SJVFS 2015:45

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:13) om märkning och registrering av svin

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2015:45

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2007:13) om märkning och

registrering av svin;

Saknr K 28

Utkom från trycket

den 21 december 2015

Omtryck

beslutade den 17 december 2015.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 17 § förordningen (2006:815) om

provtagning på djur, m.m. och efter samråd med Ekonomistyrningsverket, att 24 §

verkets föreskrifter (SJVFS 2007:13) om märkning och registrering av svin1 ska ha

följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om märkning och registrering av svin finns i

1. lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m., och

2. förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m. (SJVFS 2014:32).

Definitioner

2 § Vid tillämpningen av dessa föreskrifter avses med

djur: sådana svin som avses i rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om

djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom

gemenskapen2

djurhållare: varje fysisk eller juridisk person som, även tillfälligt, är ansvarig för

djur,

egen produktionsplats: produktionsplats varpå man är registrerad som djurhållare

enligt 3 § i denna föreskrift,

ersättningsbricka: efterbeställd originalbricka,

importbricka:

en

röd

öronbricka

förpräglad

med

ursprunglandets

produktionsplatsnummer samt individnummer,

klövbärande djur: djur tillhörande ordningen Artiodactyle, såsom exempelvis

nötkreatur, svin, får och getter,

leverantörsnummer: särskiljande nummer vid slakteriföretag, avsedda att åtskilja

djurleverantörer,

mellangårdsavtal: avtal om köp och försäljning av smågrisar mellan en

smågrisuppfödare och en slaktsvinsproducent på skilda produktionsplatser,

1 Författningen senast omtryckt SJVFS 2014:32.

2

EGT L 121, 29.7.1964, s. 1977 (Celex 31964L0432).

SJVFS 2015:45

2

minigris: svin av arten Sus scrofa som hålls, föds upp, förmedlas eller säljs för

sällskap och hobby och som uppnår en vuxenvikt på mindre än 80 kg,

moderdjur: ett hondjur som har gett avkomma eller är dräktigt,

originalbricka: en öronbricka som är förpräglad med produktionsplatsnummer

och i förekommande fall individnummer,

produktionsplats: varje form av verksamhet, byggnad eller, i fråga om

frilandsjordbruk, plats där djur hålls, förvaras eller hanteras, samt

stallavdelning: detsamma som avses i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

2010:15) om djurhållning inom lantbruket. (SJVFS 2014:32).

Registrering av produktionsplats

3 § Djurhållare på en produktionsplats ska till Jordbruksverket på blankett JSB3.1

anmäla följande uppgifter om:

1. Djurhållarens

namn,

adress,

telefonnummer,

person-

eller

organisationsnummer,

2. produktionsplatsens adress, fastighetsbeteckning, församling, kommun,

3. vilket djurslag som omfattas av verksamheten på produktionsplatsen,

4. produktionsplatsens geografiska koordinater,

5. produktionsinriktning,

6. produktionsplatsens kapacitet, och

7. typ av verksamhet.

De uppgifter som avses i första stycket 4-6 gäller inte en produktionsplats där det

enbart hålls minigrisar.

Om uppgift om 4 redan lämnats till Jordbruksverket gällande annat djurslag,

behöver uppgiften inte lämnas på nytt.

De uppgifter som avses i första stycket 1-7 kan också lämnas via Jordbruksverkets

internettjänst. (SJVFS 2014:32).

4 § har upphävts genom (SJVFS 2012:35).

5 § Förändringar på en produktionsplats som medför att sådana uppgifter som

anmälts enligt 3 § inte längre är fullständiga eller riktiga ska senast en månad efter

förändringen anmälas till Jordbruksverket av djurhållaren. Anmälningsskyldigheten

avser även upphörande av djurhållning.

Vid en anmälan enligt första stycket ska det produktionsplatsnummer som

tilldelats platsen enligt 6 § alltid uppges. (SJVFS 2012:35).

Produktionsplatsnummer

6 § Produktionsplats som anmälts enligt 3 § tilldelas ett produktionsplatsnummer av

Jordbruksverket. Numret gäller för all verksamhet med nötkreatur, svin, får eller

getter på produktionsplatsen.

Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket i ett enskilt fall medge att en

produktionsplats utformas på annat vis än vad som sägs i 2 §. Ett sådant medgivande

kan av Jordbruksverket förenas med vissa villkor. (SJVFS 2012:35).

