SJVFS 2015:20

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping,

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2015:20

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter;

Utkom från trycket

den 29 maj 2015

Omtryck

beslutade den 28 maj 2015.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 20 och 21 §§ förordningen

(2006:817) om växtskydd m.m., samt efter samråd med Ekonomistyrningsverket, i

fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter1

dels att bilagorna 1-3 till föreskrifterna ska utgå,

dels att 1 kap. 2 §, 2 kap. 4 och 4 a §§ samt bilaga 5 till föreskrifterna ska ha

följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 kap. Definitioner och gemensamma bestämmelser

s. 3

Definitioner

Gemensamma bestämmelser

2 kap. Avgift er vid utförsel och införsel av växter m.m.

s. 4

Växtskyddskontroll utanför ordinarie arbetstid eller ordinarie inspektionsort

Tillstånd för växtskyddskontroll utanför Jordbruksverkets ordinarie

inspektionsorter

Utförsel av växter, inklusive växtprodukter m.m., till tredje land (export)

Införsel av växter, inklusive växtprodukter m.m., från tredje land (import)

Införsel och förflyttning för vetenskapligt ändamål

Kontroll av anläggning inför beslut om införsel och förflyttning för

vetenskapligt ändamål

Tillsyn av tillstånd för införsel och förflyttning för vetenskapligt ändamål

Införsel av potentiella växtskadegörare och vilda växter

Särskilda införselvillkor, t.ex. karantän

3 kap. Avgifter vid produktion och försäljning av växter inklusive trävaror s. 6

Produktion och försäljning av plantskoleväxter

Produktion och försäljning av förökningsmaterial av trädgårdsväxter i

växthus

Högsta grundavgift – plantskola och trädgårdsväxter i växthus

Produktion och försäljning av potatis

Tillstånd att märka trä och träemballage i samband med värmebehandling

Tillstånd att märka träemballage som inte sker i samband med

värmebehandling

1 Författningen senast omtryckt SJVFS 2014:38.

SJVFS 2015:20

2

Tillstånd att märka behandlat trä vid enklare bearbetning, sortering, handel

eller liknande hantering

Högsta grundavgift och kontrollavgift – trävaror

Utfärdande av växtpass

Utebliven anmälan, ej gjord avanmälan eller ofullständig anmälan

4 kap. Avgift er vid marknadskontroll

s. 9

Bilagorna 1-3 har upphävts genom SJVFS (2015:20) s. 10

Bilaga 4 har upphävts genom SJVFS ( 2014:3 )

s. 11

Bilaga 5 Avgifter vid import av sändningar enligt 2 kap 4 a §

s. 12

SJVFS 2015:20

3

1 KAP. DEFINITIONER OCH GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

1 § Bestämmelserna i dessa föreskrifter reglerar Jordbruksverkets avgifter för

utförsel och införsel av växter m.m., för produktion och försäljning av växter

inklusive trävaror och för marknadskontroll av att växter och växtprodukter uppfyller

gällande regler.

Definitioner

2 § Om inte annat anges avses i dessa föreskrifter med

fub: fast m3 under bark,

marknadskontroll: spontan, oaviserad kontroll av att växter och växtprodukter

uppfyller gällande regler; avser import, EU:s inre marknad samt handel i Sverige,

ordinarie inspektionsort: här avses orterna Malmö, Helsingborg, Göteborg,

Landvetter, Stockholm och Arlanda,

sundhetsintyg: sundhetscertifikat eller annat sundhetsintyg godkänt av

Jordbruksverket,

sändning: en kvantitet växter, växtprodukter m.m., som flyttas från ett land till ett

annat och omfattas, när så krävs, av ett sundhetsintyg,

tredje land: land eller område, som inte omfattas av EU:s tullområde,

växt: har i dessa föreskrifter samma betydelse som i växtskyddslagen (1972:318),

växtpass: officiell märkning som visar att föreskrivna sundhetskrav är uppfyllda

vid förflyttning av växter inom EU,

växtprodukt: har i dessa föreskrifter samma betydelse som i växtskyddslagen

(1972:318),

växtskyddskontroll: omfattar alla de åtgärder som kan förekomma i samband med

officiell kontroll av växter, såsom visuell undersökning av växter och växtprodukter

m.m., provtagning för laboratorieanalys för att fastställa förekomst av skadegörare,

utfärdande av sundhetsintyg och tillstånd. Sådan kontroll omfattar även lokal,

redskap, transportmedel eller annat föremål som kan hysa växtskadegörare, liksom

kontroll av att märkning och dokumentation, följer gällande regler. (SJVFS 2015:20).

