SJVFS 2012:35

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:13) om märkning och registrering av svin

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2012:35

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2007:13) om märkning och

registrering av svin;

Saknr K 28

Utkom från trycket

den 21 december 2012

Omtryck

beslutade den 20 december 2012.

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 9 och 17 §§ förordningen

(2006:815) om provtagning på djur m.m., ifråga om verkets föreskrifter (SJVFS

2007:13) om märkning och registrering av svin2 och efter samråd med

Ekonomistyrningsverket

dels att 4 § ska upphöra att gälla,

dels att 2, 3, 5, 6, 8, 14, 19, 20 och 24 §§ samt bilaga 1 ska ha följande lydelse,

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om märkning och registrering av svin finns i

1. rådets direktiv 2008/71/EG om identifikation och registrering av svin3,

2. rådets direktiv 97/12/EG av den 17 mars 1997 om ändring och uppdatering av

direktiv 64/432/EEG om djurhälsoproblem som påverkar handeln med

nötkreatur och svin inom gemenskapen4,

3. Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/15/EG om ändring av rådets

direktiv 64/432/EEG om djurhälsoproblem som påverkar handeln med

nötkreatur och svin inom gemenskapen5,

4. kommissionens beslut 2000/678/EG om fastställande av föreskrifter för

registrering av jordbruksföretag i nationella databaser avseende svin i

enlighet med rådets direktiv 64/432/EEG6,

5. lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m., samt

6. förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m. (SJVFS 2009:55)

1 Jfr rådets direktiv 2008/71/EG av den 15 juli 2008 om identifikation och registrering av svin (EUT L 213, 8.8.2008, s. 31,

Celex 32008L0071), rådets direktiv 97/12/EG av den 17 mars 1997 om ändring och uppdatering av direktiv 64/432/EEG om

djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen (EGT L 109, 25.4.1997, s. 1, Celex

31997L0012), Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/15/EG av den 10 april 2000 om ändring av rådets direktiv

64/432/EEG om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen (EGT L 105, 3.5.2000, s.

34, Celex 32000L0015) samt kommissionens beslut 2000/678/EG av den 23 oktober 2000 om fastställande av föreskrifter för

registrering av jordbruksföretag i nationella databaser avseende svin i enlighet med rådets direktiv 64/432/EEG (EGT L 281,

7.11.2000, s. 16, Celex 32000D0678). Anmälan till kommissionen har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv

98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande

föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex 31998L0034), ändrat genom

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG (EGT L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).

2

Författningen senast omtryckt SJVFS 2011:20.

3

EUT L 213, 8.8.2008, s. 31 (Celex32008L0071).

4

EGT L 109, 25.4.1997, s. 1 (Celex 31997L0012).

5

EGT L 105, 3.5.2000, s. 34 (Celex 32000L0015).

6

EGT L 281, 7.11.2000, s. 16 (Celex 32000D0678).

SJVFS 2012:35

2

Definitioner

2 § Vid tillämpningen av dessa föreskrifter avses med

djur: sådana svin som avses i rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om

djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom

gemenskapen7

djurhållare: varje fysisk eller juridisk person som, även tillfälligt, är ansvarig för

djur,

egen produktionsplats: produktionsplats varpå man är registrerad som djurhållare

enligt 3 § i denna föreskrift,

ersättningsbricka: efterbeställd originalbricka,

importbricka:

en

röd

öronbricka

förpräglad

med

ursprunglandets

produktionsplatsnummer samt individnummer,

klövbärande djur: djur tillhörande ordningen Artiodactyle, såsom exempelvis

nötkreatur, svin, får och getter,

leverantörsnummer: särskiljande nummer vid slakteriföretag, avsedda att åtskilja

djurleverantörer,

mellangårdsavtal: ett hos Jordbruksverket registrerat avtal, om köp och

försäljning av smågrisar mellan en smågrisuppfödare och en slaktsvinsproducent på

skilda produktionsplatser,

moderdjur: ett hondjur som har gett avkomma eller är dräktigt,

originalbricka: en öronbricka som är förpräglad med produktionsplatsnummer

och i förekommande fall individnummer,

produktionsplats: varje form av verksamhet, byggnad eller, i fråga om

frilandsjordbruk, plats där djur hålls, förvaras eller hanteras, samt

stallavdelning: detsamma som avses i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

2010:15) om djurhållning inom lantbruket. (SJVFS 2012:35)

Registrering av produktionsplats

3 § Djurhållare på en produktionsplats ska till Jordbruksverket på blankett JSB3.1

anmäla följande uppgifter om:

1. Djurhållarens

namn,

adress,

telefonnummer,

person-

eller

organisationsnummer,

2. produktionsplatsens adress, fastighetsbeteckning, församling, kommun,

3. vilket djurslag som omfattas av verksamheten på produktionsplatsen,

4. produktionsplatsens geografiska koordinater,

5. produktionsinriktning,

6. produktionsplatsens kapacitet, och

7. typ av verksamhet.

