SJVFS 2012:33

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:12) om märkning och registrering av nötkreatur

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2012:33

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2007:12) om märkning och

registrering av nötkreatur;

Saknr K 30

Utkom från trycket

den 21 december 2012

Omtryck

beslutade den 20 december 2012.

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 9 och 17 §§ förordningen

(2006:815) om provtagning på djur, m.m, ifråga om verkets föreskrifter (SJVFS

2007:12) om märkning och registrering av nötkreatur2 och efter samråd med

Ekonomistyrningsverket

dels att 4, 22 och 23 §§ ska upphöra att gälla,

dels att 2, 3, 5, 6, 8, 16, 21, 31 och 32 §§ samt bilagorna 1 och 2 ska ha följande

lydelse,

dels att det i föreskrifterna ska införas en ny rubrik närmast efter 34 § med

följande lydelse samt under denna rubrik två nya punkter 1 och 2 av följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder ikraft.

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om systemet för identifiering och registrering av

nötkreatur finns i

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 av den 17 juli

2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av

nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om

upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/973,

2. kommissionens förordning (EG) nr 911/2004 av den 29 april 2004 om

genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

1760/2000 beträffande öronmärken, pass och register på anläggningarna4,

3. kommissionens förordning (EG) nr 644/2005 av den 27 april 2005 om att

tillåta ett särskilt identifieringssystem för nötkreatur som hålls för kulturella

och historiska ändamål på godkända anläggningar som föreskrivs i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/20005,

4. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter,

5. förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter.

6. lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m., samt

1 Jfr rådets direktiv 97/12/EG av den 17 mars 1997 om ändring och uppdatering av direktiv 64/432/EEG om djurhälsoproblem

som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen (EGT L 109, 25.4.1997, s. 1, Celex 31997L0012). Anmälan

till kommissionen har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett

informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets

tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex 31998L0034), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG

(EGT L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).

2

Författningen senast omtryckt SJVFS 2011:22.

3 EGT L 204, 11.8.2000, s. 1 (Celex 32000R1760).

4

EUT L 163, 30.4.2004, s. 65 (Celex 32004R0911).

5

EUT L 107, 28.4.2005, s. 18 (Celex 32005R0644).

SJVFS 2012:33

2

7. förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m.

Definitioner

2 § Vid tillämpningen av dessa föreskrifter avses med

besättning: samtliga djur på en produktionsplats där det stadigvarande hålls

moderdjur,

CDB: Centrala nötkreatursregistret,

djur: nötkreatur (inbegripet Bison bison och Bubalus bubalus),

djurhållare: detsamma som avses i artikel 2 i förordning (EG) nr 1760/2000,

egen produktionsplats: produktionsplats varpå man är registrerad som djurhållare

enligt 3 § i denna föreskrift,

ersättningsbricka: efterbeställd originalbricka,

importbricka:

en

röd

öronbricka

förpräglad

med

ursprunglandets

produktionsplatsnummer, individnummer samt kontrollsiffra,

moderdjur: ett hondjur som har gett avkomma eller är dräktigt,

originalbricka: en öronbricka som är förpräglad med produktionsplats- och

individnummer samt kontrollsiffra,

produktionsplats: detsamma som avses med anläggning i artikel 2 i förordning

(EG) nr 1760/2000, samt

reservbricka: en öronbricka som är förpräglad med produktionsplatsnummer och

på vilken individnummer och kontrollsiffra ska skrivas på för hand. (SJVFS 2012:33)

Registrering av produktionsplats

3 § Djurhållare på en produktionsplats ska till Jordbruksverket på blankett JSB3.1

anmäla följande uppgifter om:

1. Djurhållarens

namn,

adress,

telefonnummer,

person-

eller

organisationsnummer,

2. produktionsplatsens adress, fastighetsbeteckning, församling, kommun,

3. vilka djurslag som omfattas av verksamheten på produktionsplatsen, och

4. typ av verksamhet på produktionsplatsen, och

5. produktionsplatsens geografiska koordinater.

Om uppgift om 5 redan lämnats till Jordbruksverket gällande annat djurslag,

behöver uppgiften inte lämnas på nytt.

De uppgifter som avses i första stycket 1-5 kan också lämnas via Jordbruksverkets

internettjänst. (SJVFS 2012:33)

4 § har upphävts genom (SJVFS 2012:33).

