SJVFS 2013:24

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:67) om införsel av embryon och sperma från nötkreatur samt sperma från svin

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2013:24

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2002:67) om införsel av embryon

och sperma från nötkreatur samt sperma från svin;

Saknr J 21

Utkom från trycket

den 9 augusti 2013

Omtryck

beslutade den 8 augusti 2013.

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 3 § förordning (1994:1830) om

införsel av levande djur m.m., i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 2002:67) om

införsel av embryon och sperma från nötkreatur samt sperma från svin

dels att i föreskrifterna ordet ”skall” ska bytas ut mot ”ska”,

dels att i föreskrifterna ordet ”svin” ska bytas ut mot ”gris”, varigenom bl.a.

rubriken till föreskrifterna ska ha följande lydelse,

dels att 1, 3-6, 9, 11, 14, 16, 17 och 19 §§ ska ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:67) om införsel av

embryon och sperma från nötkreatur samt sperma från gris

(SJVFS 2013:24).

Allmänna bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter avser införsel till Sverige från länder inom Europeiska

unionen (EU), från Andorra, Färöarna, Norge och Schweiz samt från ett tredje land

från vilket införsel är tillåten enligt beslut av Europeiska unionen. (SJVFS 2013:24).

2 § Dessa föreskrifter gäller inte införsel av

1. embryon från nötkreatur som är resultatet av cellkärneöverföring eller embryon

som modifierats genetiskt,

2. embryon från nötkreatur som har samlats, behandlats och förvarats före den 1

januari 1991 eller är producerade genom befruktning in vitro före den 1 mars

1994,

3. sperma från nötkreatur som har samlats och behandlats före den 1 januari 1990,

samt

4. sperma från gris som har samlats, behandlats eller lagrats före den 1 oktober

1999.

3 §2 Bestämmelser om

1. villkor för införsel av embryon och sperma från nötkreatur finns även i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj

1 Jfr kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 176/2012 av den 1 mars 2012 om ändring av

bilagorna B, C och D till rådets direktiv 90/429/EEG vad gäller djurhälsokrav avseende brucellos och

Aujeszkys sjukdom (EUT L 61, 2.3.2012, s. 1, Celex 32012R0176).

2 Senaste lydelse SJVFS 2004:50.

SJVFS 2013:24

2

2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och

utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati.3

2. villkor för införsel av sperma från gris finns även i kommissionens

genomförandeförordning (EU) nr 176/2012 av den 1 mars 2012 om ändring av

bilagorna B, C och D till rådets direktiv 90/429/EEG vad gäller djurhälsokrav

avseende brucellos och Aujezskys sjukdom.4

3. avgifter finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:19) om

avgifter för handläggning av ärenden enligt förordningen (1994:1830) om

införsel av levande djur m.m.

4. anmälan till Tullverket vid införsel från ett annat land inom Europeiska

unionen finns i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges

gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen.

5. tillstånd för seminverksamhet med nötkreatur finns i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2004:41) om seminverksamhet med nötkreatur.

6. tillstånd för seminverksamhet med gris finns i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1999:112) om seminverksamhet med svin.

7. tillstånd för verksamhet med ägg och embryon finns i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2010:12) om verksamhet med ägg och embryon från

nötkreatur, hästdjur, svin, får och get.

(SJVFS 2013:24).

Definitioner

4 §5 Vid tillämpningen av dessa föreskrifter avses med

anläggning: varje form av verksamhet eller byggnad där nötkreatur och gris hålls,

förvaras eller hanteras,

besättning: samtliga djur som hålls i en anläggning som en epidemiologisk enhet,

d.v.s. en enhet där djuren har sådan kontakt att de får anses ha samma hälsostatus,

embryo: ursprungsstadiet i utvecklingen av ett foster medan det fortfarande kan

överföras till ett annat mottagligt hondjur,

embryoproduktionsgrupp: en av avsändarlandet officiellt godkänd och registrerad

embryosamlingsgrupp som utför samling av ägg, mognad, befruktning och odling av

embryon in vitro,

embryosamlingsgrupp: en av avsändarlandet officiellt godkänd och registrerad

grupp som utför samling, behandling och förvaring av embryon,

galtstation: en av avsändarlandet officiellt godkänd och registrerad anläggning

där samling av grissperma görs för att användas vid artificiell insemination,

behandling, distribution och förvaring,

gris: domesticerade djur av familjen suidae,

IBR/IPV: infektiös bovin rhinotracheit/infektiös pustulär vulvovaginit (infektion

