SJVFS 2015:21

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2015:21

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om

miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring;

Utkom från trycket

den 12 juni 2015

Omtryck

beslutade den 11 juni 2015.

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 5 och 10 §§ förordningen

(1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket och såvitt avser 28 a och 28 d §§ efter

samråd med Naturvårdsverket, i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 2004:62) om

miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring2

dels att rubriken närmast efter 2 § ska utgå,

dels att 2, 28 a och 28 d §§, rubriken närmast före 28 a § och bilagorna 1-3 ska ha

följande lydelse.

Författningen och de allmänna råden kommer därför att ha följande lydelse från

och med den dag då denna författning träder ikraft.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Definitioner

1 §

Områden som tillhör känsliga områden

2 §

Lagring av stallgödsel

4-7 §§

Begränsningar av den mängd gödsel som får tillföras

8-21 §§

Begränsning av den mängd stallgödsel eller andra organiska

gödselmedel som får tillföras

8-9 §§

Ytterligare bestämmelser för jordbruksföretag med djur

10-12 §§

Anteckningsskyldighet när man tar emot eller för bort stallgödsel

eller andra organiska gödselmedel

13-15 §§

Ytterligare bestämmelser om var stallgödsel får spridas

16 §

Stallgödsel och andra organiska gödselmedel ska fördelas över

spridningsarealen

17 §

Vilken areal/mark får räknas in i spridningsarealen?

18-19 §§

Ytterligare bestämmelser för känsliga områden

19 a-20 §§

Ytterligare bestämmelser om avloppsslam

21 §

Försiktighetsmått vid spridning av gödsel

22-28 §§

1 Jfr rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 december 1991 om skydd mot att vatten förorenas av

nitrater från jordbruket (EGT L375, 31.12.1991, s 1, Celex 31991L0676), senast ändrat genom

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1137/2008 av den 22 oktober 2008 (EUT L311,

21.11.2008, s 1-54, Celex 32008R1137).

2 Författningen senast omtryckt SJVFS 2013:40.

SJVFS 2015:21

2

Bestämmelser som gäller i hela landet

22-23 §§

Bestämmelser som gäller utanför känsliga områden

23 a §

Bestämmelser som gäller i hela Blekinge, Skåne och Hallands

län

23 b-23 c

§§

Bestämmelser som gäller för känsliga områden

24-28 d §§

Krav för att åkermark ska anses som höst– eller

vinterbevuxen

29-34 §§

Inledande bestämmelser

29 §

Godkända grödor och obearbetad åkermark

30-31 §§

Tidpunkt för sådd, avbruten tillväxt och bearbetning

32-34 §§

Andra bestämmelser om stallgödsel och andra organiska

gödselmedel

35 §

Undantag

36-37 §

Bilagor

1-12

Definitioner

1 § I dessa föreskrifter avses med följande begrepp:

Andra organiska gödselmedel: Organiska ämnen av biologiskt ursprung, dock

ej stallgödsel, som kan användas som

gödselmedel.

Betesmark:

Mark som inte är lämplig att plöja men som kan

användas till bete.

Bruka ned:

Att gödselmedel blandas in med jord i ett skikt

av minst tio cm.

Djurenhet:

Begreppet djurenhet har samma betydelse som i

förordningen

(1998:899)

om

miljöfarlig

verksamhet och hälsoskydd.

Efterföljande vårsäsong:

Efterföljande vårsäsong börjar när förberedelser

kan starta inför vårbruket, dock tidigast den 1

januari.

Fasta gödselslag:

Stallgödsel och andra organiska gödselmedel

som kan lagras till en höjd av minst 1 meter

utan stödvägg.

Flytgödsel:

Pumpbar stallgödsel med undantag av ren urin

eller urin med inblandning av annan vätska.

Fånggrödor:

Växtlighet som har sin huvudsakliga tillväxt

mellan två huvudgrödor och som odlas med

syfte att minska växtnäringsförluster efter

huvudgrödans skörd.

Förfruktseffekt:

Den kvävemängd som föregående gröda ställer

till efterföljande grödas förfogande.

Lerjord:

Jord med ett lerinnehåll som är större än 15

viktprocent av finjorden (< 2 millimeter) i

matjordslagret.

Lättillgängligt kväve:

Kväve i formen nitrat, ammonium eller urea.

SJVFS 2015:21

3

Mulljord:

Jord med ett innehåll av organiskt material som

är större än 40 viktprocent i matjordslagret.

Myllning:

Inblandning av gödsel i marken så att gödsel

och jord får god kontakt. Myllningen kan ske

med jordbearbetningsredskap, i vilket fall

inblandning av gödseln ska ske till ett djup om

minst 5 cm, eller med myllningsaggregat.

Nedbrukning:

Se bruka ned.

Obevuxen mark:

Skördad mark utan etablerad (sådd och

uppkommen) insådd, stubbearbetad mark,

harvad mark, plöjd mark samt mark som är sådd

men där grödan inte har kommit upp.

Operativ tillsynsmyndighet:

Myndighet som utövar tillsyn direkt gentemot

den som bedriver en verksamhet eller vidtar en

åtgärd. Fördelning av ansvar för den operativa

tillsynen framgår av förordningen (1998:900)

om tillsyn enligt miljöbalken.

Stallgödsel:

Husdjurens träck eller urin med eventuell

inblandning av foderrester, strömedel eller

annan vätska såsom spillvatten, disk- och

tvättvatten, pressaft från ensilage eller eventuell

nederbörd uppsamlad på gödselplatta, rastgård

och i behållare. Begreppet omfattar även de

ingående delarna i behandlad form.

Stallgödselns långtidseffekt:

Den långsiktiga kväveleverans från marken till

grödan som en regelbunden stallgödselanvänd-

ning ger upphov till.

Stallgödselavtal:

Ett avtal som ger en producent av stallgödsel

rätt att leverera stallgödsel till en mottagare där

gödseln sedan sprids.

Stabilt svämtäcke:

Ett

täcke på

gödselytan som

har en

skorpliknande yta och står emot normala vind-

och

regnförhållanden.

Täcket

ska

vara

sammanhängande utan fler öppna gödselytor än

den eventuella öppna gödselyta som finns invid

platsen för påfyllning.

Träda:

Åkermark där ingen gröda som är avsedd för

skörd, bete eller gröngödsling har etablerats.

Vattendrag:

Bäck, å, flod, älv, kanal eller damm.

Växande gröda:

En väl etablerad gröda sådd i normal tid och

med normal utsädesmängd. Vid höstspridning i

växande gröda ska grödan vara avsedd för

övervintring och möjlig för skörd. Grödan anses

som växande även om tillväxten tillfälligt har

upphört på grund av låg temperatur.

Åkermark:

Mark som är lämplig att plöja och som kan

användas till växtodling eller bete.

(SJVFS 2010:14)

SJVFS 2015:21

4

Områden som tillhör känsliga områden

2 § I 5 § förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket anges känsliga

områden enligt rådets direktiv 91/676/EEG om skydd mot att vatten förorenas av

nitrater från jordbruket3.

I bilaga 1 till dessa föreskrifter har sammanställts närmare vilka delar av Sverige

som är känsliga områden.

I bilaga 2 till dessa föreskrifter anges närmare vilka kustområden och delar av

Skåne, Blekinge och Hallands län som är känsliga områden enligt 5 § 1 förordningen

om miljöhänsyn i jordbruket.

I bilaga 3 till dessa föreskrifter anges närmare vilka delar av Stockholms,

Södermanlands, Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, Kalmar, Västra Götalands,

Värmlands, Örebro, Västmanlands och Dalarnas län som är känsliga områden enligt

5 § 2 förordningen om miljöhänsyn i jordbruket. (SJVFS 2015:21)

3 § har upphävts genom (SJVFS 2010:1)

Lagring av stallgödsel

4 § I 6 § förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket finns krav på minsta

lagringskapacitet för stallgödsel. Från dessa krav undantas jordbruksföretag med

högst två djurenheter i genomsnitt på årsbasis.

Allmänna råd till 2 kap. 3 § miljöbalken samt 6 § förordning ( 1998:915 ) om

miljöhänsyn i jordbruket

Lagringsutrymmen för stallgödsel i jordbruk eller andra verksamheter bör

åtminstone vara så stora att gödseln kan lagras under perioder och

väderleksförhållanden då spridning är förbjuden eller är olämplig eller till

dess gödseln kan tas om hand på annat sätt.

(SJVFS 2009:82)

I områden utanför de känsliga områdena bör när det är relevant följande

punkter ingå vid bestämning av lagringsvolym:

Utsöndrad mängd träck och urin. Faktorer som djurslag utifrån

produktionsinriktning, djurantal, foderstat och uppfödningsintensitet ska

beaktas vid beräkning av utsöndrad mängd träck och urin.

Tillsats av strömedel.

Vattentillskott genom spill-, disk- och rengöringsvatten samt i form av

nederbörd som faller på lagringsytorna eller andra ytor som avvattnas till

lagringsbehållaren.

Omsättningsförluster som innebär minskande gödselvolym under

lagringsperioden i system med mycket strömedel.

(SJVFS 2009:82)

4 a § Inom känsliga områden ska när det är relevant följande punkter ingå vid

bestämning av lagringsvolym:

3 EGT L375, 31.12.1991, s 1 (Celex 31991L0676)

SJVFS 2015:21

5

Utsöndrad

mängd

träck

och

urin.

Faktorer

som

djurslag

utifrån

produktionsinriktning, djurantal, foderstat och uppfödningsintensitet ska beaktas

vid beräkning av utsöndrad mängd träck och urin.

Tillsats av strömedel.

Vattentillskott genom spill-, disk- och rengöringsvatten samt i form av nederbörd

som faller på lagringsytorna eller andra ytor som

avvattnas till

lagringsbehållaren.

Omsättningsförluster

som

innebär

minskande

gödselvolym

under

lagringsperioden i system med mycket strömedel. (SJVFS 2009:82)

Allmänna råd till 6 § förordning ( 1998:915 ) om miljöhänsyn i jordbruket

samt 4 a § föreskrifterna

Vid bestämning av lagringsvolym kan schablonvärdena för olika

produktionsinriktningar i bilaga 7 användas som utgångspunkt. (SJVFS

2009:82)

4 b § Inom känsliga områden ska dokumentation finnas över hur lagringsvolymen i

enlighet med 4 a § har beräknats. Dokumentationen ska sparas och finnas tillgänglig

så länge beräkningen gäller för företaget. (SJVFS 2009:82)

5 § I 7 § förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket finns krav på

utformning av lagringsutrymmen för stallgödsel. (SJVFS 2010:1)

5 a § Vid lagring av stallgödsel ska flytgödselbehållare och urinbehållare ha ett

stabilt svämtäcke eller annan täckning som effektivt minskar ammoniakförlusterna.

