SJVFS 2014:3

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter m.m.

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping,

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2014:3

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter

m.m.;

Utkom från trycket

den 3 februari 2014

Omtryck

beslutade den 30 januari 2014.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 21 § förordningen (2006:817) om

växtskydd m.m. samt efter samråd med Ekonomistyrningsverket, i fråga om verkets

föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter m.m.1,

dels att bilaga 4 ska upphävas,

dels att rubriken till föreskrifterna, 1 kap. 2 §, 2 kap. 2 § och rubriken närmast före

2 kap. 2 § ska ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

Statens jordbruksverks föreskrifter om växtskyddsavgifter (SJVFS 2014:3).

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 kap. Definitioner och gemensamma bestämmelser

s. 3

Definitioner

Gemensamma bestämmelser

2 kap. Avgift er vid utförsel och införsel av växter m.m.

s. 4

Växtskyddskontroll utanför ordinarie arbetstid eller ordinarie inspektionsort

Tillstånd för växtskyddskontroll utanför Jordbruksverkets ordinarie

inspektionsorter

Utförsel av växter, inklusive växtprodukter m.m., till tredje land (export)

Införsel av växter, inklusive växtprodukter m.m., från tredje land (import)

Införsel och förflyttning för vetenskapligt ändamål

Kontroll av anläggning inför beslut om införsel och förflyttning för

vetenskapligt ändamål

Tillsyn av tillstånd för införsel och förflyttning för vetenskapligt ändamål

Införsel av potentiella växtskadegörare och vilda växter

Särskilda införselvillkor, t.ex. karantän

3 kap. Avgifter vid produktion och försäljning av växter inklusive trävaror s. 5

Produktion och försäljning av plantskoleväxter

Produktion och försäljning av förökningsmaterial av trädgårdsväxter i

växthus

Högsta grundavgift – plantskola och trädgårdsväxter i växthus

Produktion och försäljning av potatis

1 Författningen senast omtryckt SJVFS 2013:20.

SJVFS 2014:3

2

Godkännande av anläggning för värmebehandling av sågade trävaror,

träemballage m.m.

Kontroll av anläggning för värmebehandling av sågade trävaror,

träemballage m.m.

Godkännande av företag som producerar eller reparerar behandlat

träemballage

Kontroll av företag som producerar eller reparerar behandlat träemballage

Högsta grundavgift trävaror

Utfärdande av växtpass

Utebliven anmälan, ej gjord avanmälan eller ofullständig anmälan

4 kap. Avgift er vid marknadskontroll

s. 7

Bilaga 1. Avgifter vid import från tredje land av växter och växtprodukter utom

varor enligt bilaga 2 samt trä och varor av trä enligt bilaga 3 och 4 s. 9

Bilaga 2. Avgifter vid import från tredje land av varugrupper för vilka avgift ska

betalas enligt timtaxa

s. 15

Bilaga 3. Avgifter vid import från tredje land av trä och varor av trä där

sundhetscertifikat krävs

s. 16

Bilaga 4. Avgifter vid import från tredje land av trä och trävaror där

sundhetscertifikat inte krävs

(har upphävts genom SJVFS 2014:3)

s. 19

Bilaga 5. Avgifter vid import av sändningar enligt 2 kap 4 a §

s. 20

SJVFS 2014:3

3

1 KAP. DEFINITIONER OCH GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

1 § Bestämmelserna i dessa föreskrifter reglerar Jordbruksverkets avgifter för

utförsel och införsel av växter m.m., för produktion och försäljning av växter

inklusive trävaror och för marknadskontroll av att växter och växtprodukter uppfyller

gällande regler.

Definitioner

2 § Om inte annat anges avses i dessa föreskrifter med

fub: fast m3 under bark,

marknadskontroll: spontan, oaviserad kontroll av att växter och växtprodukter

uppfyller gällande regler; avser import, EU:s inre marknad samt handel i Sverige,

ordinarie inspektionsort: här avses orterna Malmö, Helsingborg, Göteborg,

Landvetter, Stockholm och Arlanda,

sundhetsintyg: sundhetscertifikat eller annat sundhetsintyg godkänt av

Jordbruksverket,

sändning: en kvantitet växter, växtprodukter m.m., som flyttas från ett land till ett

annat och omfattas, när så krävs, av ett sundhetscertifikat,

tredje land: land eller område, som inte omfattas av EU:s tullområde,

växt: har i dessa föreskrifter samma betydelse som i växtskyddslagen (1972:318),

växtpass: officiell märkning som visar att föreskrivna sundhetskrav är uppfyllda

vid förflyttning av växter inom EU,

växtprodukt: har i dessa föreskrifter samma betydelse som i växtskyddslagen

(1972:318),

växtskyddskontroll: omfattar alla de åtgärder som kan förekomma i samband med

officiell kontroll av växter, såsom visuell undersökning av växter och växtprodukter

m.m., provtagning för laboratorieanalys för att fastställa förekomst av skadegörare,

utfärdande av sundhetsintyg och tillstånd. Sådan kontroll omfattar även lokal,

redskap, transportmedel eller annat föremål som kan hysa växtskadegörare, liksom

kontroll av att märkning och dokumentation, följer gällande regler. (SJVFS 2014:3).

