SJVFS 2015:7

Statens jordbruksverks föreskrifter om officiella veterinärer

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2015:7

Statens jordbruksverks föreskrifter om officiella

veterinärer;

Saknr D 13

Utkom från trycket

den 25 maj 2015

beslutade den 21 maj 2015.

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 4 § förordningen (2009:1390) om

officiella veterinärer, följande.

1 KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Dessa föreskrifter gäller officiella veterinärer som har förordnats av Jordbruks-

verket och som inte är anställda av Jordbruksverket eller någon annan förvaltnings-

myndighet.

2 § I dessa föreskrifter finns bestämmelser om

1. vad som krävs för att en veterinär ska kunna förordnas som officiell veterinär

av Jordbruksverket,

2. skyldighet för en officiell veterinär att genomgå utbildning,

3. vilka övriga skyldigheter som en officiell veterinär har, inklusive

bestämmelser om intygsskrivning,

4. återkallelse av ett förordnande som officiell veterinär, och

5. avgifter för de uppdrag som utförs av officiell veterinär.

3 § Ytterligare bestämmelser om officiella veterinärer och deras verksamhet finns i

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april

2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av

offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas

som livsmedel2,

2. lagen (2009:1254) om officiella veterinärer, och

3. förordningen (2009:1390) om officiella veterinärer.

4 § I dessa föreskrifter betyder

administrativ avgift: fast avgift som en officiell veterinär debiterar kunden i

samband med ett officiellt uppdrag och sedan redovisar och betalar in till Jordbruks-

verket,

akutavgift: en avgift för förrättningar som utförs på en vardag mellan kl. 8.00 och

17.00 och som har anmälts efter ordinarie telefontid samma dag som de utförs,

avgift för officiellt uppdrag: arbetskostnad som en officiell veterinär debiterar

kunden i samband med ett officiellt uppdrag,

1 Jfr rådets direktiv 96/93/EG av den 17 december 1996 om certifiering av djur och animaliska produkter (EGT L 13, 16.1.1997,

s. 28, Celex 31996L0093).

2 EUT L 139, 30.4.2004, s. 206 (Celex 32004R0854).

SJVFS 2015:7

2

basutbildning: obligatorisk del av utbildningen för officiella veterinärer som inne-

håller undervisning om grundläggande lagstiftning på området och generella

principer för utförandet av officiella uppdrag,

begränsad behörighet: ett förordnande att verka som officiell veterinär som är

begränsat till vissa sakområden alternativt ett förordnande som är begränsat till att

inte omfatta vissa anläggningar,

bilavgift: avgift som en officiell veterinär får debitera kunden för de kostnader

som veterinären har med anledning av bilresa till och från uppdraget,

fortbildning: obligatorisk repeterande utbildning som tillhandahålls av

Jordbruksverket för att de officiella veterinärerna ska bibehålla sin kunskapsnivå,

full behörighet: ett förordnande att verka som officiell veterinär som gäller inom

samtliga sakområden och alla anläggningar och som bara kan beviljas en veterinär

som uppfyller kraven i 2 kap. 1 § och som har genomgått utbildning inom samtliga

sakområden,

inspektion: Jordbruksverkets kontroll av officiella veterinärer,

officiell veterinär: en veterinär som inte är anställd av Jordbruksverket eller någon

annan förvaltningsmyndighet och som har förordnats av Jordbruksverket att utföra

officiella uppdrag,

officiella uppdrag: förvaltningsuppgifter som ska utföras av en officiell veterinär

enligt gällande lagstiftning,

restidsavgift: avgift som en officiell veterinär debiterar kunden för den tid som det

har tagit veterinären att resa till kunden,

sakområdesutbildning: valbara delar av utbildningen för officiell veterinär som

täcker olika sakområden och som är avgörande för inom vilka områden den officiella

veterinären kan förordnas att verka,

Traces (Trade Control and Expert System): gemensam databas för hela EU i vil-

ken förflyttningar av djur och vissa djurprodukter mellan EU-länder och import från

länder utanför EU ska registreras,

utbildning för officiell veterinär: kombination av basutbildning och en eller flera

sakområdesutbildningar som tillhandahålls av Jordbruksverket och som veterinären

måste genomgå för att kunna förordnas som officiell veterinär av Jordbruksverket.

2 KAP. ANSÖKAN OM FÖRORDNANDE SOM OFFICIELL VETERINÄR

1 § För att kunna förordnas som officiell veterinär av Jordbruksverket ska en

veterinär

1. ha en svensk veterinärlegitimation, och

2. ha genomgått av Jordbruksverket anordnad bas- och sakområdesutbildning

inom de sakområden som veterinären vill att förordnandet ska omfatta.

Utöver att punkterna 1–2 första stycket ska vara uppfyllda får det i övrigt inte

finnas omständigheter som ger anledning att ifrågasätta veterinärens lämplighet att

förordnas som officiell veterinär.

