SJVFS 2012:21

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:70) om utförsel av vissa djur samt sperma, ägg och embryon från vissa djur till länder inom Europeiska unionen (EU)

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2012:21

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1995:70) om utförsel av vissa djur

samt sperma, ägg och embryon från vissa djur till

länder inom Europeiska unionen (EU);

Saknr J133

Utkom från trycket

den 10 augusti 2012

Omtryck

beslutade den 9 augusti 2012.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 10 § förordningen (1994:542) om

utförsel av levande djur m.m., att 1 och 3 §§ samt rubriken till verkets föreskrifter

(SJVFS 1995:70) om utförsel av vissa djur samt sperma, ägg och embryon från vissa

djur till länder inom Europeiska unionen (EU) ska ha

följande

lydelse1.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

Statens jordbruksverks föreskrifter om utförsel av vissa djur samt

sperma, ägg och embryon från vissa djur till länder inom Europeiska

unionen (EU) samt till länder som har införlivat EU:s veterinära

lagstiftning

2

;

Allmänna bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter avser utförsel av vissa djur samt sperma, ägg och embryon

från vissa djur till länder inom Europeiska unionen (EU) samt Schweiz,

Liechtenstein, Norge, Färöarna, Island, Andorra, San Marino och Vatikanstaten som

inte omfattas av

1. Kommissionens förordning (EG) nr 1739/2005 av den 21 oktober 2005 om

fastställande av djurhälsokrav för transport av cirkusdjur mellan medlemsstater3

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 av den 26 maj

2003 om djurhälsovillkor som skall tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan

kommersiellt syfte och om ändring av rådets direktiv 92/65/EEG4 samt

3. Statens jordbruksverks föreskrifter om utförsel av

a. nötkreatur och svin till länder inom EU och till Norge,

b. får och getter till länder inom EU,

c. hästdjur till länder som ingår i Europeiska unionen, Andorra, Färöarna samt

Norge,

d. fjäderfä och kläckägg till länder inom EU och till Norge,

1

Senaste lydelse av författningen SJVFS 2008:59.

2 Senaste lydelse av författningens rubrik SJVFS 2008:59 .

3

EUT L 279, 22.10.2005, s. 47 (Celex 32005R1739).

4

EUT L 146, 13.6.2003, s. 1, Celex 32003R0998.

SJVFS 2012:21

2

e. embryo och sperma från nötkreatur och sperma från svin till länder som

ingår i EU och till Andorra, Färöarna samt Norge, eller

f. vattenbruksdjur till länder inom EU samt till Island och Norge.

Förutom bestämmelserna i dessa föreskrifter finns bestämmelser om internationell

handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter.

Bestämmelser om hälsointyg för djur och produkter finns i kommissionens

förordning (EG) nr 599/2004 om antagandet av en harmoniserad förlaga för intyg

och inspektionsprotokoll för handel inom gemenskapen med djur och produkter av

animaliskt ursprung5. Dessa bestämmelser gäller även djur som inte omnämns i dessa

föreskrifter. (SJVFS 2012:21).

Definitioner

2 § I dessa föreskrifter avses med

anmälningspliktig sjukdom: de sjukdomar som är uppräknade i bilaga 1,

godkänd anläggning: en permanent, geografiskt begränsad anläggning godkänd

och registrerad av landets behöriga myndighet där en eller flera djurarter hålls

regelbundet oavsett om den är av kommersiell art eller avsedd för något av följande

ändamål:

1. utställning av djur och undervisning av allmänheten,

2. bevarande av djurarter, eller

3. grundforskning eller tillämpad forskning eller för uppfödning av försöksdjur

för vetenskapliga ändamål.

För godkännande av anläggning i landet ska kraven i bilaga 2 vara uppfyllda.

registrerad handlare: juridisk eller fysisk person som på permanent eller

tillfällig basis bedriver handel med djur och som har registrerats av Jordbruksverket

och som uppfyller kraven i 3 och 6 §§. (SJVFS 2008:59)

Registrering

3 § Den som vill föra ut djur, sperma, ägg och embryon ska vara registrerad för

utförsel hos Jordbruksverket. Anmälan om registrering ska ske på Jordbruksverkets

blankett D1946 och ska ha kommit in till Jordbruksverket senast sju arbetsdagar före

det första utförseltillfället.

Registreringen gäller under två år från och med den dag då Jordbruksverket

utför registreringen.

