SJVFS 2016:14

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping,

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2016:14

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter;

Utkom från trycket

den 28 juni 2016

Omtryck

beslutade den 21 juni 2016 .

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 21 och 27 §§ förordningen

(2006:817) om växtskydd m.m., samt efter samråd med Ekonomistyrningsverket, i

fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter1

dels att 1 kap. 3 och 5 §§, 2 kap. 1, 3, 4, 7 och 9 §§ samt 3 kap. 1, 2, 6, 8, 8 b och

10 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna ska införas två nya paragrafer, 2 kap. 10 § och 3 kap. 2

a § samt närmast före 2 kap. 10 § och 3 kap. 2 a § nya rubriker av följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna

författning träder i kraft.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 kap. Definitioner och gemensamma bestämmelser

s. 3

Definitioner

Gemensamma bestämmelser

2 kap. Avgift er vid utförsel och införsel av växter m.m.

s. 4

Växtskyddskontroll utanför ordinarie arbetstid eller ordinarie inspektionsort

Tillstånd för växtskyddskontroll utanför Jordbruksverkets ordinarie

inspektionsorter

Utförsel av växter, inklusive växtprodukter m.m., till tredje land (export)

Införsel av växter, inklusive växtprodukter m.m., från tredje land (import)

Införsel och förflyttning för vetenskapligt ändamål

Kontroll av anläggning inför beslut om införsel och förflyttning för

vetenskapligt ändamål

Tillsyn av tillstånd för införsel och förflyttning för vetenskapligt ändamål

Införsel av potentiella växtskadegörare och vilda växter

Särskilda införselvillkor, t.ex. karantän

Importkontroller som inte avbokas

Avgift för anmälan

3 kap. Avgifter vid produktion och försäljning av växter inklusive trävaror s. 6

Produktion och försäljning av plantskoleväxter

Produktion och försäljning av förökningsmaterial av trädgårdsväxter i

växthus

Produktion och försäljning av övriga växter

1

Författningen senast omtryckt SJVFS 2015:20.

SJVFS 2016:14

2

Högsta grundavgift – plantskola och trädgårdsväxter i växthus

Produktion och försäljning av potatis

Tillstånd att märka trä och träemballage i samband med värmebehandling

Tillstånd att märka träemballage som inte sker i samband med

värmebehandling

Tillstånd att märka behandlat trä vid enklare bearbetning, sortering, handel

eller liknande hantering

Högsta grundavgift och kontrollavgift – trävaror

Utfärdande av växtpass

Utebliven anmälan, ej gjord avanmälan eller ofullständig anmälan

4 kap. Avgift er vid marknadskontroll

s. 9

Bilagorna 1-3 har upphävts genom SJVFS (2015:20) s. 10

Bilaga 4 har upphävts genom SJVFS ( 2014:3 )

s. 11

Bilaga 5 Avgifter vid import av sändningar enligt 2 kap 4 a §

s. 12

SJVFS 2016:14

3

1 KAP. DEFINITIONER OCH GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

1 § Bestämmelserna i dessa föreskrifter reglerar Jordbruksverkets avgifter för utförsel

och införsel av växter m.m., för produktion och försäljning av växter inklusive trävaror

och för marknadskontroll av att växter och växtprodukter uppfyller gällande regler.

Definitioner

2 § Om inte annat anges avses i dessa föreskrifter med

fub: fast m3 under bark,

marknadskontroll: spontan, oaviserad kontroll av att växter och växtprodukter

uppfyller gällande regler; avser import, EU:s inre marknad samt handel i Sverige,

ordinarie inspektionsort: här avses orterna Malmö, Helsingborg, Göteborg,

Landvetter, Stockholm och Arlanda,

sundhetsintyg: sundhetscertifikat eller annat sundhetsintyg godkänt av

Jordbruksverket,

sändning: en kvantitet växter, växtprodukter m.m., som flyttas från ett land till ett

