan om vissa

jordbrukarstöd och landsbygdsstöd. (SJVFS 2010:56)

Så betalas stödet ut

6 § Om stödet betalas ut vid flera tillfällen ska den sista utbetalningen omfatta minst

10 procent av det totala stödbeloppet. Denna begränsning gäller inte stöd för att

anordna kompetensutveckling och stöd till driftskostnader för LAG.

Startstöd till unga jordbrukare betalas ut i sin helhet i samband med beslutet om

stöd. I de fall mottagaren av startstöd har beviljats en tidsfrist för att uppfylla det

krav på tillräcklig yrkeskunskap och yrkesskicklighet som ställs i rådets förordning

(EG) nr 1698/2005, ska hälften av stödet betalas ut i samband med beslutet om stöd

och hälften när kravet har uppfyllts.

I ärenden som medfinansieras med övriga offentliga medel gäller följande.

Medfinansiärens andel av finansieringen ska vara inbetald till stödmottagaren när

Jordbruksverket betalar ut stödbeloppet. Stödbeloppet som betalas ut motsvarar högst

den stödandel som framgår av beslutet om stöd. Om övrig offentlig medfinansiering

är lägre än finansieringsandelen enligt beslutet om stöd ska stödet minskas i

motsvarande mån. Detta gäller inte om medfinansieringen består av övrig resurs.

(SJVFS 2011:18)

När en kostnad eller aktivitet inte ger rätt till stöd

7 § Stöd får inte lämnas för en kostnad som sökanden har betalt eller börjat betala

innan en ansökan om stöd kommit in till stödmyndigheten eller till LAG. För stöd för

plantering av fleråriga energigrödor, stöd för köp av kompetensutveckling och för

projektstöd gäller dessutom att en aktivitet inte får vara påbörjad innan ansökan

kommit in till stödmyndigheten eller till LAG. (SJVFS 2010:56)

6 EUT L 277, 21.10.2005, s. 1 (Celex 32005R1698).

4

SJVFS 2011:18

Tillstånd för investeringen krävs

8 § För att få stöd ska sökanden ha de tillstånd och godkännanden som krävs för

investeringen.

9 § Om en investering inte uppfyller villkoret i 8 § vid ansökan om slututbetalning,

ska utbetalningen hållas inne tills villkoret uppfylls. Uppfylls inte villkoret inom den

tidsperiod som stödmyndigheten bestämmer ska ansökan om slututbetalning avslås.

(SJVFS 2009:59)

Krav om upplysningstavla

9 a § Upplysningstavla ska sättas upp enligt bilaga VI i kommissionens förordning

(EG) nr 1974/2006 och ska efter att stödmottagaren har mottagit den, sitta uppe väl

synlig i anslutning till investeringen i fem år räknat från dagen för beslutet om stöd.

(SJVFS 2009:59)

Allmänna råd till 1 kap 9 a §

Om upplysningstavlan inte är uppsatt enligt 9 a § bör avdrag göras med två procent

av stödbeloppet. (SJVFS 2009:59)

Femårsregeln för investeringar

9 b § Om stödmottagaren har beviljats stöd till investeringar måste investeringen

användas för samma ändamål i fem år efter beslutet om stöd. Stödmottagaren ska

betala tillbaka stödet om

1. investeringen används för annat ändamål än det avsedda,

2. investeringen ändras i betydande omfattning eller

3. stödmottagaren eller annan part får en otillbörlig förmån. (SJVFS 2010:56)

Undantag kan göras

10 § Om det finns särskilda skäl, får Jordbruksverket besluta om undantag från

bestämmelserna i denna författning.