Om de uppgifter som tidigare anmälts inte längre är korrekta ska anmälaren

skyndsamt meddela detta förhållande till Jordbruksverket. Om anmälaren vill föra ut

andra djurslag än vad registreringen omfattar eller sperma, ägg och embryon från

dessa djurslag krävs dock en ytterligare anmälan om registrering. (SJVFS 2012:21).

4 § har upphävts genom (SJVFS 2008:59).

5 § Djur som är avsedda för utförsel ska inte misstänkas vara smittade av sjukdom

eller uppvisa några tecken på smittsam sjukdom. Djur får ej föras ut från områden

eller anläggningar som lyder under några restriktioner på grund av smittsam sjukdom

för aktuellt djurslag. Exportör ska tillse att djurskyddet under transport minst upp-

fyller de krav som gäller internationella transporter av djur. (SJVFS 2008:59).

5

EUT L 94, 31.3.2004, s. 44 (Celex 32004R0599).

6

Blanketten kan hämtas på www.jordbruksverket.se eller beställas hos Jordbruksverket, 551 82 Jönköping.

SJVFS 2012: 21

3

6 § Utförsel av djur, sperma, ägg och embryon som omfattas av 8-17 och 19-21 §§

får endast ske från handlare eller anläggning som är registrerad av Jordbruksverket

för utförsel till EU för det djurslag som avses. Handlare eller den som ansvarar för

anläggning ska därvid ha förbundit sig att

1. anmäla

varje

misstänkt

fall

av

anmälningspliktig

sjukdom

till

Jordbruksverket,

2. deltaga i obligatoriskt nationellt bekämpningsprogram för djurslaget ifråga

och uppfylla de krav som anges i bekämpningsprogrammet,

3. endast saluföra djur som inte uppvisar några tecken på smittsam sjukdom

och som kommer från besättningar och områden som inte lyder under några

restriktioner av djurhälsoskäl,

4. uppfylla gällande djurskyddsbestämmelser, samt

5. se till att försändelsen åtföljs av ett hälsointyg utformat i enlighet med

kommissionens förordning (EG) nr 599/2004 av den 30 mars 2004 om antagande av

en harmoniserad förlaga för intyg och inspektionsprotokoll för handel inom

gemenskapen med djur och produkter av animaliskt ursprung7. Intyget ska utfärdas

av en officiell veterinär. Vid utförsel från en godkänd anläggning får intyget vara

utfärdat av den avsändande godkända anläggningens veterinär. Vid utförsel av apor

till en godkänd anläggning ska dock intyget utfärdas av en officiell veterinär.

Intyget ska vara utfärdat under det sista dygnet före lastningen.

Intyget ska i original åtfölja transporten till destinationsorten. Det ska vara

utfärdat på svenska och på minst ett i avsändarlandet officiellt språk.

Av intyget ska framgå att djuren, sperman, äggen eller embryona uppfyller de

hälsokrav som anges i dessa föreskrifter.(SJVFS 2008:59).

7 § har upphävts genom (SJVFS 2008:59.)

Apdjur

8 § Utförsel av apor (simiae och prosimiae) får enbart ske från en godkänd

anläggning till en godkänd anläggning i mottagarlandet. (SJVFS 2008:59).

Hov- och klövdjur

9 § Hov- och klövdjur

1. ska vara identifierade så att ursprungsanläggningen kan spåras,

2. får inte vara avsedda för slakt på grund av ett bekämpningsprogram för

smittsam sjukdom,

3. får inte ha blivit vaccinerade mot mul- och klövsjuka och de ska komma från

ett område som inte lyder under några restriktioner avseende mul- och klövsjuka,

4. ska komma från en anläggning som inte lyder under några djurhälso-

restriktioner för det berörda djurslaget och de ska ha befunnits där sedan födelsen

eller under de senaste 30 dagarna före avsändningsdagen. (SJVFS 2008:59).

10 § Idisslare ska, förutom att uppfylla kraven i 9 §, komma från en besättning i

vilken inga fall av tuberkulos eller brucellos har förekommit under 42 dagar närmast

7

EUT L 94, 31.3.2004, s. 44 (Celex 32004R0599).

SJVFS 2012:21

4

före utförseln. Djuren ska inom 30 dagar närmast före avsändandet med negativt

resultat ha genomgått ett tuberkulos- och ett brucellostest. (SJVFS 2008:59).