annat och omfattas, när så krävs, av ett sundhetsintyg,

tredje land: land eller område, som inte omfattas av EU:s tullområde,

växt: har i dessa föreskrifter samma betydelse som i växtskyddslagen (1972:318),

växtpass: officiell märkning som visar att föreskrivna sundhetskrav är uppfyllda vid

förflyttning av växter inom EU,

växtprodukt: har i dessa föreskrifter samma betydelse som i växtskyddslagen

(1972:318),

växtskyddskontroll: omfattar alla de åtgärder som kan förekomma i samband med

officiell kontroll av växter, såsom visuell undersökning av växter och växtprodukter

m.m., provtagning för laboratorieanalys för att fastställa förekomst av skadegörare,

utfärdande av sundhetsintyg och tillstånd. Sådan kontroll omfattar även lokal, redskap,

transportmedel eller annat föremål som kan hysa växtskadegörare, liksom kontroll av

att märkning och dokumentation, följer gällande regler. (SJVFS 2015:20).

Gemensamma bestämmelser

3 § Om inget annat anges i dessa föreskrifter ska för sådan växtskyddskontroll som

omfattas av föreskrifterna en avgift betalas med 3 000 kronor. Avgiften inkluderar

resekostnader. Om kontrollen tar längre tid än tre timmar debiteras ytterligare 800

kronor för varje påbörjad timme. (SJVFS 2016:14).

4 § Efterkontroll innebär kontroll av att åtgärder som föreskrivits vid ordinarie

växtskyddskontroll är genomförda. Avgift för efterkontroll ska betalas enligt 3 §.

5 § När Jordbruksverket anlitar ett annat kontrollorgan i samband med

växtskyddskontroll tar verket ut avgift enligt 3 §. (SJVFS 2016:14).

6 § Avgift för laboratorieanalys består av faktisk kostnad för analys samt kostnad för

transport av prov för laboratorieanalys.

SJVFS 2016:14

4

2 KAP. AVGIFTER VID UTFÖRSEL OCH INFÖRSEL AV VÄXTER M.M.

Växtskyddskontroll utanför ordinarie arbetstid eller ordinarie inspektionsort

1 § Växtskyddskontroll inklusive utfärdande av sundhetsintyg och andra tillstånd

utanför den av Jordbruksverket tillämpade normala arbetstiden sker bara efter

godkännande av Jordbruksverket. Avgift ska betalas enligt 1 kap. 3 eller 5 §.

Växtskyddskontroll på annan kontrollplats än ordinarie inspektionsort ska betalas

enligt 1 kap. 3 eller 5 §. Ordinarie avgifter för kontroll eller utfärdande tillkommer.

(SJVFS 2016:14).

Tillstånd

för

växtskyddskontroll

utanför

Jordbruksverkets

ordinarie

inspektionsorter

2 § Tillstånd för växtskyddskontroll av sändningar på andra orter än Jordbruksverkets

ordinarie inspektionsorter regleras i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

2005:22) om växtskyddskontroll av sändningar som transiteras till inspektionsplatsen

och av sändningar som kontrolleras utanför Jordbruksverkets ordinarie

inspektionsorter. För utfärdande av sådant tillstånd ska en startavgift om 2 000 kronor

betalas. Vid beslut om att bevilja sådant tillstånd ska därutöver en avgift om 8 000

kronor betalas. (SJVFS 2014:3).

Utförsel av växter, växtprodukter m.m. till tredje land (export)

3 § Den som exporterar eller återexporterar växter, växtprodukter m.m. ska betala

avgift enligt följande.

1. För sundhetscertifikat, återutförselintyg eller annat tillstånd med 450 kronor per

certifikat/intyg/tillstånd. Om det krävs växtskyddskontroll för att tillståndet ska

kunna utfärdas ska avgift betalas även enligt 1 kap. 3 eller 5 §, och

2. för laboratorieanalys enligt 1 kap. 6 §. (SJVFS 2016:14).

