Upphävd författning

Förordning (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2014-09-11
Ändring införd
SFS 2014:1101 i lydelse enligt SFS 2022:271
Ikraft
2015-01-01
Upphäver
Förordning (2004:760) om EU:s direktstöd för jordbrukare m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-05-01

Grundläggande bestämmelser

1 §  Denna förordning kompletterar

 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009,
 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008,
 3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/2220 av den 23 december 2020 om fastställande av vissa övergångsbestämmelser för stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) under åren 2021 och 2022 och om ändring av förordningarna (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013 och (EU) nr 1307/2013 vad gäller resurser och tillämpning under åren 2021 och 2022 och förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller resurser och fördelningen av sådant stöd under åren 2021 och 2022,
 4. kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om ändring av bilaga X till den förordningen,
 5. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 641/2014 av den 16 juni 2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken,
 6. övriga EU-förordningar som meddelats med stöd av förordning (EU) nr 1306/2013 och som avser direktstöd för jordbrukare, och
 7. rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen. Förordning (2021:332).

2 §  Statens jordbruksverk får meddela närmare föreskrifter om komplettering av de EU-förordningar som anges i 1 § och denna förordning.

 • SJVFS 2015:2: Statens jordbruksverks föreskrifter om ansökan om jordbrukarstöd
 • SJVFS 2015:14: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:41) om direktstöd

Uttryck i förordningen

3 §  Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i förordning (EU) nr 1307/2013.

4 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om definitioner enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 1307/2013 och enligt artiklarna 4 och 5 i förordning (EU) 639/2014. Förordning (2017:1054).

 • SJVFS 2018:40: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:41) om direktstöd
 • SJVFS 2015:4: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:41) om direktstöd

Stödformer

5 §  Stöd enligt denna förordning kan, i mån av tillgång på medel, lämnas i form av

 1. följande stöd enligt avdelning III i förordning (EU) nr 1307/2013:
  1. grundstöd,
  2. stöd för jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på klimatet och miljön, och
  3. stöd till unga jordbrukare,
 2. kopplat stöd enligt avdelning IV i förordning (EU) nr 1307/2013. Förordning (2017:1054).

Ansvariga myndigheter

6 §  Jordbruksverket är centralt ansvarig myndighet för tillämpningen av de EU-förordningar som anges i 1 § och av denna förordning.

7 §  Jordbruksverket ska vara utbetalande organ för stöd ur Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ).

[S2]Jordbruksverket ska fullgöra de uppgifter avseende EGFJ som framgår av förordning (EU) nr 1306/2013 om inte något annat särskilt anges i denna förordning eller i förordningen (2007:1042) med instruktion för Statens jordbruksverk.

[S3]Jordbruksverket ska ge länsstyrelserna stöd att uppfylla sina åtaganden i enlighet med gällande bestämmelser så att förvaltningen av fondmedel är effektiv.

[S4]Om en länsstyrelse inte uppfyller kraven enligt 8 § andra stycket, eller i övrigt inte fullgör sina uppgifter enligt denna förordning och därmed riskerar fondens medel, ska Jordbruksverket anmäla bristerna till regeringen. Förordning (2015:612).

7 a §  Jordbruksverket och länsstyrelserna ska säkerställa att det krav uppfylls som anges i bilaga I 1. C.1 i) i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 907/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, avslutande av räkenskaper, säkerheter och användning av euron. Förordning (2015:612).

8 §  Länsstyrelserna fullgör de uppgifter som framgår av 11, 12, 32, 33 och 36 §§. Uppgifter som rör företag med verksamhet i Blekinge län fullgörs av Länsstyrelsen i Skåne län.

[S2]Länsstyrelserna ska uppfylla sina åtaganden i enlighet med gällande bestämmelser så att förvaltningen av fondmedel är effektiv. Förordning (2015:612).

9 §  En länsstyrelse får, utöver vad som framgår av 25 § förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion, efter överenskommelse med en annan länsstyrelse ställa en eller flera av sina anställda till den andra länsstyrelsens förfogande för att

 1. delta i handläggningen av sådana frågor som avses i 11 § första stycket och 36 §, och
 2. utöva sådan kontroll som avses i 33 § andra stycket och 34 §.

[S2]Länsstyrelserna får även komma överens om att ärenden ska avgöras om det finns risk för att avgörandet av ärendena annars fördröjs på ett sådant sätt att det påverkar Jordbruksverkets möjligheter att betala ut stödet under det innevarande kalenderåret.

[S3]Berörda länsstyrelser ska underrätta Jordbruksverket om överenskommelsen. Förordning (2017:878).

10 §  Regeringen får besluta att ärenden som ska handläggas av en länsstyrelse i stället ska handläggas av en annan länsstyrelse, om det finns risk för att handläggningen annars fördröjs på ett sådant sätt att det påverkar Jordbruksverkets möjligheter att betala ut stödet under det innevarande kalenderåret.

It-system för ärenden om stöd

10 a §  Hos Jordbruksverket ska det finnas it-system för elektronisk behandling av uppgifter i ärenden om stöd enligt denna förordning.