5 § Förändringar på en produktionsplats som medför att sådana uppgifter som

anmälts enligt 3 § inte längre är fullständiga eller riktiga ska senast en månad efter

förändringen anmälas till Jordbruksverket av djurhållaren. Anmälningsskyldigheten

avser även upphörande av djurhållning.

Vid en anmälan enligt första stycket ska det produktionsplatsnummer som

tilldelats platsen enligt 6 § alltid uppges. (SJVFS 2012:33)

SJVFS 2012:33

3

Produktionsplatsnummer

6 § Produktionsplats som anmälts enligt 3 § tilldelas ett produktionsplatsnummer av

Jordbruksverket. Numret gäller för all verksamhet med nötkreatur, svin, får eller

getter på produktionsplatsen.

Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket i ett enskilt fall medge att en

produktionsplats utformas på annat vis än vad som sägs i 2 §. Ett sådant medgivande

kan av Jordbruksverket förenas med vissa villkor. (SJVFS 2012:33)

Märkning av djur

7 § Märkning av djur enligt dessa föreskrifter får endast utföras i enlighet med de

märkningssystem och med användande av de öronbrickor som godkänts av

Jordbruksverket. Öronbrickor ska innehålla de uppgifter som framgår av 9 §.

Märkningen ska, om inte annat anges, utföras av djurhållaren eller av denne anlitad

person.

Djur som tas emot på en produktionsplats ska vara märkta i enlighet med dessa

föreskrifter.

Även den som transporterar djur har en skyldighet att försäkra sig om att djuren är

korrekt märkta innan de transporteras från produktionsplatsen. (SJVFS 2011:22)

8 §6 En kalv ska märkas med en originalbricka i vartdera örat senast 20 dagar efter

födseln. Kalvar som lämnar födelsebesättningen ska oavsett ålder vara märkta med

originalbricka i vartdera örat. Kalvar som dött före 20 dagars ålder behöver dock inte

vara märkta innan de lämnar produktionsplatsen om de lämnas till en

destruktionsanläggning. (SJVFS 2012:33)

9 § Djur ska märkas med gula originalbrickor präglade med följande

identitetsuppgifter:

1. Landsbeteckningen SE,

2. födelsebesättningens produktionsplatsnummer,

3. individnummer som ska bestå av ett löpnummer inom födelsebesättningen,

numret får inte vara högre än 9999, samt

4. kontrollsiffra.

Det kan förekomma djur med annan färg på brickorna än gul. Dessa djur får dock

endast märkas med brickor av annan färg än gul då det gäller märkning med

ersättnings- eller reservbrickor.

En av öronbrickorna får vara elektronisk. Den elektroniska öronbrickan ska vara

präglad med identitetsuppgifter i enlighet med första stycket.

Ett djur får aldrig märkas med ett identitetsnummer som redan finns på ett annat

djur i besättningen. Individnummer som använts på originalbrickor enligt första

stycket får inte användas i besättningen igen förrän tre år efter det datum djuret dött.

Förutsättningen är dock att djur identifierade med samma identitet rapporterats

korrekt i enlighet med 21 och 22 §§. Detta gäller även tidigare djurhållares

rapportering. (SJVFS 2011:22)

6

Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

SJVFS 2012:33

4

10 § Då ett djur har tappat en öronbricka eller brickan har blivit oläslig ska en

ersättningsbricka snarast möjligt appliceras på djuret. Ersättningsbrickan ska alltid

vara präglad med samma identitetsuppgifter som fanns på originalbrickan. Detta

gäller även de fall djuret vid beställningen av ersättningsbrickan hålls på annan

produktionsplats än i sin födelsebesättning. Ersättningsbrickor får endast användas

av djurhållare på sådana produktionsplatser som i enlighet med 3 och 5 §§ har anmält

att de har djur av det aktuella djurslaget.

11 § Djur som tappat en originalbricka kan märkas med en ersättnings- eller

reservbricka. Djur ska dock alltid vara märkta med minst en original- eller

ersättningsbricka.

Reservbrickor får endast beställas till de djur som är födda på djurhållarens egna

produktionsplatser.

12 § I de fall ett moderdjur tillfälligt hålls på en annan produktionsplats än den

stadigvarande och hon därvid lämnar avkomma ska avkomman märkas med det

produktionsplatsnummer där moderdjuret stadigvarande hålls.