Införsel av växter, växtprodukter m.m. från tredje land (import)

4 § Den som importerar varor enligt 11 a § första stycket Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare

ska betala avgift enligt särskilt beslut av Jordbruksverket (dnr 6.4.17-4827/16)2.

För färska frukter och grönsaker m.m. som förtecknas i bilaga 1 i Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:30) om avgifter för vissa kontroller m.m.

samordnas växtskyddsavgiften med avgift för kvalitetskontroll enligt 4 kap. 4 § den

föreskriften. (SJVFS 2016:14).

4 a § Den som ska importera sändningar enligt 7 a § andra stycket Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:38) om växtskadegörare som omfattas av

Europeiska

kommissionens

genomförandebeslut

ska

betala

avgift

för

växtskyddskontroll. Avgiften beräknas enligt bilaga 5.

Denna bestämmelse gäller till och med den 31 mars 2017. (SJVFS 2015:20).

2

S e www.jordbruksverket.se.

SJVFS 2016:14

5

Införsel och förflyttning för vetenskapligt ändamål

5 § Myndighetstillstånd för införsel eller förflyttning av växtskadegörare, växter,

växtprodukter, jord, odlingssubstrat och andra föremål för försök eller vetenskapliga

ändamål och för arbete med sorturval finns reglerat i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1996:13) om införsel från tredje land eller förflyttning inom

Europeiska Unionen (EU) av växter m.m. för vetenskapligt ändamål. För prövning av

sådant myndighetstillstånd ska betalas

1. grundavgift i form av 700 kronor per tillstånd, och

2. avgift för utredningsarbete med 690 kronor per påbörjad timme utöver den första

timmen som täcks av grundavgiften.

Kontroll av anläggning inför beslut om införsel och förflyttning för vetenskapligt

ändamål

6 § Vid kontroll av anläggning inför beslut om myndighetstillstånd ska en fast avgift

om 3 000 kronor betalas. Därutöver debiteras 690 kronor per påbörjad timme utöver

den första timmen som täcks av den fasta avgiften. Den fasta avgiften ska vara betald

innan tidpunkten för besöket.

Tillsyn av tillstånd för införsel och förflyttning för vetenskapligt ändamål

7 § För tillsyn av att föreskrivna förutsättningar för tillståndet är uppfyllda ska

tillståndshavaren betala

1. avgift enligt 1 kap. 3 eller 5 §, och

2. avgift för laboratorieanalys enligt 1 kap. 6 §. (SJVFS 2016:14).

Införsel av potentiella växtskadegörare och vilda växter

8 § I 11 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder

mot spridning av växtskadegörare finns bestämmelser om införseltillstånd för

potentiella växtskadegörare och vilda växter från tredje land. Avgift för prövning av

sådant tillstånd betalas enligt 5 § och för tillsyn enligt 7 § i detta kapitel.

Särskilda införselvillkor, t.ex. karantän

9 § För växtskyddskontroll av växter som odlas i karantän enligt 10 § Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av

växtskadegörare ska importören betala avgift enligt 1 kap. 3 eller 5 §. (SJVFS

2016:14).

Importkontroller som inte avbokas

10 § Om en sändning som anmälts i enlighet med 11 a § Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare,

inte kommer att finnas tillgänglig för kontroll i enlighet med anmälan, så ansvarar

importören för att snarast informera Jordbruksverket skriftligen om detta. Kommer

informationen in efter kl. 08.00 angiven kontrolldag debiteras importören 800 kronor.

(SJVFS 2016:14).

SJVFS 2016:14

6

3 KAP. AVGIFTER VID PRODUKTION OCH FÖRSÄLJNING AV VÄXTER

INKLUSIVE TRÄVAROR

Produktion och försäljning av plantskoleväxter

1 § De företag som är registrerade enligt 3 § Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare eller enligt 1

kap. 5 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:79) om trädgårdsväxters

sundhet m.m. och som producerar plantskoleväxter med växtpass- eller följe-

sedelskrav, eller säljer sådana växter till andra än slutkonsumenter, ska betala avgift i

form av

1. årlig grundavgift med 2 200 kronor,

2. årlig tillsynsavgift med 3 000 kronor, och

3. årlig arealbaserad tillsynsavgift med 650 kronor per påbörjat hektar, varvid

minsta enhet är 1,0 hektar och den maximala debiteringsmässiga ytan är 30 hektar.

