SJVFS 2012:11

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:59) om tävling med hästdjur

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2012:11

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2007:59) om tävling med hästdjur;

Saknr M 29

Utkom från trycket

den 30 maj 2012

Omtryck

beslutade den 24 maj 2012.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 a och 5 §§ förordningen

(2007:630) om tävling med hästdjur, i fråga om verkets föreskrifter (2007:59) om

tävling med hästdjur

dels att 1 och 3 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna ska införas en ny paragraf 4 §.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna

författning träder i kraft.

Ansökan om godkännande

1 § Ansökan om godkännande av en sådan organisation som avses i 5 § andra stycket

lagen (2007:629) om tävling med hästdjur ska göras hos Jordbruksverket och ska

innehålla

uppgifter

om

organisationens

namn,

adress,

telefonnummer,

organisationsnummer och namn på kontaktperson. Till ansökan ska bifogas

organisationens tävlingsregler samt villkoren för utdelning av avsatta medel från

prissumman eller annan vinst.

Ett godkännande enligt första stycket gäller i fem år. (SJVFS 2012:11)

Avgifter för godkännande av organisationer

2 § I ärenden om godkännande av en organisation enligt 1 § dessa föreskrifter ska

sökanden betala en avgift på 1100 kr till Jordbruksverket.

Information om avsatta medel

3 § Information om föregående års fördelning av avsatta medel från prissumman eller

annan vinst vid en hästtävling enligt 2 § förordningen (2007:630) om tävling med

hästdjur ska lämnas en gång per år, senast den 15 februari, på Jordbruksverkets blankett

D 165. (SJVFS 2012:11)

Rapporteringsskyldighet

4 § En organisation som anordnar tävlingar och tillämpar undantag enligt 4 § första

stycket i lagen (2007:629) om tävling för hästdjur ska senast den 31 december varje

år rapportera grunden för undantaget, vilken tävlingsgren som tävlingen gäller, samt

antalet tävlingar klasser eller lopp som är undantagna.

Rapportering enligt första stycket görs till Jordbruksverket och ska omfatta både

innevarande och påföljande år. (SJVFS 2012:11)

SJVFS 2012:11

2

-----------

Denna författning1 träder i kraft den 1 augusti 2007.

------------

Denna författning2 träder i kraft den 15 juni 2012.

HARALD SVENSSON

David Slottner

(Enheten för häst, fjäderfä och vilt)

1 SJVFS 2007:59.

2 SJVFS 2012:11.