SJVFS 2016:25

Statens jordbruksverks föreskrifter om slakteriers rapportering avseende slaktade djur

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2016:25

Statens jordbruksverks föreskrifter om slakteriers

rapportering avseende slaktade djur;

Utkom från trycket

den 2 september 2016

beslutade den 1 september 2016.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 14 och 20 §§ förordningen

(2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av

jordbruksprodukter, följande.

Allmänt

1 § Med slakteri avses i dessa föreskrifter ett slakteri som är godkänt av

Livsmedelsverket och underställt Livsmedelsverkets kontroll.

Rapportering

2 § Ett slakteri ska rapportera uppgifter enligt dessa föreskrifter. Uppgifterna ska

omfatta samtliga besiktigade slaktkroppar av får, get, häst, nötkreatur, svin och vilt.

3 § Ett slakteri ska varje måndag till Jordbruksverket rapportera uppgifter om

föregående kalenderveckas slaktade djur.

Rapporteringen ska omfatta de uppgifter som anges i bilaga 1-3 för respektive

djurslag.

De rapporterade uppgifterna ska verifieras med e-legitimation.

4 § Rapporteringen enligt 3 § ska göras i Jordbruksverkets internettjänst1.

Rapportering i internettjänsten kan göras antingen genom att

1. manuellt registrera uppgifterna, eller

2. använda en fil enligt en av Jordbruksverket fastställd postbeskrivning

(filspecifikation).

5 § Om redan redovisade uppgifter måste rättas ska slakteriet använda

Jordbruksverkets internettjänst. För rättningar som inte är markerade som fel i

internettjänsten ska slakteriet istället använda blanketten enligt bilaga 42. Rättningar

som slakteriet ska göra i Jordbruksverkets internettjänst ska ha kommit in till

Jordbruksverket senast en vecka efter att felet har uppstått.

1 www.jordbruksverket.se/rapporteraslakt.

2 Blanketten (S 119) finns att hämta i Jordbruksverkets webbutik (webbutiken.jordbruksverket.se).

SJVFS 2016:25

2

6 § Behörig firmatecknare eller dennes ombud ska anmäla sig som användare hos

Jordbruksverket för att få tillgång till internettjänsten för rapportering enligt 4 §.

Anmälan ska göras på blankett enligt bilaga 53.

Behörig firmatecknare ska på anmodan kunna styrka sin behörighet.

7 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2016, då Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2009:43) om slakteriers rapportering avseende slaktade djur ska

upphöra att gälla.

HARALD SVENSSON

Peter Rånge

(Registerenheten)

3 Blanketten (E 16.7) finns att hämta i Jordbruksverkets webbutik (webbutiken.jordbruksverket.se).

SJVFS 2016:25

3

Bilaga 1

Uppgifter som ska lämnas för nötkreatur

Uppgift

Kommentar

Slakteri

Slaktdatum

Slakt-id

Djurslag

Vikt

Klass

Fettgrupp

Färg

Endast för kalvar

Person-/organisationsnummer

Senaste produktionsplats

Djuridentitet

SJVFS 2016:25

4

Bilaga 2

Uppgifter som ska lämnas för svin

Uppgift

Kommentar

Slakteri

Slaktdatum

Slakt-id

Djurslag

Vikt

Klass

Person-/organisationsnummer

Senaste produktionsplats

Stödområde

Anges för de områden som framgår av

förordningen (1996:93) om nationellt stöd till

jordbruket i norra Sverige

SJVFS 2016:25

5

Bilaga 3

Uppgifter som ska lämnas för får, get, häst och vilt

Uppgift

Kommentar

Slakteri

Slaktdatum

Slakt-id

Djurslag

Vikt

Klass

Endast för får, get och häst

Person-/organisationsnummer

Endast för får, get och häst

Senaste produktionsplats

Endast för får, get och häst

SJVFS 2016:25

6

Bilaga 4

SJVFS 2016:25

7

Bilaga 5