SJVFS 2013:3

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:9) om obligatorisk övervakning avseende förekomst av TSE-sjukdom hos nötkreatur, får och get

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2013:3

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter

(SJVFS

2010:9)

om

obligatorisk

övervakning avseende förekomst av TSE-sjukdom hos

nötkreatur, får och get;

Saknr K 19

Utkom från trycket

den 22 februari 2013

Omtryck

beslutade den 21 februari 2013.

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 2 och 3 §§ förordningen

(2006:815) om provtagning på djur, m.m., samt efter samråd med Statens

veterinärmedicinska anstalt, ifråga om Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

2010:9) om obligatorisk övervakning avseende förekomst av TSE-sjukdom hos

nötkreatur, får och get2

dels att 6 § ska upphöra att gälla,

dels att 3, 4, 7, 9 och 13 §§ ska ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

Tillämpningsområde m.m.

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om övervakning i form av

provtagning och laboratorieanalys avseende förekomst av BSE (bovin spongiform

encefalopati) hos nötkreatur och BSE, scrapie eller atypisk scrapie hos får och get

som slaktas för att användas som livsmedel, eller som har dött eller avlivats, men

som inte ska användas som livsmedel.

2 § I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj

2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av

vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati3, epizootilagen (1999:657) och

epizootiförordningen (1999:659) finns särskilda bestämmelser som gäller i de fall

BSE och TSE (transmissibel spongiform encefalopati)-sjukdom misstänks eller

påvisas.

Definitioner

3 §4 I dessa föreskrifter avses med

CDB: det centrala nötkreatursregistret som är placerat hos Jordbruksverket,

1 Kommissionens beslut av den 4 februari 2013 om ändring av beslut 2009/719/EG om tillåtelse för

vissa medlemsstater att se över sina årliga övervakningsprogram för BSE. EUT L 35, 6.2.2013, s. 6

(Celex 32013D0076).

2 Författningen omtryckt SJVFS 2011:29.

3 EGT L 147, 31.5.2001, s. 1 (Celex 32001R0999).

4 Ändringen innebär att definitionen av husbehovsslakt har tagits bort.

SJVFS 2013:3

2

nötkreatur: oxdjur (bovinae) av arterna nötkreatur (Bos taurus), bisonoxe (Bison

bison) och vattenbuffel (Bubalus bubalus),

provtagande anläggning: sådan anläggning, utom livsmedelsanläggning, där prov

enligt förordning (EG) nr 999/2001 uttas, såsom bearbetningsanläggning,

hanteringsställe, uppsamlingscentral, förbränningsanläggning, obduktionsanläggning

eller annan anläggning enligt särskilt beslut av Jordbruksverket. (SJVFS 2013:3).

Provtagning av djur som ska användas som livsmedel

4 §5 Provtagning avseende förekomst av BSE, scrapie eller atypisk scrapie ska ske

vid all slakt av nötkreatur, får eller getter i nedanstående grupper, och som ska

användas som livsmedel.

Detta gäller

1. alla nötkreatur som är äldre än 48 månader och som har sitt ursprung i Sverige

eller

något

av

de

länder

som

anges

i

bilagan

och

som

nödslaktats eller har anmärkningar vid besiktning före slakt, i enlighet med

kapitel A del I punkt 2.1 i bilaga III till förordning (EG) nr 999/20016.

2. alla nötkreatur som är äldre än 24 månader och som har sitt ursprung i andra

länder än Sverige och de länder som anges i bilagan och som

nödslaktas eller har anmärkningar vid besiktning före slakt , i enlighet med

kapitel A del I punkt 2.1 i bilaga III till förordning (EG) nr 999/2001.

3. alla nötkreatur som är äldre än 30 månader och som har sitt ursprung i andra

länder än Sverige och de länder som anges i bilagan och som slaktats på normalt

sätt för att användas som livsmedel, eller som slaktats i samband med en

kampanj för sjukdomsutrotning och som inte uppvisar kliniska tecken på

sjukdom, i enlighet med kapitel A, del I punkt 2.2 i bilaga III till förordning

(EG) nr 999/2001.

4. får och getter, som kommer från besättningar där Jordbruksverket beslutat om

utökad TSE-övervakning, och som är äldre än 18 månader eller som har tre eller

fler permanenta framtänder som kommit fram genom tandköttet. (SJVFS

2013:3).

5 § Livsmedelsföretagare som driver ett slakteri ansvarar för att prov tas ut enligt

4 §. Provtagning får enligt 4 § förordningen (2006:815) om provtagning på djur,

m.m. endast utföras av officiella veterinärer vid slakteri eller personer som har utsetts

av Jordbruksverket.

6 § har upphävts genom (SJVFS 2013:3).

7 § Den som ansvarar för driften på slakteriet ska kontrollera att det av djurhållaren

uppgivna identifikationsnumret på nötkreaturet som ska provtas enligt §4, finns

registrerat i CDB samt att djurets födelsedatum finns registrerat. Om uppgifterna

avseende ett nötkreatur som ska provtas saknas eller inte är korrekta i CDB ska alla

delar av kroppen, inklusive huden skickas till destruktion. (SJVFS 2013:3).

