SJVFS 2018:10

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2017:13) om stöd för mjölk till skolelever

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2018:10

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2017:13) om stöd för mjölk till

skolelever;

Utkom från trycket

den 26 juni 2018

Omtryck

beslutade den 21 juni 2018.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 20 § förordningen (2011:926) om

EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter, i fråga om

verkets föreskrifter (SJVFS 2017:13) om stöd för mjölk till skolelever

dels att 2-4, 7-9, 11 §§, och rubriken närmast före 11 § samt bilagan till

föreskrifterna ska ha följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna ska införas en ny paragraf, 11 a §, av följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna

författning träder i kraft.

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om stöd för mjölk till skolelever finns i:

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17

december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för

jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr

922/72, (EEG) 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/20071,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/791 av den 11 maj

2016 om ändring av förordningarna (EU) nr 1308/2013 och (EU) nr

1306/2013 vad gäller stödordningen för utdelning av frukt och grönsaker,

bananer och mjölk vid utbildningsanstalter2,

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1370/2013 av den 16

december 2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag inom ramen för

den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter3,

4. kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/39 av den 3 november

2016 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller unionsstöd till utdelning av frukt och

grönsaker, bananer och mjölk vid utbildningsanstalter4,

5. kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/40 av den 3 november

2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 1308/2013 vad gäller unionsstöd till utdelning av frukt och grönsaker,

1 EUT L 347, 20.12.2013, s. 671 (Celex 32013R1308).

2 EUT L 135, 24.5.2016, s. 1 (Celex 32016R0791).

3 EUT L 346, 16.12.2013, s. 12 (Celex 32013R1370).

4 EUT L 005, 10.1.2017, s. 1 (Celex 32017R0039).

SJVFS 2018:10

2

bananer och mjölk vid utbildningsanstalter och om ändring av

kommissionens delegerade förordning (EU) nr 907/20145,

6. förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris och

marknadsreglering av jordbruksprodukter.

Undantag

2 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i 9 §. (SJVFS 2018:10).

Vem kan söka stödet?

3 § Stöd för utdelning av de produkter som anges i 5 § kan sökas av huvudman för

sådana förskolor, grundskolor och gymnasieskolor som är registrerade hos Skolverket

eller Statistiska centralbyrån. Med huvudman avses de som anges i 2 kap. 2-5 §§

skollagen (2010:800). (SJVFS 2018:10).

4 § Sökanden enligt 3 § ska lämna in en ansökan om godkännande6 till Jordbruksverket

senast den 31 oktober det första läsåret de avser att söka stöd för. Ansökan ska

innehålla sökandens

1. namn, adress, organisationsnummer, kontaktperson och e-postadress,

2. åtagande om att uppfylla de krav som anges i artikel 6.1 a), c), e) och f)

förordning (EU) nr 2017/407.

Första stycket gäller inte för sökande som omfattas av 2 § p 1-2 (SJVFS 2008:61)8

och som redan är godkända enligt artikel 7-9 förordning (EG) nr 657/20089.

Ansökan om godkännande ska vara undertecknad av behörig firmatecknare för

sökanden. (SJVFS 2018:10).

Produkter och kvantiteter som ger rätt till stöd

5 § Stöd lämnas för konsumtionsmjölk och laktosfri konsumtionsmjölk. Mjölken får

inte vara smaksatt.

6 § Stöd lämnas för 87 procent av mängden inköpt mjölk som redovisas i ansökan om

utbetalning.

Kvantiteten mjölk som stöd beviljas för per ansökan om utbetalning är högst 0,20

kilo mjölk per barn och skoldag.

Föranmälan

7 § Sökanden ska lämna in en föranmälan för innevarande läsår. Föranmälan ska

innehålla uppgifter om

1. sökandens namn, adress, organisationsnummer, kontaktperson och e-post-

adress och

2. de enheter som kommer att ingå i ansökan om utbetalning, uppdelat på

förskola och övriga skolformer.

5 EUT L 005, 03.11.2016, s. 11 (Celex 32017R0040).

6 Jordbruksverket tillhandahåller blanketten Ansökan – godkännande av stödsökare samt registrering till e-tjänsten för

skolmjölksstöd. Blanketten finns i webbutiken på jordbruksverket.se.

7 EUT L 005, 03.11.2016, s. 11 (Celex 32017R0040).

8 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:61) om stöd för mjölk och vissa mjölkprodukter till skolelever.

9 EUT L 183, 11.7.2008, s. 17 (Celex 32008R0657).

SJVFS 2018:10

3

Förskolor ska identifieras med namn och verksamhetskod. Övriga skolformer ska

identifieras med namn och skolenhetskod.

Föranmälan ska lämnas in till Jordbruksverket under perioden 1 augusti till 1

november under det läsår som föranmälan avser.

Nystartade förskolor eller övriga skolformer som påbörjar sin verksamhet senast 31

oktober och ännu inte blivit tilldelade verksamhetskod eller skolenhetskod ska

komplettera med detta så snart de blivit tilldelade sådan. (SJVFS 2018:10).

Ansökan om utbetalning

8 § Sökanden ska under perioden 1 augusti till 1 november lämna in en ansökan om

utbetalning för föregående läsår till Jordbruksverket. För ansökningar som kommer in

efter den 1 november minskas stödet i enlighet med bestämmelserna i artikel 4.5 i

förordning (EU) nr 2017/3910(SJVFS 2018:10).

9 § Uppgifterna om mängden inköpt mjölk i ansökan ska anges i kilo och styrkas med

ett eller flera av de underlag som anges i bilagan till dessa föreskrifter.