2 KAP. SÄRSKILDA VILLKOR FÖR FÖRETAGSSTÖD

Krav för att få företagsstöd

Ekonomisk bärkraft

1 § En grundförutsättning för att få företagsstöd är att företaget genom en affärsplan

kan visa att det blir ekonomiskt bärkraftigt när insatsen har uppnått full effekt. Detta

krav gäller dock inte för köp av extern tjänst för att upprätta en affärsplan, köp av

kompetensutveckling för att kunna upprätta en affärsplan eller för etablering av

fleråriga energigrödor. (SJVFS 2009:59)

5

SJVFS 2011:18

Startstöd till unga jordbrukare

2 § För den som söker startstöd måste inkomsten från företaget kunna bidra till en

långsiktig hållbar försörjning.

2 a § Etableringskriteriet om att arbeta aktivt i företaget gäller från första timmen.

Avsteg från detta kriterium kan göras om företaget tidigare har haft en marginell

verksamhet. Marginell verksamhet får omfatta högst 300 arbetstimmar per år inom

primärproduktion. (SJVFS 2010:56)

3 § Om sökanden går in som delägare i ett befintligt företag samtidigt som det

ursprungliga antalet ägare, utöver sökanden, inte har ändrats, krävs att företagets

verksamhet utökas. Utökningen ska vara i en sådan omfattning att den i sig kan bidra

till en långsiktig hållbar försörjning för den som söker startstöd.

Om sökanden redan är anställd i företaget eller om sökanden ersätter tidigare

sysselsatt arbetskraft och antalet arbetade timmar inte förändras i samband med

nyetableringen, måste inte företagets verksamhet utökas för att startstöd ska beviljas.

Investeringsstöd

4 § Investeringsstöd får lämnas för kostnader som avser

1. uppförande, inköp eller anpassning av byggnader och andra fasta anlägg-

ningar,

2. inköp av mobila anläggningar för investeringar i modernisering av

jordbruksföretag och i förädlingsverksamhet,

3. inköp av maskiner och annan utrustning inklusive mjukvara till datorer,

4. småskalig infrastruktur för främjande av turistnäringen och för grund-

läggande tjänster för ekonomin och befolkningen på landsbygden,

5. konsult- och kringkostnader som har en tydlig koppling till kostnader enligt

punkterna 1-4 och är nödvändiga för att insatsen ska kunna genomföras.

(SJVFS 2009:59)

4 a § Stöd får lämnas till mikroföretag samt små och medelstora företag för inköp av

begagnad utrustning om följande villkor är uppfyllda:

1. utrustningen har inte förvärvats med stöd från offentliga medel under de

senaste sju åren från inköpsdatum,

2. priset för den begagnade utrustningen överstiger inte marknadsvärdet och är

lägre än kostnaden för motsvarande ny utrustning, och

3. utrustningen har de tekniska egenskaper som behövs för insatsen.

Stödmottagaren ska intyga att villkoren är uppfyllda. (SJVFS 2009:59)

5 § För investeringar i modernisering av jordbruksföretag får, utöver vad som nämns

i 4 § stöd lämnas för kostnader som avser plantor och etablering av fleråriga

energigrödor av arterna salix, hybridasp och poppel på åkermark samt för kostnader

som avser stängsling. (SJVFS 2009:59)

6 § Investeringsstöd får inte lämnas för

1. ersättningsinvesteringar,

2. leasingköp,

6

SJVFS 2011:18

3. stödmottagarens eget material,

4. eget

arbete,

5. kostnader som är kopplade till stödmottagarens privata boende eller till

uppförande eller upprustning av byggnader avsedda för annans permanent

boende,

6. inköp av djur,

7. särskild avgift vid förprövning av djurstallar,

8. inköp av byggnader som har förvärvats med stöd från offentliga medel under

de senaste 10 åren,

9. ettåriga växter och plantering av dessa. (SJVFS 2010:56)

Stöd för köp av externa tjänster

7 § Stöd får lämnas för direkta kostnader som avser inköp av tjänster för att utveckla

företagets verksamhet.

8 § har upphävts genom (SJVFS 2009:59)

Stöd för köp av kompetensutveckling

9 § Stöd får lämnas för

1. deltagaravgifter,

2. kurslitteratur,

3. reskostnad,

4. övernattningskostnad.