[S2]Jordbruksverket och länsstyrelserna ska lämna de uppgifter till it-systemen som behövs för att pröva ett ärende om stöd. Förordning (2015:612).

10 b §  Uppgifter som länsstyrelserna lämnat till it-systemen ska på begäran lämnas ut till Jordbruksverket.

[S2]Vidare ska Jordbruksverket på begäran lämna ut uppgifter i ärenden om stöd till Ekonomistyrningsverket. Förordning (2015:612).

10 c §  Jordbruksverket får ha direktåtkomst till uppgifter som länsstyrelserna har lämnat till it-systemen. Förordning (2015:612).

10 d §  Ekonomistyrningsverket får ha direktåtkomst till de uppgifter i ärenden om stöd som finns i Jordbruksverkets it-system och som myndigheten behöver för att kunna fullgöra sitt arbete som attesterande organ för EGFJ. Förordning (2015:612).

Samlad information till enskilda

10 e §  Jordbruksverket och länsstyrelserna ska tillhandahålla samlad information om enskilda ärenden som handläggs av dessa myndigheter enligt denna förordning.

[S2]Uppgifter i it-systemen som registrerats av Jordbruksverket och länsstyrelserna ska på begäran lämnas ut till en länsstyrelse.

[S3]För att kunna tillhandahålla information enligt första stycket får Jordbruksverket och länsstyrelserna ha direktåtkomst till uppgifterna i it-systemen. Förordning (2015:612).

10 f §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om en organisatorisk funktion som är gemensam för Jordbruksverket och länsstyrelserna och som ska genomföra verksamhet enligt 10 e § första stycket. Förordning (2015:612).

Förfarandet i stödärenden

11 §  Länsstyrelsen prövar frågor om stöd om inte något annat följer av andra stycket.

[S2]Jordbruksverket prövar frågor om stödrätter, stödbelopp och tilldelning ur den nationella reserven enligt 31 §.

12 §  Ansökan om stöd eller utbetalning av stöd ska ges in till länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs, om inte något annat följer av andra eller tredje stycket. Om jordbruksföretaget ligger inom flera län, ska ansökan ges in till länsstyrelsen i det län där huvuddelen av verksamheten bedrivs.

[S2]Ansökan om stöd till företag vars verksamhet till huvuddelen bedrivs i Blekinge län får ges in till Länsstyrelsen i Skåne län.

[S3]Ansökan om tilldelning ur den nationella reserven enligt 31 § ska ges in till Jordbruksverket.

13 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om ansökningar enligt 12 § i fråga om inom vilken tid ansökan ska ges in och om innehållet i ansökan.

[S2]Jordbruksverket får meddela föreskrifter

 1. om att ansökningsförfarandet för sådana ansökningar ska vara elektroniskt, och
 2. om utformningen av det elektroniska ansökningsförfarandet som avses i 1.

[S3]Jordbruksverket får meddela föreskrifter om länsstyrelsens handläggning av stödärenden och om det underlag som krävs för utbetalning av stöd. Förordning (2016:1179).

 • SJVFS 2019:83: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om jordbrukarstöd
 • SJVFS 2015:2: Statens jordbruksverks föreskrifter om ansökan om jordbrukarstöd
 • SJVFS 2018:37: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om jordbrukarstöd
 • SJVFS 2017:36: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om jordbrukarstöd
 • SJVFS 2017:3: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om jordbrukarstöd
 • SJVFS 2015:43: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om jordbrukarstöd
 • SJVFS 2015:18: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om jordbrukarstöd

14 §  Före utbetalning av stöd ska Jordbruksverket kontrollera att utbetalningen är förenlig med EU:s regelverk, denna förordning och föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning.

[S2]Om Jordbruksverket anser att en utbetalning skulle strida mot EU:s regelverk, denna förordning eller föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning, ska verket besluta att inte betala ut stödet och sända tillbaka stödärendet till länsstyrelsen. Jordbruksverkets beslut innebär att länsstyrelsens beslut upphör att gälla.

[S3]Beslut om att bevilja stödbelopp eller underrättelser om sådana beslut ska innehålla en upplysning om innehållet i första och andra styckena.

Stödsystemets omfattning

15 §  En ansökan om stöd enligt denna förordning ska omfatta minst fyra hektar jordbruksareal för att direktstöd ska betalas ut.

[S2]Om kravet enligt första stycket inte är uppfyllt, ska direktstöd ändå betalas ut om ansökan omfattar kopplat stöd enligt 29 § och det totala direktstödsbeloppet är minst 100 euro per kalenderår. Förordning (2015:612).

16 §  Stödbelopp som överstiger 150 000 euro per kalenderår ska reduceras med 5 procent.

[S2]Löneavdrag enligt artikel 11.2 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska inte göras. Förordning (2017:1054).

17 §  Artikel 9.2 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska inte tillämpas. Förordning (2018:584).

Jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på klimatet och miljön

18 §  Stödet för jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på klimatet och miljön enligt artikel 43.9 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska beräknas enligt artikelns tredje stycke. Förordning (2017:1054).

18 a § Har upphävts genom förordning (2022:271).