Om ett svämtäcke eller annan täckning på en behållare bryts eller skadas ska de

återskapas snarast möjligt.

(SJVFS 2010:1)

Allmänna råd till 5 a § föreskrifterna

Om svämtäcket på en flytgödselbehållare skadas eller bryts i samband med

omrörning eller spridning av gödseln bör ett stabilt svämtäcke ha återskapats

inom 14 dagar. Efter en fullständig tömning kan en något längre tid accepteras

om gödselnivån i behållaren är så låg att det av praktiska skäl inte går att t.ex.

blanda ner fastgödsel eller halm. Tiden för återskapande bör vid tömning

räknas från det att gödsel åter börjar tillföras behållaren. På en urinbehållare

bör ett stabilt svämtäcke återskapas inom 7 dagar efter spridning.

Om annan täckning, exempelvis tak, skadats bör detta åtgärdas inom 14

dagar. Om inte detta är praktiskt möjligt bör alternativ täckning användas för

att minimera ammoniakförluster under den tid det tar att åtgärda skadan på

den ursprungliga täckningen.

(SJVFS 2010:1)

5 b § Påfyllning av urin och flytgödsel till urin- och flytgödselbehållare ska ske

under täckning. Undantag gäller dock vid påfyllning som sker innan ett svämtäcke

återskapats.

(SJVFS 2010:1)

SJVFS 2015:21

6

5 c § Påfyllning av icke pumpbar gödsel till urin- och flytgödselbehållare får ske

ovanifrån förutsatt att öppningen i täckningen hålls så liten som möjligt för att

minimera ammoniakförlusterna.

(SJVFS 2010:1)

5 d § Bestämmelserna i 5 a – 5 c §§ gäller enbart för jordbruksföretag med fler än tio

djurenheter i

1. Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs,

Kalmar, Gotlands, Blekinge, Skåne, Hallands och Västra Götalands län, samt

2. Slättbygder inom Värmlands, Örebro och Västmanlands län.

I bilaga 4 till dessa föreskrifter anges vilka områden som ska anses som

slättbygder inom Värmlands, Örebro och Västmanlands län.

(SJVFS 2010:1)

6 § Gödsellagring inne i stallbyggnad, exempelvis i ströbädd, får inräknas i utrymme

för lagring av stallgödseln.

7 § I utrymme för lagring av stallgödsel får mellanlagring direkt på mark utomhus

inte inräknas.

Allmänna råd till 2 kap. 3 § miljöbalken

För verksamheter som inte omfattas av 7 § förordning om miljöhänsyn i

jordbruket bör lagringsutrymmena för stallgödsel vara utformade på ett

godtagbart sätt med hänsyn till läckage och avrinning från lagringsplatsen.

Finns det risk att lakvatten från lagrad gödsel medför olägenhet för

människors hälsa eller miljön bör utrymmet vara utformat så att läckage och

avrinning till omgivningen inte sker. Risk för olägenhet för människors hälsa

eller miljön anses särskilt föreligga om ytvatten eller grundvatten förorenas

genom avrinning eller läckage från lagringsplatsen.

(SJVFS 2009:82)

Allmänna råd till 2 kap. 3 - 4 §§ miljöbalken

Placeringen av lagringsplats för stallgödsel och andra organiska

gödselmedel bör väljas så att

eventuellt läckage från lagringsplatsen får så liten negativ effekt på

omgivningen som möjligt, t.ex. att gödsel inte spolas ned i närliggande

ytvatten eller förorenar grundvatten,

olägenheter för människors hälsa i form av t.ex. lukt och flugor inte

uppkommer för närboende.

(SJVFS 2009:82)

Allmänna råd till 26 kap. 19 § miljöbalken , 5 § förordning ( 1998:901 ) om

verksamhetsutövares egenkontroll samt 7 § förordning ( 1998:915 ) om

miljöhänsyn i jordbruket

För att säkerställa att läckage och avrinning från ett lagringsutrymme för

stallgödsel inte sker bör lagringsutrymmet regelbundet inspekteras så att

defekter kan upptäckas och åtgärdas. (SJVFS 2009:82)

SJVFS 2015:21

7

Allmänna råd till 2 kap. 3 § miljöbalken

Tillfällig lagring i fält

Tillfällig lagring av stallgödsel eller andra organiska gödselmedel i stuka i

fält bör endast ske av gödsel som kan lagras till minst 1 meters höjd.

Lagringstiden bör alltid hållas så kort som möjligt. Om växtnäringsinnehållet,

i synnerhet kväveinnehållet, i gödseln är högt (t.ex. fjäderfägödsel eller

nötgödsel med liten halminblandning) bör tillfällig lagring i fält i första hand

ske i direkt anslutning till vårbruket eller under sommar och tidig höst inför

höstsådd. Under tidig vår och under senare delen av hösten bör lagringstiden

begränsas till någon eller högst några veckor. Gödsel med större inblandning

av strömedel och som kan lagras uppåt 2 meters höjd, gödsel med lågt

näringsinnehåll eller komposterad gödsel bör kunna lagras under något längre

tid.

Vid tillfällig lagring av stallgödsel eller andra organiska gödselmedel i fält

bör följande beaktas:

Att stukan placeras på det fält där gödseln senare ska spridas. Vid

återkommande lagring på samma fält bör lagringsplatsen flyttas inom

fältet och inte återkomma till samma plats inom en period av 5 år.

Att mängden gödsel som läggs ut inte är större än vad som kan anses

motiverat med hänsyn till växtnäringsbehovet på det aktuella fältet.

Att lagringsplatsen väljs eller anordnas så att läckage till följd av utlakning

eller ytavrinning från gödseln vid tö eller häftigt regn kan undvikas och att

ytvatten eller dricksvattentäkt inte riskerar att förorenas.

Att lagringen inte sker på plats där det finns risk för översvämning,

ansamling av vatten eller hög grundvattennivå under lagringstiden.

Att jordarten på lagringsplatsen är av sådan karaktär att den förhindrar

snabb genomrinning genom markprofilen.

Att lagringen inte sker direkt ovanför kända dräneringsledningar.

Att utläggningen kan ske utan att markskador uppkommer.

Att lagringsplatsen väljs eller anordnas så att olägenheter i form av t.ex.

lukt och flugor inte uppkommer för närboende.

(SJVFS 2009:82)

Kompostering i fält

Kompostering av stallgödsel i jordbruk som har krav på utrymme för

lagring enligt förordning ( 1998:915 ) om miljöhänsyn i jordbruket bör i första

hand utföras i utrymmen som uppfyller kraven för lagring.

Kompostering av gödsel som kan lagras till minst 2 meters höjd och som

behöver komposteras innan spridning kan dock ske i stuka i fält. Vid sådan

kompostering bör följande beaktas:

Att komposteringen i första hand sker under sommarhalvåret (april till

oktober). Detta är dock inte lika angeläget när det gäller gödsel med riklig

inblandning av strömedel t.ex. hästgödsel.

Att gödseln sprids vid närmast lämpliga tillfälle efter det att

komposteringen av materialet är avslutad.

SJVFS 2015:21

8

Att kompost som ligger kvar längre än till oktober månad täcks med tätt

material. Hästgödsel eller dylikt med stor inblandning av halm behöver

dock inte täckas.

Att utläggning i en och samma kompost sker under en begränsad

tidsperiod.

Att komposten placeras på åkermark som är i bruk och på det fält där

gödseln senare ska spridas. Vid återkommande lagring på samma fält bör

komposteringsplatsen flyttas inom fältet och inte återkomma till samma

plats inom en period av 5 år.

Att en gröda anläggs på platsen så snart som möjligt efter det att gödseln

avlägsnats.

Att lagringsplatsen väljs eller anordnas så att läckage till följd av utlakning

eller ytavrinning från gödseln vid tö eller häftigt regn kan undvikas och att

ytvatten eller dricksvattentäkt inte riskerar att förorenas.

Att lagringen inte sker på plats där det finns risk för översvämning eller

ansamling av vatten under komposteringstiden.

Att jordarten på platsen inte är av sådan karaktär att det sker en snabb

genomrinning genom markprofilen. Sandjordar bör därför undvikas.

Tyngre jordar kan bearbetas ytligt innan kompostering för att undvika att

snabb genomrinning sker genom sprickor och maskgångar.

Att grundvattenytan på platsen inte ligger nära markytan och att det inte

förekommer risk att grundvattenytan stiger till markytans nivå under

komposteringstiden.

Att komposten inte placeras på en plats som utgör infiltrationsområde för

dricksvattentäkt.

Att komposteringen inte sker direkt ovanför kända dräneringsledningar.

Att utläggningen kan ske utan att markskador uppkommer.

Att komposteringsplatsen väljs så att olägenheter för närboende i form av

t.ex. lukt och flugor inte uppkommer.

Att komposten ordnas på sådant sätt att kompostering främjas bl.a. genom

att storlek och utformning på stukan anpassas så syrebrist kan undvikas.

(SJVFS 2009:82)

Begränsningar av den mängd gödsel som får tillföras

Begränsning av den mängd stallgödsel eller andra organiska gödselmedel som får

tillföras

8 § Stallgödsel eller andra organiska gödselmedel får under en femårsperiod inte

tillföras i större mängd än vad som motsvarar 22 kg totalfosfor per hektar

spridningsareal och år, räknat som ett genomsnitt för företagets hela spridningsareal

per år under perioden. Femårsperioden utgörs av en löpande sammanhängande

period om fem kalenderår.

Allmänna råd till 8 § föreskrifterna, 26 kap. 19 § miljöbalken samt 6 §

förordning ( 1998:901 ) om verksamhetsutövares egenkontroll

Mängden fosfor som utsöndras med gödseln från olika djurslag under ett år

kan bestämmas med hjälp av schablonvärden eller med hjälp av

SJVFS 2015:21

9

balansberäkningar. Analyser av stallgödseln kan normalt sett inte anses vara

ett godtagbart alternativ för att bestämma fosforutsöndringen från olika

djurslag. Schablonvärden som kan användas vid bestämning av utsöndrad

mängd fosfor med stallgödseln från olika djurslag finns i bilaga 8.

Då en balansberäkning används för att bestämma fosforinnehållet i

stallgödseln bör åtminstone fosformängderna i följande poster beaktas:

Ingående värden i balansen

Foder (även till avkomma om dessa räknas till moderdjuret)

Eventuella livdjur som köpts in och som växer till i verksamheten

Utgående värden i balansen

Levererade produkter (mjölk, kött, ägg, skinn m.m.)

Sålda liv- och utslagsdjur

Differensen mellan in- och utgående värden i balansen kan anses utgöra

den mängd fosfor som utsöndras med stallgödseln.

Som underlag till balansberäkningarna kan antingen analyser av

fosforinnehåll eller schablonvärden för innehållet av fosfor i olika fodermedel,

produkter etc. användas.