Gemensamma bestämmelser

3 § Vid timtaxa betalas avgift efter tidsåtgång. Debitering ska ske med 1 250 kronor

varvid 1 250 kronor är den lägsta avgiften, därefter sker debitering per påbörjad

timme med 650 kronor. Resekostnader ingår i timtaxan. (SJVFS 2010:68).

4 § Efterkontroll innebär kontroll av att åtgärder som föreskrivits vid ordinarie

växtskyddskontroll är genomförda. Avgift för efterkontroll ska betalas med timtaxa

enligt 3 §.

5 § När Jordbruksverket anlitar en myndighet eller någon annan i samband med

växtskyddskontroll tas avgift ut med de belopp som debiteras av den som verket

anlitar istället för avgift enligt 3 §.

6 § Avgift för laboratorieanalys består av faktisk kostnad för analys samt kostnad för

transport av prov för laboratorieanalys.

SJVFS 2015:20

4

2 KAP. AVGIFTER VID UTFÖRSEL OCH INFÖRSEL AV VÄXTER M.M.

Växtskyddskontroll utanför ordinarie arbetstid eller ordinarie inspektionsort

1 § Växtskyddskontroll eller utfärdande av sundhetscertifikat utanför den av

Jordbruksverket tillämpade normala arbetstiden eller utanför ordinarie inspektionsort

ska betalas med timtaxa enligt 1 kap. 3 § eller avgift enligt 1 kap. 5 §.

Tillstånd

för

växtskyddskontroll

utanför

Jordbruksverkets

ordinarie

inspektionsorter

2 § Tillstånd för växtskyddskontroll av sändningar på andra orter än

Jordbruksverkets ordinarie inspektionsorter regleras i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2005:22) om växtskyddskontroll av sändningar som transiteras

till inspektionsplatsen och av sändningar som kontrolleras utanför Jordbruksverkets

ordinarie inspektionsorter. För utfärdande av sådant tillstånd ska en startavgift om

2 000 kronor betalas. Vid beslut om att bevilja sådant tillstånd ska därutöver en

avgift om 8 000 kronor betalas. (SJVFS 2014:3).

Utförsel av växter, växtprodukter m.m. till tredje land (export)

3 § Den som exporterar eller återexporterar växter, växtprodukter m.m. ska betala

avgift enligt följande

1. sundhetscertifikat, återutförselintyg eller annat tillstånd med 300 kronor per

certifikat/intyg/tillstånd, eller med 560 kr, då sådant certifikat/intyg/tillstånd utfärdas

utanför den av Jordbruksverket tillämpade normala arbetstiden,

2. växtskyddskontroll med timtaxa enligt 1 kap. 3 § eller avgift enligt 1 kap. 5 §,

och

3. laboratorieanalys enligt 1 kap. 6 §.

Införsel av växter, växtprodukter m.m. från tredje land (import)

4 § Den som importerar sändningar med sundhetsintyg enligt 11 a § första stycket

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot

spridning av växtskadegörare eller enligt 7 § Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 2013:38) om växtskadegörare som omfattas av Europeiska kommissionens

genomförandebeslut ska betala avgift för växtskyddskontroll. Avgiften beräknas

enligt följande men är alltid lägst 450 kr per sundhetsintyg:

1. timtaxa enligt 1 kap. 3 § för

a. spannmål och

b. odlingssubstrat som sådant.

2. 1,10 kr per m3 fub för trä.

3. 5,50 kr per varje påbörjat 100-tal kg för

a. fröer som används som utsäde,

b. sallat och kryddörter i kruka färdiga för konsumtion som livsmedel,

c. frukter,

d. bladgrönsaker,

e. utsädespotatis,

f. matpotatis och

g. lös bark.

