SJVFS 2013:26

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:223) om införsel av fjäderfä och kläckägg

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2013:26

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1994:223) om införsel av fjäderfä

och kläckägg;

Saknr J 22

Utkom från trycket

den 9 augusti 2013

Omtryck

beslutade den 8 augusti 2013.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 3 § förordningen (1994:1830) om

införsel av levande djur m.m., i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 1994:223) om

införsel av fjäderfä och kläckägg1

dels att 4 § ska upphöra att gälla,

dels att 1, 2-3, 11, 11 a och 21 §§ samt bilaga 1 och 2 ska ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

Allmänna bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter avser införsel av fjäderfä och kläckägg från länder som ingår i

Europeiska unionen (EU), Andorra, Färöarna, Norge och Schweiz samt från tredje

land. (SJVFS 2013:26).

1 a § Bestämmelser om avgifter finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

1998:19) om avgifter för handläggning av ärenden enligt förordningen (1994:1830)

om införsel av levande djur m.m.

Bestämmelser om införsel från tredje land finns även i tullagstiftningen.

Bestämmelser om anmälan till Tullverket finns i lagen (1996:701) om Tullverkets

befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom EU. (SJVFS 2000:172).

Definitioner

2 § I dessa föreskrifter avses med

avelsfjäderfä: fjäderfä som är 72 timmar gamla eller äldre och som är avsedda för

produktion av bruksfjäderfä eller fjäderfä avsedda för produktion av föräldradjur,

bruksfjäderfä: fjäderfä som är 72 timmar gamla eller äldre och som hålls för

produktion av konsumtionsägg (värphöns) eller uppföds för produktion av kött,

daggamla kycklingar: kycklingar som inte mottagit foder och som inte är äldre än

72 timmar,

fjäderfä: höns, kalkoner, pärlhöns, ankor, gäss, vaktlar, duvor, änder, fasaner,

rapphöns och strutsfåglar (ratiter) som föds upp eller hålls i fångenskap för avel,

produktion av kött eller ägg för konsumtion eller för att genom utsättning

vidmakthålla viltstammen,

fjäderfä för slakt: fjäderfä som skickas direkt till ett slakteri för slakt,

flock: fjäderfä med samma hälso- och immunitetsstatus, vilka hålls i samma

djurutrymme,

kläckägg: befruktade ägg avsedda för kläckning,

1 Författningen senast omtryckt SJVFS 2006:79.

SJVFS 2013:26

2

officiell veterinär: en veterinär som behörig myndighet särskilt har utsett att utföra

sådana uppdrag som EU-rätten kräver ska utföras av en officiell veterinär, samt

tredje land: ett land som inte är medlem i EU förutom Andorra, Färöarna, Norge

och Schweiz.

(SJVFS 2013:26).

Införsel från länder inom EU och från Andorra, Färöarna, Norge och Schweiz

Registrering

3 § Den som för in fjäderfä eller kläckägg ska vara registrerad för införsel hos

Jordbruksverket. Anmälan om registrering ska ske på verkets blankett D 194, eller på

annat sätt med motsvarande uppgifter.

Anmälan om registrering ska ha kommit in till Jordbruksverket senast sju

arbetsdagar före det första införseltillfället. Registreringen gäller under två år från

och med den dag då verket utför registreringen.

Om de uppgifter som anmälts inte längre är riktiga eller aktuella ska anmälaren

skyndsamt anmäla detta förhållande till Jordbruksverket. (SJVFS 2013:26).

4 § har upphävts genom SJVFS 2013:26.

5 § Vid införsel av fjäderfän och kläckägg, med undantag för fjäderfä för slakt, får

inga fjäderfän eller kläckägg lämna den mottagande besättningen inom 30 dagar från

införseltillfället. Efter tillstånd från officiell veterinär, kan undantag medges för slakt.

5 a § har upphävts genom SJVFS 2000:172.

Hälsointyg

6 § Fjäderfän och kläckägg ska vid införsel åtföljas av ett hälsointyg utformat i

enlighet med ett av Europeiska gemenskapernas råd fastställt formulär. Intyget ska

vara utfärdat av en officiell veterinär.

Intyget ska vara utfärdat på dagen för lastningen. Det ska vara utfärdat separat för

varje mottagare samt vara signerat och stämplat med en färg som avviker från den

övriga texten.

Intyget gäller i fem dagar och ska i original åtfölja sändningen till

destinationsorten. Det ska vara utfärdat på svenska och på ett i avsändarlandet

officiellt språk och bestå av ett enda ark.