13 § Beställning av originalbrickor, ersättningsbrickor och reservbrickor ska göras

antingen genom att:

1. Lämna in blankett JSB3.6 till Jordbruksverket eller till sådan organisation

med vilken Jordbruksverket träffat avtal om detta, eller

2. registrera beställningen via Jordbruksverkets internettjänst. (SJVFS 2009:54)

14 § Jordbruksverket kan i enskilda fall medge att öronbrickorna avlägsnas i

enlighet med förordning (EG) nr 644/2005 på djur som hålls för kulturella eller

historiska ändamål på av Jordbruksverket godkända produktionsplatser.

Öronbrickorna ska i dessa fall ersättas med det märkningssystem som anvisas av

Jordbruksverket och ska utgöras av:

1. Två öronbrickor av plast eller metall, eller

2. en tatuering.

Av märkningen ska framgå de identitetsuppgifter som anges 9 § första stycket 1-

4.

15 § Djur som inte är födda i Sverige ska vid ankomsten till den första mottagande

produktionsplatsen i landet märkas med svenska importbrickor. Den ursprungliga

märkningen får inte avlägsnas. Djurhållaren ansvarar för att en officiell veterinär

anlitas för märkningen av djuren. Veterinären ska beställa öronbrickorna hos

Jordbruksverket och märka djuren i enlighet med de närmare anvisningar som verket

lämnar i varje enskilt fall. Veterinären ska även registrera märkningen i den aktuella

produktionsplatsens journal på sådant sätt att sambandet mellan den ursprungliga och

den svenska märkningen anges tydligt.

Journalföring av djurinnehav

16 §7 En djurhållare ska registrera uppgifter som avses i denna paragraf samt i 19 § i

en journal som godkänts av Jordbruksverket. Journalen ska föras kronologiskt. I

7

Ändringen innebär bl.a. att femte stycket upphävs.

SJVFS 2012:33

5

journalen ska datum anges för de förändringar som inträffar på produktionsplatsen.

Rättningar ska hanteras med annulleringsposter och nya registreringsposter.

Uppgifterna ska registreras i journalen inom 48 timmar från det att förändringen

inträffat. För respektive djurslag på produktionsplatsen ska en och samma journal

användas.

En journal ska avse en produktionsplats. Varje produktionsplats identifieras av sitt

produktionsplatsnummer.

I de fall djur flyttas till en djurhållares egna produktionsplatser och dessa utgör

beten samt under förutsättning att det där inte hålls nötkreatur, får eller getter

tillhörande någon annan djurhållare, behöver förflyttningarna endast noteras i

journalen som förs på den produktionsplats där djuren hålls stadigvarande. (SJVFS

2012:33)

17 § Vid elektronisk journalföring får enbart databaserade program som godkänts av

Jordbruksverket användas. Ansökan om godkännande ska ges in till Jordbruksverket.

18 § Dataprogrammen ska vara avsedda för PC- eller Mac-datorer. Om annan

datormiljö avses att användas måste särskild överenskommelse träffas med

Jordbruksverket. Journalföringsdelen ska vara en separat modul i den elektroniska

journalen. Journalföringsmodulen ska versionshanteras separat. Jordbruksverket

godkänner en version av journalföringsmodulen.

I den elektroniska journalen ska framgå registreringstidpunkt för varje registrerad

post samt uppgift om namnet på det program som utnyttjas för registrering av

händelsen.

Från den elektroniska journalen ska det vara möjligt att ta fram en lista som har

samma uppställning som de manuellt förda journaler som godkänts av

Jordbruksverket. (SJVFS 2011:22)

19 § Journalföring enligt 16-18 §§ avseende djur ska omfatta de uppgifter som avses

i artikel 8 b-d förordning (EG) nr 911/2004, samt:

1. Djurets identitetsnummer,

2. födelsedatum,

3. kön, och

4. ras.

Då journalföringen påbörjas ska samtliga djur som redan finns på

produktionsplatsen registreras i journalen. (SJVFS 2011:22)

20 § Djurhållaren ska bevara uppgifterna i journalen i minst tre år. (SJVFS 2007:71)

Rapportering till CDB

21 § En djurhållare eller dennes ombud ska rapportera varje förändring av sitt

innehav av djur till Jordbruksverket eller Växa Sverige Ekonomisk förening. Med

förändring av djurinnehav avses även förflyttning av djur mellan en djurhållares

olika produktionsplatser. De djurhållare, som inte bedriver slakteriverksamhet,

behöver dock inte rapportera förflyttning av djur mellan egna produktionsplatser om

dessa ligger inom samma eller angränsande kommuner.