Sökanden ska ange totalt antal barn enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 2017/3911

genom att i sin ansökan om utbetalning bekräfta uppgifter som Jordbruksverket hämtat

från Statistiska centralbyrån och Skolverket. Uppgifterna avser antal registrerade barn

för den tidsperiod som ansökan omfattar. Om antalet barn som konsumerat mjölk i

förskola eller övriga skolformer avviker från antal registrerade barn ska sökande

reducera uppgift om antal barn i ansökan om utbetalning. (SJVFS 2018:10).

10 § Antal skoldagar per år ska vara 241 dagar för förskolor och 181 dagar för övriga

skolformer.

Elektronisk föranmälan och ansökan om utbetalning

11 § Föranmälan och ansökan om utbetalning ska lämnas elektroniskt på

Jordbruksverkets webbplats,

www.jordbruksverket.se

(e-tjänsten skolmjölk). E-

legitimation ska då användas. (SJVFS 2018:10).

11 a § Sökanden kan få undantag från kravet på att lämna föranmälan och ansökan om

utbetalning elektroniskt i 11 § i följande fall:

1. om det på grund av tekniska problem som sökanden inte kan påverka inte är

möjligt att använda e-legitimation eller e-tjänsten skolmjölk vid tidpunkten då

föranmälan eller ansökan om utbetalning senast ska lämnas eller

2. om det föreligger väsentliga hinder för sökanden att använda e-legitimation

eller e-tjänsten skolmjölk.

Föranmälan12 och ansökan om utbetalning13 ska då vara undertecknad av behörig

firmatecknare. (SJVFS 2018:10).

Villkor för stödet

10 EUT L 005, 10.1.2017, s. 1 (Celex 32017R0039).

11 EUT L 005, 10.1.2017, s. 1 (Celex 32017R0039).

12 Jordbruksverket tillhandahåller blanketten Föranmälan – skolmjölkstöd. Blanketten finns i webbutiken på jordbruksverket.se.

13 Jordbruksverket tillhandahåller blanketten Ansökan – utbetalning av skolmjölksstöd. Blanketten finns i webbutiken på

jordbruksverket.se.

SJVFS 2018:10

4

12 § Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor som får stöd enligt dessa föreskrifter

ska sätta upp en affisch som Jordbruksverket tillhandahåller eller som uppfyller kraven

som anges i bilagan till förordning (EU) nr 2017/4014. Affischen ska sättas upp i de

lokaler där skolmåltider serveras.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2017, då Statens Jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2008:61) om stöd för mjölk och vissa mjölkprodukter till

skolelever ska upphöra att gälla. Äldre bestämmelser ska tillämpas på ansökningar om

stöd som avser läsåret 2016/2017 eller tidigare.

Denna författning15 träder i kraft den 21 juli 2018.

För läsår 2017/2018 kan bestämmelserna om ansökan om utbetalning i 9 och 11 §§

tillämpas enligt föreskriftens äldre lydelse.

CHRISTINA NORDIN

Jeanette Ringbom

(Stödregelenheten)

14 EUT L 005, 03.11.2016, s. 11 (Celex 32017R0040).

15 SJVFS 2018:10.

SJVFS 2018:10

5

Bilaga

UNDERLAG TILL ANSÖKAN OM STÖD

Underlag som den sökande ska lämna in vid en ansökan om stöd enligt 9 § för att

styrka den inköpta mängden mjölk som anges i ansökan kan vara ett eller flera av

följande alternativ:

1. Leveransstatistik per mottagningsställe16 som innehåller uppgifter om:

a) leverantören som har levererat produkterna,

b) kundnummer hos leverantören,

c) produktnamn,

d) förpackningsstorlek per produkt,

e) antal inköpta förpackningar,

f) totalt inköpt kvantitet för perioden som ansökan avser,

g) pris per kilo eller liter,

h) leverantörens eller producentens artikelnummer per produkt om upp-

giften finns i leverantörens databas och

i) fakturanummer för respektive leverans.

För leveranser under tiden den 1 augusti 2017 - den 31 december 2017 får

punkt i) ovan ersättas av utdrag ur kundreskontra eller leverantörsreskontra som

visar leverantörens fakturanummer per kundnummer.

Om det inte framgår av leveransstatistiken ovan, ska en redovisning17 bifogas som

visar

j) de förskole- och skolenheter som mottagit kvantiteterna från respektive

kundnummer hos leverantören, enligt punkt 1 b ovan (förskole- och

skolenheterna ska redovisas med verksamhetskod eller enhetskod) och

k) totala kvantiteten som har levererats till de förskole- och skolenheter som

omfattas av ansökan.

2. Kopia på kvitton och en sammanställning18 av utgifterna med uppgifter enligt punkt

1 d), f) och g).

3. Kopia på fakturor och en sammanställning19 av utgifterna med uppgifter enligt punkt

1 d), f) och g). (SJVFS 2018:10).

16 Med mottagningsställe avses den plats där stödsökande tar emot mjölken från leverantörerna.

17 Jordbruksverket tillhandahåller mallen Redovisning av kvantiteter för skolmjölksstöd. Mallen finns i webbutiken på

jordbruksverket.se.

18 Jordbruksverket tillhandahåller mallen Sammanställning av kassakvitton och fakturor för skolmjölkstöd. Mallen finns i

webbutiken på jordbruksverket.se.

19 Jordbruksverket tillhandahåller mallen Sammanställning av kassakvitton och fakturor för skolmjölkstöd. Mallen finns i

webbutiken på jordbruksverket.se.