Av hälsointyget ska framgå att djuren och kläckäggen uppfyller de hälsokrav som

anges i dessa föreskrifter. Hälsointyg som åtföljer sändningar av fjäderfän som är

avsedda för att vidmakthålla viltstammen ska innehålla följande fras: ”Denna

sändning uppfyller villkoren i kommissionens beslut 2006/605/EG”.

Importör ska under minst sex månader behålla de hälsointyg som åtföljer

sändningen och på begäran kunna uppvisa dem för officiell veterinär.

(SJVFS 2006:79).

6 a § har upphävts genom SJVFS 2000:172.

SJVFS 2013:26

3

Kläckägg, daggamla kycklingar, avelsfjäderfä och bruksfjäderfä

Allmänna bestämmelser

7 § Djuren respektive kläckäggen ska komma från en anläggning som är godkänd

och tilldelad ett registreringsnummer av ansvarig myndighet i avsändarlandet.

Djuren får vid tiden för avsändandet inte vara underkastade några

djurhälsorestriktioner som avser fjäderfä.

Den anläggning äggen eller djuren härrör från får inte vara belägen inom ett

område som är underkastat restriktioner på grund av någon för fjäderfä smittsam

sjukdom.

Äggen eller djuren ska härröra från en flock som vid tiden för avsändandet inte

uppvisar några kliniska tecken på eller misstänks vara angripen av någon smittsam

fjäderfäsjukdom.

Om fjäderfäna är vaccinerade ska vaccinationen ha utförts med ett officiellt

godkänt och kontrollerat vaccin.

Kläckägg

8 § Kläckägg ska härröra från en flock

1. som hållits i godkända och registrerade anläggningar i mer än sex veckor,

2. som uppfyller kraven i 7 § och

3. där djuren

a. inte har vaccinerats mot Newcastlesjuka, eller

b. har vaccinerats med ett inaktiverat vaccin, eller

c. har vaccinerats med ett levande vaccin, förutsatt att vaccinationen utförts

minst 30 dagar före insamlingen av kläckäggen.

Kläckäggen ska vara desinfekterade enligt den officiella veterinärens anvisningar

och vara märkta enligt bestämmelserna i kommissionens förordning (EEG) nr

1868/77 om tillämpningsföreskrifter för förordning nr 2782/75 om produktion och

saluförande av kläckägg och kycklingar av fjäderfä2. (SJVFS 2000:172).

8 a § Flocken som kläckäggen härrör från ska

a. inom 72 timmar före transporten ha genomgått en hälsoundersökning av en

officiell veterinär och därvid inte visat tecken på eller givit anledning till

misstanke om förekomst av sjukdom, eller

b. ha genomgått månatliga hälsoundersökningar av en officiell veterinär, varvid

den senaste undersökningen ska ha skett inom 31 dagar före avsändandet.

Bedömningen av djurens hälsostatus ska ha skett på grundval av journaler och

aktuell information från den person som varit ansvarig för flocken under de

sista 72 timmarna före avsändandet. Om journaler eller annan information givit

anledning till misstanke om förekomst av sjukdom, ska flocken dessutom ha

undersökts av en officiell veterinär och smittsam fjäderfäsjukdom inte ha

konstaterats.

Vid införsel ska, förutom ovanstående bestämmelser, även bestämmelserna i

bilagorna 3 och 4 följas. (SJVFS 2000:172).

2 EGT L 209, 17.8.1977, s. 1, Celex 31977R 1868.

SJVFS 2013:26

4

Daggamla kycklingar

9 § Daggamla kycklingar måste ha kläckts ur kläckägg som uppfyller kraven i 7, 8

och 8 a §§ samt härröra från ett kläckeri som tillämpar rutiner som säkerställer att

ägg som inte uppfyller dessa krav inkuberas vid tider och på platser som är helt

skilda från ägg som ska levereras till land som är fritt från Newcastlesjuka.

Daggamla kycklingar ska inte vara vaccinerade mot Newcastlesjuka.

Daggamla kycklingar ska härröra från en flock

1. som har varit isolerad i 14 dagar före avsändandet, och

2. som antingen är provtagen och befunnits fri från samtliga serotyper av

salmonella enligt bilaga 1, eller genomgått ett salmonellakontrollprogram

likvärdigt med det svenska, vilket ska vara fastställt av kommissionen.

Vid införsel ska förutom ovanstående bestämmelser, även bestämmelserna i

bilaga 4 följas. (SJVFS 2000:172).