Balansberäkningar för fosforutsöndring med gödsel från djuren på

företaget bör utgå ifrån förutsättningarna i den enskilda verksamheten. Ändras

fodersammansättning eller andra produktionsförhållanden på företaget bör

man göra en ny balansräkning. Består produktionen av flera uppfödnings-

eller produktionsomgångar per år beräknas den sammanlagda fosformängden

genom att fosforutsöndringen från varje enskild omgång adderas.

Om fosforinnehållet i stallgödseln har bestämts genom balansberäkningar

bör dessa beräkningar dokumenteras. Beräkningarna bör sparas under minst

sex år.

(SJVFS 2009:82)

Allmänna råd till 2 kap. 3 § miljöbalken

Åkermark som ingår i växtföljden bör markkarteras regelbundet så att

markens fosforhalt kan bedömas. Provtagningsintervallet bör anpassas till

bl.a. jordartsförhållanden, odlingens inriktning under växtföljden, utförd

gödsling och annan information som kan visa på fosfortillståndet i marken t.ex.

växtnäringsbalanser och tidigare markkarteringar. Förrådsgödsling med

fosfor bör om möjligt undvikas. På jordar med P-AL-klass III och högre bör

inte mer fosfor tillföras än vad som motsvarar den mängd som förs bort med

grödan.

I odlingssystem med tillförsel av fastgödsel eller avloppsslam kan det dock

vara svårt att undvika fosforgivor som är större än den enskilda grödans

aktuella behov och vid odling av vissa fosforkrävande grödor t.ex. potatis kan

det finnas skäl att tillföra mer fosfor än vad som förs bort med grödan. Om

extra fosfor har tillförts ett visst år genom spridning av fastgödsel eller

avloppsslam eller genom gödsling till t.ex. en potatisgröda bör

fosforgödslingen till efterföljande grödor reduceras i motsvarande grad.

(SJVFS 2009:82)

SJVFS 2015:21

10

9 § har upphävts genom (SJVFS 2009:82)

Ytterligare bestämmelser för jordbruksföretag med djur

10 § Jordbruksföretag med högst tio djurenheter i genomsnitt på årsbasis omfattas

inte av 8 § vad gäller gödsel från de egna djuren.

Tillförsel av annan stallgödsel eller av andra organiska gödselmedel utöver den

gödsel som kommer från egna djur får dock inte ske i större mängd än vad som anges

i 8 §. Den spridningsareal som motsvarar de egna djuren ska först räknas bort.

Beräkning av spridningsarealen för de egna djuren ska utgå från en tillförsel som

högst får motsvara 22 kg totalfosfor per hektar och år. (SJVFS 2012:41)

11 § har upphävts genom (SJVFS 2012:41)

12 § har upphävts genom (SJVFS 2012:41)

Dokumentationskyldighet när man tar emot eller för bort stallgödsel eller andra

organiska gödselmedel

13 § På jordbruksföretag som tar emot stallgödsel eller andra organiska gödselmedel

ska dokumentation finnas över mottaget gödselslag, vilken mängd som tas emot,

vilken mängd totalfosfor den mottagna gödseln motsvarar, datum för mottagandet

samt från vem gödseln kommer. För stallgödsel kan uppgifter om vilka djurslag och

vilket antal djur gödseln kommer ifrån ersätta uppgiften om mängden totalfosfor.

Dokumentationen ska sparas och finnas tillgänglig under minst sex år.

(SJVFS

2009:82)

14 § På jordbruksföretag som för bort stallgödsel ska dokumentation finnas över

stallgödselmängden som levereras, vilka djurslag och vilket antal djur gödseln

kommer ifrån alternativt hur stor mängd totalfosfor gödseln innehåller, datum för

leverans samt till vem gödseln levereras. Dokumentationen ska sparas och finnas

tillgänglig under minst sex år.

Jordbruksföretag med högst tio djurenheter i genomsnitt på årsbasis omfattas inte

av bestämmelserna i första stycket.

(SJVFS 2009:82)

15 § har upphävts genom (SJVFS 2009:82)

Ytterligare bestämmelser om var stallgödsel får spridas

16 § Ytterligare bestämmelser om spridning av stallgödsel finns i Statens jordbruks-

verks föreskrifter (SJVFS 1999:119) om hänsyn till natur- och kulturvärden i

jordbruket. (SJVFS 2005:74)

SJVFS 2015:21

11

Stallgödsel och andra organiska gödselmedel ska fördelas över spridningsarealen

17 § Om ett jordbruksföretag tillför stallgödsel eller andra organiska gödselmedel

ska gödseln under en femårsperiod ha tillförts på hela spridningsarealen. Har

företaget tillgång till en större spridningsareal än vad som krävs för att uppfylla

bestämmelserna i 8 § behöver stallgödsel eller andra organiska gödselmedel endast

tillföras på den minsta areal som krävs för att 8 § ska kunna uppfyllas.

Femårsperioden utgörs av en löpande sammanhängande period om fem kalenderår.

Djurhållande företag med högst tio djurenheter är undantagna från kraven att

tillföra gödseln på hela spridningsarealen när det gäller gödseln från de egna djuren.

(SJVFS 2012:41)

Vilken areal/mark får räknas in i spridningsarealen?

18 § I spridningsarealen får följande mark räknas in:

1. åkermark inom jordbruksföretaget som är tillgänglig för spridning av

stallgödsel eller andra organiska gödselmedel.

2. betesmark om betesdjur finns på företaget. Den inräknade betesmarken får

högst utgöra den andel av spridningsarealen som motsvarar betets andel av djurens

foderstat under året. (SJVFS 2012:41)

19 § Areal som ligger i träda får inte räknas in i spridningsarealen.

I spridningsarealen får inte heller räknas in åkermark där förbud mot spridning

råder eller mark där spridning är olämplig, t.ex. på grund av närhet till ytvatten eller

vattentäkt. (SJVFS 2005:74)

Ytterligare bestämmelser för känsliga områden

19 a § Inom känsliga områden får stallgödsel inte tillföras i större mängd än vad som

motsvarar 170 kg totalkväve per hektar spridningsareal och år. Kväve som förloras i

samband med spridning får inte räknas bort från gödselns ursprungliga kväve-

innehåll. Tillförseln av stallgödsel får räknas som ett genomsnitt för företagets hela

spridningsareal. (SJVFS 2010:55)

Allmänna råd till 19 a § föreskrifterna

Vid beräkning av stallgödselns innehåll av totalkväve får den mängd kväve

som förloras i stall och vid lagring räknas bort från gödselns ursprungliga

kväveinnehåll.

Stall- och lagringsförluster samt andelen totalkväve kan för olika gödselslag

schablonmässigt uppskattas enligt bilaga 9. (SJVFS 2010:55)

19 b § Inom känsliga områden får inför höstsådd av oljeväxter högst 60 kg

lättillgängligt kväve per hektar tillföras. Inom samma områden får inför höstsådd av

övriga grödor högst 40 kg lättillgängligt kväve per hektar tillföras. Den mängd

lättillgängligt kväve som tillförs ska anpassas till grödornas behov på hösten. (SJVFS

2010:55)

SJVFS 2015:21

12

Allmänna råd till 19 b § föreskrifterna

Innehåll av mängden lättillgängligt kväve i stallgödseln kan uppskattas

utifrån aktuella schablonvärden i bilaga 10 eller genom analys av

ammoniumkväveinnehållet i gödseln. (SJVFS 2010:55)

20 § Inom känsliga områden ska tillförseln av kväve via gödselmedel begränsas så

att den inte överstiger den mängd som för avsedd gröda kan anses vara nödvändig för

att utnyttja växtplatsens produktionsförmåga. På jordbruksföretag ska behovet av

gödselkväve för den förväntade skördenivån beräknas efter att hänsyn tagits till

stallgödselns långtidseffekt, förfruktseffekt, eventuell mulljord samt tillförsel av

stallgödsel och andra organiska gödselmedel till årets gröda.

Vid beräkning av gödslingsbehovet till en enskild gröda ska utgångspunkten vara

den förväntade skördenivån för det aktuella fältet. I beräkningen ska de ingående

posterna enligt bilaga 6 vara med. Beräkningen ska dokumenteras genom en

växtodlingsplan eller motsvarande. Beräkningen ska användas som utgångspunkt för

gödslingen. (SJVFS 2009:82)

Allmänna råd till 20 § föreskrifterna

Innehåll av mängden lättillgängligt kväve i stallgödsel kan uppskattas

utifrån aktuella schablonvärden i bilaga 10. Innehåll av mängden

lättillgängligt kväve i stallgödsel eller i andra organiska gödselmedel kan även

bestämmas genom analys av ammoniumkväveinnehållet i gödseln. I flytgödsel

och urin kan ammoniumkväveinnehållet med fördel bestämmas genom analys.

För att ta hänsyn till förfruktseffekten från föregående gröda kan värdena i

bilaga 11 användas som utgångspunkt.

För att ta hänsyn till den långsiktiga kväveverkan som regelbunden

stallgödselanvändning ger upphov till kan värdena i bilaga 12 användas som

utgångspunkt för tillämpning i öppen växtodling. (SJVFS 2010:55)

Allmänna råd till 2 kap. 3 § miljöbalken

I områden utanför de känsliga områdena bör nedanstående beaktas vid

spridning av gödselmedel.

Tillförsel av kväve via gödselmedel bör begränsas så att den inte överstiger

den mängd som för avsedd gröda kan anses vara nödvändig för att utnyttja

växtplatsens produktionsförmåga. Vid beräkning av gödslingsbehovet till en

enskild gröda bör utgångspunkten vara den förväntade skördenivån för det

aktuella fältet. Vid beräkningen bör hänsyn tas till stallgödselns långtidseffekt,

förfruktseffekt, eventuell mulljord samt tillförsel av stallgödsel och andra

organiska gödselmedel till årets gröda.

Innehåll av mängden lättillgängligt kväve i stallgödsel kan uppskattas

utifrån aktuella schablonvärden i bilaga 10. Innehåll av mängden

lättillgängligt kväve i stallgödsel eller i andra organiska gödselmedel kan även

bestämmas genom analys av ammoniumkväveinnehållet i gödseln. I flytgödsel

och urin kan ammoniumkväveinnehållet med fördel bestämmas genom analys.

Markens kvävelevererande förmåga kan uppskattas utifrån aktuella

schablonvärden för förfrukt i bilaga 11 och långtidsverkan av stallgödsel i

bilaga 12 samt jordart. (SJVFS 2010:55)

SJVFS 2015:21

13

Allmänna råd till 26 kap. 19 § miljöbalken samt 6 § förordning ( 1998:901 )

om verksamhetsutövares egenkontroll

Verksamhetsutövaren bör kunna redogöra för hur han kommit fram till

grödans kvävebehov samt vilken gödsling som genomförts.

