SJVFS 2011:29

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:9) om obligatorisk övervakning avseende förekomst av TSE-sjukdom hos nötkreatur, får och get

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2011:29

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2010:9) om obligatorisk

övervakning avseende förekomst av TSE-sjukdom hos

nötkreatur, får och get;

Saknr K 19

Utkom från trycket

den 23 juni 2011

Omtryck

beslutade den 22 juni 2011.

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 2 och 3 §§ förordningen

(2006:815) om provtagning på djur m.m., samt efter samråd med Statens

veterinärmedicinska anstalt, att 4 § och bilagan till Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2010:9) om obligatorisk övervakning avseende förekomst av

TSE-sjukdom hos nötkreatur, får och get ska ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

Tillämpningsområde m.m.

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om övervakning i form av

provtagning och laboratorieanalys avseende förekomst av BSE (bovin spongiform

encefalopati) hos nötkreatur och BSE, scrapie eller atypisk scrapie hos får och get

som slaktas för att användas som livsmedel, eller som har dött eller avlivats, men

som inte ska användas som livsmedel.

2 § I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj

2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av

vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati2, epizootilagen (1999:657) och

epizootiförordningen (1999:659) finns särskilda bestämmelser som gäller i de fall

BSE och TSE (transmissibel spongiform encefalopati)-sjukdom misstänks eller

påvisas.

Definitioner

3 § I dessa föreskrifter avses med

CDB: det centrala nötkreatursregistret som är placerat hos Jordbruksverket,

husbehovsslakt: djurhållares slakt av egna djur till förbrukning i eget hushåll,

nötkreatur: oxdjur (bovinae) av arterna nötkreatur (Bos taurus), bisonoxe (Bison

bison) och vattenbuffel (Bubalus bubalus),

provtagande anläggning: sådan anläggning, utom livsmedelsanläggning, där prov

enligt förordning (EG) nr 999/2001 uttas, såsom bearbetningsanläggning,

1 EUT L 161, 21.6.2011 s 29 (Celex 32011D0358)

2 EGT L 147, 31.5.2001, s. 1 (Celex 32001R0999).

SJVFS 2011:29

2

hanteringsställe, uppsamlingscentral, förbränningsanläggning, obduktionsanläggning

eller annan anläggning enligt särskilt beslut av Jordbruksverket.

Provtagning av djur som ska användas som livsmedel

4 § Provtagning avseende förekomst av BSE, scrapie eller atypisk scrapie ska ske

vid all slakt av nötkreatur, får eller getter i nedanstående grupper, och som ska

användas som livsmedel.

Detta gäller

1. alla nötkreatur som är äldre än 48 månader och som har sitt ursprung i

Sverige eller något av de länder som anges i bilagan och som

a) nödslaktats, eller

b) slaktats enligt avsnitt II, kapitel III, punkt 5 i bilaga I till

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april

2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av

offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas

som livsmedel3 med undantag av djur som inte uppvisar kliniska tecken på

sjukdom och som slaktats som ett led i ett kontrollprogram eller i

smittbekämpning.

2. alla nötkreatur som är äldre än 24 månader och som har sitt ursprung i andra

länder än de som anges i punkten 1 och som

a) nödslaktas eller

b) slaktas enligt avsnitt II, kapitel III, punkt 5 i bilaga I till förordning (EG) nr

854/2004 med undantag av djur som inte uppvisar kliniska tecken på sjukdom

och som slaktats som ett led i ett kontrollprogram eller i smittbekämpning.

3. alla nötkreatur som är 72 månader eller äldre och som har sitt ursprung i

Sverige eller något av de länder som anges i bilagan och som

a) slaktas på normalt sätt för att användas som livsmedel, eller

b) slaktas som ett led i ett kontrollprogram eller i smittbekämpning enligt

avsnitt II, kapitel III, punkt 5 i bilaga I till förordning (EG) nr 854/2004 och

inte uppvisar kliniska tecken på sjukdom.

4. alla nötkreatur som är äldre än 30 månader och som har sitt ursprung i andra

länder än de som anges i punkten 3 och som

a) slaktats på normalt sätt för att användas som livsmedel, eller

b) slaktats som ett led i ett kontrollprogram eller i smittbekämpning enligt

avsnitt II, kapitel III, punkt 5 i bilaga I till förordning (EG) nr 854/2004 och

inte uppvisar kliniska tecken på sjukdom.

5. får och getter, som kommer från besättningar där Jordbruksverket beslutat om

utökad TSE-övervakning, och som är äldre än 18 månader eller som har tre

eller fler permanenta framtänder som kommit fram genom tandköttet.

(SJVFS 2011:29)

3 EUT L 139, 30.4.2004, s.206 (Celex 32004R0854).

SJVFS 2011:29

3

5 § Livsmedelsföretagare som driver ett slakteri ansvarar för att prov tas ut enligt

4 §. Provtagning får enligt 4 § förordningen (2006:815) om provtagning på djur,

m.m. endast utföras av officiella veterinärer vid slakteri eller personer som har utsetts

av Jordbruksverket.