Avelsfjäderfä och bruksfjäderfä

10 § Avelsfjäderfä och bruksfjäderfä ska

1. uppfylla kraven i 7 §,

2. sedan kläckningen eller i mer än sex veckor ha hållits i godkända och

registrerade anläggningar,

3. ha underkastats en djurhälsoundersökning inom 48 timmar före transport och

därvid inte visat några tecken på eller på annat sätt givit anledning till

misstanke om förekomst av smittsam fjäderfäsjukdom,

4. inte vara vaccinerade mot Newcastlesjuka,

5. ha varit isolerade vid en anläggning eller karantänsstation under tillsyn av

officiell veterinär under 14 dagar före avsändandet, samt

6. tidigast 14 dagar före avsändandet, med negativt resultat, ha genomgått en

representativ serologisk undersökning beträffande Newcastlesjuka.

Avelsfjäderfä ska antingen vara provtagna och befunnits fria från samtliga

serotyper

av

salmonella

enligt

bilaga

1,

eller

genomgått

ett

salmonellakontrollprogram likvärdigt med det svenska, vilket ska vara fastställt av

kommissionen.

Värphöns ska antingen vara provtagna och befunnits fria från invasiva

salmonellaserotyper tidigast 10 dagar före avsändandet enligt bilaga 2, eller

genomgått ett salmonellakontrollprogram likvärdigt med det svenska, vilket ska vara

fastställt av kommissionen.

Vid införsel ska förutom ovanstående bestämmelser, även bestämmelserna i

bilaga 4 följas. (SJVFS 1995:98).

Fjäderfä för slakt

11 § Fjäderfä som är avsedda för omedelbar slakt ska

1. härröra från en anläggning,

a. där de hållits i minst 21 dagar eller sedan kläckning,

b. som inte är underkastad restriktioner på grund av smittsam fjäderfäsjukdom,

samt

c. som inte är belägen i ett område som är underkastat restriktioner på grund

av någon för fjäderfä smittsam sjukdom

SJVFS 2013:26

5

2. härröra från en flock som har underkastats en hälsoundersökning inom fem

dygn före transport och därvid inte visat några tecken på eller på annat sätt

givit anledning till misstanke om förekomst av smittsam fjäderfäsjukdom, samt

3. härröra från en flock som

a. om djuren inte är vaccinerade mot Newcastlesjuka, med negativt resultat har

genomgått en representativ serologisk undersökning beträffande sjukdomen

under de senaste 14 dagarna före avsändandet, eller

b. om djuren har vaccinerats mot Newcastlesjuka, med negativt resultat har

genomgått ett representativt virusisoleringstest beträffande sjukdomen under

de senaste 14 dagarna före avsändandet.

Fjäderfä avsedda för slakt ska vara provtagna och fria från salmonella. Proverna

ska tas inom 14 dagar före slakt. Djuren ska antingen vara provtagna och testade

enligt bilaga 1, eller ha genomgått ett salmonellakontrollprogram likvärdigt med det

svenska, vilket ska vara fastställt av kommissionen. (SJVFS 2013:26).

11 a § Fjäderfä för slakt ska efter införseln transporteras direkt till ett slakteri.

Djuren ska slaktas snarast möjligt i enlighet med 6 kap. 7 § Statens jordbruksverks

föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2012:27) om slakt och annan avlivning av djur.

(SJVFS 2013:26).

Fjäderfä och kläckägg i sändningar om mindre än 20 enheter

12 § Fjäderfä och kläckägg om tillsammans högst 19 enheter som införs samtidigt,

ska härröra från flockar som

1. hållits i något av EU:s medlemsländer eller i Andorra, Färöarna, Norge eller

Schweiz sedan kläckningen eller under minst tre månader,

2. inte är underkastade restriktioner på grund av någon för fjäderfä smittsam

sjukdom,

3. inte är belägna i något område som är underkastat restriktioner på grund av

något utbrott av sjukdom för vilken fjäderfä är mottagliga,

4. vid avsändandet inte uppvisar några tecken på sjukdom, samt

5. om djuren har vaccinerats, blivit vaccinerade med ett officiellt godkänt och

kontrollerat vaccin.

Kläckägg och daggamla kycklingar ska härröra från en flock där djuren

a. inte har vaccinerats mot Newcastlesjuka, eller

b. har vaccinerats med ett inaktiverat vaccin, eller

c. har vaccinerats med ett levande vaccin, förutsatt att vaccinationen företagits

minst 30 dagar före insamlingen av kläckäggen.

Fjäderfä för avel eller bruksändamål ska

a. inte vara vaccinerade mot Newcastlesjuka, och

b. ha varit isolerade vid en anläggning eller karantänsstation under tillsyn av

officiell veterinär under 14 dagar före avsändandet, samt

c. med negativt resultat ha genomgått en representativ serologisk

undersökning beträffande Newcastlesjuka inom 14 dagar före avsändandet.