Grödans kvävebehov bör i verksamheter med mera omfattande växtodling

lämpligen dokumenteras i en växtodlings- eller gödslingsplan eller annan

skriftlig form. Utförd gödsling bör dokumenteras i en journal där det bör

framgå vilket fält som avses, vilken areal det har, vilken gröda som såtts samt

sådatum, datum för gödselspridning samt typ och mängd av gödselmedel som

spridits. Vilka grödor som odlats och utförd gödsling bör dokumenteras för

hela växtföljden och dokumentationen bör sparas i minst sex år. (SJVFS

2009:82)

Ytterligare bestämmelser om avloppsslam

21 § Ytterligare bestämmelser om spridning av avloppsslam finns i Naturvårds-

verkets kungörelse med föreskrifter (SNFS 1994:2) om skydd för miljön, särskilt

marken, när avloppsslam används i jordbruket.

Försiktighetsmått vid spridning av gödsel

Bestämmelser som gäller i hela landet

22 § har upphävts genom (SJVFS 2009:82)

23 § Mineralgödsel som innehåller urea ska vid spridning på obevuxen mark myllas

eller brukas ned inom fyra timmar från spridningen. (SJVFS 2009:82)

Bestämmelser som gäller utanför känsliga områden

23 a § Stallgödsel och andra organiska gödselmedel som sprids under perioden den

1 december – den 28 februari ska brukas ned inom 12 timmar. (SJVFS 2009:82)

Bestämmelser som gäller i hela

Blekinge, Skåne och Hallands län (SJVFS 2013:40)

23 b § Vid spridning av stallgödsel på obevuxen mark i Blekinge, Skåne och

Hallands län ska nedmyllning ske inom fyra timmar. (SJVFS 2012:41)

23 c § I Blekinge, Skåne och Hallands län ska spridning av flytgödsel i växande

gröda ske med någon av följande metoder:

1. bandspridningsteknik eller annan liknande teknik som innebär att gödseln

direkt placeras på marken under växttäcket,

2. myllningsaggregat eller annan liknande teknik som innebär att gödseln placeras

direkt i marken,

3. teknik som innebär att 1 del gödsel späds ut med minst ½ del vatten före

spridningen, eller

SJVFS 2015:21

14

4. teknik som innebär att spridningen följs av bevattning med minst 10 millimeter

vatten. Bevattning ska påbörjas senast inom fyra timmar och vara avslutad inom tolv

timmar efter det att spridningen inleddes. Om det regnar får regnmängden räknas

från kravet på minst 10 millimeter vatten. (SJVFS 2012:41)

Bestämmelser som gäller för känsliga områden

24 § Inom känsliga områden får inte

1. gödselmedel spridas på vattenmättad eller översvämmad mark,

2. gödselmedel spridas på snötäckt mark, eller

3. gödselmedel spridas på frusen mark. (SJVFS 2009:82)

Allmänna råd till 2 kap. 3 § miljöbalken

I områden utanför de känsliga områdena bör inte gödselmedel spridas på

snötäckt mark. Gödselmedel bör inte heller spridas på frusen mark om man

kan befara att gödsel kommer förloras genom ytavrinning vid nederbörd,

tjällossning eller snösmältning. Även risken för avrinningsförluster genom

sprickor i den frusna marken bör beaktas. (SJVFS 2009:82)

Spridning av gödselmedel bör inte ske om det på grund av

markförhållandena, t.ex. lutning, kan befaras att gödseln spolas ned i

närliggande ytvatten eller förorenar grundvatten. (SJVFS 2009:82)

I sådana områden där det förekommer varierande vattennivå bör spridning

av gödselmedel undvikas om det finns risk för förluster genom att marken

översvämmas eller blir vattenmättad. (SJVFS 2009:82)

24 a § Inom känsliga områden får gödselmedel inte spridas på jordbruksmark

närmare än två meter från kant som gränsar till vattendrag eller sjö.

Den gödsel som djuren själva tillför marken vid betesgång ska inte räknas in i

begreppet spridning.

(SJVFS 2009:82)

24 b § Inom känsliga områden får gödselmedel inte spridas på jordbruksmark som

gränsar till vattendrag eller sjö och där markens lutning mot vattnet överskrider

10 procent (10/100).

Den gödsel som djuren själva tillför marken vid betesgång ska inte räknas in i

begreppet spridning.

(SJVFS 2010:55)

Allmänna råd till 24 b § föreskrifterna

För att bestämma lutningen på jordbruksmark kan höjdkurvor på

Lantmäteriets Fastighetskarta användas. Vid bestämning av lutningen bör en

sträcka av minst 50 meter från vattendraget eller sjö ingå. (SJVFS 2009:82)

25 § Inom känsliga områden får inga gödselmedel spridas under tiden den

1 november – den 28 februari. (SJVFS 2010:55)

SJVFS 2015:21

15

Känsliga områden i Blekinge, Skåne och Hallands län

26 § I känsliga områden i Blekinge, Skåne och Hallands län är spridning av

stallgödsel och andra organiska gödselmedel under tiden den 1 augusti – den

31 oktober bara tillåten i växande gröda eller inför höstsådd av höstoljeväxter. På

lerjordar är dock spridning även tillåten inför höstsådd av annan gröda än oljeväxter.

Spridning i fånggröda är inte tillåten.

Vilka delar av Blekinge, Skåne och Hallands län som tillhör de känsliga områdena

framgår av 2 §. (SJVFS 2012:41)

26 a § Med undantag från vad som sägs i 26 § första meningen får fasta gödselslag

spridas i både växande gröda som inte är fånggröda och på obevuxen mark under

tiden den 1 oktober – 31 oktober. Fastgödsel från fjäderfän får dock under tiden den

1 oktober – 31 oktober inte spridas på obevuxen mark. (SJVFS 2010:55)

26 b § Fram till och med den 31 december 2015 får, utöver de generella spridnings-

bestämmelserna i 26 §, fruktsaft från stärkelsetillverkning av potatis spridas på

obevuxen mark eller inför höstsådd under tiden den 1 augusti – den 31 oktober.

(SJVFS 2011:25)

26 c § Fasta gödselslag som sprids på obevuxen mark under tiden den 1 oktober –

31 oktober ska brukas ned inom fyra timmar.

Vilka delar av Blekinge, Skåne och Hallands län som tillhör de känsliga områdena

framgår av 2 §. (SJVFS 2012:41)

Allmänna råd till 26 § föreskrifterna

Proverna

för lerhaltsbestämning

bör vara jämnt fördelade över hela

företagets åkermark eller vara anpassade efter jordartsskillnader i

åkermarken.

Minst ett jordprov för vart tredje hektar bör tas. På skiften som är

mindre än tre hektar bör dock minst ett jordprov tas. Provplatserna bör

märkas ut på en karta över jordbruksföretaget.

För bestämning av lerhalt

(<0,002 mm)

kan

sedimentationsanalys

användas.

Analysen

bör

göras

av ett ackrediterat

laboratorium.

Analysresultaten bör dokumenteras.

(SJVFS 2009:82)

27 § har upphävts genom (SJVFS 2012:41)

28 § har fått ändrad beteckning genom (SJVFS 2012:41)

De känsliga kustområdena, känsliga områden i Uppsala, Östergötlands, Jönköpings,

Kalmar, Västra Götalands, Värmlands, Örebro, Västmanlands och Dalarnas län samt

Stockholms, Södermanlands och Gotlands län

28 a § I de känsliga kustområdena, i känsliga områden i Uppsala, Östergötlands,

Jönköpings, Kalmar, Västra Götalands, Värmlands, Örebro, Västmanlands och

Dalarnas län samt i Stockholms, Södermanlands och Gotlands län är spridning av

stallgödsel och andra organiska gödselmedel under tiden den 1 augusti – den 31

SJVFS 2015:21

16

oktober bara tillåten i växande gröda eller inför höstsådd. Spridning i fånggröda är

inte tillåten.

Vilka delar av Sverige som tillhör de känsliga områdena framgår av 2 §. (SJVFS

2015:21)

28 b § Med undantag från vad som sägs i 28 a § första meningen får fasta gödselslag

spridas i både växande gröda som inte är fånggröda och på obevuxen mark under

tiden den 1 oktober – 31 oktober. Fastgödsel från fjäderfän får dock under tiden den

1 oktober – 31 oktober inte spridas på obevuxen mark. (SJVFS 2010:55)

28 c § Fram till och med den 31 december 2015 får, utöver de generella spridnings-

bestämmelserna i 28 a §, fruktsaft från stärkelsetillverkning av potatis spridas på

obevuxen mark under tiden den 1 augusti – den 31 oktober. (SJVFS 2011:25)

28 d § Fasta gödselslag som sprids på obevuxen mark i de känsliga kustområdena, i

känsliga områden i Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, Kalmar, Västra Götalands,

Värmlands, Örebro, Västmanlands och Dalarnas län samt i Stockholms,

Södermanlands och Gotlands län under tiden den 1 oktober – 31 oktober ska brukas

ned inom 12 timmar.

Vilka delar av Sverige som tillhör de känsliga områdena framgår av 2 §. (SJVFS

2015:21)

Allmänna råd till 2 kap. 3 § miljöbalken samt till 23 a, 23 b, 26 c och 28 d §§

föreskrifterna

På mark där det är möjligt att bruka ned stallgödsel bör gödseln antingen

brukas ned så snart som möjligt efter spridning eller spridas genom

myllningsteknik.

Spridning av stallgödsel och andra organiska gödselmedel bör dessutom

undvikas före eller under helger om olägenheter för närboende kan befaras.

(SJVFS 2009:82)

Allmänna råd till 2 kap. 3 § miljöbalken

Spridning av gödselmedel bör ske vid en tidpunkt som medför att en så stor

del av tillförd växtnäring som möjligt tas upp av grödan.

Gödselmedel som innehåller stor andel lättillgängligt kväve (t.ex. flytgödsel

och urin) bör inte spridas under hösten i eller inför sådd av höststråsäd.

Sådana gödselmedel bör inte heller spridas under hösten inför vårsådd i Syd-

och Mellansverige.

Flytgödsel och urin bör om möjligt spridas i växande gröda eller före sådd

på våren. Spridning inför sådd av höstoljeväxter kan också utgöra ett

godtagbart alternativ. (SJVFS 2009:82)

Brytning av vall och gröngödslingsgrödor bör göras vid en tidpunkt som

innebär att efterföljande grödor kan utnyttja de växtnäringsämnen som frigörs

på bästa sätt, och att risken för utlakning av växtnäringsämnen minimeras.

