SJVFS 2018:14

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:79) om bevarandesorter och amatörsorter av köksväxter

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2018:14

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2010:79) om bevarandesorter och

amatörsorter av köksväxter;

Utkom från trycket

den 26 juni 2018

Omtryck

beslutade den 21 juni 2018.

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 10 § utsädesförordningen

(2000:1330), att bilaga 1 till verkets föreskrifter (SJVFS 2010:79) om bevarandesorter

och amatörsorter av köksväxter2 ska ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna

författning träder i kraft.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter innehåller regler för godkännande av bevarandesorter

respektive amatörsorter av de köksväxtarter som anges i bilaga 1, samt för produktion

och saluföring av utsäde av sådana sorter.

I Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:33) om intagning av växtsorter i

den svenska sortlistan finns det regler för

1. ansökan om intagning av en bevarandesort i den svenska officiella sortlistan,

2. borttagande av en bevarandesort ur den svenska officiella sortlistan,

3. administration av svenska officiella sortlistan, och

4. upprätthållande av växtsorter publicerade i den officiella svenska sortlistan.

(SJVFS 2017:12).

Grundläggande bestämmelser

2 § Grundläggande bestämmelser om utsäde av bevarande- och amatörsorter av

köksväxter finns i utsädeslagen (1976:298) och utsädesförordningen (2000:1330).

(SJVFS 2016:17).

Definitioner

3 § De termer som används i utsädeslagen (1976:298) har samma betydelse i dessa

föreskrifter.

1 Jfr kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2018/100 av den 22 januari 2018 om ändring av

kommissionens direktiv 2003/90/EG och 2003/91/EG om tillämpningsföreskrifter för artikel 7 i rådets

direktiv 2002/53/EG respektive artikel 7 i rådets direktiv 2002/55/EG vad gäller vilka egenskaper som

minst ska ingå i undersökningar samt minimikraven för utförandet av undersökningar av vissa sorter av

arter av lantbruksväxter och köksväxter, (EUT L 17, 23.1.2018, s. 34, Celex 32018L0100).

2 Författningen senast omtryckt SJVFS 2017:12.

SJVFS 2018:14

2

I dessa föreskrifter förstås med

bevarandesort:

en lantsort eller en annan sort, som även kan vara

förädlad, som är naturligt anpassad till de lokala och

regionala betingelserna i Sverige och som hotas av

genetisk utarmning,

lantsort:

en uppsättning populationer eller kloner av en växtart

som är naturligt anpassade till betingelserna i sin region,

amatörsort:

köksväxtsorter som saknar reellt värde för kommersiell

odling men som har utvecklats för att odlas under

särskilda omständigheter. En sort ska anses vara

utvecklad för att odlas under särskilda omständigheter

om den har utvecklats för att odlas under särskilda

jordbrukstekniska eller klimatiska förhållanden eller

särskilda markförhållanden,

genetisk utarmning:

gradvis förlust av genetisk mångfald mellan och inom

populationer eller sorter av samma art, eller reducering

av den genetiska basen för en art till följd av mänskligt

agerande eller miljöförändringar, samt

ursprungsregion:

den region som bevarandesorten traditionellt har odlats

i och som den är naturligt anpassad till. Om inte annat

specifikt anges för en bevarandesort anses Sverige

utgöra ursprungsregionen.

GODKÄNNANDE AV SORTER

Godkännande av bevarandesorter

4 § För att en lantsort eller en annan sort ska kunna godkännas som bevarandesort ska

följande villkor vara uppfyllda.

1. En ansökan enligt 2 § i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:33) om

intagning av växtsorter i den svenska sortlistan, ska ha lämnats in till

Jordbruksverket.

2. Sorten ska ha ett godkänt resultat som särskiljbar, enhetlig och stabil från en

officiell provning, eller uppfylla de krav på särskiljbarhet, enhetlighet och stabilitet

som framgår av bilaga 2.

3. Sorten ska vara av intresse för bevarandet av de växtgenetiska resurserna, genom

att den är bedömd som bevarandevärd i första hand enligt de kriterier för bevarande

som har ställts upp inom Programmet för odlad mångfald (POM).