SJVFS 2015:45

3

Märkning av djur

7 § Märkning av djur enligt dessa föreskrifter ska ske genom applicering av minst en

öronbricka eller tatuering på djuret. Märkningen får endast utföras i enlighet med de

märkningssystem och med användande av de öronbrickor eller de tatueringsenheter

som godkänts av Jordbruksverket. Öronbrickor och tatueringsenheter ska innehålla

de uppgifter som framgår av 11 §.

Brickornas handelar ska alltid vara gula. Brickornas hondelar får aldrig vara röda.

Märkningen ska, om inte annat anges, utföras av djurhållaren eller av denne

anlitad person. En tatuering ska vara läsbar under djurets hela livstid och öronbrickor

ska sitta säkert.

Djur som tas emot på en produktionsplats ska vara märkta i enlighet med dessa

föreskrifter.

Även den som transporterar djur har en skyldighet att försäkra sig om att djuren är

korrekt märkta innan de transporteras från produktionsplatsen. (SJVFS 2011:20).

8 § Om ett djur ska märkas med öronbrickor ska det första gången ske med

originalbrickor. (SJVFS 2012:35).

9 § Då ett djur tappat en öronbricka eller brickan blivit oläslig ska en

ersättningsbricka snarast möjligt appliceras på djuret. Ersättningsbrickan ska alltid

vara präglad med samma identitetsuppgifter som fanns på originalbrickan. Detta

gäller även i de fall djuret vid beställningen av ersättningsbrickan hålls på annan

produktionsplats än i sin födelsebesättning. Ersättningsbrickor får endast användas

av djurhållare på sådana produktionsplatser som i enlighet med 3 eller 5 §§ har

anmält att de har djur av det aktuella djurslaget.

10 § Beställning av originalbrickor, ersättningsbrickor och tatueringsenheter ska

göras antingen genom att:

1. Lämna in blankett JSB3.4 till Jordbruksverket eller till sådan organisation

med vilken Jordbruksverket träffat avtal om detta, eller

2. registrera beställningen via Jordbruksverkets internettjänst. (SJVFS

2009:55).

11 § Följande identitetsuppgifter ska användas vid märkning av djur:

1. Landsbeteckningen SE, och

2. födelsebesättningens produktionsplatsnummer.

Öronbrickorna får kompletteras med djurets individnummer.

11 a § Istället för vad som anges i 11 § är det tillräckligt att ett djur som förs direkt

till ett slakteri från produktionsplatsen det föddes på är tatuerat med

leverantörsnummer. Som förutsättning gäller dock att djurhållaren har anmält till

Jordbruksverket vilka leverantörsnummer som används på produktionsplatsen. Om

tidigare lämnade uppgifter inte längre är korrekta eller fullständiga ska djurhållaren

anmäla detta senast innan djur märkta i enlighet med denna paragraf förs till ett

slakteri. Anmälningar enligt denna paragraf ska göras på Jordbruksverkets blankett

SJV E13.34. (SJVFS 2014:32).

SJVFS 2015:45

4

12 § Djur ska märkas snarast möjligt och senast när de lämnar sin födelsebesättning.

Djur som dör i sin födelsebesättning behöver dock inte vara märkta om de lämnas till

en destruktionsanläggning.

Märkning av djur som omfattas av mellangårdsavtal m.m.

12 a § Istället för vad som anges i 11 § är det tillräckligt att djur som omfattas av ett

mellangårdssavtal är märkta med slaktsvinsproducentens leverantörsnummer. Som

förutsättning för detta märkningssätt gäller dock att

1. djur enbart flyttas mellan de produktionsplatser som anmälts i enlighet med

12 b §,

2. eventuella ändringar avseende sådana uppgifter som nämns i 12 b § är

anmälda till Jordbruksverket,

3. djur som kommer från olika produktionsplatser hålls åtskilda på en

produktionsplats samt under transport mellan produktionsplatser. Detta gäller

dock inte transport till och vistelse på slakteri,

4. djur inte flyttas mellan olika stallavdelningar när mer än en stallavdelning

används samtidigt, samt

5. bestämmelserna i 1 kap 30 § Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna

råd (SJVFS 2010:15) om djurhållning inom lantbruket, är uppfyllda.

Märkning av djur enligt första stycket ska göras av slaktsvinsproducenten.

Märkning ska, istället för vad som anges i 12 §, göras senast när djuren förs till ett

slakteri. (SJVFS 2014:32).

12 b § När uppgift om mellangårdsavtal anmäls till Jordbruksverket ska följande

uppgifter lämnas av slaktsvinsproducenten på blankett SJV E13.34:

1. smågrisuppfödarens och slaktsvinsproducentens produktionsplatsnummer,

och,

2. slaktsvinsproducentens leverantörsnummer.