(SJVFS 2009:59)

10 § Stöd får inte lämnas för

1. egen nedlagd tid,

2. kostnader för den del av aktiviteten som anordnaren har beviljats stöd för,

3. förtäring.

(SJVFS 2010:56)

3 KAP. SÄRSKILDA VILLKOR FÖR PROJEKTSTÖD

Krav för att få projektstöd

1 § Projektstöd får lämnas till kostnader som avser projektet. Särskilda bestämmel-

ser för vissa åtgärder finns i 3, 5, 7, 9, 11 och 13 §§.

För investeringar som avser projektet får stöd lämnas för kostnader enligt 2 kap.

4 och 4a §§. Detta gäller om inte annat följer av 4, 10 och 12 §§.

Övriga resurser som är offentliga får ingå i projektbudgeten med undantag för

stöd till samarbetsprojekt inom den gröna sektorn och stöd för småskaliga infra-

strukturåtgärder. För stöd inom Leader får även övriga resurser som är privata ingå i

projektbudgeten.

Stöd för åtgärden samarbete inom Leader får lämnas endast till den sökandes del

av projektet inklusive del av gemensamma kostnader.

Stöd får lämnas för indirekta kostnader. Indirekta kostnader får även ingå i övriga

resurser. (SJVFS 2010:56)

7

SJVFS 2011:18

2 § Projektstöd får inte lämnas för

1. leasingköp,

2. ersättningsinvesteringar,

3. kostnader kopplade till stödmottagarens privata boende eller till uppförande

eller upprustning av byggnader avsedda för annans permanent boende,

4. kostnader för måltider som överstiger belopp enligt Skatteverkets allmänna

råd om avdrag för utgifter för representation. Denna begränsning gäller inte

för transnationella samarbetsprojekt inom Leader, vid anordning av

konferenser eller i projekt där maten har en central roll.

5. kostnader för gåvor som överstiger belopp enligt Skatteverkets allmänna råd

om avdrag för utgifter för representation. Denna begränsning gäller inte för

transnationella samarbetsprojekt inom Leader.

6. kostnader för alkoholhaltiga drycker som är starkare än lättöl.

Denna

begränsning gäller inte för transnationella samarbetsprojekt inom Leader.

7. inköp av djur,

8. ettåriga växter och plantering av dessa,

9. inköp av byggnader som har förvärvats med stöd från offentliga medel under

de senaste 10 åren.

Detta gäller om inte annat följer av 4, 10 och 12 §§. (SJVFS 2011:18)

Stöd till samarbetsprojekt inom den gröna sektorn

3 § Stöd får lämnas för ett samarbetsprojekts direkta kostnader.

4 § Stöd får, utöver vad som följer av 2 §, inte lämnas för

1. stödmottagarens eget material,

2. eget

arbete,

3. investeringar

Stöd för småskaliga infrastrukturåtgärder

5 § Stöd får lämnas för köp av externa tjänster för planering och projektering samt

för utbildningsinsatser.

6 § har upphävts genom (SJVFS 2009:59)

Stöd för kompetens- och informationsinsatser för förberedelse och genom-

förande av lokal utvecklingsstrategi som gäller inom ett Leaderområde

7 § Stöd får lämnas för kompetens- och informationsinsatser som avser

1. studier om de lokala områden där det kan komma att bildas eller redan finns

en LAG,

2. åtgärder för att sprida information om området och om den lokala utveck-

lingsstrategin,

3. utbildning för personal som utarbetar och genomför en lokal utvecklings-

strategi,

4. PR-arrangemang och information.

8 § Stöd får inte lämnas för kostnader enligt 2 §.

8

SJVFS 2011:18

Stöd för att anordna kompetensutveckling

9 § Stöd får lämnas för kostnader för att anordna kompetensutveckling.