De uppgifter som avses i första stycket 4-6 gäller inte en produktionsplats där det

enbart hålls svin som omfattas av Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS

2004:16) och allmänna råd om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m.

av djur avsedda för sällskap och hobby.

Om uppgift om 4 redan lämnats till Jordbruksverket gällande annat djurslag,

behöver uppgiften inte lämnas på nytt.

7

EGT L 121, 29.7.1964, s. 1977 (Celex 31964L0432).

SJVFS 2012:35

3

De uppgifter som avses i första stycket 1-7 kan också lämnas via Jordbruksverkets

internettjänst. (SJVFS 2012:35)

4 § har upphävts genom (SJVFS 2012:35).

5 § Förändringar på en produktionsplats som medför att sådana uppgifter som

anmälts enligt 3 § inte längre är fullständiga eller riktiga ska senast en månad efter

förändringen anmälas till Jordbruksverket av djurhållaren. Anmälningsskyldigheten

avser även upphörande av djurhållning.

Vid en anmälan enligt första stycket ska det produktionsplatsnummer som

tilldelats platsen enligt 6 § alltid uppges. (SJVFS 2012:35)

Produktionsplatsnummer

6 § Produktionsplats som anmälts enligt 3 § tilldelas ett produktionsplatsnummer av

Jordbruksverket. Numret gäller för all verksamhet med nötkreatur, svin, får eller

getter på produktionsplatsen.

Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket i ett enskilt fall medge att en

produktionsplats utformas på annat vis än vad som sägs i 2 §. Ett sådant medgivande

kan av Jordbruksverket förenas med vissa villkor. (SJVFS 2012:35)

Märkning av djur

7 § Märkning av djur enligt dessa föreskrifter ska ske genom applicering av minst en

öronbricka eller tatuering på djuret. Märkningen får endast utföras i enlighet med de

märkningssystem och med användande av de öronbrickor eller de tatueringsenheter

som godkänts av Jordbruksverket. Öronbrickor och tatueringsenheter ska innehålla

de uppgifter som framgår av 11 §.

Brickornas handelar ska alltid vara gula. Brickornas hondelar får aldrig vara röda.

Märkningen ska, om inte annat anges, utföras av djurhållaren eller av denne

anlitad person. En tatuering ska vara läsbar under djurets hela livstid och öronbrickor

ska sitta säkert.

Djur som tas emot på en produktionsplats ska vara märkta i enlighet med dessa

föreskrifter.

Även den som transporterar djur har en skyldighet att försäkra sig om att djuren är

korrekt märkta innan de transporteras från produktionsplatsen. (SJVFS 2011:20)

8 §8 Om ett djur ska märkas med öronbrickor ska det första gången ske med

originalbrickor. (SJVFS 2012:35)

9 § Då ett djur tappat en öronbricka eller brickan blivit oläslig ska en

ersättningsbricka snarast möjligt appliceras på djuret. Ersättningsbrickan ska alltid

vara präglad med samma identitetsuppgifter som fanns på originalbrickan. Detta

gäller även i de fall djuret vid beställningen av ersättningsbrickan hålls på annan

produktionsplats än i sin födelsebesättning. Ersättningsbrickor får endast användas

av djurhållare på sådana produktionsplatser som i enlighet med 3 eller 5 §§ har

anmält att de har djur av det aktuella djurslaget.

8

Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

SJVFS 2012:35

4

10 § Beställning av originalbrickor, ersättningsbrickor och tatueringsenheter ska

göras antingen genom att:

1. Lämna in blankett JSB3.4 till Jordbruksverket eller till sådan organisation

med vilken Jordbruksverket träffat avtal om detta, eller

2. registrera beställningen via Jordbruksverkets internettjänst. (SJVFS 2009:55)

11 § Följande identitetsuppgifter ska användas vid märkning av djur:

1. Landsbeteckningen SE, och

2. födelsebesättningens produktionsplatsnummer.

Öronbrickorna får kompletteras med djurets individnummer.