Gemensamma bestämmelser

3 § Vid timtaxa betalas avgift efter tidsåtgång. Debitering ska ske med 1 250 kronor

varvid 1 250 kronor är den lägsta avgiften, därefter sker debitering per påbörjad

timme med 650 kronor. Resekostnader ingår i timtaxan. (SJVFS 2010:68).

4 § Efterkontroll innebär kontroll av att åtgärder som föreskrivits vid ordinarie

växtskyddskontroll är genomförda. Avgift för efterkontroll ska betalas med timtaxa

enligt 3 §.

5 § När Jordbruksverket anlitar en myndighet eller någon annan i samband med

växtskyddskontroll tas avgift ut med de belopp som debiteras av den som verket

anlitar istället för avgift enligt 3 §.

6 § Avgift för laboratorieanalys består av faktisk kostnad för analys samt kostnad för

transport av prov för laboratorieanalys.

SJVFS 2014:3

4

2 KAP. AVGIFTER VID UTFÖRSEL OCH INFÖRSEL AV VÄXTER M.M.

Växtskyddskontroll utanför ordinarie arbetstid eller ordinarie inspektionsort

1 § Växtskyddskontroll eller utfärdande av sundhetscertifikat utanför den av

Jordbruksverket tillämpade normala arbetstiden eller utanför ordinarie inspektionsort

ska betalas med timtaxa enligt 1 kap. 3 § eller avgift enligt 1 kap. 5 §.

Tillstånd

för

växtskyddskontroll

utanför

Jordbruksverkets

ordinarie

inspektionsorter

2 § Tillstånd för växtskyddskontroll av sändningar på andra orter än

Jordbruksverkets ordinarie inspektionsorter regleras i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2005:22) om växtskyddskontroll av sändningar som transiteras

till inspektionsplatsen och av sändningar som kontrolleras utanför Jordbruksverkets

ordinarie inspektionsorter. För utfärdande av sådant tillstånd ska en startavgift om

2 000 kronor betalas. Vid beslut om att bevilja sådant tillstånd ska därutöver en

avgift om 8 000 kronor betalas. (SJVFS 2014:3).

Utförsel av växter, växtprodukter m.m. till tredje land (export)

3 § Den som exporterar eller återexporterar växter, växtprodukter m.m. ska betala

avgift enligt följande

1. sundhetscertifikat, återutförselintyg eller annat tillstånd med 300 kronor per

certifikat/intyg/tillstånd, eller med 560 kr, då sådant certifikat/intyg/tillstånd utfärdas

utanför den av Jordbruksverket tillämpade normala arbetstiden,

2. växtskyddskontroll med timtaxa enligt 1 kap. 3 § eller avgift enligt 1 kap. 5 §,

och

3. laboratorieanalys enligt 1 kap. 6 §.

Införsel av växter, växtprodukter m.m. från tredje land (import)

4 § Den som importerar växter, växtprodukter m.m. från tredje land ska betala växt-

skyddsavgift enligt bilaga 1–4 samt i tillämpliga fall avgift enligt 1 kap. 3-6 §§.

4 a § Den som ska importera sändningar enligt 11 b § Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare

ska betala avgift för växtskyddskontroll. Avgiften beräknas enligt bilaga 5.

Denna bestämmelse gäller från och med den 1 juli 2013 till och med den 31 mars

2015. (SJVFS 2013:20).

Införsel och förflyttning för vetenskapligt ändamål

5 § Myndighetstillstånd för införsel eller förflyttning av växtskadegörare, växter,

växtprodukter, jord, odlingssubstrat och andra föremål för försök eller vetenskapliga

ändamål och för arbete med sorturval finns reglerat i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1996:13) om införsel från tredje land eller förflyttning inom

Europeiska Unionen (EU) av växter m.m. för vetenskapligt ändamål. För prövning

av sådant myndighetstillstånd ska betalas

1. grundavgift i form av 700 kronor per tillstånd, och

2. avgift för utredningsarbete med 690 kronor per påbörjad timme utöver den

första timmen som täcks av grundavgiften.

SJVFS 2014:3

5

Kontroll av anläggning inför beslut om införsel och förflyttning för

vetenskapligt ändamål

6 § Vid kontroll av anläggning inför beslut om myndighetstillstånd ska en fast avgift

om 3 000 kronor betalas. Därutöver debiteras 690 kronor per påbörjad timme utöver

den första timmen som täcks av den fasta avgiften. Den fasta avgiften ska vara betald

innan tidpunkten för besöket.

Tillsyn av tillstånd för införsel och förflyttning för vetenskapligt ändamål

7 § Vid tillsyn av att föreskrivna förutsättningar för tillståndet är uppfyllda betalas

1. timtaxa enligt 1 kap. 3 § eller avgift enligt 1 kap. 5 §, och

2. avgift för laboratorieanalys enligt 1 kap. 6 §.

Införsel av potentiella växtskadegörare och vilda växter

8 § I 11 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder

mot spridning av växtskadegörare finns bestämmelser om införseltillstånd för

potentiella växtskadegörare och vilda växter från tredje land. Avgift för prövning av

sådant tillstånd betalas enligt 5 § och för tillsyn enligt 7 § i detta kapitel.

Särskilda införselvillkor, t.ex. karantän

9 § För växtskyddskontroll av växter som odlas i karantän enligt 10 § Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av

växtskadegörare betalas avgift med timtaxa enligt 1 kap. 3 § eller avgift enligt 1 kap.