2 § Ansökan om förordnande som officiell veterinär ska vara skriftlig och innehålla

1. veterinärens personnummer,

2. veterinärens namn, adress och telefonnummer,

3. namn och adress till veterinärens arbetsgivare i det fall veterinären är

anställd,

4. uppgift om att veterinären har en svensk veterinärlegitimation,

SJVFS 2015:7

3

5. uppgift om att veterinären har genomgått utbildning för officiella veterinärer,

samt

6. uppgift om vilka sakområden veterinären vill bli förordnad inom.

Ansökan ska var egenhändigt undertecknad av veterinären.

3 § Ett förordnande som officiell veterinär är personligt och gäller tills vidare.

Undantag från ansöknings- och utbildningskrav

4 § Om det finns synnerliga skäl kan Jordbruksverket medge tidsbegränsade

undantag från kraven i 1 § första stycket 1 och kravet på skriftlig ansökan i 2 § detta

kapitel.

Om det finns synnerliga skäl kan det tidsbegränsade förordnandet förlängas.

5 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge tidsbegränsade undantag

från kravet på utbildning i 1 § första stycket 2 detta kapitel. Kravet enligt 1 § 2 ska

dock vara uppfyllt senast det datum som Jordbruksverket har angett i förordnandet.

Om det finns synnerliga skäl kan det tidsbegränsade förordnandet förlängas efter

ansökan från den förordnade veterinären.

6 § En veterinär som ansöker om undantag enligt 5 § ska till sin ansökan bifoga en

skrivelse av vilken det ska framgå vilka krav enligt 1 § detta kapitel som han eller

hon vill beviljas undantag från och varför.

3 KAP. OFFICIELLA VETERINÄRERS SKYLDIGHETER

Traces

1 § En officiell veterinär är skyldig att registrera förflyttningar och kontroller av djur

och djurprodukter i Traces när detta krävs. En officiell veterinär är ansvarig för att

känna till när en sändning ska registreras i Traces.

Fortbildning

2 § En officiell veterinär ska regelbundet genomgå den av Jordbruksverket till-

handahållna fortbildningen med ett intervall om 18–24 månader från det senaste

utbildningstillfället. En officiell veterinär ansvarar själv för att genomgå fortbildning

med korrekt intervall och ska kunna visa upp ett intyg om godkänd fortbildning i

samband med en inspektion.

Om uppdragen

3 § En officiell veterinär har rätt att neka att utföra ett officiellt uppdrag om

uppdraget ska utföras inom 24 timmar efter att kunden har beställt det och uppdraget

kan utföras vid ett senare tillfälle.

SJVFS 2015:7

4

4 KAP. UTFÄRDANDE AV INTYG

Om intygskrivning

1 § En officiell veterinär ska ha tillräcklig kännedom och kunskap om det som in-

tyget avser och omfattar. Veterinären får inte utfärda ett intyg inom ett område där

han eller hon saknar förordnande eller på en anläggning där han eller hon inte får

verka enligt förordnandet.

2 § En officiell veterinär får endast intyga uppgifter som han eller hon själv har kon-

trollerat eller själv har personlig kännedom om.

3 § En officiell veterinär får utan hinder av 2 § underteckna ett intyg på grundval av

ett annat intyg eller bevis. I ett sådant fall ska veterinären ha det aktuella dokumentet

i original eller en vidimerad kopia av originalet tillgängligt i samband med att intyget

utfärdas.

4 § En officiell veterinär får inte underteckna ett intyg in blanco eller ett intyg som

är ofullständigt ifyllt.

5 § En officiell veterinär får bara

1. fylla i intygsblanketter som är utformade på ett språk i vilket han eller hon

har tillräckliga kunskaper, om inte en tillfredsställande översättning är bifo-

gad till intyget,

2. utfärda intyg på ett språk i vilket han eller hon har tillräckliga kunskaper.

Om intygen

6 § Ett intyg ska innehålla

1. datum för utfärdandet,

2. intygsgivarens underskrift i original,

3. namnförtydligande,

4. titel, och

5. tjänstestämpel för officiella veterinärer.

Underskriften ska vara beständig och i annan färg än svart.

7 § Identitetsmärkning på djur eller varor ska kontrolleras och anges i intyget. För

djur som saknar identitetsmärkning ska, om möjligt, fullständigt signalement anges.

Varor som saknar identitetsmärkning ska, om möjligt, beskrivas så att de går att

identifiera.

8 § I samband med intygsskrivning ska en officiell veterinär bevara en kopia av

intyget och eventuella underliggande dokument i minst fem år eller den längre tid

som framgår av annan författning eller särskilt beslut.

SJVFS 2015:7

5

5 KAP. ÅTERKALLELSE AV FÖRORDNANDE

1 § En officiell veterinär kan skriftligen begära hos Jordbruksverket att hans eller

hennes förordnande ska återkallas. Handlingen ska vara egenhändigt undertecknad

av veterinären.

2 § Ett förordnande som officiell veterinär ska återkallas om veterinären får sin

svenska veterinärlegitimation återkallad.

3 § Ett förordnande som officiell veterinär kan återkallas helt eller delvis om

veterinären inte genomgår den obligatoriska fortbildningen inom samtliga de

sakområden som ingår i förordnandet i enlighet med vad som anges i 3 kap. 2 §.