Permanenta gräsmarker

19 §  Den andel permanent gräsmark som ska skyddas enligt artikel 45 i förordning (EU) 1307/2013 ska fastställas på nationell nivå.

[S2]Jordbruksverket ska fastställa andelen enligt artikel 45 i förordning (EU) nr 1307/2013 och artikel 43 i förordning (EU) nr 639/2014. Förordning (2017:1054).

20 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om skyldigheter för jordbrukare att ställa om åkermark till permanent gräsmark enligt artikel 45.3 i förordning (EU) nr 1307/2013 och artiklarna 44.2 och 44.3 i förordning (EU) nr 639/2014. Förordning (2017:1054).

21 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om förhandsgodkännande av omställning av permanent betesmark och om återställande av permanent betesmark enligt artikel 37.1 andra stycket och artikel 37.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet och villkor för avslag på eller indragning av betalningar samt administrativa sanktioner som gäller för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor. Förordning (2017:1054).

22 §  Betesmarker som är berättigade till grundstöd enligt förordning (EU) nr 1307/2013 och som är belägna inom områden som utpekats enligt rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter eller Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar utgör känsliga permanenta gräsmarker enligt artikel 45.1 första stycket i förordning (EU) 1307/2013.

[S2]Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om känsliga permanenta gräsmarker enligt artikel 42 i förordning (EU) nr 639/2013. Förordning (2017:1054).

 • SJVFS 2015:42: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:41) om direktstöd

Ekologiska fokusarealer

23 §  Som arealer med ekologiskt fokus enligt artikel 46.2 i förordning (EU) nr 1307/2013 räknas

 1. arealer som ligger i träda,
 2. buffertområden och fältkanter,
 3. jordbruksmark med odling av salix,
 4. arealer med fånggrödor eller växttäcke,
 5. arealer med kvävefixerande grödor, och
 6. arealer i träda med dragväxter (bestående av pollen- och nektarrika arter).

[S2]Följande viktningsfaktorer och omräkningsfaktorer ska tillämpas enligt artikel 46.3 i förordning (EU) nr 1307/2013. Viktningsfaktor 1 för arealer som ligger i träda och arealer med kvävefixerande grödor, omräkningsfaktor 6 och viktningsfaktor 1,5 för buffertområden och fältkanter samt viktningsfaktor 1,5 för arealer i träda med dragväxter.

[S3]Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om arealer med ekologiskt fokus enligt artikel 46 i förordning (EU) nr 1307/2013 och artikel 45 i förordning (EU) nr 639/2014. Förordning (2018:584).

 • SJVFS 2018:40: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:41) om direktstöd
 • SJVFS 2014:41: Statens jordbruksverks föreskrifter om direktstöd
 • SJVFS 2018:34: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:41) om direktstöd
 • SJVFS 2018:22: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:41) om direktstöd
 • SJVFS 2018:9: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:41) om direktstöd
 • SJVFS 2017:33: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:41) om direktstöd
 • SJVFS 2016:41: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:41) om direktstöd
 • SJVFS 2015:42: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:41) om direktstöd
 • SJVFS 2015:4: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:41) om direktstöd

23 a §  Kravet på avsättning av areal med ekologiskt fokus i artikel 46.1 i förordning (EU) nr 1307/2013 gäller inte för jordbruksföretag i områden enligt bilaga 1.

[S2]Kravet gäller inte heller för jordbruksföretag i områden enligt bilaga 2 som inte ligger inom ett område som utgör fjällnära skog enligt förordningen om gränserna för fjällnära skog i Skogsstyrelsens författningssamling nr 1991:3 (SKSFS 1991:3). Förordning (2015:612).

23 b § Har upphävts genom förordning (2022:271).

Stödrätternas värde

24 §  Vid beräkningen av stödrätternas enhetsvärde ska artikel 25.4 i förordning (EU) nr 1307/2013 tillämpas. Samtliga stödrätter ska från och med ansökningsåret 2020 ha samma enhetsvärde.

[S2]Stödrätternas enhetsvärde ska från och med ansökningsåret 2015 ökas respektive minskas linjärt så att stödrätterna får det enhetsvärde som anges i första stycket. Förordning (2017:1054).

25 §  Jordbruksverket får besluta om en sådan ökning av belopp inom ordningen för grundstöd som anges i artikel 22.2 i förordning (EU) nr 1307/2013. Förordning (2017:1054).

26 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om sammanslagning av uppdelade stödrätter enligt artikel 23.3 i förordning (EU) nr 639/2014. Förordning (2017:1054).

Unga jordbrukare

27 §  Stöd till unga jordbrukare enligt artikel 50 i förordning (EU) nr 1307/2013 betalas ut för högst 90 av de stödberättigade hektar som jordbrukaren deklarerat.

[S2]Vid beräkningen av stödbeloppen enligt första stycket ska artikel 50.8 i förordningen tillämpas. Jordbruksverket ska i enlighet med artikeln varje år fastställa den procentsats som ska gälla.

[S3]Undantaget enligt artikel 50.5 andra stycket i förordning (EU) nr 1307/2013 ska tillämpas.