med bovint herpesvirus 1),

in vitro: förlopp som sker utanför ett djurs kropp,

leukos: enzootisk bovin leukos (EBL),

nötkreatur: domesticerade djur tillhörande släktet bos, bison (bison bison) och

vattenbuffel (bubalus bubalus)

3 EGT L 147, 31.5.2001, s. 1, Celex 32001R0999 senast ändrad genom kommissionens förordning

(EU) nr 189/2011 av den 25 februari 2011 (EGT L 53, 26.2.2011, s. 56, Celex 32011R0189) .

4 EGT L 61, 2.3.2012, s. 1, Celex 32012R0176.

5 senaste lydelse SJVFS 2004:50.

SJVFS 2013:24

3

officiell veterinär: en veterinär som behörig myndighet särskilt har utsett att utföra

sådana uppdrag som EU-rätten kräver ska utföras av en officiell veterinär,

spermalagringsstation: en officiellt godkänd och officiellt övervakad inrättning

som är belägen inom en medlemsstats eller ett tredje lands territorium i vilken

sperma lagras för att användas vid artificiell insemination,

strå: ett förseglat plaströr,

sändning: embryon eller sperma som omfattas av ett och samma hälsointyg som

avses i 8 §,

tjurstation: en officiellt godkänd och officiellt övervakad inrättning som är

belägen inom en medlemsstats eller ett tredje lands territorium i vilken nötsperma

produceras för att användas vid artificiell insemination, samt

tredje land: ett land som inte är medlem i EU förutom Andorra, Färöarna, Norge

och Schweiz.

(SJVFS 2013:24).

Registrering

5 § Den som för in embryon eller sperma ska vara registrerad för införsel hos

Jordbruksverket. Anmälan om registrering ska ske på verkets blankett D194, eller på

annat sätt med motsvarande uppgifter.

Anmälan om registrering ska ha kommit in till Jordbruksverket senast sju

arbetsdagar före det första införseltillfället. Registreringen gäller under två år från

och med den dag då verket utför registreringen.

Om de uppgifter som anmälts inte längre är riktiga eller aktuella ska anmälaren

skyndsamt anmäla detta förhållande till Jordbruksverket. Om anmälaren vill föra in

embryon och sperma från annat djurslag än vad registreringen omfattar krävs en

ytterligare anmälan om registrering. (SJVFS 2013:24).

Föranmälan

6 § Vid införsel av embryon eller sperma från ett tredje land ska föranmälan ske i

enlighet med Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:135) om veterinära

kontroller av produkter som förs in från tredje land till Europeiska unionen (EU),

Norge och, vad avser fiskprodukter, Island. (SJVFS 2013:24).

Gränskontroll

7 § En införsel från ett tredje land får endast ske vid en gränskontrollstation på de

införselorter som anges i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:135) om

veterinära kontroller av produkter som förs in från tredje land till Europeiska unionen

(EU), Norge och, vad avser fiskprodukter, Island.

Hälsointyg

8 § En sändning ska vid införsel åtföljas av ett hälsointyg som är utformat i enlighet

med ett av Europeiska gemenskapernas råd eller Europeiska gemenskapernas

kommission (kommissionen) fastställt formulär.6 Intyget ska vara utfärdat av en

6 Förlagor till hälsointygen anges i följande rättsakter. Embryon från nötkreatur – rådets direktiv

89/556/EEG av den 25 september 1989 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och

import från tredje land av embryon från tamdjur av nötkreatur (EGT L 302, 19.10.1989, s. 1, Celex

31989L0556). Sperma från nötkreatur – rådets direktiv 88/407/EEG av den 14 juni 1988 om

djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom gemenskapen med och import av djupfryst sperma

från tamdjur av nötkreatur (EGT L 194, 22.7.1988, s. 10, Celex 31988L0407). Sperma från gris

SJVFS 2013:24

4

officiell veterinär på svenska och på minst ett i avsändarlandet officiellt språk och

bestå av ett enda ark.