5 §.

3 KAP. AVGIFTER VID PRODUKTION OCH FÖRSÄLJNING AV VÄXTER

INKLUSIVE TRÄVAROR

Produktion och försäljning av plantskoleväxter

1 § De företag som är registrerade enligt 3 § Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare eller enligt 1

kap. 5 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:79) om trädgårdsväxters

sundhet m.m. och som producerar plantskoleväxter med växtpass- eller följe-

sedelskrav ska betala avgift i form av

1. årlig grundavgift med 2 200 kronor,

2. årlig tillsynsavgift med 2 600 kronor, och

3. årlig arealbaserad tillsynsavgift med 650 kronor per påbörjat hektar, varvid

minsta enhet är 1,0 hektar och den maximala debiteringsmässiga ytan är 20 hektar.

Om ett företag enligt första stycket endast säljer plantskoleväxter till slut-

konsument ska företaget istället betala en årlig tillsynsavgift med 700 kronor för

tillsyn samt en årlig grundavgift med 400 kronor.

Jordbruksverket kan vid efterkontroll eller annan tillsyn utöver ett årligt

tillsynsbesök ta ut timkostnad enligt 1 kap. 3 § eller avgift enligt 1 kap. 5 § samt

avgift för laboratorieanalys enligt 1 kap. 6 §.

Produktion och försäljning av förökningsmaterial av trädgårdsväxter i växthus

2 § De företag som är registrerade enligt 3 § Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare eller enligt 1

kap. 5 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:79) om trädgårdsväxters

SJVFS 2014:3

6

sundhet m.m. och som producerar förökningsmaterial av trädgårdsväxter i växthus

ska betala en avgift i form av

1. årlig grundavgift med 2 000 kronor,

2. årlig tillsynsavgift med 4 000 kronor, och

3. årlig arealbaserad tillsynsavgift med 700 kronor per påbörjade 100 kvadrat-

meter, varvid minsta enhet är 100 kvadratmeter och den maximala debiterings-

mässiga ytan är 400 kvadratmeter.

Jordbruksverket kan vid efterkontroll eller annan tillsyn utöver ett årligt

tillsynsbesök ta ut timkostnad enligt 1 kap. 3 § eller avgift enligt 1 kap. 5 § samt

avgift för laboratorieanalys enligt 1 kap. 6 §.

Högsta grundavgift – plantskola och trädgårdsväxter i växthus

3 § Om ett företag omfattas av krav på kontroll enligt både 1 och 2 §§ i detta kapitel

ska endast en årlig grundavgift, en årlig tillsynsavgift och en årlig arealbaserad

tillsynsavgift betalas. I sådana fall ska den högsta grundavgiften, den högsta årliga

tillsynsavgiften och den högsta arealbaserade tillsynsavgiften betalas.

Produktion och försäljning av potatis

4 § Den som är registrerad hos Jordbruksverket enligt 3 a § första stycket Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av

växtskadegörare, ska betala den årsavgift som anges nedan. Den som har både odling

och packeriverksamhet ska betala avgift enligt den registrerade potatisarealen.

Potatisareal, hektar

Årsavgift

upp till och med 2,0 ha

600 kronor

mer än 2,0 ha upp till och med 10,0 ha

1 200 kronor

mer än 10,0 ha

1 800 kronor

enbart packeriverksamhet

1 800 kronor

Om ett kontraktstecknande företag anmäler samtliga sina odlare till registret kan

Jordbruksverket i det enskilda fallet besluta om viss reducering av årsavgiften.

Godkännande av anläggning för värmebehandling av sågade trävaror,

träemballage m.m.

5 § För godkännande av anläggning för värmebehandling av sågade trävaror,

träemballage m.m. och för tillstånd att märka sådana trävaror enligt Statens jord-

bruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:53) om värmebehandling, torkning och

märkning av sågade trävaror, träemballage m.m. ska en startavgift om 1 000 kronor

betalas. Vid beslut om att bevilja sådant tillstånd ska därutöver en avgift om 5 000

kronor betalas.

Kontroll av anläggning för värmebehandling av sågade trävaror, träemballage

m.m.

6 § Företag som omfattas av kontroll i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

2004:53) om värmebehandling, torkning och märkning av sågade trävaror, trä-

emballage m.m. ska betala

1. årlig grundavgift med 1 800 kronor, och

2. årlig tillsynsavgift med 5 500 kronor.

SJVFS 2014:3

7

Jordbruksverket kan vid efterkontroll eller annan tillsyn utöver ett årligt

tillsynsbesök ta ut timkostnad enligt 1 kap. 3 § eller avgift enligt 1 kap. 5 § samt

avgift för laboratorieanalys enligt 1 kap. 6 §.

Godkännande av företag som producerar eller reparerar behandlat

träemballage

7 § För godkännande av företag som producerar eller reparerar behandlat

träemballage och för märkning av sådant träemballage enligt Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2004:53) om värmebehandling, torkning och märkning av

sågade trävaror, träemballage m.m. ska en startavgift om 1 000 kronor betalas. Vid

beslut om att bevilja sådant tillstånd ska därutöver en avgift om 3 000 kronor betalas.