11 § Svindjur ska, förutom att uppfylla kraven i 9 §, antingen komma från en

brucellosfri besättning eller inom 30 dagar före avsändandet med negativt resultat ha

genomgått en test för att påvisa frihet från brucellosantikroppar.

(SJVFS 2008:59).

Fåglar

12 § Fåglar ska komma från

1. en anläggning i vilken inga fall av aviär influensa (hönspest) har

diagnosticerats inom de senaste 30 dagarna före avsändandet, eller

2. en anläggning eller ett område som inte lyder under några restriktioner

avseende Newcastlesjukan. (SJVFS 2008:59).

13 § Papegojfåglar (Psittaciformes spp) ska, förutom att uppfylla kraven i 12 §,

1. komma från en anläggning där psittakos (Chlamydofila psittaci) inte har

diagnostiserats inom de senaste två månaderna före avsändandet. De får inte heller ha

varit i kontakt med fåglar från en anläggning där psittakos har diagnosticerats inom

de senaste två månaderna före avsändandet, och

2. vara identifierade på ett sådant sätt att ursprungsanläggningen kan spåras.

(SJVFS 2008:59).

Bin och humlor

14 § Bin (Apis mellifera) och humlor (Bombus spp) ska

1. komma från ett område som inte lyder under restriktioner avseende

amerikansk yngelröta. Utförsel får ske tidigast 30 dagar efter att det senast

registrerade fallet har bekämpats.

2. komma från ett område som inte lyder under restriktioner avseende lilla

kupskalbaggen (Aethina tumidae) eller tropilaelapskvalster (Tropilaelaps spp.). Vid

handel inom EU ska sändningen åtföljas av ett hälsointyg utformat i enlighet med

kommissionens beslut 2007/2658. Av intyget ska framgå att de hälsokrav som anges i

dessa föreskrifter är uppfyllda. (SJVFS 2008:59).

Hardjur

15 § Hardjur

1. får inte komma från eller varit i kontakt med en besättning där rabies har

förekommit eller misstänkts under månaden närmast före avsändandet,

2. ska komma från en besättning där alla djur är fria från kliniska symtom på

myxomatos. (SJVFS 2008:59).

8

Se kommissionens beslut 2007/265/EG av den 26 april 2007 om ändring av bilaga E till rådets direktiv 92/65/EEG avseende

införande av ytterligare hälsoåtgärder för handeln med levande bin och uppdatering av förlagorna till hälsointyg (Celex

32007D0265).

SJVFS 2012: 21

5

Minkar och rävar

16 § Minkar och rävar får inte komma från eller ha varit i kontakt med djur från en

anläggning där rabies har förekommit eller misstänks ha förekommit under de

senaste sex månaderna före utförseln. (SJVFS 2008:59).

Hundar, katter eller illrar avsedda för handel

17 § Hundar, katter eller illrar som förs ut från Sverige ska, beroende på vilket land

de förs ut till, uppfylla kraven i artikel 5, 6 och 16 i Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 998/2003 av den 26 maj 2003 om djurhälsovillkor som skall

tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om ändring av

rådets direktiv 92/65/EEG9. Det intyg som åtföljer djuren ska dessutom visa att en

officiell eller godkänd veterinär genomfört en klinisk undersökning 24 timmar före

avresan samt att djuren är vid god hälsa och i stånd att tåla transporten till

bestämmelseorten. (SJVFS 2008:59).

18 § har upphävts genom (SJVFS 2005:45).

Rovdjur avsedda för utförsel till Irland, Cypern, Storbritannien eller Malta

19 § Vid utförsel av rovdjur (carnivora) till Irland, Cypern, Storbritannien och Malta

ska mottagarlandets särskilda krav vara uppfyllda. (SJVFS 2005:45).

Sperma, ägg och embryon

20 § Sperma från får, get eller hästdjur ska komma från en av Jordbruksverket

godkänd bagg-, bock- eller hingststation eller lagringsstation. (SJVFS 2008:59).

21 § Ägg och embryon från får, get, hästdjur eller svin ska ha samlats av en

av

Jordbruksverket godkänd embryosamlingsgrupp och behandlats i ett godkänt

laboratorium. (SJVFS 2008:59).

Övriga bestämmelser

22 § Om det finns särskilda skäl får Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter. (SJVFS 2008:59).

-------------------------

Denna författning10 träder i kraft den 1 maj 1995.

-------------------------

Denna författning11 träder i kraft den 15 juli 2005.

9

EUT L 146, 13.6.2003, s. 1, Celex 32003R0998.