Hälsointyget ska i original åtfölja sändningen till mottagaren på destinationsorten,

eller vid en införsel från ett tredje land, till gränskontrollstationen. Den som för in

embryon eller sperma ska under minst ett år behålla de intyg som åtföljer sändningen

och på begäran visa dem för en officiell veterinär.

Kontroll och rapportering

9 § Vid en införsel från ett land inom EU eller från Andorra, Färöarna, Norge eller

Schweiz ska mottagaren av en sändning, innan denna delas upp eller därefter

saluförs, kontrollera att sändningen åtföljs av hälsointyg och härstamningsbevis

enligt dessa föreskrifter samt att dessa dokument överensstämmer med sändningen.

Varje oegentlighet eller avvikelse vad gäller sändningen ska omgående

rapporteras till Jordbruksverket av mottagaren. Denne ska, i ett sådant fall, isolera

sändningen i avvaktan på att Jordbruksverket beslutar om vad som ska ske med

sändningen. (SJVFS 2013:24).

Härstamningsbevis

10 § Vid en införsel från ett tredje land ska en sändning som utgörs av embryon eller

sperma från renrasiga avelsdjur av nötkreatur eller sperma från renrasiga avelsgrisar

eller hybridavelsgrisar åtföljas av ett härstamningsbevis i enlighet med de villkor och

de förlagor som har beslutats av kommissionen.7

11 § Vid en införsel från ett land inom EU eller från Andorra, Färöarna, Norge eller

Schweiz ska en sändning som utgörs av embryon eller sperma från renrasiga

avelsdjur av nötkreatur eller sperma från renrasiga avelsgrisar eller hybridavelsgrisar

åtföljas av ett härstamningsbevis i enlighet med de förlagor som har beslutats av

kommissionen.8(SJVFS 2013:24).

Införsel av embryon från nötkreatur

Förbud mot införsel

12 § Införsel av embryon från nötkreatur får inte ske från Portugal med undantag för

den autonoma regionen Azorerna.

Begränsning av införsel

13 § Endast djupfrysta embryon får föras in från ett tredje land som vaccinerar mot

mul- och klövsjuka. Sådana embryon måste, utöver vad som anges i 14 och 15 §,

1. komma från donatordjur som hålls på en anläggning där inget djur har

vaccinerats mot mul- och klövsjuka inom 30 dagar före samlingen av de

rådets direktiv 90/429/EEG av den 26 juni 1990 om djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom

gemenskapen med och import av sperma från tamdjur av svin (EGT L 224, 18.8.1990, s.62, Celex

31990L0429).

7 Villkor för och förlagor till härstamningsbevisen anges i kommissionens beslut

96/510/EG (EGT L 210, 20.8.1996, s.53, Celex 31996D0510).

8 Villkor och förlagor till härstamningsbevisen anges i följande rättsakter. Embryon och sperma från

renrasiga avelsdjur av nötkreatur – kommissionens beslut 2005/379/EG (EGT L 125, 18.5.2005,

s.15, Celex 32005D0379). Sperma från renrasiga avelsgrisar – kommissionens beslut 89/503/EEG

(EGT L 247, 23.8.1989, s. 22, Celex 31989D0503). Sperma från hybridavelsgrisar – kommissionens

beslut 89/506/EEG (EGT L 247, 23.8.1989, s. 34, Celex 31989D0506).

SJVFS 2013:24

5

embryon som ska föras in och där anläggningen inte har meddelats några

djurhälsorestriktioner, och

2. ha förvarats av en embryosamlingsgrupp eller en embryoproduktionsgrupp

under minst 30 dagar före avsändandet.