Djuren i sändningen ska dessutom ha befunnits negativa vid en serologisk

undersökning avseende Salmonella pullorum och Salmonella gallinarum inom en

månad före transport i enlighet med ett kontrollprogram som omfattar samtliga djur.

Beträffande kläckägg och daggamla kycklingar ska ursprungsflocken vara testad

under de senaste tre månaderna avseende Salmonella pullorum och Salmonella

SJVFS 2013:26

6

gallinarum genom serologisk undersökning på en nivå som säkerställer med en

säkerhet om 95 procent att infektion påvisas när prevalensen är minst fem procent.

Vid införsel ska förutom ovanstående bestämmelser, även bestämmelserna i

bilagorna 1, 2 och 4 följas.

Bestämmelserna i nämnda stycken gäller inte för strutsfåglar och kläckägg av

strutsfåglar. (SJVFS 2000:172).

Fjäderfä avsedda för att vidmakthålla viltstammen

13 § För införsel av fjäderfä avsedda för att vidmakthålla viltstammen ska ansvarig

importör enligt Statens naturvårdsverks kungörelse (SNFS 1994:3) med föreskrifter

om jakt (jaktkungörelse) erhålla tillstånd från Naturvårdsverket om utsättning med

undantag för fåglar som inte är fredade under hela jaktåret.

Vid införsel ska bestämmelserna i bilaga 4 följas. (SJVFS 2006:79).

13 a § Fjäderfä som ska föras in och som är avsedda för att vidmakthålla

viltstammen samt vid införseltillfället är äldre än 72 timmar ska

1. härröra från en anläggning där de har vistats sedan kläckning eller under minst

21 dygn och där inga kontakter har skett med nyinsatta fjäderfän under de

senaste 14 dagarna,

2. härröra från en anläggning som inte är underkastad restriktioner på grund av

någon för fjäderfä smittsam sjukdom,

3. komma från ett område som inte är underkastat restriktioner på grund av något

utbrott av sjukdom för vilken fjäderfä är mottagliga,

4. ha underkastats en hälsoundersökning av officiell veterinär inom 24 timmar

före transport, varvid flocken som fjäderfäna kommer från inte har visat några

tecken på eller på annat sätt gett anledning till misstanke om förekomst av

smittsam fjäderfäsjukdom,

5. härröra från en anläggning som följer sådana riktlinjer för god praxis i fråga

om biosäkerhet som avses i artikel 3 i kommissionens beslut 2006/605/EG av

den 6 september 2006 om vissa skyddsåtgärder i samband med handel inom

gemenskapen med fjäderfän avsedda för vidmakthållande av viltstammen3.

Anläggningen ska före införseln ha genomgått en inspektion av officiell

veterinär som ska bekräfta att riktlinjerna för god praxis i fråga om biosäkerhet

följs,

6. under de senaste två månaderna före avsändandet

a. ha omfattats av det officiella övervakningsprogram som anges i artikel 4 i

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/94/EG av den 20 december

2005 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa och om

upphävande av direktiv 92/40/EEG4, eller

b. ha genomgått en serologisk undersökning med negativt resultat avseende

aviär influensavirus av subtyperna H 5 och H 7. Proverna som ligger till

grund för undersökningen ska slumpmässigt ha tagits från sändningens

ursprungsflock. Undersökningen ska omfatta 50 prover från ankor och gäss

eller 20 prover från övriga fjäderfän, samt

a. inte vara vaccinerade mot Newcastlesjuka, och

3 EUT L 246, 8.9.2006, s. 12, Celex 32006D0605.

4 EUT L 10, 14.1.2006, s. 16, Celex 32005L0094.

7.

SJVFS 2013:26

7

b. ha varit isolerade vid en anläggning eller karantänsstation under tillsyn av

en officiell veterinär under 14 dagar före avsändandet, samt

c. med negativt resultat ha genomgått en representativ serologisk

undersökning avseende Newcastlesjuka inom 14 dagar före avsändandet.

(SJVFS 2006:79).

13 b § Fjäderfä som ska föras in och som är avsedda för att vidmakthålla

viltstammen samt vid införseltillfället är äldre än 72 timmar men yngre än en månad

ska, ha genomgått en virologisk undersökning avseende aviär influensavirus.

Undersökningen ska, inom sju dagar före avsändandet, ha skett genom virusisolering

eller PCR på 20 svabbprover från kloak och 20 svabbprover från luftrör eller svalg.

Fjäderfäna ska också uppfylla de villkor som anges i 13 a §.