SJVFS 2015:20

5

4. 34 kr per varje påbörjat 100-tal kg för

a. växter avsedda för plantering, utom sådana som räknas upp under punkt 3,

och

b. växtdelar, utom sådana som räknas upp under punkterna 1-3 och 4 a.

Avgiften för växtskyddskontroll enligt första stycket 2-4 reduceras om kontroll, i

enlighet med artikel 2.2 kommissionens förordning (EG) nr 1756/20042, endast sker

av 0-50% av alla sändningar med en viss vara. I sådana fall beräknas avgiften enligt

följande men är alltid lägst 450 kr per sundhetsintyg.

1. 0,60 kr per m3 fub när ordinarie avgift är 1,10 kr.

2. 3 kr per varje påbörjat 100-tal kg när ordinarie avgift är 5,50 kr.

3. 17 kr per varje påbörjat 100-tal kg när ordinarie avgift är 34 kr.

Utöver avgiften för växtskyddskontroll ska den som ska importera sändningar

enligt första stycket i tillämpliga fall betala avgift enligt 1 kap. 3-6 §§ och enligt

2 kap. 1 §.

Jordbruksverket tar ut avgifter enligt första stycket 1 och tredje stycket. Övriga

avgifter tas enligt förordningen (2006:817) om växtskydd m.m. ut av Tullverket.

(SJVFS 2015:20).

4 a § Den som ska importera sändningar enligt 7 a § andra stycket Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:38) om växtskadegörare som omfattas av

Europeiska

kommissionens

genomförandebeslut

ska

betala

avgift

för

växtskyddskontroll. Avgiften beräknas enligt bilaga 5.

Denna bestämmelse gäller till och med den 31 mars 2017. (SJVFS 2015:20).

Införsel och förflyttning för vetenskapligt ändamål

5 § Myndighetstillstånd för införsel eller förflyttning av växtskadegörare, växter,

växtprodukter, jord, odlingssubstrat och andra föremål för försök eller vetenskapliga

ändamål och för arbete med sorturval finns reglerat i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1996:13) om införsel från tredje land eller förflyttning inom

Europeiska Unionen (EU) av växter m.m. för vetenskapligt ändamål. För prövning

av sådant myndighetstillstånd ska betalas

1. grundavgift i form av 700 kronor per tillstånd, och

2. avgift för utredningsarbete med 690 kronor per påbörjad timme utöver den

första timmen som täcks av grundavgiften.

Kontroll av anläggning inför beslut om införsel och förflyttning för

vetenskapligt ändamål

6 § Vid kontroll av anläggning inför beslut om myndighetstillstånd ska en fast avgift

om 3 000 kronor betalas. Därutöver debiteras 690 kronor per påbörjad timme utöver

den första timmen som täcks av den fasta avgiften. Den fasta avgiften ska vara betald

innan tidpunkten för besöket.

Tillsyn av tillstånd för införsel och förflyttning för vetenskapligt ändamål

7 § Vid tillsyn av att föreskrivna förutsättningar för tillståndet är uppfyllda betalas

1. timtaxa enligt 1 kap. 3 § eller avgift enligt 1 kap. 5 §, och

2 Kommissionens förordning (EG) nr 1756/2004 av den 11 oktober 2004 om angivande av detaljerade

villkor för det bevismaterial som krävs samt kriterier för slag och nivåer för att minska växtskydds-

kontrollerna för vissa växter, växtprodukter eller andra föremål som anges i bilaga V del B till rådets

direktiv 2000/29/EG (EUT L313, 12.10.2004, s. 6, Celexnr 32004R1756).

SJVFS 2015:20

6

2. avgift för laboratorieanalys enligt 1 kap. 6 §.

Införsel av potentiella växtskadegörare och vilda växter

8 § I 11 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder

mot spridning av växtskadegörare finns bestämmelser om införseltillstånd för

potentiella växtskadegörare och vilda växter från tredje land. Avgift för prövning av

sådant tillstånd betalas enligt 5 § och för tillsyn enligt 7 § i detta kapitel.