Villkor för införsel

14 § Embryon som förs in ska

1. ha tillkommit genom inseminering eller befruktning in vitro, varvid sperman

ska ha samlats på en tjurstation som är godkänd för handel inom EU, i

Andorra, Färöarna, Norge, Schweiz eller för införsel till EU,

2. ha samlats, hanterats och förvarats av en embryosamlingsgrupp eller en

embryoproduktionsgrupp som är införd i en lista som har upprättats av en

behörig myndighet i avsändarlandet om gruppen är belägen i ett land inom EU,

Andorra, Färöarna, Norge eller Schweiz. Om embryosamlingsgruppen eller

embryoproduktionsgruppen är belägen i ett tredje land ska gruppen vara införd

i kommissionens förteckning över godkända embryosamlingsgrupper

respektive embryoproduktionsgrupper,

3. komma från nötkreatur som under minst sex månader närmast före samlingen

av embryona har vistats inom EU, i Andorra, Färöarna, Norge, Schweiz eller i

ett godkänt tredje land,

4. komma från nötkreatur som har vistats i en och samma besättning i minst 30

dagar före samlingen av embryona,

5. komma från nötkreatur från besättningar som

a. är officiellt fria från tuberkulos,

b. är officiellt fria från brucellos, samt

c. är officiellt fria, fria från leukos eller som inte är fria från sjukdomen under

förutsättning att det har lämnats ett intyg om att det i besättningen inte har

funnits något kliniskt fall av leukos under de senaste tre åren,

6. komma från nötkreatur som har vistats i en besättning som under de senaste

tolv månaderna inte har visat några kliniska tecken på IBR/IPV, samt komma

från nötkreatur, som samma dag som samlingen av embryona görs, inte visar

några kliniska sjukdomstecken och som vistas i en besättning som inte

omfattas av några djurhälsorestriktioner.

(SJVFS 2013:24).

15 § Vid en införsel från ett tredje land ska även de ytterligare djurhälsovillkor som

anges i kommissionens beslut9 vara uppfyllda.

Villkor för införsel av sperma från nötkreatur

16 §10 Sperma som förs in ska

1. ha samlats och behandlats för artificiell insemination samt ha förvarats på en

tjurstation eller spermalagringsstation som är införd i en lista som har

upprättats av en behörig myndighet i avsändarlandet om tjurstationen eller

spermalagringsstation är belägen i ett land inom EU, Andorra, Färöarna, Norge

eller Schweiz. Om tjurstationen eller spermalagringsstationen är belägen i ett

9 Se kommissionens beslut 2006/168/EG av den 4 januari 2006 om fastställande av djurhälsokrav och

krav på veterinärintyg för import till gemenskapen av embryon från nötkreatur och om upphävande av

beslut 2005/217/EG (EGT L 57, 28.2.2006, s. 19, Celex 32006D0168).

10 Senaste lydelse SJVFS 2004:50.

SJVFS 2013:24

6

tredje land ska den vara införd i kommissionens förteckning över godkända

tjurstationer eller spermalagringsstationer,

2. komma från tjurar som inte har visat några tecken på sjukdom den dag då

sperman samlas,

3. om den är fryst, ha förvarats under godkända betingelser under minst 30 dagar

före avsändandet,

4. komma från tjurar som har hållits på en tjurstation och som under en period

som sträcker sig från 30 dagar före samlingen till 30 dagar efter samlingen av

sperman, eller fram till dagen före avsändandet när det gäller färsk sperma, har

varit fria från mul- och klövsjuka, elakartad lungsjuka, mjältbrand, rabies,

brucellos, tuberkulos, leukos och IBR/IPV,

5. om den är färsk, komma från tjurar som har hållits på en tjurstation under en

sammanhängande period av minst 30 dagar närmast före samlingen av sperma,

6. komma från tjurar som inte har genomfört naturlig betäckning under tiden de

hållits på tjurstationen, samt

7. transporteras från de godkända förvaringsställena i förseglade behållare, som

ska vara väl rengjorda och desinficerade eller steriliserade och som ska vara

märkta med ett nummer som överensstämmer med numret på det hälsointyg

som åtföljer sändningen.

(SJVFS 2013:24).