[S4]Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om faktisk och varaktig kontroll över juridiska personer som kompletterar artikel 49.1 i förordning (EU) nr 639/2014. Förordning (2018:584).

 • SJVFS 2014:41: Statens jordbruksverks föreskrifter om direktstöd
 • SJVFS 2015:4: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:41) om direktstöd

28 §  Jordbruksverket får besluta om finansiering av stöd till unga jordbrukare enligt artikel 51 i förordning (EU) nr 1307/2013. Förordning (2017:1054).

Kopplat stöd

29 §  Kopplat stöd enligt avdelning IV i förordning (EU) nr 1307/2013 ska betalas ut i form av stöd till mjölk- och nötdjursproduktion. Stödet ska uppgå till 13 procent av det årliga tak som anges i bilaga II till förordningen och ska betalas ut för nötdjur som är äldre än ett år.

[S2]Stödet ska grundas på förhållandet mellan det belopp som fastställts för finansiering och det antal djur som berättigar till stöd under det berörda året.

[S3]För att stödet ska betalas ut krävs det att djuren är korrekt märkta, journalförda i jordbrukarens stalljournal och korrekt rapporterade till det register som anges i artikel 1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 av den 17 juli 2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97.

[S4]Jordbruksverket får meddela föreskrifter om den tid som kravet i tredje stycket ska ha varit uppfyllt för att stödet ska betalas ut. Förordning (2015:612).

30 §  Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om kopplat stöd.

 • SJVFS 2014:41: Statens jordbruksverks föreskrifter om direktstöd
 • SJVFS 2016:41: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:41) om direktstöd
 • SJVFS 2015:14: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:41) om direktstöd
 • SJVFS 2015:4: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:41) om direktstöd

Nationell reserv

31 §  En jordbrukare kan få tilldelning ur den nationella reserven enligt artikel 30.7 i förordning (EU) nr 1307/2013 om det finns utrymme för sådan tilldelning.

[S2]Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om villkor för tilldelning ur den nationella reserven enligt artikel 30 i förordning (EU) nr 1307/2013. Förordning (2017:1054).

 • SJVFS 2014:41: Statens jordbruksverks föreskrifter om direktstöd
 • SJVFS 2015:42: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:41) om direktstöd
 • SJVFS 2015:4: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:41) om direktstöd

Underrättelse till Polismyndigheten

32 §  Länsstyrelsen ska underrätta Polismyndigheten om ansökningar som avser stöd för odling av hampa.

Kontroll

33 §  Jordbruksverket samordnar kontrollen över att denna förordning följs, liksom

 1. förordning (EU) nr 1307/2013,
 2. förordning (EU) nr 639/2014,
 3. artikel 93 i förordning (EU) nr 1306/2013, och
 4. artikel 37 i förordning (EU) nr 640/2014.

[S2]Den närmare kontrollen inom länet utövas av länsstyrelsen. Förordning (2017:1054).

34 §  Om stöd sökts för odling av hampa, ska länsstyrelsen vid kontroll enligt 33 § andra stycket ta nödvändiga prover av odlingen och låta analysera dessa.

35 §  Det integrerade administrations- och kontrollsystemet som avses i artikel 67 i förordning (EU) 1306/2013 ska inrättas av Jordbruksverket. Förordning (2017:1054).

Återbetalning

36 §  Den myndighet som fattar beslut om stöd ska besluta att kräva tillbaka belopp som stödmottagaren inte är berättigad till.

37 §  Bestämmelser om preskription för att vidta åtgärder på grund av sådana oegentligheter som avses i artikel 1.2 i förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 finns i artikel 3 i den förordningen. I stället för de frister som anges i artikel 3.1 första och fjärde styckena gäller att ett beslut om återkrav på grund av oegentligheter ska fattas inom tio år från det att beloppet betalades ut. Förordning (2017:1054).

38 §  I fråga om preskription av andra fordringar på återbetalning än sådana som avses i 37 § gäller preskriptionslagen (1981:130).

Ränta

39 §  Om stödmottagaren inte är berättigad till ett stödbelopp och detta ska betalas tillbaka, ska ränta tas ut enligt räntelagen (1975:635).

[S2]Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur betalning ska ske.

Hörande av andra myndigheter

40 §  Innan Jordbruksverket fattar beslut om föreskrifter enligt denna förordning, ska andra berörda centrala och regionala myndigheter ges tillfälle att yttra sig.

Övriga föreskrifter

41 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt artikel 94 i förordning (EU) nr 1306/2013. Förordning (2017:1054).

 • SJVFS 2014:41: Statens jordbruksverks föreskrifter om direktstöd
 • SJVFS 2018:9: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:41) om direktstöd
 • SJVFS 2017:33: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:41) om direktstöd
 • SJVFS 2015:42: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:41) om direktstöd
 • SJVFS 2015:14: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:41) om direktstöd

42 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om begränsning av sanktioner enligt artikel 97.3 och om system för tidig varning av överträdelser enligt artikel 99.2 i förordning (EU) nr 1306/2013. Förordning (2017:1054).