Kontroll av företag som producerar eller reparerar behandlat träemballage

8 § Företag som omfattas av kontroll enligt Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 2004:53) om värmebehandling, torkning och märkning av sågade trävaror,

träemballage m.m. ska betala

1. årlig grundavgift med 1 100 kronor, och

2. årlig tillsynsavgift med 3 500 kronor.

Jordbruksverket kan vid efterkontroll eller annan tillsyn utöver ett årligt till-

synsbesök ta ut timkostnad enligt 1 kap. 3 § eller avgift enligt 1 kap. 5 § samt avgift

för laboratorieanalys enligt 1 kap. 6 §.

Högsta grundavgift – trävaror

9 § Om ett företag omfattas av krav på kontroll enligt både 6 och 8 §§ i detta kapitel

ska endast en årlig grundavgift och en årlig tillsynsavgift betalas. I sådana fall ska

den högsta grundavgiften och den högsta årliga tillsynsavgiften betalas.

Utfärdande av växtpass

10 § I de fall Jordbruksverket utfärdar växtpass ska företaget betala avgift för

1. växtpass med 300 kronor per styck,

2. växtskyddskontroll med timtaxa enligt 1 kap. 3 § eller avgift enligt 1 kap. 5 §,

och

3. laboratorieanalys enligt 1 kap. 6 §.

Utebliven anmälan, ej gjord avanmälan eller ofullständig anmälan

11 § Enligt 5 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:79) om trädgårds-

växters sundhet m.m. krävs att yrkesmässig produktion eller försäljning av

trädgårdsväxter ska anmälas till Jordbruksverket varje år. Den som inte skickar in

begärda uppgifter trots påminnelse, ska betala 300 kronor för Jordbruksverkets

administrativa kostnader.

12 § Den som trots påminnelse inte anmäler sin potatisodling i någon av de avgifts-

klasser som anges i 4 § debiteras den högsta avgiften.

Den som vid kontroll visar sig ha anmält felaktig avgiftsklass kan, om

Jordbruksverket finner det skäligt, debiteras den högsta avgiften enligt 4 §.

SJVFS 2014:3

8

13 § Den som inte anmäler att produktion eller odling av växter, som är avgifts-

belagd enligt dessa föreskrifter har upphört, ska betala 300 kronor för Jordbruks-

verkets administrativa kostnader.

4 KAP. AVGIFTER VID MARKNADSKONTROLL

1 § Den som förfogar över växter ska till Jordbruksverket betala en avgift för

efterkontroll enligt 1 kap. 4 § samt om tillämpligt avgift enligt 1 kap. 5 och 6 §§ i det

fall att

1. krav på märkning enligt 6–7 §§ Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare eller 1 kap.10 §

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:79) om trädgårdsväxters sundhet

m.m., inte är uppfyllda,

2. krav på dokumentation enligt 3 a §, andra stycket punkt 1 och tredje stycket

punkt 3 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot

spridning av växtskadegörare eller 10 och 16 §§ Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 2004:79) om trädgårdsväxters sundhet m.m., inte är uppfyllda och

3. märkning enligt 3 a § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om

skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare är sådan att odlingsplatsen inte

entydigt kan spåras och det finns misstanke om förekomst av skadegörare som

omfattas av de föreskrifterna.

Jordbruksverket kan i särskilda fall besluta att den som förfogar över växter ska

till Jordbruksverket betala avgift för växtskyddskontroll enligt 1 kap. 3 § samt om

tillämpligt avgift enligt 1 kap. 5 och 6 §§ om det finns misstanke om förekomst av

skadegörare som omfattas av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94)

om skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare eller Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2004:79) om trädgårdsväxters sundhet m.m.

-----------

Denna författning2 träder i kraft den 1 mars 2014.

HARALD SVENSSON

Jenny Andersson

(Regelenheten)

2 SJVFS 2014:3

SJVFS 2014:3

9

Bilaga 1

Avgifter vid import från tredje land av växter och växtprodukter utom varor

enligt bilaga 2 samt trä och varor av trä enligt bilaga 3 och 4

Vid denna import ska mängdbaserade avgifter betalas enligt andra stycket eller

förteckningen nedan, dock alltid med lägst 450 kr per sundhetscertifikat.

Om kontroll, i enlighet med artikel 2.2 kommissionens förordning (EG) nr

1756/20043, endast sker av 0-50 % av alla sändningar av en viss vara ska

mängdbaserad avgift betalas med

- 17 kr per varje påbörjat 100-tal kg när ordinarie avgift är 34 kr, och

- 3 kr per varje påbörjat 100-tal kg när ordinarie avgift är 5,50 kr.

KN-nr

Varuslag samt belopp per varje påbörjat 100-tal kg, kr

0601

Lökar, stamknölar, rotknölar och rhizomer, i vila,

under tillväxt eller i blomning; växter (inbegripet

plantor) och rötter av cikoriaarter, andra än rötter enligt

nr 1212.

34:00

ur 0602

Andra levande växter (inbegripet rötter), sticklingar

och ympkvistar, andra än svampmycelium enligt

0602 90 10.

34:00

ur 0603 10

Snittblommor och blomknoppar, friska, av

- Castanea Mill., kastanj, Dendranthema (DC) Des.