11 a § Med avvikelse från vad som sägs i 11 § är det tillräckligt att ett djur som förs

direkt till ett slakteri från produktionsplatsen det föddes på är tatuerat med

leverantörsnummer. Som förutsättning gäller dock att djurhållaren har anmält till

Jordbruksverket vilka leverantörsnummer som används på produktionsplatsen. Om

tidigare lämnade uppgifter inte längre är korrekta eller fullständiga ska djurhållaren

anmäla detta senast innan djur märkta i enlighet med denna paragraf förs till ett

slakteri. Anmälningar enligt denna paragraf ska göras genom att använda

Jordbruksverkets blankett SJV E13.34. (SJVFS 2011:20)

12 § Djur ska märkas snarast möjligt och senast när de lämnar sin födelsebesättning.

Djur som dör i sin födelsebesättning behöver dock inte vara märkta om de lämnas till

en destruktionsanläggning.

13 § Djur som är födda i en annan medlemsstat ska behålla sin ursprungliga

märkning. Djur som importerats från tredjeland ska märkas med importbrickor senast

inom 30 dagar från det att djuren godkänts vid den kontroll som föreskrivs i direktiv

91/496/EEG och under alla omständigheter innan djuren flyttas vidare från den

produktionsplats där kontrollen utfördes. Djuren behöver dock inte märkas om de ska

föras direkt till ett slakteri inom 30 dagar från det att djuren godkänts vid ovan

nämnda kontroll. (SJVFS 2009:80)

Journalföring av djurinnehav

14 §9 En djurhållare ska registrera de uppgifter som framgår av 17 §. Journalen ska

föras kronologiskt. I journalen ska datum anges för de förändringar som inträffar på

produktionsplatsen.

Rättningar ska hanteras med annulleringsposter och nya registreringsposter.

Uppgifterna ska registreras i journalen inom 48 timmar från det att förändringen

inträffat. För respektive djurslag på produktionsplatsen ska en och samma journal

användas.

En journal ska avse en produktionsplats. Varje produktionsplats identifieras av

sitt produktionsplatsnummer. (SJVFS 2012:35)

15 § har upphävts genom (SJVFS 2007:72).

16 § har upphävts genom (SJVFS 2007:72).

9 Ändringen innebär bl.a. att fjärde stycket upphävs.

SJVFS 2012:35

5

17 § Journalföring enligt 14 § avseende djur ska omfatta följande uppgifter:

1. Till produktionsplatsen inkommande djur. Därvid ska uppgifter registreras

om antalet djur samt den produktionsplats varifrån djuren närmast kommer

med angivande av produktionsplatsnummer eller namn och fullständig adress

samt datum för djurens ankomst till produktionsplatsen.

2. Djur som lämnar produktionsplatsen. Därvid ska uppgifter registreras om

antalet djur samt den produktionsplats som tar emot djuren med angivande av

produktionsplatsnummer eller namn och fullständig adress samt det datum då

djuren lämnade produktionsplatsen.

För samtliga förändringar enligt första stycket 1-2 ska det aktuella djurets

fullständiga identitet enligt 11 § noteras.

Då journalföringen påbörjas ska antalet djur som redan finns på

produktionsplatsen registreras i journalen. (SJVFS 2009:80)

18 § Djurhållaren ska bevara uppgifterna i journalen i tre år. (SJVFS 2007:72)

Rapportering av förflyttning av djur

19 §10 Ett eller flera djur som mottas på en produktionsplats ska rapporteras av

djurhållaren på denna produktionsplats eller dennes ombud. Detta gäller även vid

förflyttning av djur mellan en djurhållares olika produktionsplatser. De djurhållare,

som inte bedriver slakteriverksamhet, behöver dock inte rapportera förflyttning av

djur mellan egna produktionsplatser om dessa ligger inom samma eller angränsande

kommuner. Rapporteringsskyldigheten gäller inte heller om djurhållaren på en

produktionsplats mottar sådana djur som avses i 3 § andra stycket och det på

produktionsplatsen inte hålls eller hanteras andra klövbärande djur. Om det har skett

en utförsel av djur från Sverige ska denna rapporteras av djurhållaren på den

avsändande produktionsplatsen.

Rapporteringen ska göras till Jordbruksverket och utföras senast sju dagar efter

mottagandet på eller avsändandet från produktionsplatsen. Rapportering som skickas

med post, ska ha kommit in till Jordbruksverket senast tre dagar efter det att

rapporteringen utfördes.