Bestämmelser om djurhälsokrav vid införsel av kläckägg och daggamla

kycklingar som i Sverige efter införseln bl.a. är avsedda att bli fjäderfä för

vidmakthållande av viltstammen finns i 8, 8 a, 9, 12 och 14 §§. (SJVFS 2006:79).

Transportbestämmelser

Kläckägg och daggamla kycklingar

14 § Kläckägg och daggamla kycklingar ska transporteras antingen i särskilda

engångslådor eller i lådor som kan återanvändas om de före transporten har rengjorts

och desinfekterats. Dessa lådor

1. får endast innehålla kläckägg eller daggamla kycklingar av samma art, kategori

och typ av fjäderfä som härrör från samma anläggning, samt

2. ska vara märkta med uppgift om

a. avsändarland och region,

b. den fjäderfäart som äggen eller kycklingarna tillhör,

c. antalet ägg eller kycklingar i varje låda, samt

d. ursprungsanläggningens registreringsnummer.

Lådor som innehåller kläckägg eller daggamla kycklingar får vara sammanförda i

lämpliga behållare för transport. Uppgifter om antalet lådor i varje behållare samt

märkning enligt första stycket andra punkten ska återfinnas på dessa behållare.

Daggamla kycklingar ska utan dröjsmål transporteras till mottagaranläggningen

utan att komma i kontakt med andra levande fåglar än daggamla kycklingar som

uppfyller villkoren i dessa föreskrifter. (SJVFS 2000:172).

Avelsfjäderfä och bruksfjäderfä

15 § Avelsfjäderfä och bruksfjäderfä ska transporteras i lådor eller burar som

1. innehåller enbart fjäderfä av samma art, kategori och typ och som härrör från

samma anläggning, samt

2. har märkts med ursprungsanläggningens registreringsnummer.

Lådorna eller burarna ska utan dröjsmål transporteras till mottagaranläggningen

utan att komma i kontakt med andra levande fåglar än daggamla kycklingar eller

avels- och produktionsfjäderfä som uppfyller villkoren i dessa föreskrifter.

SJVFS 2013:26

8

Fjäderfä för slakt

16 § Fjäderfä för slakt ska utan dröjsmål transporteras till mottagande slakteri utan

att komma i kontakt med andra fåglar än fjäderfä avsedda för slakt som uppfyller

villkoren i dessa föreskrifter.

Lådor, burar och transportfordon

17 § Lådor, burar och fordon ska vara konstruerade så att de

1. förhindrar spill av gödsel och minimerar förlust av fjädrar under transport,

2. tillåter visuell inspektion av fjäderfä, samt

3. möjliggör rengöring och desinfektion.

17 a § Regler om hur djur ska lastas och transporteras samt om rengöring och

desinfektion m.m. finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2000:133) om

transport av levande djur. (SJVFS 2000:172).

Införsel av fjäderfä avsedda för utställning, förevisning eller tävling

18 § För införsel eller återinförsel av fjäderfä och duvor avsedda för utställning,

förevisning eller tävling ska införseltillstånd sökas hos Jordbruksverket.

(SJVFS 1995:98).

Införsel av brevduvor

19 § Införsel av brevduvor från EU får ske för återutflygning ur landet i anslutning

till uppsläppstillfället. Brevduvorna ska överföras direkt till uppflygningsorten och

ska under vistelsen i Sverige hållas isolerade. Fåglarna ska vara vaccinerade mot

ND/Paramyxovirusinfektion senast sex månader före införseln. Vaccinationsintyg

ska medfölja djuren och ska på begäran vid kontroll uppvisas för kontrollerande

myndighet. Transportutrymmen som eventuellt kvarstannar i Sverige ska rengöras

och desinficeras. (SJVFS 1995:98).

Införsel från tredje land utom Andorra, Färöarna, Norge och Schweiz

Införseltillstånd

20 § Vid införsel krävs tillstånd i varje enskilt fall. I införseltillståndet kan

Jordbruksverket föreskriva ytterligare villkor. (SJVFS 2000:172).

Föranmälan, gränskontroll, transitering

21 § Bestämmelser

om

gränskontrollstationer,

anmälan

om

införsel,

veterinärkontroller, avgifter och transitering finns

a. för fjäderfä i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:134) om

veterinära kontroller av levande djur som förs in från tredje land till Europeiska

unionen (EU), Andorra, Färöarna, Norge och Schweiz.

b. för kläckägg i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:135) om

veterinära kontroller av produkter som förs in från tredje land till Europeiska

unionen (EU), Andorra, Färöarna, Norge och, vad avser fiskprodukter, Island.

(SJVFS 2013:26).