Moul., krysantemum m.fl., Dianthus L., nejlika,

Gypsophila L., slöjblomma, Pelargonium l'Herit. ex

Ait, pelargon m.fl., Phoenix L., dadelpalm, Populus L.,

asp m.fl., Quercus L., ek, Solidago L., gullris och

familjen Orchidaceae, orkidéer,

- Acer saccharum Marsh., sockerlönn, med ursprung i

nordamerikanska länder,

- Aster L., aster, Eryngium L., martorn, Hypericum L.,

johannesört m.fl., Lisianthus L., prärieklocka, Prunus

L., plommon m.fl., Rosa L., ros, och Trachelium L.,

halsört, med ursprung i utomeuropeiska länder.

34:00

0604 91 21,

0604 91 29,

0604 91 41,

0604 91 49

Blad, kvistar och andra växtdelar, utan blommor eller

blomknoppar, friska, av

- Pinopsida, barrväxter.

34:00

ur 0604 91 90

Blad, kvistar och andra växtdelar, utan blommor eller

blomknoppar, friska, av

34:00

3 Kommissionens förordning (EG) nr 1756/2004 av den 11 oktober 2004 om angivande av detaljerade

villkor för det bevismaterial som krävs samt kriterier för slag och nivåer för att minska växtskydds-

kontrollerna för vissa växter, växtprodukter eller andra föremål som anges i bilaga V del B till rådets

direktiv 2000/29/EG (EUT L313, 12.10.2004, s. 6, Celex 32004R1756).

SJVFS 2014:3

10

- Castanea Mill., kastanj, Phoenix L., dadelpalm,

Populus L., asp m.fl., Quercus L., ek,

- Acer saccharum Marsh., sockerlönn, med ursprung i

nordamerikanska länder,

- Prunus L., plommon m.fl., med ursprung i

utomeuropeiska länder.

0701

Solanum tuberosum L., potatis, färsk eller kyld.

5:50

ur 0705

Sallat i kruka av Lactuca sativa L., sallat, och

Cichorium L., cikoriasallat m.fl.

5:50

0706 90 90 20

Beta vulgaris L., rödbetor, färska, avsedda för

industriell bearbetning.

5:50

ur 0707

Frukter av Momordica L., balsamgurka m.fl.

5:50

0709 30

Frukter av Solanum melongena L., aubergine.

5:50

0709 40

Bladgrönsaker av Apium graveolens L., selleri.

5:50

ur 0709 90 10

Sallat i kruka av andra än Lactuca sativa L., sallat, och

Cichorium L., cikoriasallat m.fl.

5:50

ur 0709 90 90

40

Kryddväxter i kruka av Petroselinum crispum Hill,

persilja.

5:50

ur 0709 90 90

90

Kryddväxter i kruka av andra än Petroselinum crispum

Hill, persilja.

5:50

ur 0713 32 00

10,

0713 33 10,

ur 0713 39 00

10

Phaseolus L., böna, utsäde.

5:50

ur 0804 50

Frukter, färska, av Mangifera L., mango, Psidium L.,

guava, med ursprung i icke-europeiska länder.

5:50

0805

Frukter, färska, av Citrus L., citrus, Fortunella Swingle,

dvärgapelsin, Poncirus Raf., citrontörne, och deras

hybrider.

5:50

ur 0808

Frukter, färska, av Cydonia Mill., kvitten, Malus Mill.,

apel, Pyrus L., päron, med ursprung i icke-europeiska

länder.

5:50

ur 0809

Frukter, färska, av Prunus L., aprikoser, körsbär,

persikor (inbegripet nektariner), plommon och slånbär,

5:50

SJVFS 2014:3

11

med ursprung i icke-europeiska länder.

ur 0810 30

Frukter, färska, av Ribes L., vinbär m.fl., med ursprung

i icke-europeiska länder.

5:50

ur 0810 40

Frukter, färska, av Vaccinium L., lingon m.fl., med

ursprung i icke-europeiska länder.

5:50

ur 0810 90 40

Frukter, färska, av Passiflora L., passionsfrukt, med

ursprung i icke-europeiska länder.

5:50

ur 0810 90 95

Frukter, färska, av Annona L., cherimoya m.fl.,

Diospyros L., kaki, med ursprung i icke-europeiska

länder.

5:50

ur 0907

Frukter, färska, av Syzygium Gaernt., kryddnejlika,

med ursprung i icke-europeiska länder.

5:50

ur 0910 40

Kryddväxter i kruka av Thymus L., timjan.

5:50

ur 0910 99

Kryddväxter i kruka av andra än Thymus L., timjan.

5:50

ur 1001 10,

ur 1001 90 10,

ur 1001 90 91,

ur 1001 90 99

Triticum L., vete, utsäde, med ursprung i Afghanistan,

Argentina, Australien, Bolivia, Chile, Indien, Irak,

Mexiko, Nepal, Nya Zeeland, Pakistan, Sydafrika,

Uruguay, USA.

5:50

ur 1002

Secale L., råg, utsäde, med ursprung i Afghanistan,

Argentina, Australien, Bolivia, Chile, Indien, Irak,

Mexiko, Nepal, Nya Zeeland, Pakistan, Sydafrika,

Uruguay, USA.

5:50

ur 1003 00 10

Hordeum L., korn, utsäde, med ursprung i Argentina,

Australien, Bolivia, Chile, Nya Zeeland, Uruguay.

5:50

ur 1004

Avena L., havre, utsäde, med ursprung i Argentina,

Australien, Bolivia, Chile, Nya Zeeland, Uruguay.