17 §11 För sperma som förs in från ett land inom EU eller från Andorra, Färöarna,

Norge eller Schweiz ska, utöver vad som anges i 16 §, följande villkor vara

uppfyllda;

1. Sperman ska komma från tjurar som inte har vaccinerats mot mul- och

klövsjuka under de 12 månaderna närmast före samlingen av sperman eller

som har vaccinerats mot mul- och klövsjuka under de 12 månaderna före

samlingen av sperman, dock inte under de 30 dagarna före samlingen. Om

tjurarna har vaccinerats måste fem procent av sperman från varje samling och i

minst fem strån provtas vid ett laboratorium som har godkänts av

Jordbruksverket. Sperman måste ha genomgått ett virusisoleringstest för mul-

och klövsjuka med negativt resultat.

2. Sperman ska komma från tjurar som har hållits på en tjurstation som har varit

fri från mul- och klövsjuka i minst tre månader före samlingen av sperman och

minst 30 dagar efter samlingen, eller till dagen före avsändandet när det gäller

färsk sperma, och som är belägen i mitten av ett område med en radie på 10

kilometer inom vilket det sedan minst 30 dagar tillbaka inte förekommit något

fall av mul- och klövsjuka.

(SJVFS 2013:24).

18 § Vid en införsel från ett tredje land ska även de ytterligare djurhälsovillkor som

anges i kommissionens beslut12 vara uppfyllda.

11 Senaste lydelse SJVFS 2004:50.

12 Se kommissionens beslut 2008/120/EG av den 7 februari 2008 om ändring av bilaga D till rådets

direktiv 88/407/EEG och beslut 2004/639/EG om villkor för import av sperma från tamdjur av

nötkreatur (EGT L 42, 16.2.2008, s. 63, Celex 32008D0120) och 2011/630/EU av den 20 september

2011 om import till unionen av sperma från tamdjur av nötkreatur (EGT L 247, 24.9.2011, s. 32,

Celex 32011D0630).

SJVFS 2013:24

7

Villkor för införsel av sperma från gris

19 § Sperma som förs in ska

1. ha samlats och behandlats för artificiell insemination i enlighet med

kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 176/2012 av den 1 mars

2012 om ändring av bilagorna B, C och D till rådets direktiv 90/429/EEG vad

gäller djurhälsokrav avseende brucellos och Aujeszkys sjukdom13,

2. komma från en galtstation där inga grisar vaccineras mot Aujeszkys sjukdom,

samt

3. ha förvarats på en galtstation som är införd i en lista som har upprättats av en

behörig myndighet i avsändarlandet om galtstationen är belägen i ett land inom

EU, i Andorra, Färöarna, Norge eller Schweiz. Om galtstationen är belägen i

ett tredje land ska den vara införd i kommissionens förteckning över godkända

galtstationer.

(SJVFS 2013:24).

20 § Vid en införsel från ett tredje land ska även de ytterligare djurhälsovillkor som

anges i kommissionens beslut14 vara uppfyllda.

Bestämmelse om undantag

21 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

-----------

Denna författning15 träder i kraft den 1 november 2002. Genom författningen

upphävs Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:59) om införsel av

embryon och sperma från nötkreatur samt sperma från svin.

-----------

Denna författning16 träder i kraft den 30 juni 2004.

Till och med den 31 december 2004 är dock handel med och import av sperma

som samlats, behandlats och lagrats i enlighet med de äldre föreskrifterna tillåten om

den åtföljs av ett sådant hälsointyg som gällde före ikraftträdandet av de nya

13 EGT L 61, 2.3.2012, s. 1, Celex 32012R0176.

14 Se kommissionens beslut 2012/137/EU av den 1 mars 2012 om import till unionen av sperma från

tamsvin (EGT L 64, 3.3.2012, s. 29, Celex 32012D0137).

15 SJVFS 2002:67.

16 SJVFS 2004:50.

SJVFS 2013:24

8

föreskrifterna. Från och med den 1 januari 2005 får handel med och import av

sperma som uppfyller kraven i de äldre föreskrifterna bara ske om den har samlats,

behandlats och lagrats före den 31 december 2004.

-----------

Denna författning17 träder i kraft den 1 oktober 2013.

LEIF DENNEBERG

Lotta Andersson

(Enheten för idisslare och gris)

17 SJVFS 2013:24.