10

SJVFS 1995:70.

11

SJVFS 2005:45.

SJVFS 2012:21

6

-------------------------

Denna författning12 träder i kraft den 1 januari 2009.

-------------------------

Denna författning13 träder i kraft den 1 september 2012.

MATS PERSSON

Omar Abdurahman

(Enheten för sällskapsdjur)

12

SJVFS 2008:59.

13

SJVFS 2012:21.

SJVFS 2012: 21

7

Bilaga 1

ANMÄLNINGSPLIKTIGA SJUKDOMAR (a)

Sjukdomar

berörda arter

Afrikansk hästpest

Equidae

Afrikansk svinpest

Suidae och Tayassuidae

Aviär influensa

Aves

Amerikansk yngelröta

Apis

Mjältbrand

Bovidae,

Camelidae,

Cervidae,

Elephantidae,

Equidae

och

Hippopotamidae

Bluetongue

Antilocapridae,

Bovidae,

Cervidae,

Giraffidae

och Rhinocerotidae

Boskapspest

Artiodactyla

Brucella abortus

Antilocapridae, Bovidae,

Camelidae,

Cervidae, Giraffidae,

Hippopotamidae

och Tragulidae

Brucella melitensis

Antilocapridae, Bovidae,

Camelidae,

Cervidae, Giraffidae,

Hippopotamidae

och Tragulidae

Brucella ovis

Camelidae,

Tragulidae,

Cervidae,

Giraffidae,

Bovidae och Antilocapridae

Brucella suis

Cervidae, Leporidae, Ovibos

moschatus,

Suidae och Tayassuidae

Klassisk svinpest

Suidae och Tayassuidae

Elakartad

lungsjuka

hos

nötkreatur

Nötkreatur (inklusive zebu,

buffel, bison

och yak)

Ebola

Primater

Får- och getkoppor

Bovidae

Mul- och klövsjuka

Artiodactyla

och

indisk

elefant

Infektiös

hematopoetisk

nekros

Salmonidae

Lumpy skin disease

Bovidae och Giraffidae

Apkoppor

Rodentia och primater

SJVFS 2012:21

8

Mycobacterium bovis

Mammalia,

i

synnerhet

Antilocapridae

Bovidae,

Camelidae,

Cervidae, Giraffidae

och

Tragulidae

Newcastlesjuka

Aves

Peste des petits ruminants

Bovidae och Suidae

Enterovirusencephalomyelit

hos svin

Suidae

Psittakosis

Psittaciformes

Rabies (vattuskräck)

Carnivora och Chiroptera

Rift valley fever

Bovidae, Camelus species

och Rhinocerotidae

Skalbaggar

av

typen

Aethina tumida

Apis och Bombus

Vesikulär svinsjuka

Suidae och Tayassuidae

Tropilaelaps

mite

(Tropilaelaps spp).

Apis

TSE

Bovidae, Cervidae, Felidae

och Mustelidae

Vesikulär stomatit

Artiodactyla och Equidae

(a) Vid utbrott av dessa sjukdomar åläggs avsändare

utförselförbud till annat land. Denna lista omfattar inte

samtliga i Sverige anmälningspliktiga sjukdomar eller

påverkar

åtgärder

vidtagna

enligt

bestämmelser

i

epizootilagen eller med stöd av lagen meddelade före-

skrifter.

(SJVFS 2008:59).

,

SJVFS 2012: 21

9

Bilaga 2

KRAV PÅ GODKÄND ANLÄGGNING

A. En anläggning enligt 2 § ska uppfylla följande krav för att kunna bli officiellt

godkänd

Kapitel 1

Belägenhet, inredning m.m.

Anläggningen ska

1. vara inhägnad eller klart avgränsad från omgivningen på annat sätt,

2. ligga på sådant avstånd från jordbruksanläggningar att det inte finns någon risk

för spridning av smitta till jordbruksdjur,

3. ha tillräckliga resurser för att fånga, stänga in och isolera djur samt ha tillgång

till lämpliga karantänsresurser och godkända förfaranden för djur som kommer från

annat än en godkänd anläggning,

4. ha ett lämpligt arrangemang eller utrymmen för att kunna ta hand om kroppar av

djur som dött eller avlivats på grund av sjukdom, samt

5. antingen ha ett avtal med ett av Jordbruksverket godkänt laboratorium att utföra

obduktioner eller ha ett eller flera lämpliga utrymmen där dessa undersökningar kan

göras av en för uppgiften lämplig person under den godkände veterinärens ledning.