Djur som tillfälligt utgår från en produktionsplats och återförs till den

produktionsplats djuren lämnade ska rapporteras tillfälligt ute. Djurhållare som tar

SJVFS 2012:33

6

emot djur rapporterade som tillfälligt ute ska inte rapportera denna förändring i sitt

djurinnehav.

Rapporteringen ska utföras senast sju dagar efter det att förändringen av

djurinnehavet inträffade. En kalvs födelse ska rapporteras senast sju dagar efter det

att kalven märktes i enlighet med 8 §. Rapportering som sker enligt 24 § 1-3 och som

skickas med post, ska ha kommit in till Jordbruksverket eller Växa Sverige

Ekonomisk förening senast tre dagar efter det att rapporteringen utfördes.

Slakteri ska rapportera att djur är slaktade i samband med den ordinarie

rapporteringen av slakt enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:43)

om slakteriers rapportering av avseende slaktade djur.

Ombud ska på begäran av Jordbruksverket kunna uppvisa fullmakt från

djurhållaren. (SJVFS 2012:33)

22 § har upphävts genom (SJVFS 2012:33).

23 § har upphävts genom (SJVFS 2012:33).

24 § Rapportering enligt 21 § första stycket och 22 § ska ske antingen genom att

använda:

1. Jordbruksverkets blankett SJV E16.1,

2. Växa Sverige Ekonomisk förenings blanketter som godkänts av

Jordbruksverket för detta ändamål,

3. husdjursföreningarnas

ordinarie

inrapporteringsvägar

för

officiella

kontrollprogram till Växa Sverige Ekonomisk förening,

4. Jordbruksverkets internettjänst.

Jordbruksverket kan besluta att rapportering enligt 21 § första stycket och 22 § får

ske på annat sätt än vad som framgår av första stycket 1-4.

25 § Vid rapportering ska följande anges:

1. Djurhållarens produktionsplatsnummer,

2. djurets identitetsnummer,

3. datum för förändringen,

4. djurets kön, och

5. vad förändringen av djurinnehavet på produktionsplatsen beror på.

I de fall förändringen av djurinnehavet beror på födelse ska dessutom följande

anges:

1. Moderdjurets identitetsnummer, och

2. kalvens ras; härvid ska de koder som framgår av bilaga 1 användas.

I de fall förändringen av djurinnehavet beror på att djur inkommit till eller utgått

från produktionsplatsen ska det, utöver vad som framgår i första stycket, även anges

till respektive från vilket produktionsplatsnummer djuret har kommit. Vidare ska det

vid import eller export av djur anges det aktuella import- respektive exportlandet i

enlighet med bilaga 2.

26 § I de fall ett moderdjur tillfälligt hålls på en annan produktionsplats än den

stadigvarande och därvid lämnar avkomma ska avkomman rapporteras med det

produktionsplatsnummer som djuret märks med i enlighet med 12 §.

SJVFS 2012:33

7

27 § Förändringar som rapporteras skriftligen enligt 24 § 1, 2 eller 3 ska vara

undertecknade av djurhållaren eller dennes ombud. Vid elektronisk rapportering

enligt 24 § 4 krävs inget undertecknande av djurhållaren.

Avgifter m.m.

28 § har upphävts genom (SJVFS 2007:83).

29 § har upphävts genom (SJVFS 2007:83).

30 § har upphävts genom (SJVFS 2007:83).

31 § För att täcka de kostnader som är förenade med systemet för märkning av djur

ska en djurhållare som beställer originalbrickor enligt:

1. 13 § 1 betala en avgift till Jordbruksverket om 100 kr per beställning, om den

inkommer under perioden januari till och med juni,

2. 13 § 1 betala en avgift till Jordbruksverket om 50 kr per beställning, om den

inkommer under perioden juli till och med december,

3. 13 § 2 betala en avgift till Jordbruksverket om 10 kr per beställning.