 • SJVFS 2014:41: Statens jordbruksverks föreskrifter om direktstöd

42 a §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om begränsning av återkrav av felaktigt tilldelade stödrätter enligt artikel 23.5 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 av den 17 juli 2014 om regler för tilllämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor. Förordning (2014:1588).

Överklagande och verkställighet

43 §  Länsstyrelsens beslut om stöd får överklagas till Jordbruksverket.

[S2]I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:869).

44 §  Beslut om avdrag enligt avdelning VI i rådets förordning (EU) nr 1306/2013 och beslut om stödrätter gäller omedelbart, även om de överklagas. Förordning (2018:1619).

Bilaga 1

Förteckning över områden som avses i artikel 46.7 i förordning (EU) nr 1307/2013
Län Kommun Församling
Norrbotten Överkalix Överkalix
Kalix2 Nederkalix
Töre
Övertorneå Övertorneå
Svanstein
Hietaniemi
Älvsbyn Älvsby
Luleå Örnäset
Nederluleå
Råneå
Piteå Piteå stadsförsamling
Hortlax
Piteå landsförsamling
Norrfjärden
Boden Överluleå
Gunnarsbyn
Edefors
Haparanda Nedertorneå-Haparanda
Karl Gustav
Västerbotten Nordmaling Nordmaling
Bjurholm Bjurholm
Vindeln Vindeln
Åmsele
Robertsfors Bygdeå
Nysätra
Norsjö Norsjö
Malå Malå
Vännäs Vännäs
Åsele Åsele
Fredrika
Umeå Umeå stadsförsamling
Umeå landsförsamling
Tavelsjö
Teg
Ålidhem
Holmsund
Hörnefors
Sävar
Holmön
Umeå Maria
Lycksele Lycksele
Björksele
Örträsk
Skellefteå Skellefteå Sankt Olov
Skellefteå Sankt Örjan
Bureå
Skellefteå landsförsamling
Boliden
Kågedalen
Byske
Fällfors
Jörn
Lövånger
Burträsk
Kalvträsk
Jämtland Ragunda Ragunda
Fors
Borgvattnet
Stugun
Bräcke Bräcke
Nyhem
Hällesjö
Håsjö
Sundsjö
Revsund
Bodsjö
Östersund Östersund
Frösö
Sunne
Näs
Lockne
Marieby
Brunflo
Kyrkås
Lit
Häggenås
Norderö
Västernorrland Ånge Borgsjö
Haverö
Torp
Timrå Timrå
Ljustorp
Hässjö
Tynderö
Härnösand Härnösands domkyrkoförsamling
Högsjö
Häggdånger
Stigsjö
Viksjö
Säbrå
Hemsö
Sundsvall Sundsvalls Gustav Adolf
Skönsmon
Skön
Alnö
Sättna
Selånger
Stöde
Tuna
Attmar
Njurunda
Indal
Holm
Liden
Kramfors Gudmundrå
Nora
Skog
Nordingrå
Vibyggerå
Ullånger
Bjärtrå
Styrnäs
Dal
Torsåker
Ytterlännäs
Sollefteå Sollefteå
Multrå
Graninge
Långsele
Ed
Resele
Helgum
Ådals-Liden
Junsele
Boteå
Överlännäs
Sånga
Edsele
Ramsele
Örnsköldsvik Örnsköldsvik
Arnäs
Anundsjö
Skorped
Sidensjö
Nätra
Själevad
Mo
Grundsunda
Gideå
Björna
Trehörningsjö
Gävleborg Ockelbo Ockelbo
Hofors Hofors
Torsåker
Ovanåker Ovanåker
Voxna
Alfta
Nordanstig Ilsbo
Harmånger
Jättendal
Gnarp
Bergsjö
Hassela
Ljusdal Ljusdal
Hamra
Los
Färila
Kårböle
Ramsjö
Järvsö
Gävle Gävle Heliga Trefaldighets
Gävle Staffan
Hedesunda
Hille
Valbo
Gävle Tomas
Gävle Maria
Bomhus
Hamrånge
Sandviken Sandviken
Ovansjö
Järbo
Årsunda
Österfärnebo
Söderhamn Söderhamn
Sandarne
Skog
Ljusne
Söderala
Bergvik
Mo
Trönö
Norrala
Bollnäs Bollnäs
Rengsjö
Segersta
Hanebo
Undersvik
Arbrå
Hudiksvall Hudiksvall
Idenor
Hälsingtuna
Rogsta
Njutånger
Enånger
Delsbo
Bjuråker
Norrbo
Forsa
Hög
Dalarna Vansbro Järna
Nås
Äppelbo
Gagnef Mockfjärd
Gagnef
Floda
Leksand Leksand
Djura
Ål
Siljansnäs
Rättvik Rättvik
Boda
Ore
Orsa Orsa
Smedjebacken Norrbärke
Söderbärke
Mora Mora
Våmhus
Sollerön
Venjan
Falun Falu Kristine
Grycksbo
Stora Kopparberg
Aspeboda
Vika
Hosjö
Sundborn
Svärdsjö
Enviken
Bjursås
Borlänge Stora Tuna
Torsång
Säter Säter
Stora Skedvi
Gustafs
Silvberg
Hedemora Hedemora
Garpenberg
Husby
Avesta Avesta
By