Ett företag som bara säljer plantskoleväxter till slutkonsument ska istället betala en

årlig grundavgift om 400 kronor och en årlig tillsynsavgift om 800 kronor.

Vid efterkontroll eller annan tillsyn utöver ett årligt tillsynsbesök tas avgift ut enligt

1 kap. 3 eller 5 § samt för laboratorieanalys enligt 1 kap. 6 §. (SJVFS 2016:14).

Produktion och försäljning av förökningsmaterial av trädgårdsväxter i växthus

2 § De företag som är registrerade enligt 3 § Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare eller enligt 1

kap. 5 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:79) om trädgårdsväxters

sundhet m.m. och som producerar förökningsmaterial av trädgårdsväxter i växthus ska

betala en avgift i form av

1. årlig grundavgift med 2 000 kronor,

2. årlig tillsynsavgift med 4 000 kronor, och

3. årlig arealbaserad tillsynsavgift med 700 kronor per påbörjade 100 kvadrat-

meter, varvid minsta enhet är 100 kvadratmeter och den maximala debiterings-mässiga

ytan är 400 kvadratmeter.

Vid efterkontroll eller annan tillsyn utöver ett årligt tillsynsbesök tas avgift ut enligt

1 kap. 3 eller 5 § samt för laboratorieanalys enligt 1 kap. 6 §. (SJVFS 2016:14).

Produktion och försäljning av övriga växter

2 a § De företag som inte betalar avgift enligt 3 kap. 1 § första eller andra stycket eller

2 § första stycket och som har rätt att utfärda växtpass ska betala avgift i form av årlig

tillsynsavgift med 3 000 kronor.

Vid efterkontroll eller annan tillsyn utöver ett årligt tillsynsbesök tas avgift ut enligt

1 kap. 3 eller 5 § samt för laboratorieanalys enligt 1 kap. 6 §. (SJVFS 2016:14).

Högsta grundavgift – plantskola och trädgårdsväxter i växthus

3 § Om ett företag omfattas av krav på kontroll enligt både 1 och 2 §§ i detta kapitel

ska endast en årlig grundavgift, en årlig tillsynsavgift och en årlig arealbaserad

tillsynsavgift betalas. I sådana fall ska den högsta grundavgiften, den högsta årliga

tillsynsavgiften och den högsta arealbaserade tillsynsavgiften betalas.

Produktion och försäljning av potatis

4 § Den som är registrerad hos Jordbruksverket enligt 3 a § första stycket Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av

SJVFS 2016:14

7

växtskadegörare, ska betala den årsavgift som anges nedan. Den som har både odling

och packeriverksamhet ska betala avgift enligt den registrerade potatisarealen.

Potatisareal, hektar

Årsavgift

upp till och med 2,0 ha

600 kronor

mer än 2,0 ha upp till och med 10,0 ha

1 200 kronor

mer än 10,0 ha

1 800 kronor

enbart packeriverksamhet

1 800 kronor

Om ett kontraktstecknande företag anmäler samtliga sina odlare till registret kan

Jordbruksverket i det enskilda fallet besluta om viss reducering av årsavgiften.

Tillstånd att märka trä och träemballage i samband med värmebehandling

5 § Företag som ansöker om tillstånd att märka trä och träemballage med

sundhetsintyg i samband med värmebehandling enligt Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2014:39) om märkning av trä och träemballage med sundhetsintyg

ska betala en ansökningsavgift om 1 000 kronor. Vid beslut om att bevilja sådant

tillstånd ska därutöver en avgift om 5 000 kronor betalas. (SJVFS 2014:38)

6 § Företag som har tillstånd att märka trä och träemballage med sundhetsintyg i

samband med värmebehandling ska för varje produktionsplats betala

1. en årlig grundavgift om 1 800 kronor, och

2. en årlig kontrollavgift om 5 500 kronor.