5:50

1005 10

Zea mays L., majs, utsäde.

5:50

1006 10 10

Oryza L., ris, utsäde.

5:50

ur 1007

Sorghum Moenxh., sorghum, utsäde, med ursprung i

Argentina, Australien, Bolivia, Chile, Nya Zeeland,

Uruguay.

5:50

ur 1008 20

Panicum L., hirs, utsäde, med ursprung i Argentina,

Australien, Bolivia, Chile, Nya Zeeland, Uruguay.

5:50

SJVFS 2014:3

12

ur 1008 90 10

x Triticosecale, rågvete, utsäde, med ursprung i

Afghanistan, Argentina, Australien, Bolivia, Chile,

Indien, Irak, Mexiko, Nepal, Nya Zeeland, Pakistan,

Sydafrika, Uruguay, USA.

5:50

ur 1205 10 10

Brassica napus L. ssp. oleifera, raps, utsäde; Brassica

rapa L. ssp. oleifera, rybs, utsäde, med ursprung i

Argentina, Australien, Bolivia, Chile, Nya Zeeland,

Uruguay.

5:50

1206 00 10

Helianthus annuus L., solros, utsäde.

5:50

ur 1207 50 10

Brassica nigra L., svartsenap, utsäde, Sinapis alba L.,

vitsenap, utsäde, med ursprung i Argentina, Australien,

Bolivia, Chile, Nya Zeeland, Uruguay.

5:50

1209 10 10,

1209 29 60

Beta vulgaris L., sockerbeta m.fl., utsäde.

5:50

1209 21

Medicago sativa L., lusern, utsäde.

5:50

ur 1209 22,

ur 1209 30,

ur 1209 99 99

Trifolium L., klöver, utsäde, med ursprung i Argentina,

Australien, Bolivia, Chile, Nya Zeeland, Uruguay.

5:50

ur 1209 23

Festuca L., svingel, utsäde, med ursprung i Argentina,

Australien, Bolivia, Chile, Nya Zeeland, Uruguay.

5:50

ur 1209 24

Poa pratensis L., ängsgröe, utsäde, med ursprung i

Argentina, Australien, Bolivia, Chile, Nya Zeeland,

Uruguay.

5:50

ur 1209 25

Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L., rajgräs,

utsäde, med ursprung i Argentina, Australien, Bolivia,

Chile, Nya Zeeland, Uruguay.

5:50

ur 1209 26

Phleum L., timotej, utsäde, med ursprung i Argentina,

Australien, Bolivia, Chile, Nya Zeeland, Uruguay.

5:50

ur 1209 29 80,

ur 1209 91 90

10

Phaseolus L., böna, utsäde.

5:50

ur 1209 29 80,

ur 1209 30,

ur 1209 91 10,

ur 1209 91 90,

ur 1209 99 91,

ur 1209 99 99

Brassicaceae, korsblommiga, utsäde, med ursprung i

Argentina, Australien, Bolivia, Chile, Nya Zeeland,

Uruguay.

5:50

SJVFS 2014:3

13

ur 1008 90 90

90,

ur 1209 29 10,

ur 1209 29 80,

ur 1209 30,

ur 1209 91,

ur 1209 99 91

Poaceae, gräs, utsäde, med ursprung i Argentina,

Australien, Bolivia, Chile, Nya Zeeland, Uruguay.

5:50

ur 1209 91 90

Lycopersicon lycopersicum Karsten ex Farw., tomat,

utsäde.

5:50

ur 1209 91 90,

ur 1209 99 99

Capsicum L., paprika, utsäde.

5:50

ur 1209 91 90

Allium ascalonicum L., schalottenlök, Allium cepa L.,

gullök, utsäde, Allium porrum L., purjolök, utsäde,

Allium schoenoprasum L., gräslök, utsäde.

5:50

ur 1209 99 91,

ur 1209 99 99

Rubus L., hallon m.fl., utsäde.

5:50

0802 11,

ur 1209 99 10,

ur 1209 99 91,

ur 1209 99 99,

ur 1212 30

Prunus L., plommon m.fl., utsäde.

5:50

ur 1211 90 98

Växtdelar, friska, andra än frukter och fröer, av

- Pinopsida, barrväxter,

- Castanea Mill., kastanj, Phoenix L., dadelpalm,

Populus L., asp m.fl., Quercus L., ek,

- Acer saccharum Marsh., sockerlönn, med ursprung i

nordamerikanska länder,

- Prunus L., plommon m.fl., med ursprung i

utomeuropeiska länder.

34:00

ur 1211 90 98

Kryddväxter i kruka.

5:50

ur 1211 90 98

Bladgrönsaker av Ocimum L., basilika.

5:50

ur 1212 91 80

Beta vulgaris L, sockerbetor, färska, avsedda för

industriell bearbetning.

5:50

ur 1404 10,

ur 1404 90

Lös bark av Pinopsida, barrväxter, Acer saccharum

Marsh., sockerlönn, Populus L., asp m.fl., Quercus L.,

ek, utom Quercus suber L., korkek.

5:50

SJVFS 2014:3

14

ur 2308 00 90,

ur 2530 90 98,

ur 3101

Jord och annat osteriliserat avfall av Beta vulgaris L.,

sockerbeta m.fl.

5:50

(SJVFS 2010:68).