Folkärna
Grytnäs
Ludvika Ludvika
Grängesberg
Grangärde
Säfsnäs
Västmanland Skinnskatteberg Hed
Skinnskatteberg
Gunnilbo
Surahammar Sura
Ramnäs
Norberg Norberg
Karbenning
Fagersta Västanfors
Västervåla
Örebro Laxå Ramundeboda
Finnerödja
Tived
Skagershult
Hallsberg Svennevad
Degerfors Degerfors
Nysund
Hällefors Hällefors
Grythyttan
Hjulsjö
Ljusnarsberg Ljusnarsberg
Askersund Lerbäck
Snavlunda
Karlskoga Karlskoga
Nora Järnboås
Nora bergsförsamling
Viker
Lindesberg Lindesberg
Guldsmedshyttan
Näsby
Ramsberg
Värmland Eda Eda
Järnskog
Skillingmark
Köla
Torsby Fryksände
Lekvattnet
Vitsand
Nyskoga
Östmark
Norra Finnskoga
Södra Finnskoga
Dalby
Norra ny
Storfors Storfors
Bjurtjärn
Lungsund
Hammarö Hammarö
Munkfors Ransäter
Munkfors
Forshaga Forshaga
Nedre Ullerud
Övre Ullerud
Grums Grums
Borgvik
Värmskog
Årjäng Silbodal
Sillerud
Karlanda
Holmedal
Blomskog
Trankil
Västra Fågelvik
Töcksmark
Östervallskog
Sunne Sunne
Västra Ämtervik
Östra Ämtervik
Gräsmark
Lysvik
Kristinehamn Rudskoga
Visnums-Kil
Visnum
Ölme
Filipstad Filipstad
Brattfors
Nordmark
Kroppa
Gåsborn
Rämmen
Hagfors Hagfors
Ekshärad
Gustav Adolf
Norra Råda
Sunnemo
Arvika Arvika Östra
Arvika Västra
Stavnäs
Högerud
Glava
Bogen
Gunnarskog
Ny
Älgå
Mangskog
Brunskog
Säffle Säffle
Tveta
Bro
Botilsäter
Millesvik
Gillberga
Kila
Svanskog
Långserud
Kil Stora Kil na del Stora Kil sa del
Frykerud
Boda
Västra Götaland Härryda Härryda
Landvetter
Råda
Björketorp
Dals-Ed Håbol
Nössemark
Dals-Ed
Töftedal
Gesäter
Rölanda
Ale Nödinge
Hålanda
Skepplanda
Kilanda
Starrkärr
Lerum Skallsjö
Stora Lundby
Östad
Bollebygd Töllsjö
Bollebygd
Karlsborg Karlsborg
Brevik
Mölltorp
Undenäs
Gullspång Amnehärad
Hova
Södra Råda
Tranemo Tranemo
Ambjörnarp
Sjötofta
Mossebo
Södra Åsarp
Länghem
Månstad
Nittorp
Ljungsarp
Ölsremma
Dalstorp
Hulared
Bengtsfors Ärtemark
Laxarby
Vårvik
Torrskog
Steneby
Tisselskog
Ödskölt
Bäcke
Lilla Edet Fuxerna
Åsbräcka
Tunge
Sankt Peder
Ale-Skövde
Västerlanda
Hjärtum
Mark Kinna
Örby-Skene
Sätila
Hyssna
Skephult
Fritsla
Hajom
Fotskäl
Tostared
Öxnevalla
Istorp
Älekulla
Torestorp
Öxabäck
Svenljunga Svenljunga-Ullasjö
Holsljunga
Mjöbäck
Mårdaklev
Kalv
Östra Frölunda
Håcksvik
Örsås
Revesjö
Redslared
Sexdrega
Roasjö
Hillared
Alingsås Alingsås
Långared
Hemsjö
Ödenäs
Borås Borås Caroli
Borås Gustav Adolf
Brämhult
Rångedala
Äspered
Toarp
Dannike
Ljushult
Tärby
Fristad-Gingri
Borgstena
Tämta
Vänga
Bredared
Sandhult
Seglora
Kinnarumma
Ulricehamn Ulricehamn
Kärråkra
Möne
Hällstad
Murum
Fänneslunda
Härna
Södra Ving
Varnum
Södra Säm
Finnekumla
Tvärred
Marbäck
Gällstad
Grönahög
Strängsered
Gullered
Hössna
Liared
Kölingared
Knätte
Böne
Kölaby
Humla
Blidsberg
Dalum
Timmele
Åmål Åmål
Mo
Tösse med Tydje
Ånimskog
Fröskog
Edsleskog
Munkedal Foss
Foss öar
Håby
Håby öar
Valbo-Ryr
Bärfendal
Svarteborg na del
Svarteborg sa del
Hede
Sanne
Krokstad
Färgelanda Färgelanda
Ödeborg
Torp
Järbo
Råggärd
Lerdal
Rännelanda
Högsäter
Halland Hylte Torup
Kinnared
Långaryd
Drängsered
Färgaryd
Femsjö
Södra Unnaryd
Jälluntofta
Skåne Östra Göinge Glimåkra
Örkelljunga Örkelljunga
Rya
Skånes-Fagerhult
Osby Osby
Örkened
Loshult
Visseltofta
Perstorp Perstorp
Hässleholm Farstorp
Verum
Vittsjö
Norra Åkarp
Norra Mellby
Häglinge
Matteröd
Hörja
Röke
Västra Torup
Blekinge Olofström Kyrkhult
Karlskrona Karlskrona stadsförsamling
Aspö
Flymen
Sturkö
Sillhövda
Hasslö
Bollö
Ronneby Backaryd
Öljehult
Eringsboda
Karlshamn Ringamåla
Kalmar Högsby Fågelfors
Fagerhult
Torsås Gullabo
