SJVFS 2017:13

Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd för mjölk till skolelever

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2017:13

Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd för mjölk

till skolelever;

Utkom från trycket

den 7 juli 2017

beslutade den 6 juli 2017.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 20 § förordning (2011:926) om EU:s

förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter, följande.

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om stöd för mjölk till skolelever finns i:

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17

december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för

jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr

922/72, (EEG) 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/20071,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/791 av den 11 maj

2016 om ändring av förordningarna (EU) nr 1308/2013 och (EU) nr

1306/2013 vad gäller stödordningen för utdelning av frukt och grönsaker,

bananer och mjölk vid utbildningsanstalter2,

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1370/2013 av den 16

december 2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag inom ramen för

den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter3,

4. kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/39 av den 3 november

2016 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller unionsstöd till utdelning av frukt och

grönsaker, bananer och mjölk vid utbildningsanstalter4,

5. kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/40 av den 3 november

2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 1308/2013 vad gäller unionsstöd till utdelning av frukt och grönsaker,

bananer och mjölk vid utbildningsanstalter och om ändring av

kommissionens delegerade förordning (EU) nr 907/20145,

6. förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris och

marknadsreglering av jordbruksprodukter.

1 EUT L 347, 20.12.2013, s. 671 (Celex 32013R1308).

2 EUT L 135, 24.5.2016, s. 1 (Celex 32016R0791).

3 EUT L 346, 16.12.2013, s. 12 (Celex 32013R1370).

4 EUT L 005, 03.11.2016, s. 1 (Celex 32017R0039).

5 EUT L 005, 03.11.2016, s. 11 (Celex 32017R0040).

SJVFS 2017:13

2

Undantag

2 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i 7 §.

Vem kan söka stödet?

3 § Stöd för utdelning av de produkter som anges i 5 § kan sökas av förskolor,

grundskolor och gymnasieskolor eller deras huvudman. Med huvudman avses de som

anges i 2 kap.2-5 §§skollagen (2010:800).

4 § Sökanden enligt 3 § ska lämna in en ansökan om godkännande6 till

Jordbruksverket senast den 31 oktober det första läsåret de avser att söka stöd för.

Ansökan ska innehålla sökandens

1. namn, adress, organisationsnummer, kontaktperson och e-postadress,

2. åtagande om att uppfylla de krav som anges i artikel 6.1 a), c), e) och f)

förordning (EU) 2017/407.

Första stycket gäller inte för sökande som omfattas av 2 § p 1-2 (SJVFS 2008:61)8

och som redan är godkända enligt artikel 7-9 förordning (EG) nr 657/20089.

Produkter och kvantiteter som ger rätt till stöd

5 § Stöd lämnas för konsumtionsmjölk och laktosfri konsumtionsmjölk. Mjölken får

inte vara smaksatt.

6 § Stöd lämnas för 87 procent av mängden inköpt mjölk som redovisas i ansökan om

utbetalning.

Kvantiteten mjölk som stöd beviljas för per ansökan om utbetalning är högst 0,20

kilo mjölk per barn och skoldag.

Föranmälan

7 § Sökanden ska lämna in en föranmälan10 för innevarande läsår. Föranmälan ska

innehålla uppgifter om

1. sökandens namn, adress, organisationsnummer, kontaktperson och e-post-

adress,

2. enheter som kommer att ingå i ansökan om utbetalning uppdelat på förskola

och övriga skolformer, och

3. antal barn per enhet som är inskrivna i verksamheten vid läsårets början.

Enheterna ska identifieras med namn och Skolverkets skolenhetskod.

Föranmälan ska lämnas in till Jordbruksverket senast den 31 oktober under det läsår

som föranmälan avser.

6 Jordbruksverket tillhandahåller blanketten Ansökan om godkännande - skolmjölk. Blanketten finns i webbutiken på

jordbruksverket.se.

