SJVFS 2017:37

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:13) om märkning och registrering av svin

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2017:37

Saknr K 28

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2007:13) om märkning och

registrering av svin;

Utkom från trycket

den 28 december 2017

Omtryck

beslutade den 20 december 2017.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 9 och 17 §§ förordningen

(2006:815)

om

provtagning

djur,

m.m.

och

efter

samråd

med

Ekonomistyrningsverket, att rubriken till verkets föreskrifter (SJVFS 2007:13) om

märkning och registrering av svin samt 3, 10, 19 och 24 §§ i föreskrifterna ska ha

följande lydelse svin1.

Dessutom beslutar Jordbruksverket att allmänna råd ska införas efter 3 § och att det

före de allmänna råden ska införas en rubrik av följande lydelse.

Författningen och de allmänna råden kommer därför att ha följande lydelse från och

med den dag då denna författning träder i kraft.

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:13) om

märkning och registrering av svin;

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om märkning och registrering av svin finns i

lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m., och

förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m. (SJVFS 2014:32).

Definitioner

2 § Vid tillämpningen av dessa föreskrifter avses med

Djur

sådana svin som avses i rådets direktiv

64/432/EEG av den 26 juni 1964 om

djurhälsoproblem som påverkar handeln med

nötkreatur och svin inom gemenskapen.2

Djurhållare

varje fysisk eller juridisk person som, även

tillfälligt, är ansvarig för djur.

Egen produktionsplats

produktionsplats varpå man är registrerad som

djurhållare enligt 3 § i denna föreskrift.

1 Författningen senast omtryckt SJVFS 2015:45.

2 EGT L 121, 29.7.1964, s. 1977 (Celex 31964L0432).

SJVFS 2017:37

2

Ersättningsbricka

efterbeställd originalbricka.

Importbricka

en

röd

öronbricka

förpräglad

med

ursprungslandets

produktionsplatsnummer

samt individnummer.

Klövbärande djur

djur tillhörande ordningen Artiodactyle, såsom

exempelvis nötkreatur, svin, får och getter.

Leverantörsnummer

särskiljande nummer vid slakteriföretag,

avsedda att åtskilja djurleverantörer.

Mellangårdsavtal

avtal om köp och försäljning av smågrisar

mellan

en

smågrisuppfödare

och

en

slaktsvinsproducent

skilda

produktionsplatser.

Minigris

svin av arten Sus scrofa som hålls, föds upp,

förmedlas eller säljs för sällskap och hobby

och som uppnår en vuxenvikt på mindre än 80

kg.

Moderdjur

ett hondjur som har gett avkomma eller är

dräktigt.

Originalbricka

en öronbricka som är förpräglad med

produktionsplatsnummer och i förekommande

fall individnummer.

Produktionsplats

varje form av verksamhet, byggnad eller, i

fråga om frilandsjordbruk, plats där djur hålls,

förvaras eller hanteras.

Stallavdelning

detsamma som avses i Statens Jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2010:15) om djurhållning

inom lantbruket. (SJVFS 2014:32).

Registrering av produktionsplats

3 § Djurhållare på en produktionsplats ska till Jordbruksverket på blankett JSB3.1

anmäla följande uppgifter om:

Djurhållarens

namn,

adress,

telefonnummer,

person-

eller

organisationsnummer,

produktionsplatsens adress, fastighetsbeteckning, kommun,

vilket djurslag som omfattas av verksamheten på produktionsplatsen,

produktionsplatsens geografiska koordinater,

produktionsinriktning,

produktionsplatsens kapacitet, och

typ av verksamhet.

SJVFS 2017:37

3

De uppgifter som avses i första stycket 4-6 gäller inte en produktionsplats där det

enbart hålls minigrisar.

Om uppgift om 4 redan lämnats till Jordbruksverket gällande annat djurslag,

behöver uppgiften inte lämnas på nytt.

De uppgifter som avses i första stycket 1-7 kan också lämnas via Jordbruksverkets

internettjänst. (SJVFS 2017:37).