SJVFS 2013:26

9

Hälsointyg

22 § Fjäderfän och kläckägg ska åtföljas av ett hälsointyg, som ska vara utformat i

enlighet med ett av Europeiska gemenskapernas kommission fastställt formulär.

Intyget ska vara utfärdat på lastningsdagen av en officiell veterinär samt vara avfattat

på svenska och på ett i avsändarlandet officiellt språk och bestå av ett enda ark.

Intyget gäller i fem dagar. Det ska vara utfärdat separat för varje mottagare samt

vara signerat och stämplat med en färg som avviker från den övriga texten.

(SJVFS 2000:172).

Djurhälsokrav

23 § Införsel av fjäderfä och kläckägg får endast ske från tredje land eller område i

tredje land, som finns uppfört på kommissionens lista över tredje länder vilka är

godkända för utförsel av fjäderfä till land inom EU5.

Vid införsel ska, förutom ovanstående bestämmelser, även bestämmelserna i 24 §

och i bilagorna 1, 2 och 4 följas. (SJVFS 2000:172).

24 § Fjäderfä och kläckägg ska komma från tredje land

1. i vilket aviär influensa och Newcastlesjuka är anmälningspliktiga sjukdomar,

och

2. som är fritt från dessa sjukdomar, eller

3. tillämpar bekämpningsprogram, som motsvarar de bestämmelser som gäller

inom EU, samt

4. uppfyller de av kommissionen fastställda kraven för införsel av fjäderfä till

EU6.

(SJVFS 2000:172).

25 § Införsel av fjäderfä och kläckägg från tredje land får även ske om

kommissionen tillåter införseln genom särskilt beslut enligt artikel 27 a i rådets

direktiv 90/539/EEG av den 15 oktober 1990 om djurhälsovillkor för handel inom

gemenskapen med och för import från tredje land av fjäderfä och kläckningsägg7.

(SJVFS 2000:172).

5 Jfr kommissionens beslut 95/233/EEG av den 22 juni 2995 om upprättande av förteckningar över de

tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av levande fjäderfä och kläckningsägg (EGT L

156, 7.7.1995, s. 76, Celex 31995D0233), senast ändrat genom kommissionens beslut 96/619/EG

(EGT L 276, 29.10.1996, s. 18, Celex 31996D0619).

6 Jfr kommissionens beslut 96/482/EG av den 12 juli 1996 om djurhälsovillkor och veterinärintyg för

import från tredje land av fjäderfä och kläckningsägg, med undantag av strutsfåglar och ägg från

strutsfåglar, inbegripet djurhälsoåtgärder som ska vidtas efter sådan import (EGT L 196, 7.8.1996, s.

13, Celex 31996D0482), senast ändrat genom kommissionens beslut 2000/505/EG (EGT L 201,

9.8.2000, s. 8, Celex 32000D0505), samt kommissionens beslut 96/483/EG av den 12 juli 1996 om

upprättande av förteckningen över tredje länder som har rätt att använda förlagan till djurhälsointygen

för import till gemenskapen av levande fjäderfä och kläckningsägg, med undantag av strutsfåglar och

ägg från strutsfåglar enligt beslut 96/482/EG (EGT L 196, 7.8.1996, s. 28, Celex 31996D0483), senast

ändrat genom kommissionens beslut 96/628/EG (EGT L 282, 1.11.1996, s. 73, Celex 31996D0628).

7 EGT L 303, 31.10.1990, s. 6, Celex 31990L0539.

SJVFS 2013:26

10

Övriga bestämmelser

26 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter. (SJVFS 2000:172).

-----------

Denna författning8 träder i kraft den dag Jordbruksverket bestämmer. Genom

författningen upphävs Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:125) om

införsel av fjäderfä och kläckägg från länder som ingår i Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet (EES).

-----------

Denna författning9 träder i kraft den 16 mars 1995.

-----------

Denna författning10 träder i kraft den 7 juli 1995.

-----------

Denna författning11 träder i kraft den 29 november 1995.

------------

Denna författning12 träder i kraft den 9 juni 1999.

-----------

Denna författning13 träder i kraft den 30 juni 1999.

-----------

Denna författning14 träder i kraft den 27 augusti 1999.

8 SJVFS 1994:223.

9 SJVFS 1995:52.

10 SJVFS 1995:98.

11 SJVFS 1995:172.

12 SJVFS 1999:57.

13 SJVFS 1999:66.

14 SJVFS 1999:85.

SJVFS 2013:26

11

-----------

Denna författning15 träder i kraft den 15 januari 2001.

-----------

Denna författning16 träder i kraft den 30 november 2006.