Om ett slakteri mottar ett eller flera djur för slakt ska denna förflyttning

rapporteras genom den ordinarie rapporteringen av slakt enligt Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:43) om slakteriers rapportering avseende

slaktade djur.

Ombud ska på begäran av Jordbruksverket kunna uppvisa fullmakt från

djurhållaren. (SJVFS 2012:35)

20 § Rapportering enligt 19 § första och andra stycket ska ske antingen genom att

använda

1. Jordbruksverkets blankett JSB3.7,

2. en

fil

enligt

en

av

Jordbruksverket

fastställd

postbeskrivning

(filspecifikation), eller

3. Jordbruksverkets internettjänst.

Jordbruksverket kan besluta att en rapportering enligt 19 § första stycket får ske

10

Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

SJVFS 2012:35

6

på annat sätt än vad som framgår av första stycket. (SJVFS 2012:35)

21 § Vid rapporteringen ska följande anges:

1. Den avsändande produktionsplatsens produktionsplatsnummer,

2. den mottagande produktionsplatsens produktionsplatsnummer,

3. antalet förflyttade djur och

4. datum för ett djurs avfärd och ankomst.

Om det har skett en införsel av djur till Sverige ska, utöver vad som anges i första

stycket 2 – 4, adressen till den anläggning varifrån ett djur har förflyttats och numret

på det hälsointyg som åtföljer djuret eller gruppen av djur anges.

Om det har skett en utförsel av djur från Sverige ska, utöver vad som avses i

första stycket 1, 3 och 4, det mottagande landet samt numret på det hälsointyg som

åtföljer djuret eller gruppen av djur anges.

Avgifter

22 § har upphävts genom (SJVFS 2007:84)

23 § har upphävts genom (SJVFS 2007:84)

24 § För att täcka de kostnader som är förenade med systemet för märkning av djur

ska en djurhållare som beställer originalbrickor eller tatueringsenheter enligt:

1. 10 § 1 betala en avgift till Jordbruksverket om 100 kr per beställning, om den

inkommer under perioden januari till och med juni,

2. 10 § 1 betala en avgift till Jordbruksverket om 50 kr per beställning, om den

inkommer under perioden juli till och med december,

3. 10 § 2 betala en avgift till Jordbruksverket om 10 kr per beställning.

(SJVFS 2012:35)

Destruktion av använda öronbrickor

25 § Djurhållare på en produktionsplats där slakt eller destruktion bedrivs ska

destruera använda öronbrickor från slaktade djur.

Verifiering av uppgifter med e-legitimation

25 a § Uppgifter som lämnas via Jordbruksverkets internettjänst ska verifieras med

e-legitimation. (SJVFS 2009:55)

Övriga bestämmelser

26 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

-------------------------

SJVFS 2012:35

7

Denna författning11 träder i kraft, ifråga om 3 § fjärde stycket, den 30 juni 2013

och i övrigt den 1 februari 2013.

HARALD SVENSSON

Niklas Persson

(Registerenheten)

11 SJVFS 2012:35

SJVFS 2012:35

8

Bilaga 1

SE-nummer

SE-

nummer

Land

SE 000001 Island

SE 000002 Norge

SE 000003 Finland

SE 000004 Danmark

SE 000006 Nederländerna

SE 000007 Belgien

SE 000008 Luxemburg

SE 000009 Tyskland

SE 000011 Frankrike

SE 000013 Spanien

SE 000014 Portugal

SE 000015 Italien

SE 000016 Schweiz

SE 000017 Österrike

SE 000018 Grekland

SE 000019 Irland

SE 000020 Storbritannien

SE 000021 Polen

SE 000022 Estland

SE 000023 Lettland

SE 000024 Litauen

SE 000025 Ungern

SE 000026 Tjeckien

SE 000027 Slovakien

SE 000028 Slovenien

SE 000029 Cypern

SE 000031 Malta

SE 000032 Serbien

SE 000033 Rumänien

SE 000034 Bulgarien

SE 000035 Montenegro

SE 000040 USA

SE 000041 Kanada

SE 000050 Jordanien

SE 000051 Kroatien

SE 000052 Ryssland

SE 000053 Vitryssland

SE 000054 Turkiet

SE 000055 Bosnien och Hercegovina

SE 000056 Pakistan

SE 000060 Australien

SJVFS 2012:35

9

SE 000061 Nya Zeeland

SE 000080 Sydkorea

SE 000081 Malaysia

SE 000082 Japan

(SJVFS 2012:35)