Högst tre mellangårdsavtal får registreras per produktionsplats med slaktsvin.

Uppgift om uppsägning av mellangårdsavtal ska vara Jordbruksverket tillhanda

senast sju dagar efter den dag då avtalet sagts upp. (SJVFS 2014:32).

12 c § Istället för vad som anges i 12 § är det tillräckligt att djur som enbart flyttas

mellan en djurhållares egna produktionsplatser, för att sedan föras till ett slakteri, är

märkta med det leverantörsnummer som används på den sista produktionsplats som

djuren hålls på innan de förs till slakt, under förutsättning att kraven i 12 a § första

stycket 3-5 är uppfyllda samt att djurhållaren på blankett SJV E13.34 har anmält till

Jordbruksverket vilka leverantörsnummer som används på den produktionsplats som

är den sista djuren hålls på innan slakt. Om tidigare lämnade uppgifter inte längre är

korrekta eller fullständiga ska djurhållaren anmäla detta senast innan djur märkta i

enlighet med denna paragraf förs till ett slakteri.

Märkningen med leverantörsnummer ska göras senast när djuren förs till ett

slakteri. (SJVFS 2014:32).

SJVFS 2015:45

5

Märkning av djur födda utanför Sverige

13 § Djur som är födda i en annan medlemsstat ska behålla sin ursprungliga

märkning. Djur som importerats från tredjeland ska märkas med importbrickor senast

inom 30 dagar från det att djuren godkänts vid den kontroll som föreskrivs i direktiv

91/496/EEG och under alla omständigheter innan djuren flyttas vidare från den

produktionsplats där kontrollen utfördes. Djuren behöver dock inte märkas om de ska

föras direkt till ett slakteri inom 30 dagar från det att djuren godkänts vid ovan

nämnda kontroll. (SJVFS 2009:80).

Journalföring av djurinnehav

14 § En djurhållare ska registrera de uppgifter som framgår av 17 §. Journalen ska

föras kronologiskt. I journalen ska datum anges för de förändringar som inträffar på

produktionsplatsen.

Rättningar ska hanteras med annulleringsposter och nya registreringsposter.

Uppgifterna ska registreras i journalen inom 48 timmar från det att förändringen

inträffat. För respektive djurslag på produktionsplatsen ska en och samma journal

användas.

En journal ska avse en produktionsplats. Varje produktionsplats identifieras av

sitt produktionsplatsnummer. (SJVFS 2012:35).

15 § har upphävts genom (SJVFS 2007:72).

16 § har upphävts genom (SJVFS 2007:72).

17 § Journalföring enligt 14 § avseende djur ska omfatta följande uppgifter:

1. Till produktionsplatsen inkommande djur. Därvid ska uppgifter registreras

om antalet djur samt den produktionsplats varifrån djuren närmast kommer

med angivande av produktionsplatsnummer eller namn och fullständig adress

samt datum för djurens ankomst till produktionsplatsen.

2. Djur som lämnar produktionsplatsen. Därvid ska uppgifter registreras om

antalet djur samt den produktionsplats som tar emot djuren med angivande av

produktionsplatsnummer eller namn och fullständig adress samt det datum då

djuren lämnade produktionsplatsen.

För samtliga förändringar enligt första stycket 1-2 ska det aktuella djurets

fullständiga identitet enligt 11 § noteras.

Då journalföringen påbörjas ska antalet djur som redan finns på

produktionsplatsen registreras i journalen. (SJVFS 2009:80).

18 § Djurhållaren ska bevara uppgifterna i journalen i tre år. (SJVFS 2007:72).

Rapportering av förflyttning av djur

19 § Ett eller flera djur som mottas på en produktionsplats ska rapporteras av

djurhållaren på denna produktionsplats eller dennes ombud. Detta gäller även vid

förflyttning av djur mellan en djurhållares olika produktionsplatser. De djurhållare,

som inte bedriver slakteriverksamhet, behöver dock inte rapportera förflyttning av

djur mellan egna produktionsplatser om dessa ligger inom samma eller angränsande

SJVFS 2015:45

6

kommuner. Rapporteringsskyldigheten gäller inte heller om djurhållaren på en

produktionsplats mottar sådana djur som avses i 3 § andra stycket och det på

produktionsplatsen inte hålls eller hanteras andra klövbärande djur. Om det har skett

en utförsel av djur från Sverige ska denna rapporteras av djurhållaren på den

avsändande produktionsplatsen.