SJVFS 2014:3

15

Bilaga 2

Avgifter vid import från tredje land av varugrupper för vilka avgift ska betalas

enligt timtaxa

Vid denna import ska avgift betalas med timtaxa som debiteras av Jordbruksverket,

dock med lägst 450 kr per sundhetscertifikat.

KN-nr

Varuslag

ur 1001

Triticum L., vete, spannmål, med ursprung i Afghanistan, Indien,

Irak, Mexiko, Nepal, Pakistan, Sydafrika, USA.

ur 1002

Secale L., råg, spannmål, med ursprung i Afghanistan, Indien,

Irak, Mexiko, Nepal, Pakistan, Sydafrika, USA.

ur 1008 90 10

x Triticosecale, rågvete, spannmål, med ursprung i Afghanistan,

Indien, Irak, Mexiko, Nepal, Pakistan, Sydafrika, USA.

ur 0602 90 10

00

ur 2530 90 98,

ur 2703,

ur 3101,

3824 90 99

a) Jord och odlingssubstrat för sig, som helt eller delvis består av

jord eller fasta organiska ämnen som växtdelar, humus, inbegripet

torv eller bark, annat än som helt består av torv.

ur 2530 90 98,

ur 2703,

ur 3101,

3824 90 99

b) Jord och odlingssubstrat som är vidhängande eller följer med

växterna, och som helt eller delvis består av ämnen som anges i (a)

eller delvis består av något fast oorganiskt ämne, och som är

avsedda att bibehålla växternas livskraft, med ursprung i

- Cypern, Malta, Turkiet,

- Estland, Georgien, Lettland, Litauen, Moldavien, Ryssland,

Ukraina, Vitryssland,

- utomeuropeiska länder andra än Algeriet, Egypten, Israel,

Libyen, Marocko, Tunisien.

(SJVFS 2010:68).

SJVFS 2014:3

16

Bilaga 3

Avgifter vid import från tredje land av trä och varor av trä där sundhets-

certifikat krävs

Vid denna import ska avgift betalas med 1,10 kr per m3 fub eller i enlighet med andra

stycket, dock alltid med lägst 450 kr per sundhetscertifikat.

Om kontroll, i enlighet med artikel 2.2 kommissionens förordning (EG) nr

1756/20044, endast sker av 0-50 % av alla sändningar av en viss vara ska avgift

betalas med 0,60 kr per m3 fub.

KN-nr

Varuslag

ur 4401 10

Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen

eller dylikt

- av Castanea Mill., kastanj, Quercus L., ek, med ursprung i

nordamerikanska länder, Platanus L., platan, Pinopsida,

barrväxter, andra än Pinus L., tall, med ursprung i icke-europeiska

länder, Pinus L., tall, Populus L., asp m.fl., med ursprung i länder

på den amerikanska kontinenten, Acer saccharum Marsh.,

sockerlönn, med ursprung i nordamerikanska länder.

ur 4401 21,

ur 4401 22

Trä i form av flis eller spån

- av Castanea Mill., kastanj, Quercus L., ek, med ursprung i

nordamerikanska länder, Platanus L., platan, Pinopsida,

barrväxter, med ursprung i icke-europeiska länder, Populus L., asp

m.fl., med ursprung i länder på den amerikanska kontinenten, Acer

saccharum Marsh., sockerlönn, med ursprung i nordamerikanska

länder.

ur 4401 30

Sågspån och annat träavfall

- annat än sådant agglomererat till vedträn, briketter, pelletar eller

liknande former

- av Castanea Mill., kastanj, Quercus L., ek, med ursprung i

nordamerikanska länder, Platanus L., platan, Pinopsida,

barrväxter, andra än Pinus L., tall, med ursprung i icke-europeiska

länder, Pinus L., tall, Populus L., asp m.fl., med ursprung i länder

på den amerikanska kontinenten, Acer saccharum Marsh.,

sockerlönn, med ursprung i nordamerikanska länder.

4 Kommissionens förordning (EG) nr 1756/2004 av den 11 oktober 2004 om angivande av detaljerade

villkor för det bevismaterial som krävs samt kriterier för slag och nivåer för att minska växtskydds-

kontrollerna för vissa växter, växtprodukter eller andra föremål som anges i bilaga V del B till rådets

direktiv 2000/29/EG (EUT L313, 12.10.2004, s. 6, Celex 32004R1756).

SJVFS 2014:3

17

ur 4403 20,

ur 4403 91,

ur 4403 99

Virke, obearbetat, barkat, befriat från splintved eller bilat eller

grovt sågat på två eller fyra sidor

- annat än målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat

konserveringsmedel,

- av Castanea Mill., kastanj, Quercus L., ek, med ursprung i

nordamerikanska länder, Platanus L., platan, Pinopsida,

barrväxter, med ursprung i icke-europeiska länder, Populus L., asp

m.fl., med ursprung i länder på den amerikanska kontinenten, Acer

saccharum Marsh., sockerlönn, med ursprung i nordamerikanska

länder.

ur 4404 10,

ur 4404 20

Tunnbandsvidjor av trä; kluvna störar; pålar och störar av trä,

tillspetsade men inte sågade i längdriktningen

- annat än målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat

konserveringsmedel,

- av Castanea Mill., kastanj, Quercus L., ek, med ursprung i

nordamerikanska länder, Platanus L., platan, Pinopsida,

barrväxter, med ursprung i icke-europeiska länder, Populus L., asp

m.fl., med ursprung i länder på den amerikanska kontinenten, Acer

saccharum Marsh., sockerlönn, med ursprung i nordamerikanska

länder.