-----------

Denna författning17 träder i kraft den 1 oktober 2013.

LEIF DENNEBERG

Johanna Geust

(Enheten för häst, fjäderfä och vilt)

15 SJVFS 2000:172.

16 SJVFS 2006:79.

17 SJVFS 2013:26.

SJVFS 2013:26

12

Bilaga 1 18

PROVTAGNING

AVSEENDE

SALMONELLA

AV

DAGGAMLA

KYCKLINGAR, AVELSFJÄDERFÄ SAMT FJÄDERFÄ FÖR SLAKT.

Provtagningen ska omfatta samtliga serotyper av salmonella.

Daggamla kycklingar ska komma från en flock som har testats i enlighet med den

provtagning som anges för avelsfjäderfä.

Kycklingar för uppfödning av avelsfjäderfä ska provtas åtminstone vid fyra veckors

ålder och vad gäller kycklingar avsedda för äggproduktion två veckor före värpstart.

Avelsfjäderfä ska provtas minst varannan vecka under värpperioden.

Fjäderfä för slakt ska provtas inom 14 dagar före slakt.

Provtagningsmetod för kycklingar för uppfödning av avelsfjäderfä och fjäderfä

för slakt

Provtagningen ska bestå av ett samlingsprov som utgörs av enskilda träckprover som

vart och ett väger minst ett gram. Dessa ska tas slumpmässigt på flera platser där

djuren hålls eller om djuren har tillgång till flera byggnader inom samma anläggning

ska prov tas från varje grupp av byggnader där de hålls.

Antal platser där enskilda träckprover ska tas ut till ett samlingsprov framgår av

tabell 1.

TABELL 1

Antal djur per djurutrymme

Antal träckprov per djurutrymme eller

grupp av byggnader inom anläggningen

1-24

(samma som antalet djur dock högst 20)

25-29

20

30-39

25

40-49

30

50-59

35

60-89

40

90-199

50

200-499

55

500 eller fler

60

18 Jfr kommissionens beslut 95/160/EG av den 21 april 1995 om fastställande av tilläggsgarantier

avseende salmonella för försändelser av avelsfjäderfä och daggamla kycklingar till Finland och

Sverige som är avsedda att ingå i flockar av avelsfjäderfä eller fjäderfä för produktion (EGT L 105,

9.5.1995, s. 40, Celex 31995D0160) samt rådets beslut 95/410/EG av den 22 juni 1995 som fastställer

regler för mikrobiologisk provtagning i ursprungsanläggningen av fjäderfä för slakt avsedda för

Finland och Sverige (EGT L 243, 11.10.1995, s. 25, Celex 31995D0410).

SJVFS 2013:26

13

Provtagningsmetod för avelsfjäderfä

I avelsbesättningar, vars ägg kläcks vid ett kläckeri med en sammanlagd

kläckningskapacitet som är mindre än 1 000 ägg, ska proven tas inom anläggningen.

Provtagningen ska bestå av ett samlingsprov som utgörs av enskilda träckprover som

vart och ett väger minst ett gram. Proven ska samlas in enligt tabell 1.

I avelsbesättningar, vars ägg har kläckts vid ett kläckeri med en sammanlagd

kläckningskapacitet av mer än 1 000 ägg, ska provtagning ske vid kläckeriet och de

ska från varje avelsbesättning bestå av:

a. från varje avelsflock ska samlingsprov tas bestående av mekonium från 250

kycklingar som har kläckts från ägg som har levererats till kläckeriet, eller

b. från varje avelsflock ska prover tas av kroppar från 50 kycklingar som har dött

före kläckningen eller som har kläckts från ägg som levererats till kläckeriet.

Provtagning enligt punkt a-b ska även ske från avelsbesättningar som består av

mindre än 250 fåglar vars ägg har kläckts i kläckerier med en sammanlagd kapacitet

av mer än 1 000 ägg.

Mikrobiologisk undersökning

Den mikrobiologiska undersökningen ska omfatta samtliga salmonellaserotyper och

utföras enligt Internationella standardiseringsorganisationens standardmetod, ISO

6579. (SJVFS 2013:26).

SJVFS 2013:26

14

Bilaga 2 19

PROVTAGNING AVSEENDE VÄRPHÖNS

Provtagning ska utföras inom tio dagar före avsändandet och omfatta följande

serotyper:

1. Salmonella gallinarum

2. Salmonella pullorum

3. Salmonella enteritidis

4. Salmonella berta

5. Salmonella typhimurium

6. Salmonella thompson

7. Salmonella infantis

Provtagningsmetod för värphöns

Provtagningen ska bestå av ett samlingsprov som utgörs av enskilda träckprover som

vart och ett väger minst ett gram.