Gröngödslingsgrödor bör inte tillföras eller brukas ner inför sådd av

höststråsäd. Gröngödslingsgrödor bör istället tillföras eller brukas ner under

sen höst, alternativt vår, inför vårsådd. Tillförsel eller nedbrukning inför sådd

av höstoljeväxter kan också utgöra ett godtagbart alternativ. (SJVFS 2009:82)

SJVFS 2015:21

17

Allmänna råd till 2 kap. 3 § och 26 kap. 19 § miljöbalken samt 5 §

förordning ( 1998:901 ) om verksamhetsutövares egenkontroll

Gödselspridare bör regelbundet kontrolleras och justeras så att de kan

sprida gödselmedlen i avsedda mängder och med så god precision som möjligt

med hänsyn till använd teknik. Likaså bör föraren vara förtrogen med

spridarens

inställningsmöjligheter

och

prestanda

(arbetsbredd,

gödselfördelning längs kördraget m.m.) vid spridning av den aktuella gödseln.

(SJVFS 2009:82)

Krav för att åkermark ska anses som höst- eller vinterbevuxen

Inledande bestämmelser

29 § I 11 § förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket finns

bestämmelser om att en viss andel av åkermarken i vissa områden ska vara höst–

eller vinterbevuxen.

Godkända grödor och obearbetad åkermark

30 § Godkända grödor för att åkermark ska anses som höst– eller vinterbevuxen är

1. vall,

2. höstoljeväxter,

3. höstsäd,

4. sockerbetor, fodersocker– och foderbetor, morötter, rödbetor och andra

liknande rotväxter,

5. fleråriga frukt– och bärodlingar,

6. energiskog, och

7. fånggrödor.

Grödorna ska vara sådda med en för arten och syftet med odlingen normal

utsädesmängd.

31 § Även åkermark som är obearbetad efter spannmåls– och oljeväxtodling får

räknas som höst– eller vinterbevuxen. (SJVFS 2012:41)

Tidpunkt för sådd, avbruten tillväxt och bearbetning

32 § För att åkermark ska anses som höst– eller vinterbevuxen ska huvudgrödor och

sådana fånggrödor för vilka tillväxten kommer att avbrytas under efterföljande

vårsäsong sås

1. senast den 5 oktober i Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar,

Gotlands och Västra Götalands län, och

2. senast den 15 oktober i Blekinge, Skåne och Hallands län.

33 § För att åkermark ska anses som höstbevuxen får tillväxten av vall, fleråriga

frukt– och bärodlingar, energiskog samt fånggrödor sådda före den 1 augusti

avbrytas

SJVFS 2015:21

18

1. tidigast den 10 oktober i Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar,

Gotlands och Västra Götalands län, och

2. tidigast den 20 oktober i Blekinge, Skåne och Hallands län.

Som höstbevuxen åkermark får i Blekinge, Skåne och Hallands län även räknas

fånggrödor i form av vitsenap och oljerättika sådda före den 20 augusti. Tillväxten av

vitsenap och oljerättika får avbrytas tidigast i enlighet med första stycket punkten 2.

Obearbetad åkermark efter spannmåls– och oljeväxtodling får bearbetas eller

bekämpas kemiskt tidigast vid de tidpunkter som anges i första stycket. (SJVFS

2009:82)

34 § För att åkermark ska anses som höst– eller vinterbevuxen får

1. tillväxten av fånggrödor sådda den 1 augusti eller senare avbrytas tidigast under

efterföljande vårsäsong, och

2. tillväxten av vallar och fånggrödor som innehåller mer än en fjärdedel

baljväxter med avseende på ytandelen av växttäcket avbrytas först under

efterföljande vårsäsong.

Andra bestämmelser om stallgödsel och andra organiska gödselmedel

35 § Bestämmelser som berör stallgödsel och andra organiska gödselmedel i syfte

att förhindra smittspridning finns i

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21

oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav

framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om

upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska

biprodukter)4,

2. Kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 av den 25 februari 2011 om

genomförande av Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 1069/2009 om

hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som

inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv

97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är

undantagna från veterinärkontroller vid gränsen5,

3. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med

animaliska biprodukter, och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan

sprida smittsamma sjukdomar till djur och människor. (SJVFS 2011:25)

Undantag

36 § Den operativa tillsynsmyndigheten får i enskilda fall medge undantag från

bestämmelserna i 23 §, 23 a §, 23 b §, 24 § 2 och 3, 25 §, 26-26 a §§, 26 c §, 28 a-28

b §§ och 28 d § om omständighet har uppstått som verksamhetsutövaren varken

kunnat eller borde ha förutsett och inte heller kunnat påverka. Undantag får dock inte

lämnas om verksamhetsutövaren på egen hand kan fullgöra det som åligger honom

eller henne eller om verksamhetsutövaren kan uppdra åt någon annan att göra det.

4 EUT L 300, 14.11.2009, s. 1, Celex 32009R1069

5

EUT L 54, 26.2.2011, s. 1, Celex 32011R0142

SJVFS 2015:21

19

Utöver vad som sägs i första stycket får den operativa tillsynsmyndigheten även

medge undantag från nedmyllningskravet i 23 b § om det behövs på grund av särskilt

hög risk för jordflykt på våren. (SJVFS 2012:41)

37 § har upphävts genom (SJVFS 2010:55)

-------------------------

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna författning6 träder i kraft den 1 januari 2014.

2. För Huskvarna och Grava församlingar ska bestämmelserna i 4 a, 4 b, 19 a, 19

b, 20, 24, 24 a, 24 b, 25, och 28 a-28 d §§ tillämpas från och med den 1 januari

2015.

-------------------------

Denna författning7 träder i kraft den 1 april 2016.

HARALD SVENSSON

Johannes Eskilsson

(Regelenheten)

6 SJVFS 2013:40

7 SJVFS 2015:21

SJVFS 2015:21

20

Bilaga 1

Känsliga områden

Av 5 § förordningen ( 1998:915 ) om miljöhänsyn i jordbruket framgår att

Gotlands, Stockholms och Södermanlands län är känsliga områden. Därutöver

är följande områden känsliga områden.

Län

Kommun

Församling utifrån 2004

års församlingsindelning

Uppsala

Håbo

Alla

Knivsta

Alla

Heby

Västerlövsta

Huddunge

Vittinge

Nora

Östervåla

Harbo

Tierp

Tolfta

Vendel

Tegelsmora

Tierp

Västland

Uppsala

Uppsala domkyrkoförs.

Helga Trefaldighet

Gamla Uppsala

Vaksala

Danmark

Funbo

Hagby

Ramsta

Balingsta

Västeråker

Dalby

Uppsala-Näs

Läby

Vänge

Åland

Skogs-Tibble

Järlåsa

Jumkil

Börje

Åkerby

Bälinge

Skuttunge

SJVFS 2015:21

21

Tensta

Lena

Ärentuna

Björklinge

Viksta

Knutby

Faringe

Almunge

Gottsunda

Stavby

Tuna

Rasbo

Rasbokil

Enköping

Alla

Östhammar

Alunda

Morkarla

Östergötland

Ödeshög

Stora Åby

Svanshals

Västra Tollstad

Heda

Rök

Åtvidaberg

Grebo

Värna

Björsäter

Hannäs

Finspång

Risinge

Valdemarsvik Alla

Linköping

Alla

Norrköping

Alla

Söderköping

Alla

Motala

Motala

Brunneby

Klockrike

Älvestad

Fornåsa

Lönsås

Ekebyborna

Ask

Varv och Styra

Västra Stenby

Fivelstad

Vadstena

Alla

Mjölby

Alla

Jönköping

Jönköping

Hakarp

Huskvarna

Svarttorp

Lekeryd

SJVFS 2015:21

22

Rogberga

Öggestorp

Nässjö

Forserum

Kalmar

Torsås

Torsås

Söderåkra

Mörbylånga

Alla

Mönsterås

Alla

Kalmar

Alla

Nybro

Kristvalla

S:t Sigfrid

Oskarshamn

Oskarshamn

Misterhult

Döderhult

Västervik

Alla

Borgholm

Alla

Blekinge

Olofström

Jämshög

Karlskrona

Karlskrona stadsförs.