5 Ändringen innebär bl a att tidigare punkten 3 har tagits bort.

6 EGT L 147, 31.5.2001, s. 1 (Celex 32001R0999).

SJVFS 2013:3

3

8 § Dokumentation och provtagning ska ske enligt vad som anges i kapitel C i bilaga

X till förordning (EG) nr 999/20017 samt i övrigt enligt instruktioner från

Jordbruksverket.

Provtagning av djur som har dött eller avlivats, och som inte ska användas som

livsmedel

9 § Provtagning avseende förekomst av BSE, scrapie eller atypisk scrapie ska ske på

alla nötkreatur, får eller getter i nedanstående grupper, och som inte ska användas

som livsmedel.

Detta gäller

1. alla nötkreatur som är äldre än 48 månader, som har självdött eller avlivats, och

som har sitt ursprung i Sverige eller något av de länder som anges i bilagan,

men som inte har

a) avlivats för destruering enligt kommissionens förordning (EG) 716/96 av den

19 april 1996 om undantagsåtgärder till stöd för nötköttsmarknaden i Förenade

kungariket8, eller

b) avlivats till följd av bekämpning av en epizooti.

2. alla nötkreatur som är äldre än 24 månader och som har sitt ursprung i andra

länder än Sverige och de länder som nämns i bilagan, men som inte har

a) avlivats för destruering enligt kommissionens förordning (EG) 716/96, eller

b) avlivats till följd av bekämpning av en epizooti.

3. alla får och getter, som är äldre än 18 månader eller som har tre eller fler

permanenta framtänder, och som har självdött eller avlivats, men som inte har

avlivats till följd av bekämpning av en epizooti. (SJVFS 2013:3).

10 § Bestämmelserna i 9 § gäller inte för självdöda eller avlivade nötkreatur som har

hållits av människa i de församlingar eller områden som anges i bilaga 2, Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska

biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida

smittsamma sjukdomar till djur och människor och som bortskaffas i dessa

församlingar eller områden.

Undantaget i första stycket gäller inte sådana djur som misstänks eller officiellt

har bekräftats vara infekterade med TSE enligt Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 999/2001.

11 § Den som driver en provtagande anläggning ansvarar för att prov tas ut enligt

9 §. Provtagning och transport av prov ska ske utan onödigt dröjsmål.

12 § Dokumentation och provtagning ska ske enligt vad som anges i kapitel C i

bilaga X till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 samt i

övrigt enligt instruktioner från Jordbruksverket.

7 EGT L 147, 31.5.2001, s. 1 (Celex 32001R0999).

8 EGT L99, 20.4.1996, s.14 (Celex 31996R0716).

SJVFS 2013:3

4

Laboratorieanalys

13 § Den som ansvarar för driften på slakteriet eller bedriver nödslakt ska se till att

prov som tagits ut enligt dessa föreskrifter, utan onödigt dröjsmål, sänds för analys

till ett laboratorium som Jordbruksverket anvisar att utföra analyser avseende BSE,

scrapie eller atypisk scrapie på det aktuella djurslaget. Insändande av prover ska ske

enligt särskilda anvisningar från det laboratorium som anlitas för analysen.

Om ett prov som analyseras enligt första stycket är positivt avseende BSE, scrapie

eller atypisk scrapie ska laboratoriet sända provet till Statens veterinärmedicinska

anstalt (SVA) för vidare analys enligt särskilda instruktioner från SVA. (SJVFS

2013:3).

14 § Den som ansvarar för driften på en provtagande anläggning ska se till att prov

som tagits ut enligt dessa föreskrifter sänds för analys till det laboratorium som

Jordbruksverket anvisar. Insändande av prover ska ske enligt särskilda anvisningar

från Jordbruksverket.

15 § Prover som uttagits enligt dessa föreskrifter ska analyseras genom ett s.k.

snabbtest enligt kapitel C punkt 3 och 4 i bilaga X till förordning (EG) nr 999/2001.

16 § Resultaten av de prov som analyserats ska, av laboratoriet som utför analysen,

skickas till Jordbruksverket på sätt som anges av myndigheten.

-----------

Denna författning9 träder i kraft den 1 april 2010 då Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2006:54) om obligatorisk övervakning avseende förekomst av

TSE-sjukdom hos nötkreatur, får och get ska upphöra att gälla.

-----------

Denna författning10 träder i kraft den 1 juli 2011.

-----------

Denna författning11 träder i kraft den 16 mars 2013.

LEIF DENNEBERG

Malin Grant

(Enheten för idisslare och gris)

9 SJVFS 2010:9.

10 SJVFS 2011:29.

11 SJVFS 2013:3.

SJVFS 2013:3

5

Bilaga

Förteckning över länder:

Belgien

Cypern

Danmark

Estland

Finland

Frankrike

Grekland

Irland

Italien

Lettland

Litauen

Luxemburg

Malta

Nederländerna

Portugal

Polen

Slovakien

Slovenien

Spanien

Storbritannien samt Kanalöarna och Isle of Man.

Tjeckien

Tyskland

Ungern

Österrike

(SJVFS 2011:29)