SJVFS 2016:28

Statens jordbruksverks föreskrifter om vissa skyddsåtgärder med avseende på chronic wasting disease

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2016:28

Sak nr K 42

Statens jordbruksverks föreskrifter om vissa

skyddsåtgärder med avseende på chronic wasting

disease;

Utkom från trycket

den 3 november 2016

beslutade den 3 november 2016.

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 3 § förordningen (1994:1830) om

införsel av levande djur m.m. och 6 § förordningen (2006:815) om provtagning på

djur, m.m., följande.

Allmänna bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter kompletterar bestämmelser som har meddelats i tidigare av

Statens jordbruksverks beslutade föreskrifter och som är avsedda att hindra spridning

av smittsamma djursjukdomar. Om andra av Jordbruksverket meddelade föreskrifter

eller beslut innehåller bestämmelser eller villkor som avviker från vad som sägs i dessa

föreskrifter gäller bestämmelserna i den här författningen.

2 § Med levande hjortdjur avses i dessa föreskrifter levande djur av familjen

Cervidae. Med levande renar avses i dessa föreskrifter levande djur av släktet

Raingifer, som är ett släkte inom familjen Cervidae.

Förbud att förflytta levande hjortdjur

3 § Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1918 av den 28 oktober 2016 om

vissa skyddsåtgärder med avseende på chronic wasting disease2 innebär att det enligt

4 § 2 förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. är förbjudet att föra

in levande hjortdjur till Sverige från Norge.

4 § Det är förbjudet att förflytta levande hjortdjur ut från de områden i Sverige som

framgår av bilagan till dessa föreskrifter.

Tillåtna förflyttningar av levande hjortdjur

5 § Enligt 1 § andra stycket förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur

m.m. räknas sådan förflyttning av djur från Finland eller Norge som föranleds av

renskötseln och sker enligt internationella överenskommelser inte som införsel.

1 Jfr kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1918 av den 28 oktober om vissa skyddsåtgärder med avseende på chronic

wasting disease (EUT L 296, 1.11.2016, s.21, Celex 32016D1918).

2 EUT L 296, 1.11.2016, s. 21, Celex 32016D1918.

SJVFS 2016:28

2

Vid tillämpningen av dessa föreskrifter avser första stycket endast de områden i

Sverige som framgår av bilagan till dessa föreskrifter.

6 § Istället för det som anges i 3 § är det tillåtet att förflytta levande hjortdjur från

Norge till Sverige under förutsättning att djuren ska gå direkt till slakt i Sverige.

7 § Istället för det som anges i 3 § är det tillåtet att förflytta levande renar från Norge

till de områden i Sverige som framgår av bilagan till dessa föreskrifter under

förutsättning att

1. renarna förflyttas i syfte att delta i sport- eller kulturella evenemang, och

2. Jordbruksverket har meddelat tillstånd för förflyttningen.

8 § Istället för det som anges i 3 § är det tillåtet att förflytta tillbaka levande renar från

Norge till de områden i Sverige som framgår av bilagan till dessa föreskrifter under

förutsättning att

1. renarna har förflyttats ut till Norge i syfte att delta i sport- eller kulturella

evenemang, och

2. Jordbruksverket har meddelat tillstånd för förflyttningen tillbaka.

9 § Istället för det som anges i 3 § är det tillåtet att transitera levande hjortdjur från

Norge genom Sverige, även de hjortdjur som kommer via Finland, under förutsättning

att

1. slutdestinationen för djuren är i Norge, och

2. Jordbruksverket har fått en anmälan om transiteringen.

10 § Istället för det som anges i 4 § är det tillåtet att förflytta levande hjortdjur från de

områden i Sverige som framgår av bilagan till dessa föreskrifter under förutsättning

att djuren ska gå direkt till slakt i Sverige eller i Finland.

11 § Istället för det som anges i 4 § är det tillåtet att förflytta levande hjortdjur från de

områden i Sverige som framgår av bilagan till dessa föreskrifter till Norge under

förutsättning att den behöriga myndigheten i Norge har gett tillstånd för detta.

Denna författning träder i kraft den 3 november 2016 och gäller till och med den

31 december 2017.

LEIF DENNEBERG

Karin Åhl

(Enheten för häst, fjäderfä och vilt)

SJVFS 2016:28

Bilaga

3

Områden där renskötsel förekommer i Sverige.

1. Norrbottens län,

2. Västerbottens län,

3. Jämtlands län,

4. Västernorrlands län,

5. Älvdalens kommun i Dalarnas län, och

6. Nordanstig, Hudiksvall och Söderhamns kommun i Gävleborgs län.