Särskilda införselvillkor, t.ex. karantän

9 § För växtskyddskontroll av växter som odlas i karantän enligt 10 § Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av

växtskadegörare betalas avgift med timtaxa enligt 1 kap. 3 § eller avgift enligt 1 kap.

5 §.

3 KAP. AVGIFTER VID PRODUKTION OCH FÖRSÄLJNING AV VÄXTER

INKLUSIVE TRÄVAROR

Produktion och försäljning av plantskoleväxter

1 § De företag som är registrerade enligt 3 § Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare eller enligt 1

kap. 5 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:79) om trädgårdsväxters

sundhet m.m. och som producerar plantskoleväxter med växtpass- eller följe-

sedelskrav ska betala avgift i form av

1. årlig grundavgift med 2 200 kronor,

2. årlig tillsynsavgift med 2 600 kronor, och

3. årlig arealbaserad tillsynsavgift med 650 kronor per påbörjat hektar, varvid

minsta enhet är 1,0 hektar och den maximala debiteringsmässiga ytan är 20 hektar.

Om ett företag enligt första stycket endast säljer plantskoleväxter till slut-

konsument ska företaget istället betala en årlig tillsynsavgift med 700 kronor för

tillsyn samt en årlig grundavgift med 400 kronor.

Jordbruksverket kan vid efterkontroll eller annan tillsyn utöver ett årligt

tillsynsbesök ta ut timkostnad enligt 1 kap. 3 § eller avgift enligt 1 kap. 5 § samt

avgift för laboratorieanalys enligt 1 kap. 6 §.

Produktion och försäljning av förökningsmaterial av trädgårdsväxter i växthus

2 § De företag som är registrerade enligt 3 § Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare eller enligt 1

kap. 5 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:79) om trädgårdsväxters

sundhet m.m. och som producerar förökningsmaterial av trädgårdsväxter i växthus

ska betala en avgift i form av

1. årlig grundavgift med 2 000 kronor,

2. årlig tillsynsavgift med 4 000 kronor, och

3. årlig arealbaserad tillsynsavgift med 700 kronor per påbörjade 100 kvadrat-

meter, varvid minsta enhet är 100 kvadratmeter och den maximala debiterings-

mässiga ytan är 400 kvadratmeter.

Jordbruksverket kan vid efterkontroll eller annan tillsyn utöver ett årligt

tillsynsbesök ta ut timkostnad enligt 1 kap. 3 § eller avgift enligt 1 kap. 5 § samt

avgift för laboratorieanalys enligt 1 kap. 6 §.

SJVFS 2015:20

7

Högsta grundavgift – plantskola och trädgårdsväxter i växthus

3 § Om ett företag omfattas av krav på kontroll enligt både 1 och 2 §§ i detta kapitel

ska endast en årlig grundavgift, en årlig tillsynsavgift och en årlig arealbaserad

tillsynsavgift betalas. I sådana fall ska den högsta grundavgiften, den högsta årliga

tillsynsavgiften och den högsta arealbaserade tillsynsavgiften betalas.

Produktion och försäljning av potatis

4 § Den som är registrerad hos Jordbruksverket enligt 3 a § första stycket Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av

växtskadegörare, ska betala den årsavgift som anges nedan. Den som har både odling

och packeriverksamhet ska betala avgift enligt den registrerade potatisarealen.

Potatisareal, hektar

Årsavgift

upp till och med 2,0 ha

600 kronor

mer än 2,0 ha upp till och med 10,0 ha

1 200 kronor

mer än 10,0 ha

1 800 kronor

enbart packeriverksamhet

1 800 kronor

Om ett kontraktstecknande företag anmäler samtliga sina odlare till registret kan

Jordbruksverket i det enskilda fallet besluta om viss reducering av årsavgiften.

Tillstånd att märka trä och träemballage i samband med värmebehandling

5 § Företag som ansöker om tillstånd att märka trä och träemballage med

sundhetsintyg i samband med värmebehandling enligt Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2014:39) om märkning av trä och träemballage med

sundhetsintyg ska betala en ansökningsavgift om 1 000 kronor. Vid beslut om att

bevilja sådant tillstånd ska därutöver en avgift om 5 000 kronor betalas. (SJVFS

2014:38)

6 § Företag som har tillstånd att märka trä och träemballage med sundhetsintyg i

samband med värmebehandling ska för varje produktionsplats betala

1. en årlig grundavgift om 1 800 kronor, och

2. en årlig kontrollavgift om 5 500 kronor.