Allmänt råd till 3 §

Om anmälan sker på blankett JSB3.1 bör djurhållaren markera

produktionsplatsens geografiska läge på en karta. Kartan bör vara en

blockkarta, en fastighetskarta eller en utskrift från Internet. Om djurhållaren

skickar in en kopia av fastighetskartan eller en utskrift från Internet bör en

fastighetsbeteckning och person- eller organisationsnummer anges på

kartan.(SJVFS 2017:37)

.

4 § har upphävts genom (SJVFS 2012:35).

5 § Förändringar på en produktionsplats som medför att sådana uppgifter som anmälts

enligt 3 § inte längre är fullständiga eller riktiga ska senast en månad efter förändringen

anmälas till Jordbruksverket av djurhållaren. Anmälningsskyldigheten avser även

upphörande av djurhållning.

Vid en anmälan enligt första stycket ska det produktionsplatsnummer som tilldelats

platsen enligt 6 § alltid uppges. (SJVFS 2012:35).

Produktionsplatsnummer

6 § Produktionsplats som anmälts enligt 3 § tilldelas ett produktionsplatsnummer av

Jordbruksverket. Numret gäller för all verksamhet med nötkreatur, svin, får eller getter

på produktionsplatsen.

Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket i ett enskilt fall medge att en

produktionsplats utformas på annat vis än vad som sägs i 2 §. Ett sådant medgivande

kan av Jordbruksverket förenas med vissa villkor. (SJVFS 2012:35).

Märkning av djur

7 § Märkning av djur enligt dessa föreskrifter ska ske genom applicering av minst en

öronbricka eller tatuering på djuret. Märkningen får endast utföras i enlighet med de

märkningssystem och med användande av de öronbrickor eller de tatueringsenheter

som godkänts av Jordbruksverket. Öronbrickor och tatueringsenheter ska innehålla de

uppgifter som framgår av 11 §.

Brickornas handelar ska alltid vara gula. Brickornas hondelar får aldrig vara röda.

Märkningen ska, om inte annat anges, utföras av djurhållaren eller av denne anlitad

person. En tatuering ska vara läsbar under djurets hela livstid och öronbrickor ska sitta

säkert.

Djur som tas emot på en produktionsplats ska vara märkta i enlighet med dessa

föreskrifter.

Även den som transporterar djur har en skyldighet att försäkra sig om att djuren är

korrekt märkta innan de transporteras från produktionsplatsen. (SJVFS 2011:20).

8 § Om ett djur ska märkas med öronbrickor ska det första gången ske med

originalbrickor. (SJVFS 2012:35).

SJVFS 2017:37

4

9 § Då ett djur tappat en öronbricka eller brickan blivit oläslig ska en ersättningsbricka

snarast möjligt appliceras på djuret. Ersättningsbrickan ska alltid vara präglad med

samma identitetsuppgifter som fanns på originalbrickan. Detta gäller även i de fall

djuret vid beställningen av ersättningsbrickan hålls på annan produktionsplats än i sin

födelsebesättning. Ersättningsbrickor får endast användas av djurhållare på sådana

produktionsplatser som i enlighet med 3 eller 5 §§ har anmält att de har djur av det

aktuella djurslaget.

10 § Beställning av originalbrickor, ersättningsbrickor och tatueringsenheter ska

göras genom att:

Lämna in uppgifter3 om

a) produktionsplatsnummer, person-/organisationsnummer, leveransadress,

fabrikat, typ av bricka, antal djur, eventuellt startnummer och

namnteckning vid beställning av originalbrickor, samt

b) produktionsplatsnummer, person-/organisationsnummer, leveransadress,

fabrikat, typ av bricka, antal öron, eventuellt djurindividens identitet och

namnteckning vid beställning av ersättningsbrickor från Jordbruksverket,

eller

registrera beställningen via Jordbruksverkets internettjänst, eller

registrera beställningen via en sådan organisation4 med vilken Jordbruksverket

träffat avtal om detta. (SJVFS 2017:37).

