SJVFS 2014:36

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:32) om utfärdande av pass för sällskapsdjur

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2014:36

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2004:32) om utfärdande av pass för

sällskapsdjur;

Saknr D 12

Saknr J 36

Utkom från trycket

den 14 november 2014

Omtryck

beslutade den 12 november 2014.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 18 a och 21 §§ förordningen

(1994:1830) om införsel av levande djur m.m. samt 2 kap. 2 § förordningen

(2009:1386) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård, i fråga om verkets

föreskrifter (SJVFS 2004:32) om utfärdande av pass för sällskapsdjur

dels att 2 och 3 §§ ska upphöra att gälla,

dels att ordet ”EG-rättsakt” i föreskrifterna ska bytas ut mot ”EU-rättsakt”,

dels att 1, 4 och 5 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna ska införas tre nya paragrafer, 2 a, 3 a och 5 a §§, av

följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder ikraft.

1 § Dessa föreskrifter innehåller kompletterande bestämmelser till Europaparla-

mentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 av den 12 juni 2013 om förflyttning

av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om upphävande av förordning (EG)

998/20031. (SJVFS 2014:36).

2 § har upphävts genom (SJVFS 2014:36).

2 a § Ett sådant pass som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

576/2013 får, när passet utfärdas i Sverige, enbart tillhandahållas av Jordbruksverket.

Endast en veterinär som är behörig att utöva veterinäryrket enligt 3 kap. 3 § lagen

(2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård har rätt att beställa

passet hos Jordbruksverket och utfärda detsamma. Passet får utfärdas från och med

den 19 november 2014, men får inte användas för resa mellan medlemsstater eller till

medlemsstater från tredjeland före den 29 december 2014.

En beställning av pass enligt första stycket ska ske i jämnt tiotal. (SJVFS

2014:36).

3 § har upphävts genom (SJVFS 2014:36).

3 a § Den veterinär som avses i 2 a § ska till Jordbruksverket betala en avgift per

beställt pass i enlighet med särskilt beslut av Jordbruksverket. Avgiften ska täcka de

kostnader som uppkommer för Jordbruksverket att framställa och distribuera passen.

1 EUT L 178, 28.6.2013, s. 1–26 (Celex 32013R0576).

SJVFS 2014:36

2

Avgiften ska vara lägre om beställning sker via Jordbruksverkets internettjänst

jämfört med beställning via Jordbrukverkets kundtjänst. (SJVFS 2014:36).

4 § När ett pass utfärdas ska den veterinär som avses i 2 a § journalföra passnumret.

Ytterligare bestämmelser om en veterinärs journalföring finns i Statens jordbruks-

verks föreskrifter (SJVFS 2013:41) om operativa ingrepp samt skyldigheter för

djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvård. (SJVFS 2014:36).

5 § Om ett pass har förstörts, förlorats, fulltecknats eller är felaktigt ifyllt får en

sådan veterinär som avses i 2 a § utfärda ett nytt pass. Uppgifter som dokumenterats i

det tidigare passet kan överföras till det nya passet av veterinären om passet förstörts

men en överföring är möjlig. (SJVFS 2014:36).

5 a § Om ett felaktigt ifyllt, överblivet eller fulltecknat pass behöver makuleras ska

detta utföras genom att en sådan veterinär som avses i 2 a § gör hål i passets pärm

och samtliga sidor med ett hålslag. (SJVFS 2014:36).

6 § Om det finns särskilda skäl och under förutsättning att det inte strider mot någon

bindande EU-rättsakt kan Jordbruksverket medge undantag från bestämmelserna i

dessa föreskrifter.

-------------------------

Denna författning2 träder i kraft den 11 maj 2004.

-------------------------

Denna författning3 träder ikraft den 19 november 2014 i fråga om 2 a och 3 a §§

och i övrigt den 29 december 2014.

HARALD SVENSSON

Anna Lindgren

(Enheten för försöksdjur och sällskapsdjur)

2 SJVFS 2004:32.

3 SJVFS 2014:36.