6 § Vid husbehovsslakt ansvarar djurägaren för att prov tas ut antingen genom att

djurets huvud sänds till provtagande anläggning eller på annat sätt, för provtagning

enligt 4 §. Öron och öronmärken får inte avlägsnas från huvudet. Provtagning ska ske

snarast möjligt, och djurägaren ska vid anmälan för transport till provtagande

anläggning meddela att TSE-prov ska tas ut.

7 § Den som ansvarar för driften på slakteriet ska kontrollera att nötkreaturet, med

det av djurhållaren uppgivna identifikationsnumret, finns registrerat i CDB samt att

djurets födelsedatum finns registrerat. Om uppgifterna om ett nötkreatur saknas eller

inte är korrekta i CDB ska djuret inte provtas. Alla delar av kroppen, inklusive

huden, ska skickas till destruktion.

8 § Dokumentation och provtagning ska ske enligt vad som anges i kapitel C i bilaga

X till förordning (EG) nr 999/2001 samt i övrigt enligt instruktioner från

Jordbruksverket.

Provtagning av djur som har dött eller avlivats, och som inte ska användas som

livsmedel

9 § Provtagning avseende förekomst av BSE, scrapie eller atypisk scrapie ska ske på

alla nötkreatur, får eller getter i nedanstående grupper, och som inte ska användas

som livsmedel.

Detta gäller

1. alla nötkreatur som är äldre än 48 månader, som har självdött eller avlivats, och

som har sitt ursprung i Sverige eller något av de länder som anges i bilagan,

men som inte har

a) avlivats för destruering enligt kommissionens förordning (EG) 716/96 av den

19 april 1996 om undantagsåtgärder till stöd för nötköttsmarknaden i Förenade

kungariket4, eller

b) avlivats till följd av bekämpning av en epizooti.

2. alla nötkreatur som är äldre än 24 månader och som har sitt ursprung i andra

länder

än

de

som

nämns

i

punkten

1,

men

som

inte

har

a) avlivats för destruering enligt kommissionens förordning (EG) 716/96, eller

b) avlivats till följd av bekämpning av en epizooti.

3. alla får och getter, som är äldre än 18 månader eller som har tre eller fler

permanenta framtänder, och som har självdött eller avlivats, men som inte har

avlivats till följd av bekämpning av en epizooti.

10 § Bestämmelserna i 9 § gäller inte för självdöda eller avlivade nötkreatur som har

hållits av människa i de församlingar eller områden som anges i bilaga 2, Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska

biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida

4 EGT L99, 20.4.1996, s.14 (Celex 31996R0716).

SJVFS 2011:29

4

smittsamma sjukdomar till djur och människor och som bortskaffas i dessa

församlingar eller områden.

Undantaget i första stycket gäller inte sådana djur som misstänks eller officiellt

har bekräftats vara infekterade med TSE enligt Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 999/2001.

11 § Den som driver en provtagande anläggning ansvarar för att prov tas ut enligt

9 §. Provtagning och transport av prov ska ske utan onödigt dröjsmål.

12 § Dokumentation och provtagning ska ske enligt vad som anges i kapitel C i

bilaga X till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 samt i

övrigt enligt instruktioner från Jordbruksverket.

Laboratorieanalys

13 § Den som ansvarar för driften på slakteriet ska se till att prov som tagits ut enligt

dessa föreskrifter, utan onödigt dröjsmål, sänds för analys till ett laboratorium som

Jordbruksverket anvisar att utföra analyser avseende BSE, scrapie eller atypisk

scrapie på det aktuella djurslaget. Prov från nödslaktade djur får dock endast skickas

för analys till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), som är nationellt

referenslaboratorium enligt förordning (EG) nr 999/2001. Insändande av prover ska

ske enligt särskilda anvisningar från det laboratorium som anlitas för analysen.

Om ett prov som analyseras enligt första stycket är positivt avseende BSE, scrapie

eller atypisk scrapie ska laboratoriet sända provet till SVA för vidare analys enligt

särskilda instruktioner från SVA.

14 § Den som ansvarar för driften på en provtagande anläggning ska se till att prov

som tagits ut enligt dessa föreskrifter sänds för analys till det laboratorium som

Jordbruksverket anvisar. Insändande av prover ska ske enligt särskilda anvisningar

från Jordbruksverket.

15 § Prover som uttagits enligt dessa föreskrifter ska analyseras genom ett s.k.

snabbtest enligt kapitel C punkt 3 och 4 i bilaga X till förordning (EG) nr 999/2001.

16 § Resultaten av de prov som analyserats ska, av laboratoriet som utför analysen,

skickas till Jordbruksverket på sätt som anges av myndigheten.

-----------

Denna författning träder i kraft den 1 april 2010 då Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2006:54) om obligatorisk övervakning avseende förekomst av

TSE-sjukdom hos nötkreatur, får och get ska upphöra att gälla.

-----------

SJVFS 2011:29

5

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2011.

MATS PERSSON

Lena Hult

(Enheten för idisslare och gris)

SJVFS 2011:29

6

Bilaga

Förteckning över länder:

Belgien

Cypern

Danmark

Estland

Finland

Frankrike

Grekland

Irland

Italien

Lettland

Litauen

Luxemburg

Malta

Nederländerna

Portugal

Polen

Slovakien

Slovenien

Spanien

Storbritannien samt Kanalöarna och Isle of Man.

Tjeckien

Tyskland

Ungern

Österrike

(SJVFS 2011:29)