11 § Följande identitetsuppgifter ska användas vid märkning av djur:

Landsbeteckningen SE, och

födelsebesättningens produktionsplatsnummer.

Öronbrickorna får kompletteras med djurets individnummer.

11 a § Istället för vad som anges i 11 § är det tillräckligt att ett djur som förs direkt till

ett slakteri från produktionsplatsen det föddes på är tatuerat med leverantörsnummer.

Som förutsättning gäller dock att djurhållaren har anmält till Jordbruksverket vilka

leverantörsnummer som används på produktionsplatsen. Om tidigare lämnade

uppgifter inte längre är korrekta eller fullständiga ska djurhållaren anmäla detta senast

innan djur märkta i enlighet med denna paragraf förs till ett slakteri. Anmälningar

enligt denna paragraf ska göras på Jordbruksverkets blankett SJV E13.34. (SJVFS

2014:32).

12 § Djur ska märkas snarast möjligt och senast när de lämnar sin födelsebesättning.

Djur som dör i sin födelsebesättning behöver dock inte vara märkta om de lämnas till

en destruktionsanläggning.

Märkning av djur som omfattas av mellangårdsavtal m.m.

12 a § Istället för vad som anges i 11 § är det tillräckligt att djur som omfattas av ett

mellangårdssavtal är märkta med slaktsvinsproducentens leverantörsnummer. Som

förutsättning för detta märkningssätt gäller dock att

3 Beställningen görs enklast på blankett JSB3.4. Den finns på Jordbruksverket.se och innehåller alla nödvändiga uppgifter som

är strukturerade på ett överskådligt sätt.

4 Information om vilka organisationerna det handlar om finns på länken:

http://www.jordbruksverket.se/beställamärkningsutrustning

SJVFS 2017:37

5

djur enbart flyttas mellan de produktionsplatser som anmälts i enlighet med 12

b §,

eventuella ändringar avseende sådana uppgifter som nämns i 12 b § är anmälda

till Jordbruksverket,

djur som kommer från olika produktionsplatser hålls åtskilda på en

produktionsplats samt under transport mellan produktionsplatser. Detta gäller

dock inte transport till och vistelse på slakteri,

djur inte flyttas mellan olika stallavdelningar när mer än en stallavdelning

används samtidigt, samt

bestämmelserna i 1 kap 30 § Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna

råd (SJVFS 2010:15) om djurhållning inom lantbruket, är uppfyllda.

Märkning av djur enligt första stycket ska göras av slaktsvinsproducenten.

Märkning ska, istället för vad som anges i 12 §, göras senast när djuren förs till ett

slakteri. (SJVFS 2014:32).

12 b § När uppgift om mellangårdsavtal anmäls till Jordbruksverket ska följande

uppgifter lämnas av slaktsvinsproducenten på blankett SJV E13.34:

smågrisuppfödarens och slaktsvinsproducentens produktionsplatsnummer,

och,

slaktsvinsproducentens leverantörsnummer.

Högst tre mellangårdsavtal får registreras per produktionsplats med slaktsvin.

Uppgift om uppsägning av mellangårdsavtal ska vara Jordbruksverket tillhanda

senast sju dagar efter den dag då avtalet sagts upp. (SJVFS 2014:32).

12 c § Istället för vad som anges i 12 § är det tillräckligt att djur som enbart flyttas

mellan en djurhållares egna produktionsplatser, för att sedan föras till ett slakteri, är

märkta med det leverantörsnummer som används på den sista produktionsplats som

djuren hålls på innan de förs till slakt, under förutsättning att kraven i 12 a § första

stycket 3-5 är uppfyllda samt att djurhållaren på blankett SJV E13.34 har anmält till

Jordbruksverket vilka leverantörsnummer som används på den produktionsplats som

är den sista djuren hålls på innan slakt. Om tidigare lämnade uppgifter inte längre är

korrekta eller fullständiga ska djurhållaren anmäla detta senast innan djur märkta i

enlighet med denna paragraf förs till ett slakteri.