Dessa ska tas slumpmässigt på flera platser där djuren hålls eller om djuren har

tillgång till flera byggnader inom samma anläggning ska prov tas från varje grupp av

byggnader där de hålls.

Antal platser där enskilda träckprover ska tas ut till ett samlingsprov framgår av

bilaga 1, tabell 1.

Mikrobiologisk undersökning

Den

mikrobiologiska

undersökningen

ska

utföras

enligt

Internationella

standardiseringsorganisationens standardmetod, ISO 6579. (SJVFS 2013:26).

19 Jfr kommissionens beslut 95/161/EG av den 21 april 1995 om fastställande av tilläggsgarantier

avseende salmonella för försändelser av värphöns till Finland och Sverige (EGT L 105, 9.5.1995, s.

44, Celex 31995D0161).

SJVFS 2013:26

15

Bilaga 3

KLÄCKÄGG AV FJÄDERFÄ AVSEDDA FÖR UTSÄTTNING

Under förutsättning att nedanstående provtagning fullföljts samt att kläckäggen

medföljs av ett hälsointyg som bekräftar detta medges import av dessa utan karantän.

Särskild provtagning avseende fjäderfä avsedda för utsättning

Kläckägg av fjäderfä avsedda för utsättning ska härröra från flock som vid

äggläggningssäsongens början eller 14 dagar före avsändandet genomgått en

representativ serologisk undersökning beträffande salmonella pullorum och

salmonella

gallinarum,

infektiös

laryngotrakeit

(ILT),

samt

Turkey

rhinotracheitis/swollen head syndrome TRT/SHS.

Provtagningen ska genomföras på en nivå som säkerställer med en tillförlitlighet på

95 procent att infektion påvisas när prevalensen är minst fem procent. Nya djur som

sätts in ska vara provtagna enligt ovan innan de sätts in.

(SJVFS 1995:98).

SJVFS 2013:26

16

Bilaga 4

KARANTÄN

Djuren ska under tullkontroll transporteras direkt till en av Jordbruksverket godkänd

karantän. Vid varje införseltillfälle ska karantänen ombesiktigas och ett nytt

karantänsgodkännande utfärdas. Djuren ska senast inom 24 timmar besiktigas av

karantänsveterinär och därefter stå under tillsyn av karantänsveterinär. Vid införsel

av kläckägg ska även kläckningen av äggen ske i karantänen.

Jordbruksverket häver karantänen genom beslut när djuren har genomgått

föreskriven karantänsperiod, alla prov har utfallit med negativt resultat och

slutrapport har inkommit från karantänsveterinären.

Djur som dör under karantänsperioden kan frysförvaras eller omgående obduceras.

För obduktion ska i första hand de senast avlidna djuren användas. Döda djur som

ska obduceras ska sändas till aktuellt regionalt laboratorium eller till Statens

veterinärmedicinska anstalt (SVA) för undersökning. Kropparna ska vara väl

emballerade i absorberande papper och i dubbla väl förslutna plastpåsar.

Provtagning avseende salmonella

Under karantänsperioden tas obligatoriska salmonellaprover i enlighet med Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:79) om frivillig och förebyggande

salmonellakontroll av fjäderfäbesättningar.

Provtagning för övriga sjukdomar (gäller ej strutsfåglar)

De importerade djuren ska tidigast efter 14 dagar i karantän, dock ej före sju veckors

ålder, undersökas avseende infektiös bronkit (IB), egg drop syndrome (EDS-76),

Turkey rhinotracheitis/swollen head syndrome (TRT/SHS) och infektiös

laryngotrakeit (ILT).

Provtagningen ska utföras genom att blodprov tas för serologisk undersökning.

Antalet prov ska vara 300 stycken från varje flock av djur eller i enlighet med

närmare instruktioner från SVA. De provtagna djuren ska märkas för att möjliggöra

omprov av samma individer.

Särskild provtagning avseende strutsfåglar

Strutsar ska tidigast efter 14 dagar i karantän provtas avseende (TRT/SHS),

Mycoplasma gallisepticum och salmonella sp. Provtagningen ska utföras genom att

blodprov tas ut för serologisk undersökning. Samtliga djur ska provtas.

Salmonellaprovtagning ska utföras två gånger, med en veckas mellanrum, genom att

ett samlingsprov tas bestående av enskilda träckprover där varje prov väger minst ett

gram. Proverna ska tas slumpmässigt på flera platser där djuren hålls och

representera minst en femtedel av antalet strutsar.

(SJVFS 1995:172).