Aspö

Lyckå

Kristianopel

Jämjö

Torhamn

Sturkö

Ramdala

Rödeby

Fridlevstad

Sillhövda

Nättraby

Hasslö

Ronneby

Ronneby

Listerby

Bräkne-Hoby

Karlshamn

Karlshamn

Hällaryd

Åryd

Asarum

Mörrum

Elleholm

Sölvesborg

Alla

Skåne

Svalöv

Alla

Staffanstorp

Alla

Burlöv

Alla

Vellinge

Alla

Östra Göinge

Knislinge

Gryt

Kviinge

Emmislöv

SJVFS 2015:21

23

Bjuv

Alla

Kävlinge

Alla

Lomma

Alla

Svedala

Alla

Skurup

Alla

Sjöbo

Alla

Hörby

Alla

Höör

Alla

Tomelilla

Alla

Bromölla

Gualöv

Ivetofta

Perstorp

Alla

Klippan

Alla

Åstorp

Alla

Båstad

Alla

Malmö

Alla

Lund

Alla

Landskrona

Alla

Helsingborg

Alla

Höganäs

Alla

Eslöv

Alla

Ystad

Alla

Trelleborg

Alla

Kristianstad

Kristianstads Heliga

Trefaldighet

Norra Åsum

Äsphult

Träne-Djurröd

Vä-Skepparslöv

Köpinge

Nosaby

Fjälkestad

Österslöv

Araslöv

Åhus

Nymö

Bäckaskog

Fjälkinge

Gustav Adolf-Rinkaby

Maglehem

Hörröd

Huaröd

Degeberga

Vittskövle

Östra Vram

Västra Vram

Linderöd

SJVFS 2015:21

24

Everödsbygden

Simrishamn

Alla

Ängelholm

Alla

Hässleholm

Hässleholm

Ignaberga

Stoby-Norra Sandby

Vinslöv

Gumlösa

Sörby

Nävlinge

Hästveda

Farstorp

Norra Åkarp

Vankiva

Norra Mellby

Häglinge

Brönnestad

Matteröd

Finja

Västra Torup

Halland

Hylte

Drängsered

Halmstad

Alla

Laholm

Alla

Falkenberg

Falkenberg

Skrea

Abild

Asige

Årstad

Slöinge

Eftra

Stafsinge

Morup

Ljungby

Vinberg

Alfshög

Vessige

Askome

Köinge

Svartrå

Okome

Gällared

Krogsered

Varberg

Alla

Kungsbacka

Alla

Västra Götaland

Härryda

Landvetter

Råda

Partille

Alla

SJVFS 2015:21

25

Öckerö

Alla

Stenungsund

Alla

Tjörn

Alla

Orust

Alla

Sotenäs

Alla

Munkedal

Alla

Tanum

Alla

Dals-Ed

Gesäter

Rölanda

Färgelanda

Alla

Ale

Alla

Lerum

Stora Lundby

Vårgårda

Lena

Hol

Algutstorp

Grästorp

Alla

Essunga

Alla

Gullspång

Amnehärad

Södra Råda

Bengtsfors

Ödskölt

Bäcke

Mellerud

Alla

Lilla Edet

Alla

Mark

Kinna

Sätila

Hyssna

Hajom

Berghem

Fotskäl

Tostared

Surteby-Kattunga

Öxnevalla

Horred

Istorp

Herrljunga

Bråttensby

Eggvena

Fölene

Remmene

Källunga

Mjäldrunga

Vara

Alla

Götene

Alla

Tibro

Tibro

Töreboda

Töreboda

Fredsberg

Bäck

Fägre

SJVFS 2015:21

26

Göteborg

Alla

Mölndal

Alla

Kungälv

Alla

Lysekil

Alla

Uddevalla

Alla

Strömstad

Alla

Vänersborg

Alla

Trollhättan

Alla

Alingsås

Alingsås

Stora Mellby

Magra

Långared

Erska

Ulricehamn

Kärråkra

Möne

Åmål

Åmål

Mo

Tösse med Tydje

Ånimskog

Fröskog

Mariestad

Alla

Lidköping

Alla

Skara

Alla

Skövde

Alla

Hjo

Mofalla

Fridene

Korsberga

Tidaholm

Tidaholm

Daretorp

Velinga

Baltak

Fröjered

Valstad

Dimbo-Ottravad

Varv

Acklinga

Hömb

Kungslena

Falköping

Falköping

Friggeråker

Hällestad-Trävattna

Floby

Sörby

Gökhem

Ullene

Vilske-Kleva

Marka

SJVFS 2015:21

27

Göteve

Grolanda-Jäla

Börstig

Kinneved

Luttra

Karleby

Åsle

Tiarp

Mularp

Slöta

Skörstorp

Högstena

Dala

Borgunda

Stenstorp

Brunnhem

Segerstad

Södra Kyrketorp

Valtorp

Håkantorp

Torbjörntorp

Gudhem

Östra Tunhem

Ugglum

Bjurum

Broddetorp

Värmland

Kil

Alla

Hammarö

Alla

Forshaga

Forshaga

Grums

Grums

Borgvik

Ed

Sunne

Västra Ämtervik

Östra Ämtervik

Karlstad

Karlstads domkyrkoförs.

Grava

Norrstrand

Östra Fågelvik

Väse

Nyed

Alster

Nor

Segerstad

Västerstrand

Kristinehamn

Kristinehamn

Visnums-Kil

Visnum

SJVFS 2015:21

28

Ölme

Säffle

Säffle

Tveta

Bro

Botilsäter

Ölserud

Millesvik

Eskilsäter

Ny-Huggenäs

Kila

Örebro

Lekeberg

Kräcklinge

Hackvad

Edsberg

Hallsberg

Hallsberg

Viby

Sköllersta

Örebro

Alla

Kumla

Alla

Lindesberg

Lindesberg

Näsby

Fellingsbro

Västmanland

Surahammar

Alla

Kungsör

Alla

Hallstahammar Alla

Norberg

Karbenning

Västerås

Alla

Sala

Sala

Västerfärnebo

Fläckebo

Norrby

Tärna

Kumla

Kila

Köping

Alla

Arboga

Alla

Dalarna

Säter

Säter

Stora Skedvi

Gustafs

Hedemora

Alla

Avesta

Folkärna

(SJVFS 2015:21)

SJVFS 2015:21

29

Bilaga 2

Kustområden och delar av Blekinge, Skåne och Hallands län som är känsliga

områden enligt 5 § 1 förordningen om miljöhänsyn i jordbruket

Län

Kommun

Församling utifrån 2004

års församlingsindelning

Stockholm

Vallentuna

Vada

Össeby–Garn

Angarn

Österåker

Alla

Värmdö

Alla

Huddinge

Alla

Botkyrka

Grödinge

Tumba

Haninge

Alla

Tyresö

Alla

Täby

Alla

Danderyd

Alla

Stockholms

stad

Alla

Södertälje

Södertälje–Tveta

Östertälje

Överjärna

Ytterjärna

Hölö

Mörkö

Västertälje

Nacka

Alla

Sundbyberg

Alla

Solna

Alla

Lidingö

Alla

Vaxholm

Alla

Norrtälje

Norrtälje–Malsta

Björkö–Arholma

Väddö

Singö

Häverö

Edebo

Ununge

Skederid

Husby–Sjuhundra

Lohärad

Estuna

Söderby–Karl

Roslags–Bro

Vätö

SJVFS 2015:21

30

Rådmansö

Frötuna

Blidö

Länna

Riala

Nynäshamn

Alla

Södermanland

Nyköping

Lunda

Tuna

Tunaberg

Bergshammar

Nyköpings S:t Nicolai

Nyköpings Alla Helgona

församling med Svärta

Tystbergabygden

Trosa

Alla

Oxelösund

Alla

Östergötland

Norrköping

Kvarsebo

Krokek

Kvillinge

Norrköpings Östra Eneby

Norrköpings Hedvig

Styrstad

Dagsberg

Östra Stenby

Konungsund

Furingstad

Tåby

Kuddby

Östra Husby

Häradshammar

Jonsberg

Rönö

Östra Ny

Å

Svärtinge

Söderköping

Skönberga

S:t Anna

Valdemarsvik Alla

Kalmar

Torsås

Torsås

Söderåkra

Mörbylånga

Alla

Kalmar

Alla

Nybro

S:t Sigfrid

Mönsterås

Alla

Oskarshamn

Oskarshamn

Döderhult

Misterhult

Västervik

Hjorted

Västrum

SJVFS 2015:21

31

Gladhammar

Hallingeberg

Törnsfall

Gamleby

Odensvi

Lofta

Loftahammar

Överum

Ukna

Västra Ed

Västervik

Borgholm

Alla

Blekinge

Olofström

Jämshög

Karlskrona

Karlskrona stadsförs.

Aspö

Lyckå

Kristianopel

Jämjö

Torhamn

Sturkö

Ramdala

Rödeby

Fridlevstad

Sillhövda

Nättraby

Hasslö

Ronneby

Ronneby

Listerby

Bräkne-Hoby

Karlshamn

Karlshamn

Hällaryd

Åryd

Asarum

Mörrum

Elleholm

Sölvesborg

Alla

Skåne

Svalöv

Alla

Staffanstorp

Alla

Burlöv

Alla

Vellinge

Alla

Östra Göinge Knislinge

Gryt

Kviinge

Emmislöv

Bjuv

Alla

Kävlinge

Alla

SJVFS 2015:21

32

Lomma

Alla

Svedala

Alla

Skurup

Alla

Sjöbo

Alla

Hörby

Alla

Höör

Alla

Tomelilla

Alla

Bromölla

Gualöv

Ivetofta

Perstorp

Alla

Klippan

Alla

Åstorp

Alla

Båstad

Alla

Malmö

Alla

Lund

Alla

Landskrona

Alla

Helsingborg

Alla

Höganäs

Alla

Eslöv

Alla

Ystad

Alla

Trelleborg

Alla

Kristianstad

Kristianstads Heliga

Trefaldighet

Norra Åsum

Äsphult

Träne-Djurröd

Vä-Skepparslöv

Köpinge

Nosaby

Fjälkestad

Österslöv

Araslöv

Åhus

Nymö

Bäckaskog

Fjälkinge

Gustav Adolf-Rinkaby

Maglehem

Hörröd

Huaröd

Degeberga

Vittskövle

Östra Vram

Västra Vram

Linderöd

SJVFS 2015:21

33

Everödsbygden

Simrishamn

Alla

Ängelholm

Alla

Hässleholm

Hässleholm

Ignaberga

Stoby-Norra Sandby

Vinslöv

Gumlösa

Sörby

Nävlinge

Hästveda

Farstorp

Norra Åkarp

Vankiva

Norra Mellby

Häglinge

Brönnestad

Matteröd

Finja

Västra Torup

Halland

Hylte

Drängsered

Halmstad

Alla

Laholm

Alla

Falkenberg

Falkenberg

Skrea

Abild

Asige

Årstad

Slöinge

Eftra

Stafsinge

Morup

Ljungby

Vinberg

Alfshög

Vessige

Askome

Köinge

Svartrå

Okome

Gällared

Krogsered

Varberg

Alla

Kungsbacka

Alla

Västra Götaland

Härryda

Landvetter

SJVFS 2015:21

34

Råda

Partille

Alla

Öckerö

Alla

Stenungsund

Alla

Tjörn

Alla

Orust

Alla

Sotenäs

Alla

Munkedal

Alla

Tanum

Tanum

Lur

Kville

Fjällbacka

Bottna

Svenneby

Göteborg

Alla

Mölndal

Alla

Kungälv

Alla

Lysekil

Alla

Uddevalla

Alla

Strömstad

Alla

(SJVFS 2015:21)

SJVFS 2015:21

35

Bilaga 3

Känsliga områden enligt 5 § 2 förordningen om miljöhänsyn i jordbruket

De delar av Stockholms och Södermanlands län som inte angetts i bilaga 2 är

känsligt område enligt 5 § 2 förordningen om miljöhänsyn i jordbruket.

Nedan anges de delar av Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, Kalmar, Västra

Götalands, Värmlands, Örebro, Västmanlands och Dalarnas län som är

känsliga områden enligt 5 § 2 förordningen om miljöhänsyn i jordbruket.

Län

Kommun

Församling utifrån 2004

års församlingsindelning

Uppsala

Håbo

Alla

Knivsta

Alla

Heby

Västerlövsta

Huddunge

Vittinge

Nora

Östervåla

Harbo

Tierp

Tolfta

Vendel

Tegelsmora

Tierp

Västland

Uppsala

Uppsala domkyrkoförs.