Märkningen med leverantörsnummer ska göras senast när djuren förs till ett

slakteri. (SJVFS 2014:32).

Märkning av djur födda utanför Sverige

13 § Djur som är födda i en annan medlemsstat ska behålla sin ursprungliga märkning.

Djur som importerats från tredjeland ska märkas med importbrickor senast inom 30

dagar från det att djuren godkänts vid den kontroll som föreskrivs i direktiv

91/496/EEG och under alla omständigheter innan djuren flyttas vidare från den

produktionsplats där kontrollen utfördes. Djuren behöver dock inte märkas om de ska

föras direkt till ett slakteri inom 30 dagar från det att djuren godkänts vid ovan nämnda

kontroll. (SJVFS 2009:80).

SJVFS 2017:37

6

Journalföring av djurinnehav

14 § En djurhållare ska registrera de uppgifter som framgår av 17 §. Journalen ska

föras kronologiskt. I journalen ska datum anges för de förändringar som inträffar på

produktionsplatsen.

Rättningar ska hanteras med annulleringsposter och nya registreringsposter.

Uppgifterna ska registreras i journalen inom 48 timmar från det att förändringen

inträffat. För respektive djurslag på produktionsplatsen ska en och samma journal

användas.

En journal ska avse en produktionsplats. Varje produktionsplats identifieras av sitt

produktionsplatsnummer. (SJVFS 2012:35).

15 § har upphävts genom (SJVFS 2007:72).

16 § har upphävts genom (SJVFS 2007:72).

17 § Journalföring enligt 14 § avseende djur ska omfatta följande uppgifter:

Till produktionsplatsen inkommande djur. Därvid ska uppgifter registreras om

antalet djur samt den produktionsplats varifrån djuren närmast kommer med

angivande av produktionsplatsnummer eller namn och fullständig adress samt

datum för djurens ankomst till produktionsplatsen.

Djur som lämnar produktionsplatsen. Därvid ska uppgifter registreras om

antalet djur samt den produktionsplats som tar emot djuren med angivande av

produktionsplatsnummer eller namn och fullständig adress samt det datum då

djuren lämnade produktionsplatsen.

För samtliga förändringar enligt första stycket 1-2 ska det aktuella djurets

fullständiga identitet enligt 11 § noteras.

Då journalföringen påbörjas ska antalet djur som redan finns på produktionsplatsen

registreras i journalen. (SJVFS 2009:80).

18 § Djurhållaren ska bevara uppgifterna i journalen i tre år. (SJVFS 2007:72).

Rapportering av förflyttning av djur

19 § Ett eller flera djur som mottas på en produktionsplats ska rapporteras av

djurhållaren på denna produktionsplats eller dennes ombud. Detta gäller även vid

förflyttning av djur mellan en djurhållares olika produktionsplatser. De djurhållare,

som inte bedriver slakteriverksamhet, behöver dock inte rapportera förflyttning av djur

mellan egna produktionsplatser om dessa ligger inom samma eller angränsande

kommuner. Rapporteringsskyldigheten gäller inte heller om djurhållaren på en

produktionsplats mottar sådana djur som avses i 3 § andra stycket och det på

produktionsplatsen inte hålls eller hanteras andra klövbärande djur. Om det har skett

en utförsel av djur från Sverige ska denna rapporteras av djurhållaren på den

avsändande produktionsplatsen.

Rapporteringen ska göras till Jordbruksverket och utföras senast sju dagar efter

mottagandet på eller avsändandet från produktionsplatsen. Rapportering som skickas

med post, ska ha kommit in till Jordbruksverket senast tre dagar efter det att

rapporteringen utfördes.

Om ett slakteri mottar ett eller flera djur för slakt ska denna förflyttning rapporteras

genom den ordinarie rapporteringen av slakt enligt Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 2016:25) om slakteriers rapportering avseende slaktade djur.

SJVFS 2017:37

7

Ombud ska på begäran av Jordbruksverket kunna uppvisa fullmakt från

djurhållaren. (SJVFS 2017:37).

