SJVFS 2017:43

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:28) om vissa skyddsåtgärder med avseende på chronic wasting disease

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2017:43

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2016:28) om vissa skyddsåtgärder

med avseende på chronic wasting disease;

Utkom från trycket

den 28 december 2017

Omtryck

beslutade den 21 december 2017.

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 3 § förordningen (1994:1830) om

införsel av levande djur m.m. och 6 § förordningen (2006:815) om provtagning på

djur, m.m. i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 2016:28) om vissa skyddsåtgärder

med avseende på chronic wasting disease,

dels att föreskrifterna som gäller till och med den 31 december 2017, ska fortsätta

gälla till och med den 31 december 2020,

dels att 3 § och bilagan till föreskrifterna ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 12 §, samt närmast före 12 § ska införas en

ny rubrik med följande lydelse,

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna

författning träder i kraft.

Allmänna bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter kompletterar bestämmelser som har meddelats i tidigare av

Statens jordbruksverks beslutade föreskrifter och som är avsedda att hindra spridning

av smittsamma djursjukdomar. Om andra av Jordbruksverket meddelade föreskrifter

eller beslut innehåller bestämmelser eller villkor som avviker från vad som sägs i dessa

föreskrifter gäller bestämmelserna i den här författningen.

2 § Med levande hjortdjur avses i dessa föreskrifter levande djur av familjen

Cervidae. Med levande renar avses i dessa föreskrifter levande djur av släktet

Rangifer, som är ett släkte inom familjen Cervidae.

Förbud att förflytta levande hjortdjur

3 § Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1918 av den 28 oktober 2016 om

vissa skyddsåtgärder med avseende på chronic wasting disease2, ändrat genom

kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2181 av den 21 november 2017 om

ändring av genomförandebeslut (EU) 2016/1918 om vissa skyddsåtgärder med

1 Jfr kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1918 av den 28 oktober 2016 om vissa skyddsåtgärder med avseende på

chronic wasting disease (EUT L 296, 1.11.2016, s. 21, Celex 32016D1918), ändrat genom kommissionens genomförandebeslut

(EU) 2017/2181 av den 21 november 2017 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2016/1918 om vissa skyddsåtgärder med

avseende på chronic wasting disease (EUT L 307, 23.11.2017, s. 58, Celex 32017D2181).

2 EUT L 296, 1.11.2016, s. 21 (Celex 32016D1918).

SJVFS 2017:43

2

avseende på chronic wasting disease3 innebär att det enligt 4 § 2 förordningen

(1994:1830) om införsel av levande djur m.m. är förbjudet att föra in levande hjortdjur

till Sverige från Norge. (SJVFS 2017:43).

4 § Det är förbjudet att förflytta levande hjortdjur ut från de områden i Sverige som

framgår av bilagan till dessa föreskrifter.

Tillåtna förflyttningar av levande hjortdjur

5 § Enligt 1 § andra stycket förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur

m.m. räknas sådan förflyttning av djur från Finland eller Norge som föranleds av

renskötseln och sker enligt internationella överenskommelser inte som införsel.

Vid tillämpningen av dessa föreskrifter avser första stycket endast de områden i

Sverige som framgår av bilagan till dessa föreskrifter.

6 § Istället för det som anges i 3 § är det tillåtet att förflytta levande hjortdjur från

Norge till Sverige under förutsättning att djuren ska gå direkt till slakt i Sverige.

7 § Istället för det som anges i 3 § är det tillåtet att förflytta levande renar från Norge

till de områden i Sverige som framgår av bilagan till dessa föreskrifter under

förutsättning att

1. renarna förflyttas i syfte att delta i sport- eller kulturella evenemang, och

2. Jordbruksverket har meddelat tillstånd för förflyttningen.

8 § Istället för det som anges i 3 § är det tillåtet att förflytta tillbaka levande renar från

Norge till de områden i Sverige som framgår av bilagan till dessa föreskrifter under

förutsättning att

1. renarna har förflyttats ut till Norge i syfte att delta i sport- eller kulturella

evenemang, och

2. Jordbruksverket har meddelat tillstånd för förflyttningen tillbaka.

9 § Istället för det som anges i 3 § är det tillåtet att transitera levande hjortdjur från

Norge genom Sverige, även de hjortdjur som kommer via Finland, under förutsättning

att

1. slutdestinationen för djuren är i Norge, och

2. Jordbruksverket har fått en anmälan om transiteringen.

10 § Istället för det som anges i 4 § är det tillåtet att förflytta levande hjortdjur från de

områden i Sverige som framgår av bilagan till dessa föreskrifter under förutsättning

att djuren ska gå direkt till slakt i Sverige eller i Finland.

11 § Istället för det som anges i 4 § är det tillåtet att förflytta levande hjortdjur från de

områden i Sverige som framgår av bilagan till dessa föreskrifter till Norge under

förutsättning att den behöriga myndigheten i Norge har gett tillstånd för detta.

3 EUT L 307, 23.11.2017, s. 58 (Celex 32017D2181).

SJVFS 2017:43

3

Förbud mot lockmedel av urin från hjortdjur

12 § Det är förbjudet att

1. från tredje land importera lockmedel för jakt som innehåller urin från hjortdjur,

2. till Sverige förflytta lockmedel för jakt som innehåller urin som härrör från

hjortdjur med ursprung i Norge,

3. tillverka, släppa ut på marknaden och använda lockmedel för jakt som

innehåller urin från hjortdjur med ursprung i de områden i Sverige och Finland

som framgår av bilagan till dessa föreskrifter. (SJVFS 2017:43).

Denna författning träder i kraft den 3 november 2016 och gäller till och med den

31 december 2017.4

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2018 och gäller till och med den

31 december 2020.5

LEIF DENNEBERG

Christina Lindgren

(Enheten för häst, fjäderfä och vilt)

4 SJVFS 2016:28.

5 SJVFS 2017:43.

SJVFS 2017:43

4

Bilaga

Områden där renskötsel förekommer i Sverige.

1. Norrbottens län,

2. Västerbottens län,

3. Jämtlands län,

4. Västernorrlands län,

5. Älvdalens kommun i Dalarnas län, och

6. Nordanstig, Hudiksvall och Söderhamns kommun i Gävleborgs län.

Område i Finland som avses i 12 §.

- Området mellan den norsk-finska gränsen och det norsk-finska renstängslet.

(SJVFS 2017:43).