Helga Trefaldighet

Gamla Uppsala

Vaksala

Danmark

Funbo

Hagby

Ramsta

Balingsta

Västeråker

Dalby

Uppsala-Näs

Läby

Vänge

Åland

Skogs-Tibble

Järlåsa

Jumkil

Börje

Åkerby

SJVFS 2015:21

36

Bälinge

Skuttunge

Tensta

Lena

Ärentuna

Björklinge

Viksta

Knutby

Faringe

Almunge

Gottsunda

Stavby

Tuna

Rasbo

Rasbokil

Enköping

Alla

Östhammar

Alunda

Morkarla

Östergötland

Ödeshög

Stora Åby

Svanshals

Västra Tollstad

Heda

Rök

Åtvidaberg

Grebo

Värna

Björsäter

Hannäs

Finspång

Risinge

Linköping

Alla

Norrköping

Norrköpings S:t Olai

Norrköpings Matteus

Norrköpings Borg

Norrköpings S:t Johannes

Tingstad

Kullerstad

Vånga

Skärkind

Kimstad

Simonstorp

Vrinnevi

Söderköping

S:t Laurentii

Drothem

Västra Husby

Gårdeby

Östra Ryd

SJVFS 2015:21

37

Motala

Motala

Brunneby

Klockrike

Älvestad

Fornåsa

Lönsås

Ekebyborna

Ask

Varv och Styra

Västra Stenby

Fivelstad

Vadstena

Alla

Mjölby

Alla

Jönköping

Jönköping

Hakarp

Huskvarna

Svarttorp

Lekeryd

Rogberga

Öggestorp

Nässjö

Forserum

Kalmar

Nybro

Kristvalla

Västervik

Dalhem

Blackstad

Västra Götaland

Tanum

Naverstad-Mo

Dals-Ed

Gesäter

Rölanda

Färgelanda

Alla

Ale

Alla

Lerum

Stora Lundby

Vårgårda

Lena

Hol

Algutstorp

Grästorp

Alla

Essunga

Alla

Gullspång

Amnehärad

Södra Råda

Bengtsfors

Ödskölt

Bäcke

Mellerud

Alla

Lilla Edet

Alla

Mark

Kinna

Sätila

Hyssna

Hajom

Berghem

SJVFS 2015:21

38

Fotskäl

Tostared

Surteby-Kattunga

Öxnevalla

Horred

Istorp

Herrljunga

Bråttensby

Eggvena

Fölene

Remmene

Källunga

Mjäldrunga

Vara

Alla

Götene

Alla

Tibro

Tibro

Töreboda

Töreboda

Fredsberg

Bäck

Fägre

Vänersborg

Alla

Trollhättan

Alla

Alingsås

Alingsås

Stora Mellby

Magra

Långared

Erska

Ulricehamn

Kärråkra

Möne

Åmål

Åmål

Mo

Tösse med Tydje

Ånimskog

Fröskog

Mariestad

Alla

Lidköping

Alla

Skara

Alla

Skövde

Alla

Hjo

Mofalla

Fridene

Korsberga

Tidaholm

Tidaholm

Daretorp

Velinga

Baltak

Fröjered

SJVFS 2015:21

39

Valstad

Dimbo-Ottravad

Varv

Acklinga

Hömb

Kungslena

Falköping

Falköping

Friggeråker

Hällestad-Trävattna

Floby

Sörby

Gökhem

Ullene

Vilske-Kleva

Marka

Göteve

Grolanda-Jäla

Börstig

Kinneved

Luttra

Karleby

Åsle

Tiarp

Mularp

Slöta

Skörstorp

Högstena

Dala

Borgunda

Stenstorp

Brunnhem

Segerstad

Södra Kyrketorp

Valtorp

Håkantorp

Torbjörntorp

Gudhem

Östra Tunhem

Ugglum

Bjurum

Broddetorp

Värmland

Kil

Alla

Hammarö

Alla

Forshaga

Forshaga

Grums

Grums

SJVFS 2015:21

40

Borgvik

Ed

Sunne

Västra Ämtervik

Östra Ämtervik

Karlstad

Karlstads domkyrkoförs.

Grava

Norrstrand

Östra Fågelvik

Väse

Nyed

Alster

Nor

Segerstad

Västerstrand

Kristinehamn

Kristinehamn

Visnums-Kil

Visnum

Ölme

Säffle

Säffle

Tveta

Bro

Botilsäter

Ölserud

Millesvik

Eskilsäter

Ny-Huggenäs

Kila

Örebro

Lekeberg

Kräcklinge

Hackvad

Edsberg

Hallsberg

Hallsberg

Viby

Sköllersta

Örebro

Alla

Kumla

Alla

Lindesberg

Lindesberg

Näsby

Fellingsbro

Västmanland

Surahammar

Alla

Kungsör

Alla

Hallstahammar Alla

Norberg

Karbenning

Västerås

Alla

Sala

Sala

Västerfärnebo

SJVFS 2015:21

41

Fläckebo

Norrby

Tärna

Kumla

Kila

Köping

Alla

Arboga

Alla

Dalarna

Säter

Säter

Stora Skedvi

Gustafs

Hedemora

Alla

Avesta

Folkärna

(SJVFS 2015:21)

SJVFS 2015:21

42

Bilaga 4

Områden som är att anse som slättbygder i Värmlands, Örebro och

Västmanlands län enligt 5 d § föreskrifterna

Län

Kommun

Församling, enligt 2004

års församlingsindelning

Värmland

Kil

Stora Kil

Frykerud

Hammarö

Hammarö

Forshaga

Forshaga

Nedre Ullerud

Grums

Grums

Borgvik

Ed

Karlstad

Karlstads domkyrko-

församling

Norrstrand

Östra Fågelvik

Väse

Nyed

Alster

Grava

Nor

Segerstad

Västerstrand

Kristinehamn

Alla

Säffle

Säffle

Tveta

Bro

Botilsäter

Ölserud

Millesvik

Eskilsäter

Ny–Huggenäs

Gillberga

Kila

Örebro

Lekeberg

Hidinge

Knista

Kräcklinge

Hackvad

Edsberg

Hallsberg

Hallsberg

Viby

Sköllersta

Örebro

Örebro Nikolai

Örebro Olaus Petri

SJVFS 2015:21

43

Längbro

Almby

Mosjö

Täby

Tysslinge

Axberg

Asker

Stora Mellösa

Norrbyås

Gällersta

Glanshammar

Mikael

Adolfsberg

Kumla

Alla

Lindesberg

Näsby

Fellingsbro

Västmanland

Kungsör

Alla

Hallstahammar Alla

Västerås

Alla

Sala

Alla

Köping

Köping

Himmeta–Bro

Kolsva

Odensvi

Munktorp

Arboga

Alla

(SJVFS 2012:41)

SJVFS 2015:21

44

Bilaga 5

har upphävts genom (SJVFS 2012:41)

SJVFS 2015:21

45

Bilaga 6

Beräkning av gödslingsbehovet av kväve

Poster

Kg kväve per hektar

Gödselgiva för aktuell gröda vid den förväntade

skördenivån

För att kunna skatta möjlig skördenivå ska historiska

skördeuppgifter användas eller göras med utgångspunkt

från markbeskaffenhet (jordart, markförhållanden), klimat,

möjlighet till bevattning, markanvändning,

jordbruksmetoder och normal tidpunkt för sådd.

……………

Gör justering genom avdrag för följande:

Nettomineralisering av markens förråd av

organiskt kväve genom

- Stallgödselns långtidseffekt*

- ……………

- Förfruktseffekt från föregående gröda

Hänsyn tas även till kväveverkan från gröngödslings- och

fånggrödor

- ……………

- Mulljord

- ……………

Planerad tillförsel av stallgödsel och andra

organiska gödselmedel till årets gröda

Kväveverkan från dessa gödselmedel ska värderas med

hänsyn till gödselslag, mängd, spridningsteknik och

spridningstidpunkt.

- ……………

Årets beräknade behov av mineralgödselkväve

eller annan kompletteringsgödsling med kväve

= ……………

*Vid beräkning av gödslingsbehovet till vall behöver inte hänsyn tas till stallgödselns långtidseffekt.

(SJVFS 2010:55)

SJVFS 2015:21

46

Bilaga 7

Allmänna råd till 6 § förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket samt 4 a §

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket

vad avser växtnäring

Schablonvärden för producerad mängd gödsel (inkl nederbörd) för olika

djurslag och olika lagringstider, m3

Djurslag

Fastgödsel a)

Urin + gödselvatten

Flytgödsel

Beräkningsenhet

Lagringstid, mån

Lagringstid, mån

Lagringstid, mån

6

8

10

12

6

8

10

12

6

8

10

12

Mjölkko, 6 000 kg mjölk/år

6,8 9,0 11,3 13,6

4,8 6,5 8,1

9,7

12,5 16,6 20,8 24,9

Mjölkko, 8 000 kg mjölk/år

7,1 9,4 11,8 14,2

5,1 6,7 8,4

10,1 13,0 17,4 21,7 26,1

Mjölkko, 10 000 kg mjölk/år

7,2 9,6 12,0 14,4

5,1 6,9 8,6

10,3 13,3 17,7 22,1 26,5

Kviga/stut < 1 år

1,8 2,4 3,0

3,6

1,3 1,7 2,2

2,6

3,0 4,0 5,0

6,0

Kviga/stut > 1 år

2,9 3,9 4,9

5,9

2,4 3,2 4,0

4,8

5,2 6,9 8,6 10,3

Gödtjur, 1-12 mån

1,9 2,6 3,2

3,9

1,5 1,9 2,4

2,9

3,3 4,4 5,5

6,6

Vallfodertjur, 1-16 mån

2,5 3,4 4,2

5,1

2,1 2,8 3,5

4,2

4,5 6,0 7,6

9,1

Betestjur, 1-18 mån

3,0 4,0 5,0

6,0

2,5 3,4 4,2

5,1

5,3 7,1 8,9 10,7

Diko

3,9 5,2

2,2 2,9

6,1 8,1

Sugga i produktion

1,5 2,0 2,5

3,0

3,0 4,0 5,0

6,0

3,9 5,2 6,5

7,8

Suggplats i satellit, 16 v system

1,5 2,1 2,6

3,1

3,3 4,4 5,5

6,6

3,8 5,0 6,3

7,6

Suggplats i satellit, 8 v system

3,1 4,1 5,2

6,2

6,5 8,7 10,8 13,0

7,5 10,0 12,5 15,0

Suggplats i suggnav

0,6 0,8 1,0

1,3

1,1 1,5 1,9

2,3

1,6 2,1 2,7

3,2

Slaktsvin, 3,0 omg/år

0,35 0,47 0,58 0,69

1,0 1,3 1,6

2,0

1,3 1,8 2,2

2,6

Värphöns, 100 st

1,9 2,6 3,2

3,9

4,8 6,4 8,0

9,6

Unghöns, 100 st, 2,2 omg/år

0,6 0,8 1,0

1,2

Djupströgödsel b)

Lagringstid, mån

6

8

10

12

Slaktkycklingar 100 st, 7,0 omg/år 0,7 0,9 1,2 1,4

Kalkon, 100 st, 2,3 omg/år

1,7 2,3 2,8 3,4

Häst

5,0 6,6 8,3 9,9

Får

0,8

Mjölkko, 8000 kg mjölk/år

15

20 25

30

Kviga/stut, < 1 år

3,4 4,5 5,6 6,7

Kviga/stut, > 1 år

6

8

10

12

Sugga i produktion

4,4 5,8 6,3 8,7

a) Volymvikten för fastgödsel, ton/m3: nöt, sugga och slaktsvin 0,75 ton/m3; värphöns och unghöns

0,9 ton/m3.

b) Volymvikten för djupströgödsel, ton/m3: 0,5 ton/m3.

I ovanstående schablonvärden har träck- och urinproduktion, strötillsats,

omsättningsförluster, rengöringsvatten samt vattenspill summerats. Tillskottet som

kommer från nederbörd har beräknats utifrån 300 mm, 3 m lagringsdjup i flytgödsel-

och urinbehållare och efter 1 m lagringshöjd för fastgödsel. Utöver angiven

vattentillsats tillkommer diskvatten för mjölkkor. Denna mängd kan skattas till

storleksordningen 200 liter per månad och mjölkko.