Hultsfred Hultsfred
Lönneberga
Järeda
Virserum
Vena
Emmaboda Emmaboda
Vissefjärda
Algutsboda
Långasjö
Nybro Nybro
Kråksmåla
Bäckebo
Kristvalla
Madesjö
Örsjö
Sankt Sigfrid
Oskar
Hälleberga
Oskarshamn Oskarshamn
Misterhult
Kristdala
Döderhult
Västervik Törnsfall
Gladhammar
Västrum
Ukna
Dalhem
Överum
Västra Ed
Loftahammar
Lofta
Gamleby
Odensvi
Hallingeberg
Hjorted
Blackstad
Vimmerby Vimmerby
Rumskulla
Pelarne
Frödinge
Locknevi
Djursdala
Södra Vi
Tuna
Kronoberg Uppvidinge Åseda
Herråkra
Lenhovda
Nottebäck
Älghult
Lessebo Lessebo
Hovmantorp
Ekeberga
Ljuder
Tingsryd Tingsås
Almundsryd
Älmeboda
Linneryd
Södra Sandsjö
Väckelsång
Urshult
Alvesta Alvesta
Lekaryd
Härlöv
Hjortsberga med Kvenne
Moheda
Slätthög
Mistelås
Blädinge
Vislanda
Skatelöv
Västra Torsås
Älmhult Älmhult
Härlunda
Virestad
Stenbrohult
Göteryd
Pjätteryd
Hallaryd
Markaryd Markaryd
Hinneryd
Traryd
Växjö Växjö Domkyrkoförsamling
Furuby
Sjösås
Hornaryd
Drev
Dädesjö
Hemmesjö med Tegnaby
Östra Torsås
Nöbbele
Uråsa
Jät
Kalvsvik
Tävelsås
Dänningelanda
Vederslöv
Öja
Bergunda
Öjaby
Tjureda
Gårdsby
Söraby
Tolg
Asa
Aneboda
Berg
Ormesberga
Ör
Skogslyckan
Växjö Maria
Teleborg
Ljungby Ljungby
Agunnaryd
Ryssby
Tutaryd
Södra Ljunga
Hamneda
Kånna
Berga
Dörarp
Vittaryd
Angelstad
Annerstad
Nöttja
Torpa
Vrå
Lidhult
Odensjö
Bolmsö
Tannåker
Jönköping Aneby Bälaryd
Bredestad
Askeryd
Marbäck
Frinnaryd
Lommaryd
Haurida
Vireda
Gnosjö Källeryd
Åsenhöga
Kävsjö
Kulltorp del Gnosjö kommun
Gnosjö
Mullsjö Utvängstorp
Sandhem
Nykyrka
Bjurbäck
Habo Habo
Gustav Adolf
Brandstorp
Gislaved Gislaved
Våthult
Bosebo
Anderstorp
Stengårdshult
Valdshult
Öreryd
Norra Hestra
Villstad
Burseryd
Gryteryd
Södra Hestra
Ås
Kållerstad
Reftele
Vaggeryd Byarum
Bondstorp
Tofteryd
Hagshult
Åker
Svenarum
Jönköping Jönköpings Kristina
Ljungarum
Järstorp
Huskvarna
Hakarp
Norrahammar
Ölmstad
Svarttorp
Järsnäs
Lekeryd
Rogberga
Barnarp
Ödestugu
Öggestorp
Månsarp
Bankeryd
Bottnaryd
Mulseryd
Angerdshestra
Norra Unnaryd
Nässjö Nässjö
Norra Sandsjö
Bringetofta
Norra Solberga
Flisby
Forserum
Barkeryd
Malmbäck
Almesåkra
Värnamo Värnamo
Bredaryd
Kulltorp del Värnamo kommun
Kärda
Hånger
Forsheda
Torskinge
Dannäs
Tånnö
Voxtorp
Gällaryd
Rydaholm
Fryele
Nydala
Sävsjö Sävsjö
Hjärtlanda
Vrigstad
Hylletofta
Skepperstad
Hjälmseryd
Stockaryd
Hultsjö
Vetlanda Vetlanda
Bäckseda
Näsby
Fröderyd
Bäckaby
Ramkvilla
Södra Solberga
Korsberga
Lemnhult
Näshult
Stenberga
Skirö
Nye
Alseda
Ökna
Karlstorp
Skede
Björkö
Nävelsjö
Lannaskede
Myresjö
Eksjö Eksjö
Hässleby
Kråkshult
Bellö
Ingatorp
Hult
Edshult
Mellby
Höreda
Tranås Säby
Adelöv
Linderås
Östergötland Ydre Torpa
Asby
Sund
Västra Ryd
Svinhult
Norra Vi
Kinda Tidersrum
Kisa
Västra Eneby
Horn
Hycklinge
Oppeby
Hägerstad
Tjärstad
Boxholm Rinna
Blåvik
Malexander
Åtvidaberg Åtvid
Grebo
Värna
Björsäter
Yxnerum
Hannäs
Gärdserum
Finspång Risinge
Hällestad
Regna
Skedevi
Valdemarsvik Valdemarsvik
Ringarum
Gryt
Tryserum
Östra Ed
Uppsala Älvkarleby Älvkarleby
Skutskär
Heby Västerlövsta
Huddunge
Enåker
Vittinge
Nora
Östervåla
Harbo
Tierp Tolfta
Tegelsmora
Tierp
Västland
Österlövsta
Hållnäs
Östhammar Östhammar
Forsmark
Valö
Börstil
Hökhuvud
Harg
Öregrund
Gräsö
Alunda
Ekeby
Skäfthammar
Morkarla
Film
Dannemora
Stockholm Norrtälje Norrtälje
Björkö-Arholma
Väddö
Singö
Häverö
Edebo
Ununge
Edsbro
Fasterna
Rimbo
Skederid
Husby-Sjuhundra
Gottröra
Närtuna
Malsta
Lohärad
Estuna
Söderby-Karl
Roslags-Bro
Vätö
Rådmansö
Frötuna
Blidö
Länna
Riala
Förordning (2021:332).