20 § Rapportering enligt 19 § första och andra stycket ska ske antingen genom att

använda

Jordbruksverkets blankett JSB3.7,

en fil enligt en av Jordbruksverket fastställd postbeskrivning (filspecifikation),

eller

Jordbruksverkets internettjänst.

Jordbruksverket kan besluta att en rapportering enligt 19 § första stycket får ske på

annat sätt än vad som framgår av första stycket. (SJVFS 2012:35).

21 § Vid rapporteringen ska följande anges:

Den avsändande produktionsplatsens produktionsplatsnummer,

den mottagande produktionsplatsens produktionsplatsnummer,

antalet förflyttade djur och

datum för ett djurs avfärd och ankomst.

Om det har skett en införsel av djur till Sverige ska, utöver vad som anges i första

stycket 2 – 4, adressen till den anläggning varifrån ett djur har förflyttats och numret

på det hälsointyg som åtföljer djuret eller gruppen av djur anges.

Om det har skett en utförsel av djur från Sverige ska, utöver vad som avses i första

stycket 1, 3 och 4, det mottagande landet samt numret på det hälsointyg som åtföljer

djuret eller gruppen av djur anges.

Avgifter

22 § har upphävts genom (SJVFS 2007:84).

23 § har upphävts genom (SJVFS 2007:84).

24 § För att täcka de kostnader som är förenade med systemet för märkning av djur

ska en djurhållare som beställer originalbrickor och tatueringsenheter enligt:

10 § 1 betala en avgift till Jordbruksverket om 150 kr per beställning,

10 § 2 betala en avgift till Jordbruksverket om 35 kr per beställning. (SJVFS

2017:37).

Destruktion av använda öronbrickor

25 § Djurhållare på en produktionsplats där slakt eller destruktion bedrivs ska

destruera använda öronbrickor från slaktade djur.

Verifiering av uppgifter med e-legitimation

25 a § Uppgifter som lämnas via Jordbruksverkets internettjänst ska verifieras med e-

legitimation. (SJVFS 2009:55)

SJVFS 2017:37

8

Övriga bestämmelser

26 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

Denna författning5 träder i kraft den 1 februari 2018. Det allmänna rådet ska

börja gälla samma dag.

Bestämmelserna 10 § punkt 1-2 och 24 § ska upphöra att gälla från och med 1

januari 2019.

LEIF DENNEBERG

Milan Mirosavljević

(Regel- och förvaltningsenheten)

5 SJVFS 2017:37.

SJVFS 2017:37

9

Bilaga 1

SE-NUMMER

SE-

nummer

Land

SE 000001 Island

SE 000002 Norge

SE 000003 Finland

SE 000004 Danmark

SE 000006 Nederländerna

SE 000007 Belgien

SE 000008 Luxemburg

SE 000009 Tyskland

SE 000011 Frankrike

SE 000013 Spanien

SE 000014 Portugal

SE 000015 Italien

SE 000016 Schweiz

SE 000017 Österrike

SE 000018 Grekland

SE 000019 Irland

SE 000020 Storbritannien

SE 000021 Polen

SE 000022 Estland

SE 000023 Lettland

SE 000024 Litauen

SE 000025 Ungern

SE 000026 Tjeckien

SE 000027 Slovakien

SE 000028 Slovenien

SE 000029 Cypern

SE 000031 Malta

SE 000032 Serbien

SE 000033 Rumänien

SE 000034 Bulgarien

SE 000035 Montenegro

SE 000040 USA

SE 000041 Kanada

SE 000050 Jordanien

SE 000051 Kroatien

SE 000052 Ryssland

SE 000053 Vitryssland

SE 000054 Turkiet

SE 000055 Bosnien och Hercegovina

SE 000056 Pakistan

SJVFS 2017:37

10

SE 000060 Australien

SE 000061 Nya Zeeland

SE 000080 Sydkorea

SE 000081 Malaysia

SE 000082 Japan

(SJVFS 2012:35).