10 § Stöd får, utöver vad som följer av 2 §, inte lämnas för

1. kostnader för den tid som deltagare avsätter för en aktivitet,

2. kostnader som täcks av deltagaravgifter,

3. investeringar.

Stöd för att anordna tvärvillkorsrådgivning

11 § Stöd för att anordna tvärvillkorsrådgivning får lämnas för rådgivning som

utförs av en godkänd rådgivare och för kostnader enligt 9 §.

12 § Stöd får, utöver vad som följer av 2 §, inte lämnas för

1. kostnader för den tid som deltagare avsätter för en aktivitet,

2. kostnader som täcks av deltagaravgifter,

3. investeringar.

13 § För att godkännas som rådgivare krävs

1. akademisk utbildning eller motsvarande kompetens inom jordbruksområdet

för att kunna ge råd om tvärvillkor,

2. minst ett års erfarenhet av rådgivningsarbete och

3. genomgången grundkurs för tvärvillkorsrådgivare.

Undantag från första stycket punkt 3 kan göras om Jordbruksverket inte har

anordnat eller inte kommer att anordna en grundkurs under kalenderåret. För

undantag krävs att:

1. Sökanden har under handledning gjort en teoretisk genomgång av tvärvillkor

och bestämmelser om arbetarskydd. Handledaren har dokumenterat

genomgången.

2. Sökanden har genomfört minst två rådgivningsbesök tillsammans med

handledaren. Besöken har dokumenterats på ett av Jordbruksverket fastställt

intyg.

3. Den som är handledare enligt punkt 1 och 2 ska själv vara godkänd rådgivare

och ha genomfört minst 20 dokumenterade rådgivningsbesök om tvärvillkor

och arbetarskydd.

Ansökan för att godkännas som rådgivare lämnas till Jordbruksverket.

(SJVFS 2011:18)

---------------------------

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna författning träder i kraft den 1 juli 2007.

2. Genom författningen upphävs

a) Statens

jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2000:136) om startstöd,

b) Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2000:151) om stöd för

anpassning och utveckling av landsbygden,

c) Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:83) om administration

och utbetalning av stöd för kompetensutveckling inom mål 1,

9

SJVFS 2011:18

d) Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:83) om stöd till

investeringar för förbättrad bearbetning och saluföring av jordbruks-

produkter,

e) Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:80) om investerings-

stöd till jordbruks-, trädgårds- och renskötselföretag,

f) Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2005:76) om stöd för

kompetensutveckling inom miljö- och landsbygdsprogrammet,

g) Statens jordbruksverks allmänna råd (2004:1) i anslutning till

förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklings-

åtgärder samt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2000:136) om

startstöd,

h) Statens jordbruksverks allmänna råd (2004:2) i anslutning till förord-

ningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklings-

åtgärder samt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:80) om

investeringsstöd till jordbruks-, och trädgårds- och renskötselföretag.

3. De upphävda föreskrifterna gäller dock fortfarande i ärenden inom Miljö- och

landsbygdsprogram för Sverige år 2000 – 2006 som inletts före utgången av

2006. För stöd inom mål 1 gäller de upphävda föreskrifterna för ärenden som

inletts före den 1 april 2007.

Denna förf attning7 träder i kraft den 29 december 2008 men ska även gälla för

ärenden som inte slututbetalats vid tidpunkten för författningens ikraftträdande.

Denna författning8 träder i kraft den 8 oktober 2009 och ska även gälla för

ärenden som inte slututbetalats vid tidpunkten för författningens ikraftträdande.

Denna förf attning9 träder i kraft den 9 augusti 2010 och ska även gälla för

ärenden som inte slututbetalats vid tidpunkten för författningens ikraftträdande.

Denna författning10 träder i kraft den 21 april 2011.

MATS PERSSON

Ines Golubovic

(Landsbygdsutvecklingsenheten)

7 SJVFS 2008:60

8 SJVFS 2009:59

9 SJVFS 2010:56

10 SJVFS 2011:18

10