Vid efterkontroll eller annan kontroll utöver ett årligt kontrollbesök tas avgift ut

enligt 1 kap. 3 eller 5 § samt för laboratorieanalys enligt 1 kap. 6 §. (SJVFS 2016:14).

Tillstånd att märka träemballage som inte sker i samband med behandling

7 § Företag som ansöker om tillstånd att märka trä och träemballage med

sundhetsintyg som inte sker i samband med värmebehandling enligt Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:39) om märkning av trä och träemballage

med sundhetsintyg, ska betala en ansökningsavgift om 1 000 kronor. Vid beslut om att

bevilja sådant tillstånd ska därutöver en avgift om 3 000 kronor betalas. (SJVFS

2014:38).

8 § Företag som har tillstånd att märka träemballage med sundhetsintyg, som inte sker

i samband med värmebehandling, ska för varje produktionsplats betala

1. en årlig grundavgift om 1 100 kronor, och

2. en årlig kontrollavgift om 3 500 kronor.

Vid efterkontroll eller annan kontroll utöver ett årligt kontrollbesök tas avgift ut

enligt 1 kap. 3 eller 5 § samt för laboratorieanalys enligt 1 kap. 6 §. (SJVFS 2016:14).

Tillstånd att märka behandlat trä vid enklare bearbetning, sortering, handel eller

liknande hantering

8 a § Företag som ansöker om tillstånd att märka behandlat trä med sundhetsintyg vid

enklare bearbetning, sortering, handel eller liknande hantering enligt Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:39) om märkning av trä och träemballage

med sundhetsintyg, ska betala en ansökningsavgift om 1 000 kronor. Vid beslut om att

bevilja ett sådant tillstånd ska därutöver en avgift om 3 000 kronor betalas. (SJVFS

2014:38).

SJVFS 2016:14

8

8 b § Företag som har tillstånd att märka behandlat trä med sundhetsintyg vid enklare

bearbetning, sortering, handel eller liknande hantering ska för varje produktionsplats

betala

1. en årlig grundavgift om 1 100 kronor, och

2. en årlig kontrollavgift om 3 500 kronor.

Vid efterkontroll eller annan kontroll utöver ett årligt kontrollbesök tas avgift ut

enligt 1 kap. 3 eller 5 § samt för laboratorieanalys enligt 1 kap. 6 §. (SJVFS 2016:14).

Högsta grundavgift och kontrollavgift – trävaror

9 § Om ett företag omfattas av krav på avgift enligt flera av paragraferna 6, 8 och 8 b

i detta kapitel ska endast en årlig grundavgift och en årlig kontrollavgift betalas. I

sådana fall ska den högsta grundavgiften och den högsta årliga kontrollavgiften

betalas. (SJVFS 2014:38).

Utfärdande av växtpass

10 § I de fall Jordbruksverket utfärdar växtpass ska företaget betala avgift för

1. växtpass med 450 kronor per styck,

2. växtskyddskontroll med avgift enligt 1 kap. 3 eller 5 §, och

3. laboratorieanalys enligt 1 kap. 6 §. (SJVFS 2016:14).

Utebliven anmälan, ej gjord avanmälan eller ofullständig anmälan

11 § Enligt 5 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:79) om trädgårds-

växters sundhet m.m. krävs att yrkesmässig produktion eller försäljning av

trädgårdsväxter ska anmälas till Jordbruksverket varje år. Den som inte skickar in

begärda uppgifter trots påminnelse, ska betala 300 kronor för Jordbruksverkets

administrativa kostnader.

12 § Den som trots påminnelse inte anmäler sin potatisodling i någon av de avgifts-

klasser som anges i 4 § debiteras den högsta avgiften.