4 § Ett förordnande som officiell veterinär kan återkallas om veterinären vid

upprepade tillfällen inte fullgör sina uppgifter i enlighet med sitt förordnande eller

gällande lagstiftning.

5 § Ett förordnande som officiell veterinär kan återkallas om veterinären har visat att

han eller hon är uppenbart olämplig att utföra uppdrag som officiell veterinär.

6 § En veterinär som har fått sitt förordnande återkallat ska återlämna sin tjänste-

stämpel för officiella veterinärer till Jordbruksverket inom en månad från det att han

eller hon har tagit del av beslutet om återkallelse.

6 KAP. AVGIFTER, DEBITERING OCH REDOVISNING AV OFFICIELLA

UPPDRAG

Debitering i samband med officiella uppdrag

1 § Vid officiella uppdrag debiteras kunden en summa bestående av avgift för

officiellt uppdrag, eventuell restidsavgift, akutavgift och bilavgift samt administrativ

avgift i enlighet med särskilt beslut3 fattat av Jordbruksverket med stöd av Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:65) om avgifter vid veterinärt arbete som

innebär myndighetsutövning inom Jordbruksverkets ansvarsområde.

Avgift för officiella uppdrag

2 § En avgift för officiella uppdrag ska debiteras per timme alternativt per uppdrag i

enlighet med det beslut som anges i 1 §.

I samband med förrättningar gällande officiella uppdrag som utförs på obekväm

arbetstid debiteras kunden den högre avgift för officiellt uppdrag som har fastställs i

enlighet med det beslut som anges i 1 §.

Restidsavgift

3 § En restidsavgift ska debiteras kunden för den restid som ett officiellt uppdrag

medför i enlighet med det beslut som anges i 1 §.

3 Beslutet finns på Jordbruksverkets hemsida (www.jordbruksverket.se).

SJVFS 2015:7

6

Akutavgift

4 § I samband med akuta förrättningar gällande officiella uppdrag ska även en akut-

avgift debiteras kund i enlighet med det beslut som anges i 1 §.

Bilavgift

5 § En bilavgift ska debiteras kunden vid officiella uppdrag i enlighet med det beslut

som anges i 1 §.

Administrativ avgift

6 § En administrativ avgift ska debiteras kunden vid officiella uppdrag i enlighet

med det beslut som anges i 1 §.

7 § Den administrativa avgiften tillfaller Jordbruksverket. Veterinären ska avskilja

avgiften från övriga inkomster med anledning av uppdraget och betala in avgiften till

Jordbruksverket kvartalsvis enligt anvisningar4 från Jordbruksverket.

Redovisning av uppdrag

8 § En officiell veterinär ska redovisa samtliga officiella uppdrag till Jordbruks-

verket. Av redovisningen ska framgå antal uppdrag per djurslag och antal uppdrag

som rör animaliska produkter. Redovisningen ska ske kvartalsvis i samband med att

den administrativa avgiften betalas in till Jordbruksverket enligt Jordbruksverkets

anvisningar.5

7 KAP. SKYLDIGHETER I SAMBAND MED INSPEKTION

1 § Vid en inspektion är en officiell veterinär skyldig att ge Jordbruksverkets

personal tillgång till all dokumentation hos veterinären angående de officiella

uppdrag som han eller hon har utfört.

2 § Vid en inspektion ska en officiell veterinär på begäran kunna visa upp godkända

intyg för genomförd fortbildning enligt 3 kap. 2 §.

3 § Jordbruksverkets personal ska på begäran ges möjlighet att närvara när en offi-

ciell veterinär utför ett officiellt uppdrag.

-----------

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna författning träder i kraft den 12 juni 2015.

2. En veterinär som har ett tidsbegränsat förordnande som officiell veterinär när

dessa föreskrifter träder i kraft ska följa bestämmelserna i dessa föreskrifter. Detta

4 Anvisningarna finns på Jordbruksverkets hemsida (www.jordbruksverket.se).

5 Anvisningarna finns på Jordbruksverkets hemsida (www.jordbruksverket.se).

SJVFS 2015:7

7

gäller dock inte kraven i 2 kap. 1 och 2 §§ och kravet på fortbildning i 3 kap. 2 §

under den tid som det tidsbegränsade förordnandet gäller.

3. Kravet på genomförda utbildningar enligt dessa föreskrifter gäller från och med

den 12 juni 2016. Fram till dess kommer förordnanden vara tidsbegränsade om inte

veterinären uppfyller utbildningskraven i 2 kap. 1 § första stycket 2 och 3 kap. 2 §.

4. För den som har förordnats som officiell veterinär fram till den 1 juni 2016

gäller dessa föreskrifter med undantag för kraven på utbildning i 2 kap. 1 § första

stycket 2, 2 kap. 2 § 5 och 3 kap. 2 §.

HARALD SVENSSON

Madeleine Gertzell

(Enheten för internationella frågor och

djurhälsopersonal)