SJVFS 2012:36

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:20) om registrering av anläggningar med värphöns

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2012:36

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2003:20) om registrering av

anläggningar med värphöns;

Utkom från trycket

den 21 december 2012

Omtryck

beslutade den 20 december 2012.

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 9 § förordningen (2006:815) om

provtagning på djur, m.m. och 4 § epizootiförordningen (1999:659) samt 3 §

zoonosförordningen (1999:660), i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 2003:20) om

registrering av anläggningar med värphöns2

dels att övergångsbestämmelserna ska upphävas,

dels att 2 § ska upphävas,

dels att 3 och 4 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna ska införas en ny paragraf, 6 §, samt närmast före 1 §,

närmast före 3 §, och närmast före nya 6 § nya rubriker av följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

Definitioner

1 § I dessa föreskrifter förstås med

djurhållare: ansvarig fysisk eller juridisk person på en produktionsplats,

produktionsplats: anläggning med värphöns,

värphöns: höns av arten Gallus gallus som är värpmogna och som hålls för

produktion av ägg som inte är avsedda för kläckning. (SJVFS 2004:91)

2 § har upphävts genom (SJVFS 2012:36).

Registrering

3 § En djurhållare på en produktionsplats med en maximal kapacitet på 350 eller fler

värphöns ska till Jordbruksverket på blankett JSB3.8 eller via Jordbruksverkets

internettjänst anmäla följande uppgifter om produktionsplatsen:

1. adress och fastighetsbeteckning,

2. djurhållarens namn, adress och person- eller organisationsnummer,

3. ägarens namn, adress och person- eller organisationsnummer,

4. geografiska koordinater,

5. maximal kapacitet,

1

Jfr rådets direktiv 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns (EGT L 203,

3.8.1999, s. 53, Celex 31999L0074) samt kommissionens direktiv 2002/4/EG av den 30 januari 2002 om registrering av

anläggningar som håller värphöns och som omfattas av rådets direktiv 1999/74/EG (EGT L 30, 31.1.2002, s. 44, Celex

32002L0004).

2 Författningen senast omtryckt SJVFS 2007:82.

SJVFS 2012:36

2

6. produktionsmetod, samt

7. antalet hus och avdelningar.

Anmälan ska ha kommit in till Jordbruksverket senast den 30 april 2003. För

produktionsplatser som kommer att tas i bruk efter detta datum ska anmälan kommit

in innan de tas i bruk.

Om uppgift om 4 redan lämnats till Jordbruksverket gällande annat djurslag,

behöver uppgiften inte lämnas på nytt. (SJVFS 2012:36)

4 § Förändringar på en produktionsplats som medför att sådana uppgifter som

anmälts enligt 3 § inte längre är riktiga eller fullständiga ska senast en månad efter

förändringen anmälas av djurhållaren till Jordbruksverket. Anmälningsskyldigheten

avser även upphörande av djurhållning. (SJVFS 2012:36)

5 § har upphävts genom (SJVFS 2007:82).

Övriga bestämmelser

6 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter. (SJVFS 2012:36)

-------------------------

Denna författning3 träder i kraft den 1 juli 2013.

HARALD SVENSSSON

Niklas Persson

(Registerenheten)

3 SJVFS 2012:36