(SJVFS 2012:33)

32 § Vid utförsel av djur ska en djurhållare hos Jordbruksverket ansöka om ett

nötkreaturspass för varje djur som ska föras ut. I ansökan ska djurens fullständiga

identitetsnummer anges. Ansökan ska ges in till Jordbruksverket senast sju dagar

innan utförsel ska ske.

Djurhållaren ska betala en avgift till Jordbruksverket om 60 kronor för varje

utfärdat pass. (SJVFS 2012:33)

Destruktion av använda öronbrickor

33 § Djurhållare på en produktionsplats där slakt eller destruktion bedrivs ska

destruera använda öronbrickor från slaktade djur.

Verifiering av uppgifter med e-legitimation

33 § a Uppgifter som lämnas via Jordbruksverkets internettjänst ska verifieras med

e-legitimation. Dock kan förändringar i djurinnehavet som rapporteras enligt 24 § 4

verifieras av djurhållaren genom en behörighetskod (PIN-kod) som tilldelats av

Jordbruksverket. (SJVFS 2009:54)

Övriga bestämmelser

34 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

-------------------------

SJVFS 2012:33

8

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna författning8 träder i kraft, ifråga om 3 § tredje stycket, den 30 juni

2013, och i övrigt den 1 februari 2013.

2. Djurhållare som registrerat produktionsplats i enlighet med 3 § före dessa

föreskrifters ikraftträdande ska senast den 31 december 2013 lämnat uppgift

om produktionsplatsens geografiska koordinater. (SJVFS 2012:33)

HARALD SVENSSON

Niklas Persson

(Registerenheten)

8

SJVFS 2012:33

SJVFS 2012:33

9

Bilaga 1

Raslista

Kod Ras

01

SRB (Svensk röd och vit boskap)

02

SLB (Svensk låglands boskap)

03

SKB (Svensk kullig boskap)

04

SJB (Svensk Jersey boskap)

05

SAB (Svensk Ayrshire boskap)

06

RB (Röd dansk boskap)

08

Hereford

09

Charolais

11

Aberdeen Angus

12

Limousin

14

Simmental

16

Highland Cattle

17

Belted Galloway

18

Blonde d’Aquitaine

19

Dexter

20

Galloway

21

Tiroler Grauvieh

22

Piemontese

23

Belgisk blå och vit boskap

24

Gelbvieh

25

Chianina

26

South Devon

27

Montbéliard

28

Fleckvie

29

Wagyu

30

Dansk Korthorn

31

Brown Swiss

32

Texas Longhorn

33

Salers

40

Rödkulla

41

Fjällko

42

Väneko

43

Bohuskulla

44

Ringamålako

50

Telemarkfe

51

Vestlandsk fjordfe

52

Dølafe

53

Pinzgauer

90

Bison bison (amerikansk bison)

91

Bubalus bubalus (buffel, vattenbuffel)

99

Korsning/ obestämbar ras

(SJVFS 2012:33)

SJVFS 2012:33

10

Bilaga 2

SE-nummer

SE-

nummer

Land

SE 000001 Island

SE 000002 Norge

SE 000003 Finland

SE 000004 Danmark

SE 000006 Nederländerna

SE 000007 Belgien

SE 000008 Luxemburg

SE 000009 Tyskland

SE 000011 Frankrike

SE 000013 Spanien

SE 000014 Portugal

SE 000015 Italien

SE 000016 Schweiz

SE 000017 Österrike

SE 000018 Grekland

SE 000019 Irland

SE 000020 Storbritannien

SE 000021 Polen

SE 000022 Estland

SE 000023 Lettland

SE 000024 Litauen

SE 000025 Ungern

SE 000026 Tjeckien

SE 000027 Slovakien

SE 000028 Slovenien

SE 000029 Cypern

SE 000031 Malta

SE 000032 Serbien

SE 000033 Rumänien

SE 000034 Bulgarien

SE 000035 Montenegro

SE 000040 USA

SE 000041 Kanada

SE 000050 Jordanien

SE 000051 Kroatien

SE 000052 Ryssland

SE 000053 Vitryssland

SE 000054 Turkiet

SE 000055 Bosnien och Hercegovina

SE 000056 Pakistan

SE 000060 Australien

SJVFS 2012:33

11

SE 000061 Nya Zeeland

SE 000080 Sydkorea

SE 000081 Malaysia

SE 000082 Japan

(SJVFS 2012:33)