Kapitel 2

Skötsel, hälsokontroll m.m.

1. Djuren i anläggningen ska vara fria från följande sjukdomar ;

tuberkulos, rabies

apkoppor, ebola, viralhemorragiska sjukdomar

aviär influensa, newcastlesjuka, psittakos

mul- och klövsjuka, mjältbrand, blåtunga, boskapspest, brucellos, elakartad

lungsjuka hos nötkreatur, Mycobacterium bovis , TSE, vesikulär stomatit , rift valley

fever, viral enterit, lumpy skin disease

afrikansk svinpest, enterovirusencephalomyelit hos svin, klassisk svinpest,

vesikulär svinsjuka

får- och getkoppor, peste des petits ruminants

afrikansk hästpest

myxomatos, tularemi

plasmacytos,

infektiös hematopoietisk nekros (IHN)

amerikansk yngelröta, skalbaggar av typen Aetina tumida, Tropilaelaps kvalster,

europeisk yngelröta (varranos och akarinos

)

.

2. På anläggningen ska kontinuerligt föras journal med uppgift om:

a. antal djur av varje art som hålls i anläggningen och deras identitet (ålder, kön, art

och i tillämpliga fall individuell märkning),

b. antalet djur som levereras till eller lämnar anläggningen med uppgift om deras

identitet (ålder, kön, art och i tillämpliga fall individuell märkning) ursprung och

bestämmelseort,

c. på vilket sätt djur som anländer till eller lämnar anläggningen transporteras,

SJVFS 2012:21

10

d. hälsotillståndet hos de djur som anländer till eller lämnar anläggningen,

e. resultat av genomförda laboratorieundersökningar av träckprov, blodprov eller

annan diagnostik

f. inträffade sjukdomsfall och dödsfall,

g. utförda behandlingar,

h. resultat av obduktioner av djur som dött i anläggningen inklusive dödfödda djur,

samt

i. övriga observationer av betydelse beträffande de djur som finns i anläggningen.

3. Anläggningen ska stå under tillsyn av veterinär som godkänts genom ett särskilt

beslut av Jordbruksverket.

Veterinären ansvarar för

a. att lämplig sjukdomsövervakning tillämpas,

b. att en årlig plan för övervakning av sjukdomar och zoonoskontroll upprättas,

c. att misstänkta dödsfall och anmälningspliktiga sjukdomar omedelbart

rapporteras till Jordbruksverket, samt

d. att de djur som anländer till anläggningen isoleras i nödvändig utsträckning.

4. Anläggningen ska övervakas av en officiell veterinär.

För att godkännandet ska kvarstå krävs att en officiell veterinär

a. besöker anläggningen minst en gång per år,

b. övervakar den godkända veterinärens verksamhet och genomförandet av den

årliga planen för övervakning av smittsamma sjukdomar, samt

c. intygar att kraven i denna bilaga uppfylls.

Kapitel 3

Övriga krav

1. Djur som förs till anläggningen ska komma från en annan anläggning som är

officiellt godkänd av landets behöriga myndighet.

2. Djur som hålls i en godkänd anläggning får endast lämna denna efter tillstånd av

den veterinär som har tillsyn över anläggningen.

3. Om smittämne som ger upphov till någon av sjukdomarna som anges i kapitel 2

punkt 1 påvisas antingen vid laboratorieundersökning av prover tagna på djur i

anläggningen eller på annat sätt ska detta omedelbart anmälas till Jordbruksverket.

4. Dödsfall, sjukdomssymtom eller andra tecken som kan tyda på förekomst av

någon sjukdom som anges i kapitel 2 punkt 1 ska omedelbart anmälas till

Jordbruksverket.

5. Uppgifterna som avses i kapitel 2 punkt 2 ska bevaras i minst tio år.

B. Återkallelse av godkännande

En anläggning kan få sitt godkännande återkallat permanent eller tillfälligt av

Jordbruksverket, om sjukdom som anges i kapitel 2, punkt 1 under rubriken skötsel,

hälsokontroll m.m. påvisas hos djur i anläggningen eller om något av kraven enligt A

inte uppfylls.

Godkännande kan återfås om, i förekommande fall, påvisad infektion har utrotats och

sanering av anläggningen har genomförts samt om övriga krav för godkännande åter

uppfylls och detta har bekräftats av en officiell veterinär.