Jordbruksverket kan vid efterkontroll eller annan kontroll utöver ett årligt

kontrollbesök ta ut timkostnad enligt 1 kap. 3 § eller avgift enligt 1 kap. 5 § samt

avgift för laboratorieanalys enligt 1 kap. 6 §. (SJVFS 2014:38).

Tillstånd att märka träemballage som inte sker i samband med behandling

7 § Företag som ansöker om tillstånd att märka trä och träemballage med

sundhetsintyg som inte sker i samband med värmebehandling enligt Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:39) om märkning av trä och träemballage

med sundhetsintyg, ska betala en ansökningsavgift om 1 000 kronor. Vid beslut om

att bevilja sådant tillstånd ska därutöver en avgift om 3 000 kronor betalas. (SJVFS

2014:38).

8 § Företag som har tillstånd att märka träemballage med sundhetsintyg, som inte

sker i samband med värmebehandling, ska för varje produktionsplats betala

1. en årlig grundavgift om 1 100 kronor, och

SJVFS 2015:20

8

2. en årlig kontrollavgift om 3 500 kronor.

Jordbruksverket kan vid efterkontroll eller annan kontroll utöver ett årligt

kontrollbesök ta ut timkostnad enligt 1 kap. 3 § eller avgift enligt 1 kap. 5 § samt

avgift för laboratorieanalys enligt 1 kap. 6 §. (SJVFS 2014:38).

Tillstånd att märka behandlat trä vid enklare bearbetning, sortering, handel

eller liknande hantering

8 a § Företag som ansöker om tillstånd att märka behandlat trä med sundhetsintyg

vid enklare bearbetning, sortering, handel eller liknande hantering enligt Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:39) om märkning av trä och träemballage

med sundhetsintyg, ska betala en ansökningsavgift om 1 000 kronor. Vid beslut om

att bevilja ett sådant tillstånd ska därutöver en avgift om 3 000 kronor betalas.

(SJVFS 2014:38).

8 b § Företag som har tillstånd att märka behandlat trä med sundhetsintyg vid

enklare bearbetning, sortering, handel eller liknande hantering ska för varje

produktionsplats betala

1. en årlig grundavgift om 1 100 kronor, och

2. en årlig kontrollavgift om 3 500 kronor.

Jordbruksverket kan vid efterkontroll eller annan kontroll utöver ett årligt

kontrollbesök ta ut timkostnad enligt 1 kap. 3 § eller avgift enligt 1 kap. 5 § samt

avgift för laboratorieanalys enligt 1 kap. 6 §. (SJVFS 2014:38).

Högsta grundavgift och kontrollavgift – trävaror

9 § Om ett företag omfattas av krav på avgift enligt flera av paragraferna 6, 8 och 8

b i detta kapitel ska endast en årlig grundavgift och en årlig kontrollavgift betalas. I

sådana fall ska den högsta grundavgiften och den högsta årliga kontrollavgiften

betalas. (SJVFS 2014:38).

Utfärdande av växtpass

10 § I de fall Jordbruksverket utfärdar växtpass ska företaget betala avgift för

1. växtpass med 300 kronor per styck,

2. växtskyddskontroll med timtaxa enligt 1 kap. 3 § eller avgift enligt 1 kap. 5 §,

och

3. laboratorieanalys enligt 1 kap. 6 §.

Utebliven anmälan, ej gjord avanmälan eller ofullständig anmälan

11 § Enligt 5 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:79) om trädgårds-

växters sundhet m.m. krävs att yrkesmässig produktion eller försäljning av

trädgårdsväxter ska anmälas till Jordbruksverket varje år. Den som inte skickar in

begärda uppgifter trots påminnelse, ska betala 300 kronor för Jordbruksverkets

administrativa kostnader.

12 § Den som trots påminnelse inte anmäler sin potatisodling i någon av de avgifts-

klasser som anges i 4 § debiteras den högsta avgiften.