ur 4406 10

Järnvägs- och spårvägssliprar av trä,

- oimpregnerade

- av Castanea Mill., kastanj, Quercus L., ek, med ursprung i

nordamerikanska länder, Platanus L., platan, Pinopsida,

barrväxter, andra än Pinus L., tall, med ursprung i icke-europeiska

länder, Pinus L., tall, Populus L., asp m.fl., med ursprung i länder

på den amerikanska kontinenten, Acer saccharum Marsh.,

sockerlönn, med ursprung i nordamerikanska länder.

ur 4407 10

ur 4407 91

ur 4407 99

Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat

till skivor,

- annat än hyvlat, slipat eller fingerskarvat, med en tjocklek av mer

än 6 mm, särskilt bjälkar, plankor, barkkantat timmer, skivor och

ribbor

- annat än målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat

konserveringsmedel,

- av Castanea Mill., kastanj, med ursprung i nordamerikanska

länder, Quercus L., ek, med ursprung i nordamerikanska länder,

Platanus L., platan, Pinopsida, barrväxter, med ursprung i icke-

europeiska länder, Acer saccharum Marsh., sockerlönn, med

ursprung i nordamerikanska länder.

SJVFS 2014:3

18

ur 4415 10

Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande

förpackningar; kabeltrummor,

- annat än av spånskivor eller liknande skivor, fiberskivor,

trälaminat eller förtätat trä

- annat än målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat

konserveringsmedel,

- av Castanea Mill., kastanj, med ursprung i nordamerikanska

länder, Quercus L., ek, med ursprung i nordamerikanska länder,

Platanus L., platan, med ursprung i icke-europeiska länder,

Pinopsida, barrväxter, med ursprung i icke-europeiska länder,

Acer saccharum Marsh., sockerlönn, med ursprung i

nordamerikanska länder.

ur 4415 20

Lastpallar, pallboxar och liknande anordningar; pallflänsar,

- annat än av spånskivor eller liknande skivor, fiberskivor,

trälaminat eller förtätat trä

- annat än målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat

konserveringsmedel,

- av Castanea Mill., kastanj, med ursprung i nordamerikanska

länder, Quercus L., ek, med ursprung i nordamerikanska länder,

Platanus L., platan, med ursprung i icke-europeiska länder,

Pinopsida, barrväxter, med ursprung i icke-europeiska länder,

Acer saccharum Marsh., sockerlönn, med ursprung i

nordamerikanska länder.

ur 4416 00

Fat, tunnor, kar, baljor och andra tunnbinderiarbeten samt delar till

sådana arbeten, av trä, inbegripet tunnstav,

- av Quercus L., ek, med ursprung i nordamerikanska länder.

ur 9406 00 10

Monterade eller monteringsfärdiga byggnader, av trä

- annat än målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat

konserveringsmedel,

- av Castanea Mill., kastanj, med ursprung i nordamerikanska

länder, Quercus L., ek, med ursprung i nordamerikanska länder,

Platanus L., platan, med ursprung i icke-europeiska länder,

Pinopsida, barrväxter, med ursprung i icke-europeiska länder,

Acer saccharum Marsh., sockerlönn, med ursprung i

nordamerikanska länder.

Lastpallar och pallboxar (KN-nr. ur 4415 20) är undantagna om de uppfyller den

fastställda standarden för "UIC-pallar" (t ex EUR-pallar) och är märkta därefter.

(SJVFS 2010:68).

SJVFS 2014:3

19

Bilaga 4

Har upphävts genom (SJVFS 2014:3).

SJVFS 2014:3

20

Bilaga 5

Avgifter vid import av sändningar enligt 2 kap 4 a §

Storleken på avgiften beror på det antal kilo som totalt importeras i den aktuella

sändningen.

För sändningar under 100 kg utgår ingen avgift. En minimiavgift för övriga

sändningar är 450 kr/sändning.

För följande KN-nummer från Kina med träemballage är avgiften 20 öre/kg.

Avgiften kan maximalt uppgå till 25 000 kr per sändning.

2514 00 00

Skiffer, även grovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom

sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av

kvadratisk eller rektangulär form

2515

Marmor, travertin, så kallad belgisk granit och annan

monument- eller byggnadskalksten med en skrymdensitet

av minst 2,5 samt alabaster, även grovhuggna eller enkelt

sönderdelade, genom sågning eller på annat sätt, till block

eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form

2516

Granit, porfyr, basalt, sandsten och annan monument- eller

byggnadssten, även grovhuggna eller enkelt sönderdelade,

genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av

kvadratisk eller rektangulär form

För följande KN-nummer från Kina med träemballage är avgiften 4 öre/kg. Avgiften

kan maximalt uppgå till 10 000 kr per sändning.

6801 00 00

Gatsten, kantsten och trottoarsten av naturlig sten (utom

skiffer)

6802

Bearbetad monument- eller byggnadssten (utom skiffer)

samt varor av sådan sten (inbegripet skiffer), även på

underlag; konstfärgade korn, skärvor och pulver av naturlig

sten (inbegripet skiffer)

(SJVFS 2013:20).