7 EUT L 005, 03.11.2016, s. 11 (Celex 32017R0040).

8 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:61) om stöd för mjölk och vissa mjölkprodukter till skolelever.

9 EUT L 183, 11.7.2008 s. 17, (Celex 32008R0657).

10 Jordbruksverket tillhandahåller blanketten Föranmälan - skolmjölk. Blanketten finns i webbutiken på jordbruksverket.se.

SJVFS 2017:13

3

Ansökan om utbetalning

8 § Sökanden ska en gång om året lämna in en ansökan om utbetalning11 för

föregående läsår till Jordbruksverket.

9 § Utöver de uppgifter som anges i artikel 4.2 b) och c) förordning (EU) 2017/3912

ska en ansökan om utbetalning av stöd innehålla uppgifter om den totala mängden

inköpt mjölk under perioden i kilo.

Uppgifterna om mängden inköpt mjölk i ansökan ska styrkas med ett eller flera av

de underlag som anges i bilagan till dessa föreskrifter.

Det totala antalet barn som anges i ansökan om utbetalning får inte överstiga det

totala antalet barn som angavs i föranmälan.

10 § Antal skoldagar per år ska vara 241 dagar för förskolor och 181 dagar för övriga

skolformer.

Underskrift

11 § Ansökan om godkännande, föranmälan och ansökan om utbetalning ska vara

undertecknad av sökanden eller behörig företrädare för sökanden.

Villkor för stödet

12 § Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor som får stöd enligt dessa föreskrifter

ska sätta upp en affisch som Jordbruksverket tillhandahåller eller som uppfyller kraven

som anges i bilagan till förordning (EU) 2017/4013. Affischen ska sättas upp i de

lokaler där skolmåltider serveras.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2017, då Statens Jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2008:61) om stöd för mjölk och vissa mjölkprodukter till

skolelever ska upphöra att gälla. Äldre bestämmelser ska tillämpas på ansökningar om

stöd som avser läsåret 2016/2017 eller tidigare.

LEIF DENNEBERG

Anna Irani

(Stödregelenheten)

11 Jordbruksverket tillhandahåller blanketten Ansökan – Utbetalning av skolmjölk. Blanketten finns i webbutiken på

jordbruksverket.se.

12 EUT L 005, 03.11.2016, s. 1 (Celex 32017R0039).

13 EUT L 005, 03.11.2016, s. 11 (Celex 32017R0040).

SJVFS 2017:13

4

Bilaga

UNDERLAG TILL ANSÖKAN OM STÖD

Underlag som den sökande ska lämna in vid en ansökan om stöd enligt 9 § för att

styrka den inköpta mängden mjölk som anges i ansökan kan vara ett eller flera av

följande alternativ:

1. Leveransstatistik per enhet som innehåller uppgifter om

a) leverantören som har levererat produkterna,

b) sökandes kundnummer hos leverantören,

c) produktnamn,

d) förpackningsstorlek per produkt,

e) antal inköpta förpackningar,

f) totalt inköpt kvantitet för perioden som ansökan avser,

g) pris per kilo eller liter,

h) leverantörens eller producentens artikelnummer per produkt om upp-

giften finns i leverantörens databas, och

i) fakturanummer för respektive leverans.

För leveranser under tiden den 1 augusti 2017 - den 31 december 2017 får punkt i)

ovan ersättas av utdrag ur kundreskontra eller leverantörsreskontra som visar

leverantörens fakturanummer per kundnummer.

2. Kopia på kvitton och en sammanställning av utgifterna och uppgifter enligt punkt 1

d), f) och g) på Jordbruksverkets mall ”Utgiftssammanställning - skolmjölk”14.

3. Kopia på fakturor och en sammanställning av utgifterna och uppgifter enligt punkt

1 d), f) och g) på Jordbruksverkets mall ”Utgiftssammanställning - skolmjölk15.

14 Mallen finns i webbutiken på jordbruksverket.se.

15 Mallen finns i webbutiken på jordbruksverket.se.