Den som vid kontroll visar sig ha anmält felaktig avgiftsklass kan, om

Jordbruksverket finner det skäligt, debiteras den högsta avgiften enligt 4 §.

SJVFS 2015:20

9

13 § Den som inte anmäler att produktion eller odling av växter, som är avgifts-

belagd enligt dessa föreskrifter har upphört, ska betala 300 kronor för Jordbruks-

verkets administrativa kostnader.

4 KAP. AVGIFTER VID MARKNADSKONTROLL

1 § Den som förfogar över växter ska till Jordbruksverket betala en avgift för

efterkontroll enligt 1 kap. 4 § samt om tillämpligt avgift enligt 1 kap. 5 och 6 §§ i det

fall att

1. krav på märkning enligt 6–7 §§ Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare eller 1 kap.10 §

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:79) om trädgårdsväxters sundhet

m.m., inte är uppfyllda,

2. krav på dokumentation enligt 3 a §, andra stycket punkt 1 och tredje stycket

punkt 3 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot

spridning av växtskadegörare eller 10 och 16 §§ Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 2004:79) om trädgårdsväxters sundhet m.m., inte är uppfyllda och

3. märkning enligt 3 a § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om

skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare är sådan att odlingsplatsen inte

entydigt kan spåras och det finns misstanke om förekomst av skadegörare som

omfattas av de föreskrifterna.

Jordbruksverket kan i särskilda fall besluta att den som förfogar över växter ska

till Jordbruksverket betala avgift för växtskyddskontroll enligt 1 kap. 3 § samt om

tillämpligt avgift enligt 1 kap. 5 och 6 §§ om det finns misstanke om förekomst av

skadegörare som omfattas av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94)

om skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare eller Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2004:79) om trädgårdsväxters sundhet m.m.

-----------

Denna författning3 träder i kraft den 1 juli 2015 i fråga om ändringarna i 1 kap.

2 §, 2 kap. 4 a § och bilaga 5 och i övrigt den 17 augusti 2015.

LEIF DENNEBERG

Anna-Karin Kuusk

(Regelenheten)

3 SJVFS 2015:20.

SJVFS 2015:20

10

Bilagorna 1-3

Har upphävts genom (SJVFS 2015:20)

SJVFS 2015:20

11

Bilaga 4

Har upphävts genom (SJVFS 2014:3)

SJVFS 2015:20

12

Bilaga 5

Avgifter vid import av sändningar enligt 2 kap 4 a §

Storleken på avgiften beror på det antal kilo som totalt importeras i den aktuella

sändningen.

För sändningar under 100 kg betalas ingen avgift. En minimiavgift för övriga

sändningar är 450 kr/sändning.

För följande KN-nummer från Kina med träemballage är avgiften 3 öre/kg.

Avgiften kan maximalt uppgå till 10 000 kr per sändning.

2514 00 00

Skiffer, även grovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom

sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av

kvadratisk eller rektangulär form

2515

Marmor, travertin, så kallad belgisk granit och annan

monument- eller byggnadskalksten med en skrymdensitet

av minst 2,5 samt alabaster, även grovhuggna eller enkelt

sönderdelade, genom sågning eller på annat sätt, till block

eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form

2516

Granit, porfyr, basalt, sandsten och annan monument- eller

byggnadssten, även grovhuggna eller enkelt sönderdelade,

genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av

kvadratisk eller rektangulär form

6801 00 00

Gatsten, kantsten och trottoarsten av naturlig sten (utom

skiffer)

6802

Bearbetad monument- eller byggnadssten (utom skiffer)

samt varor av sådan sten (inbegripet skiffer), även på

underlag; konstfärgade korn, skärvor och pulver av naturlig

sten (inbegripet skiffer)

6803 00

Bearbetad skiffer och varor av skiffer eller agglomererad

skiffer

6908

Glaserade ”gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d.,

plattor för eldstäder samt väggplattor, av keramiskt

material; glaserade mosaikbitar o.d., av keramiskt material,

även på underlag

7210

Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en

bredd av minst 600 mm, pläterade, på annat sätt

metallöverdragna eller försedda med annat överdrag

(SJVFS 2015:20).