Rapporteringen ska göras till Jordbruksverket och utföras senast sju dagar efter

mottagandet på eller avsändandet från produktionsplatsen. Rapportering som skickas

med post, ska ha kommit in till Jordbruksverket senast tre dagar efter det att

rapporteringen utfördes.

Om ett slakteri mottar ett eller flera djur för slakt ska denna förflyttning

rapporteras genom den ordinarie rapporteringen av slakt enligt Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:43) om slakteriers rapportering avseende

slaktade djur.

Ombud ska på begäran av Jordbruksverket kunna uppvisa fullmakt från

djurhållaren. (SJVFS 2012:35).

20 § Rapportering enligt 19 § första och andra stycket ska ske antingen genom att

använda

1. Jordbruksverkets blankett JSB3.7,

2. en

fil

enligt

en

av

Jordbruksverket

fastställd

postbeskrivning

(filspecifikation), eller

3. Jordbruksverkets internettjänst.

Jordbruksverket kan besluta att en rapportering enligt 19 § första stycket får ske

på annat sätt än vad som framgår av första stycket. (SJVFS 2012:35).

21 § Vid rapporteringen ska följande anges:

1. Den avsändande produktionsplatsens produktionsplatsnummer,

2. den mottagande produktionsplatsens produktionsplatsnummer,

3. antalet förflyttade djur och

4. datum för ett djurs avfärd och ankomst.

Om det har skett en införsel av djur till Sverige ska, utöver vad som anges i första

stycket 2 – 4, adressen till den anläggning varifrån ett djur har förflyttats och numret

på det hälsointyg som åtföljer djuret eller gruppen av djur anges.

Om det har skett en utförsel av djur från Sverige ska, utöver vad som avses i

första stycket 1, 3 och 4, det mottagande landet samt numret på det hälsointyg som

åtföljer djuret eller gruppen av djur anges.

Avgifter

22 § har upphävts genom (SJVFS 2007:84).

23 § har upphävts genom (SJVFS 2007:84).

243 § För att täcka de kostnader som är förenade med systemet för märkning av djur

ska en djurhållare som beställer originalbrickor eller tatueringsenheter enligt:

1. 10 § 1 betala en avgift till Jordbruksverket om 100 kr per beställning, om den

inkommer under perioden januari till och med juni,

3

Ändringen innebär att punkten 3 har tagits bort ur förteckningen.

SJVFS 2015:45

7

2. 10 § 1 betala en avgift till Jordbruksverket om 50 kr per beställning, om den

inkommer under perioden juli till och med december. (SJVFS 2015:45).

Destruktion av använda öronbrickor

25 § Djurhållare på en produktionsplats där slakt eller destruktion bedrivs ska

destruera använda öronbrickor från slaktade djur.

Verifiering av uppgifter med e-legitimation

25 a § Uppgifter som lämnas via Jordbruksverkets internettjänst ska verifieras med

e-legitimation. (SJVFS 2009:55)

Övriga bestämmelser

26 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

-------------------------

Denna författning4 träder i kraft den 15 januari 2016.

HARALD SVENSSON

Peter Rånge

(Registerenheten)

4 SJVFS 2015:45

SJVFS 2015:45

8

Bilaga 1

SE-nummer

SE-

nummer

Land

SE 000001 Island

SE 000002 Norge

SE 000003 Finland

SE 000004 Danmark

SE 000006 Nederländerna

SE 000007 Belgien

SE 000008 Luxemburg

SE 000009 Tyskland

SE 000011 Frankrike

SE 000013 Spanien

SE 000014 Portugal

SE 000015 Italien

SE 000016 Schweiz

SE 000017 Österrike

SE 000018 Grekland

SE 000019 Irland

SE 000020 Storbritannien

SE 000021 Polen

SE 000022 Estland

SE 000023 Lettland

SE 000024 Litauen

SE 000025 Ungern

SE 000026 Tjeckien

SE 000027 Slovakien

SE 000028 Slovenien

SE 000029 Cypern

SE 000031 Malta

SE 000032 Serbien

SE 000033 Rumänien

SE 000034 Bulgarien

SE 000035 Montenegro

SE 000040 USA

SE 000041 Kanada

SE 000050 Jordanien

SE 000051 Kroatien

SE 000052 Ryssland

SE 000053 Vitryssland

SE 000054 Turkiet

SE 000055 Bosnien och Hercegovina

SE 000056 Pakistan

SE 000060 Australien

SE 000061 Nya Zeeland

SJVFS 2015:45

9

SE 000080 Sydkorea

SE 000081 Malaysia

SE 000082 Japan

(SJVFS 2012:35).