Bilaga 2

Förteckning över särskilda fjällnära områden som avses i artikel 46.7 i förordning (EU) nr 1307/2013

Län Kommun Församling
Norrbotten Arvidsjaur Arvidsjaur
Arjeplog Arjeplog
Jokkmokk Jokkmokk
Porjus
Vuollerim
Pajala Pajala
Muonionalusta
Korpilombolo
Tärendö
Junosuando
Västerbotten Storuman Stensele
Tärna
Sorsele Sorsele
Gargnäs
Dorotea Dorotea
Risbäck
Vilhelmina Vilhelmina
Jämtland Krokom Rödön
Näskott
Aspås
Ås
Laxsjö
Föllinge
Hotagen
Offerdal
Alsen
Strömsund Ström
Alanäs
Gåxsjö
Hammerdal
Frostviken
Fjällsjö
Bodum
Tåsjö
Åre Åre
Mattmar
Mörsil
Kall
Undersåker
Hallen
Marby
Berg Berg
Hackås
Oviken
Myssjö
Storsjö
Åsarne
Klövsjö
Rätan
Härjedalen Sveg
Linsell
Älvros
Vemdalen
Hede
Ljusnedal
Tännäs
Överhogdal
Ytterhogdal
Ängersjö
Lillhärdal
Dalarna Malung-Sälen Malung
Lima
Transtrand
Älvdalen Älvdalen
Särna
Idre
Förordning (2015:612).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016 i fråga om 25 och 28 §§ och i övrigt den 1 januari 2015.
 2. Genom förordningen upphävs förordning (2004:760) om EU:s direktstöd för jordbrukare m.m.
 3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som avser tid före den 1 januari 2015.
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2014:1588) om ändring i förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare

Omfattning
ändr. 23 §; ny 42 a §
Ikraftträder
2015-02-01

Förordning (2015:612) om ändring i förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare

Omfattning
ändr. 7, 8, 15, 29 §§; nya 7 a, 10 a, 10 b, 10 c, 10 d, 10 e, 10 f, 23 a §§, bil. 1, 2, rubr. närmast före 10 a, 10 e §§
Ikraftträder
2015-12-01

Förordning (2016:1179) om ändring i förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2017:878) om ändring i förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2017-11-01

Förordning (2017:1054) om ändring i förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare

Omfattning
ändr. 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 35, 37, 41, 42 §§, bil. 1
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:584) om ändring i förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.
 2. Förordningen tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 2018.
Omfattning
ändr. 17, 23, 27 §§
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:869) om ändring i förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare

Omfattning
ändr. 43 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:1619) om ändring i förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare

Omfattning
ändr. rubr. närmast före 43 §; ny 44 §
Ikraftträder
2018-11-16

Förordning (2021:332) om ändring i förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare

Omfattning
ändr. 1 §, bil. 1
Ikraftträder
2021-06-10

Förordning (2022:270) om ändring i förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 17 maj 2022.
 2. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2022.
Omfattning
nya 18 a, 23 b §§, rubr. närmast före 18 a §
Ikraftträder
2022-05-17

Förordning (2022:271) om ändring i förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare

Omfattning
upph. 18 a, 23 b §§, rubr. närmast före 18 a §
Ikraftträder
2023-01-01

Ändring, SFS 2022:1826

Omfattning
upph.