Om gödselvårdsanläggningen har tak, från vilket nederbörden avleds, minskar

uppsamlingsbehovet för nederbörd. Tak över flytgödsel- och urinbehållare kan

SJVFS 2015:21

47

schablonmässigt sägas minska lagringsbehovet med 10 % respektive 5 %. Tak över

gödselplattan minskar schablonmässigt lagringsbehovet av urin vid nötkreaturs-

hållning med ca 40 % och vid svinhållning med ca 20 %.

Torrsubstanshalterna (ts-halt) i beräkningen är för flytgödsel från nötkreatur 9 %,

slaktsvin 6 %, suggor 8 % och sinsuggor 10 %. Om ts-halten avviker från de halter

som schablonvärdena utgått från påverkas såväl lagringsbehov som växtnäringshalt.

Om mer vätska tillförs flytgödseln än vad som antagits sjunker ts-halten och därmed

ökar behovet av lagringskapacitet. Hålls en högre ts-halt i gödseln än vad som

angivits i beräkningen är lagringsbehovet överskattat.

(SJVFS 2012:41)

SJVFS 2015:21

48

Bilaga 8

Allmänna råd till 8 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:62) om

miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring

Schablonvärden för fosforutsöndring från olika djurslag

Djurslag och produktionsform

Utsöndrad mängd

fosfor per år (kg)

Fjäderfä 8

Slaktkyckling, 7 omgångar per år, per plats

0,057

Värphöns, inredda burar, per plats

0,13

Värphöns, på golv eller gräs, per plats

0,15

Unghöns, 0-16 v., 2,2 omgångar per år, per plats

0,059

Kalkon (ankor och gäss), per plats

0,24

Svin 9

Slaktsvin, 3 omgångar per år, per plats

1,6

Slaktsvin, 3,5 omgångar per år, per plats

1,9

Sugga i traditionell produktion, 2,2 grisningar per

år

7,0

Suggplats i suggnav, utplacering i satellit 3 v.

innan grisning, per plats

2,7

Suggplats i suggnav, utplacering i satellit 7 v.

innan grisning, per plats

2,7

Suggplats i satellit, utplacering 3 v. före grisning,

per plats med 6,5 grisningar per år

16,0

Suggplats i satellit, utplacering 7 v. före grisning,

per plats med 6,5 grisningar per år

18,1

Nöt

Mjölkko 6 000 kg mjölk/år

14,9

Mjölkko 8 000 kg mjölk/år

15,9

Mjölkko 10 000 kg mjölk/år

17,4

Mjölkko 12 000 kg mjölk/år

19,1

Kviga och stut, 1-12 mån

3,1

Tjur under 1 år

5,0

Kvigor, tjurar och stutar 1 år och däröver

8,0

Diko eller amko

12,0

8 Schablonvärdena bygger på tillsats av fytas i fodret

9 Schablonvärdena bygger på tillsats av fytas i fodret, utan fytastillsats blir utsöndrad mängd fosfor i

gödseln 30 % högre.

SJVFS 2015:21

49

Djurslag och produktionsform

Utsöndrad mängd

fosfor per år (kg)

Häst

Häst, stor (500 kg)

8,9

Häst, ponny (300 kg)

6,4

Får och get

Får (tacka med 1,8 lamm)

1,5

Get 800 kg mjölk

1,7

Övrigt

Kanin, avelshona inklusive 32 ungar per år (även

chinchilla)

1,6

Avelshona mink, inkluderar del av hane

samt 4,5 –5 valpar per år

1,1

Struts för köttproduktion

3,9

(SJVFS 2012:41)

SJVFS 2015:21

50

Bilaga 9

Allmänna råd till 19 a § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:62) om

miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring

Schablonvärden för kväveinnehåll och förluster

Kg kväve per djurplats och år

Djurslag/gödselhantering

utsöndring/

totalkväve

förluster

stall/lagring

kvar i gödsel

efter lagring

Fjäderfä

Slaktkyckling,

djupströgödsel, 7 omg/år

0,28

0,05

0,23

Värphöns, bur 60 v.

kletgödsel

0,52

0,09

0,43

Värphöns, golv 60 v.

kletgödsel

0,6

0,14

0,46

Unghöns, 0-16 v.

djupströgödsel, 2,2 omg/år

0,22

0,08

0,14

Svin

Slaktsvin, 28,5-110 kg

flytgödsel, 3 omg/år

11

1,9

9,1

Sugga,

flytgödsel, 2,2 grisningar/år

36

6,3

30

Sugga,

fastgödsel, 2,2 grisningar/år

21

6

15

Sugga,

urin, 2,2 grisningar/år

15

4

11

Sinsuggor i suggnav 3 v,

flytgödsel, 3,7 omg/år

15

2,5

12,5

Suggor i satellit inkl. smågris

3 v till 28,5 kg,

flytgödsel, 6,5 omg/år

80

13

67

Nöt

Mjölkko 8 000 kg mjölk/år,

flytgödsel

117

12

105

Mjölkko 8 000 kg mjölk/år,

fastgödsel

71

17

54

Mjölkko 8 000 kg mjölk/år,

urin

46

11

35

Mjölkko 10 000 kg mjölk/år,

flytgödsel

139

14

125

Mjölkko 10 000 kg mjölk/år,

fastgödsel

85

20

65

Mjölkko 10 000 kg mjölk/år,

urin

54

13

41

Mjölkko 12 000 kg mjölk/år,

flytgödsel

145

14

131

Kviga, stut 1-12 mån,

flytgödsel

22

1,5

21

Tjur < 1 år,

flytgödsel

34

2,3

32

SJVFS 2015:21

51

Kg kväve per djurplats och år

Djurslag/gödselhantering

utsöndring/

totalkväve

förluster

stall/lagring

kvar i gödsel

efter lagring

Kviga, tjur och stut >1 år,

flytgödsel

47

3,3

44

Diko, totalt 12 mån,

djupströgödsel

69

30

39

Diko, totalt 12 mån,

flytgödsel

63

4,3

59

Häst

Häst, 500 kg, tävling,

fastgödsel

61

26

35

Häst, 500 kg, fritid,

fastgödsel

48

20

28

Häst, ponny (300 kg),

fastgödsel

33

14

19

Får

Får + 1,8 lamm,

djupströgödsel

14

6,4

7,6

(SJVFS 2012:41)

SJVFS 2015:21

52

Bilaga 10

Allmänna råd till 2 kap. 3 § miljöbalken, samt 19 b och 20 §§ Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring

Schablonvärden för innehåll av lättillgängligt kväve i stallgödsel,

kg per 10 ton gödsel

Gödseltyp

Lättillgängligt kväve,

kg per 10 ton gödsel

Fastgödsel, nöt

10

Fastgödsel, svin

10

Fastgödsel, höns

70

Fastgödsel slaktkycklingar

100

Fastgödsel, häst

5

Djupströgödsel, nöt

5

Djupströgödsel, svin

5

Urin, nöt, täckt behållare

25

Urin, svin, täckt behållare

15

Flytgödsel, nöt, 9 % torrsubstanshalt

15

Flytgödsel, svin, 8 % torrsubstanshalt

30

Flytgödsel, svin, 6 % torrsubstanshalt

20

I tabellvärdet för slaktkycklinggödsel har även hänsyn tagits till att en del av urinsyran i gödseln

omvandlas till lättillgängligt kväve. Det betyder att innehållet av lättillgängligt kväve som kommer

grödorna tillgodo blir större i denna gödsel än vad en analys visar.

I tabellvärdet för nötgödsel har även hänsyn tagits till att en del av det lättillgängliga kvävet i samband

med omsättningen byggs in i det organiska substansen i marken. Det betyder att innehållet av

lättillgängligt kväve som kommer grödorna tillgodo blir mindre i denna gödsel än vad en analys visar.

(SJVFS 2010:55)

SJVFS 2015:21

53

Bilaga 11

Allmänna råd till 2 kap. 3 § miljöbalken samt 20 § Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring

Olika grödors förfruktseffekt uttryckta som kväveefterverkan, kg kväve/ha.

Förfrukt

Eftergröda

Kväveefterverkan,

kg N/ha

Korn, höstsäd

Höstvete

Vårsäd

0

0

Havre

Höstvete

Vårvete

0

0

Gräsvall

Höstvete

Vårsäd

15

15

Blandvall

Höstvete

Vårsäd

40

40

Foderärter

Höstvete

Vårsäd

35

25

Åkerbönor

Höstvete

Vårsäd

25

25

Höstraps

Höstvete

40

Våroljeväxter

Höstvete

Vårsäd

20

20

Sockerbetor

Höstvete

Vårsäd

25

20

Potatis

Vårsäd

Höstsäd

0

0

Utgångspunkten för värdena är att förfruktsvärdet av höstsäd och korn är satt till noll.

Övriga förfrukters inverkan på eftergrödan är angiven som skillnad i förhållande till höstsäd och korn.

Förfruktseffekt uttryckta som kväveefterverkan i kg kväve/ha efter fånggrödor

och mellangrödor samt gröngödslingsvallar

Grödtyp

Kväveefterverkan, kg kväve/ha

Fånggrödor eller mellangrödor

insådda i vår- eller höstsäd

Höstplöjning

Vårplöjning

Rajgräs

0

0

Rödklöver

25

35

Vitklöver

30

35

Rödklöver och rajgräs i blandning

15

10

Gröngödslingsvall

Tidig höstplöjning

och höstsådd

Sen höstplöjning

eller vårplöjning

och vårsådd

Rödklöver, alsikeklöver

60

70

Rödklöver+gräs

40

50

Vitklöver

70

80

Vitklöver+gräs

50

60

SJVFS 2015:21

54

Rajgräs

0

0

(SJVFS 2012:41)

SJVFS 2015:21

55

Bilaga 12

Allmänna råd till 2 kap. 3 § miljöbalken samt 20 § Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring

Långsiktig kväveverkan av stallgödsel efter minst 30 års djurhållning med

angivet djurantal

Antal djurplatser/ha för att uppnå den långsiktiga kväveverkan i

kg kväve per ha, som anges i kolumnen längst till vänster i tabellen

Kg

N/ha

Mjölkko

Kalv,

1-6 mån

Övriga

nöt-

kreatur

Sugga i

produktion

Slakt-

svin

Värp-

höns

Slakt-

kyckling

4

0,2

1,1

0,5

0,7

2,7

40

80

8

0,4

2,3

1,1

1,3

5,3

80

160

12

0,6

3,4

1,6

2,0

8,0

120

240

16

0,8

4,6

2,1

2,7

10,7

160

320

20

1,0

5,7

2,7

3,3

13,3

200

400

24

1,2

6,8

3,2

4,0

16,0

240

480

(SJVFS 2010:55)