SJVFS 2015:16

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:131) om obligatorisk hälsokontroll avseende koccidios hos slaktkyckling

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2015:16

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1998:131) om obligatorisk

hälsokontroll avseende koccidios hos slaktkyckling;

Saknr K 21

Utkom från trycket

den 29 september 2015

Omtryck

beslutade den 24 september 2015.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 3, 4, 16 och 17 §§ förordningen

(2006:815) om provtagning på djur, i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS

1998:131) om obligatorisk hälsokontroll avseende koccidios hos slaktkyckling,

dels att i föreskriften ordet ”skall” ska bytas ut mot ”ska”,

dels att 2 och 4 - 8 §§ ska ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

Grundläggande bestämmelser

1 § Hälsokontrollens syfte är att kontrollera hur de koccidiostatika som används har

den sjukdomsförebyggande effekt som eftersträvas.

Kontrollen ska också ge underlag, för att effekten av nya metoder för

förebyggande av koccidios skall kunna bedömas.

2 § Grundläggande bestämmelser om hälsokontroll av djur m.m. finns dels i lagen

(2006:806) om provtagning på djur m.m., dels i förordningen (2006:815) om

provtagning på djur m.m. (SJVFS 2015:16).

Tillämpningsområde

3 § Dessa föreskrifter gäller djurhållare som årligen föder upp mer än 500

slaktkycklingar.

Slaktkycklingbesättning ansluten till organiserad hälsokontroll

4 § Om en slaktkycklingbesättning är ansluten till organiserad hälsokontroll för

slaktkyckling enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:17) om frivillig

organiserad hälsokontroll av husdjur, behöver andra undersökningar avseende

koccidios än de som sker i enlighet med nämnda föreskrifter inte utföras.

(SJVFS 2015:16).

Slaktkycklingbesättning inte ansluten till organiserad hälsokontroll

5 § En slaktkycklingbesättning ska undersökas avseende koccidios en gång årligen.

Undersökningen ska utföras av en distriktsveterinär.

Distriktsveterinären ska rapportera resultaten av undersökningen till

Jordbruksverket direkt efter varje undersökningstillfälle. (SJVFS 2015:16).

SJVFS 2015:16

2

6 § Undersökning avseende koccidios ska ske enligt den metod som anvisas av

Jordbruksverket. (SJVFS 2015:16).

7 § Djurhållaren ska betala full ersättning för de kostnader som följer av

undersökningar som

utförs

enligt

dessa

föreskrifter. Avgiften för en

distriktsveterinärs yrkesutövning framgår av Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 2007:66) om avgifter vid förrättning utförd av veterinär. (SJVFS 2015:16).

Övriga bestämmelser

8 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket besluta om undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter. (SJVFS 2015:16).

--------------------------

Denna författning1 träder i kraft den 1 januari 1999.

--------------------------

Denna författning2 träder i kraft den 24 oktober 2015.

LEIF DENNEBERG

Karin Åhl

(Enheten för häst, fjäderfä och vilt)

1

SJVFS 1998:131.

2

SJVFS 2015:16.