Den som vid kontroll visar sig ha anmält felaktig avgiftsklass kan, om

Jordbruksverket finner det skäligt, debiteras den högsta avgiften enligt 4 §.

13 § Den som inte anmäler att produktion eller odling av växter, som är avgifts-belagd

enligt dessa föreskrifter har upphört, ska betala 300 kronor för Jordbruks-verkets

administrativa kostnader.

4 KAP. AVGIFTER VID MARKNADSKONTROLL

1 § Den som förfogar över växter ska till Jordbruksverket betala en avgift för

efterkontroll enligt 1 kap. 4 § samt om tillämpligt avgift enligt 1 kap. 5 och 6 §§ i det

fall att

1. krav på märkning enligt 6–7 §§ Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare eller 1 kap.10 § Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:79) om trädgårdsväxters sundhet m.m., inte

är uppfyllda,

2. krav på dokumentation enligt 3 a §, andra stycket punkt 1 och tredje stycket punkt

3 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot

SJVFS 2016:14

9

spridning av växtskadegörare eller 10 och 16 §§ Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 2004:79) om trädgårdsväxters sundhet m.m., inte är uppfyllda och

3. märkning enligt 3 a § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om

skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare är sådan att odlingsplatsen inte

entydigt kan spåras och det finns misstanke om förekomst av skadegörare som

omfattas av de föreskrifterna.

Jordbruksverket kan i särskilda fall besluta att den som förfogar över växter ska till

Jordbruksverket betala avgift för växtskyddskontroll enligt 1 kap. 3 § samt om

tillämpligt avgift enligt 1 kap. 5 och 6 §§ om det finns misstanke om förekomst av

skadegörare som omfattas av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om

skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare eller Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2004:79) om trädgårdsväxters sundhet m.m.

-----------

Denna författning3 träder i kraft den 1 juli 2016.

LEIF DENNEBERG

Tony Nilsson

(Växtkontrollenheten)

3

SJVFS 2016:14.

SJVFS 2016:14

10

Bilagorna 1-3

Har upphävts genom (SJVFS 2015:20)

SJVFS 2016:14

11

Bilaga 4

Har upphävts genom (SJVFS 2014:3)

SJVFS 2016:14

12

Bilaga 5

Avgifter vid import av sändningar enligt 2 kap 4 a §

Storleken på avgiften beror på det antal kilo som totalt importeras i den aktuella

sändningen.

För sändningar under 100 kg betalas ingen avgift. En minimiavgift för övriga

sändningar är 450 kr/sändning.

För följande KN-nummer från Kina med träemballage är avgiften 3 öre/kg.

Avgiften kan maximalt uppgå till 10 000 kr per sändning.

2514 00 00

Skiffer, även grovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom

sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av

kvadratisk eller rektangulär form

2515

Marmor, travertin, så kallad belgisk granit och annan

monument- eller byggnadskalksten med en skrymdensitet av

minst 2,5 samt alabaster, även grovhuggna eller enkelt

sönderdelade, genom sågning eller på annat sätt, till block

eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form

2516

Granit, porfyr, basalt, sandsten och annan monument- eller

byggnadssten, även grovhuggna eller enkelt sönderdelade,

genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av

kvadratisk eller rektangulär form

6801 00 00

Gatsten, kantsten och trottoarsten av naturlig sten (utom

skiffer)

6802

Bearbetad monument- eller byggnadssten (utom skiffer)

samt varor av sådan sten (inbegripet skiffer), även på

underlag; konstfärgade korn, skärvor och pulver av naturlig

sten (inbegripet skiffer)

6803 00

Bearbetad skiffer och varor av skiffer eller agglomererad

skiffer

6908

Glaserade ”gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d.,

plattor för eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material;

glaserade mosaikbitar o.d., av keramiskt material, även på

underlag

7210

Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en

bredd av minst 600 mm, pläterade, på annat sätt

metallöverdragna eller försedda med annat överdrag

(SJVFS 2015:20).