4. Sorten får inte vara intagen i EU:s gemensamma sortlista som annat än

bevarandesort. Om sorten tidigare har varit intagen i den gemensamma sortlistan

får den inte godkännas som bevarandesort förrän minst två år har passerat sedan

den togs ut ur den gemensamma sortlistan eller inte längre fick saluföras.

5. Sorten får inte vara skyddad av nationell växtförädlarrätt eller gemenskapens

växtförädlarrätt och inte heller vara föremål för en ansökan om växtförädlarrätt.

6. Sorten ska upprätthållas i sin ursprungsregion.

SJVFS 2018:14

3

Om Jordbruksverket beslutar att godkänna sorten tas den in i den svenska sortlistan

och markeras som en sort vars utsäde antingen har certifierats som ”certifikatutsäde av

en bevarandesort” eller kontrollerats som ”standardutsäde av en bevarandesort”. En

sådan sort ska införas i EU:s gemensamma sortlista över arter av köksväxter som en

”bevarandesort vars utsäde ska certifieras i enlighet med artikel 10 i kommissionens

direktiv 2009/145/EG eller kontrolleras i enlighet med artikel 11 i det direktivet”.

Sorter som endast kan kontrolleras som standardutsäde av en bevarandesort införs

i EU:s gemensamma sortlista över arter av köksväxter som en ”bevarandesort vars

utsäde ska kontrolleras i enlighet med artikel 11 i kommissionens direktiv

2009/145/EG”. (SJVFS 2016:17).

5 § har upphävts genom (SJVFS 2016:17).

6 § Om en sortbenämning inte varit känd före den 25 maj 2000 ska den uppfylla

kraven i kommissionens förordning (EG) nr 637/2009 av den 22 juli 2009 om

tillämpningsföreskrifter beträffande lämpligheten hos sortbenämningar för arter av

lantbruks- och köksväxter3. Detsamma gäller om sortbenämningen varit känd före 25

maj 2000, men kränker tredje parts äldre rätt som är skyddad enligt artikel 2 i den

förordningen.

Godkännande av amatörsorter

7 § För att en amatörsort ska kunna godkännas som sådan ska följande villkor vara

uppfyllda.

1. En ansökan enligt 2 § i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:33) om

intagning av växtsorter i den svenska sortlistan, ska ha lämnats in till

Jordbruksverket.

2. Sorten ska ha ett godkänt resultat som särskiljbar, enhetlig och stabil från en

officiell provning, eller uppfylla de krav på särskiljbarhet, enhetlighet och stabilitet

som framgår av bilaga 2.

3. Sorten får inte vara intagen i EU:s gemensamma sortlista som annat än amatörsort.

Om sorten tidigare har varit intagen i den gemensamma sortlistan får den inte

godkännas som amatörsort förrän minst två år har passerat sedan den togs ut ur den

gemensamma sortlistan eller inte längre fick saluföras.

4. Sorten får inte vara skyddad av nationell växtförädlarrätt eller gemenskapens

växtförädlarrätt och inte heller vara föremål för en ansökan om växtförädlarrätt.

Om Jordbruksverket beslutar att godkänna sorten tas den in i den svenska sortlistan

och markeras som en amatörsort vars utsäde endast har kontrollerats som

”standardutsäde av en amatörsort”. En sådan sort ska införas i EU:s gemensamma

sortlista över arter av köksväxter som en ”amatörsort vars utsäde ska kontrolleras i

enlighet med artikel 26 i kommissionens direktiv 2009/145/EG”. (SJVFS 2016:17).

8 § har upphävts genom (SJVFS 2016:17).

3 EUT L 191, 23.7.2009, s.10, Celex 32009R0637.

SJVFS 2018:14

4

9 § Om en sortbenämning inte varit känd före den 25 maj 2000 ska den uppfylla

kraven i kommissionens förordning (EG) nr 637/2009 av den 22 juli 2009 om

tillämpningsföreskrifter beträffande lämpligheten hos sortbenämningar för arter av

lantbruks- och köksväxter. Detsamma gäller om sortbenämningen varit känd före 25

maj 2000, men kränker tredje parts äldre rätt som är skyddad enligt artikel 2 i den

förordningen.

VILLKOR FÖR PRODUKTION OCH SALUFÖRING AV UTSÄDE

Produktion av utsäde av bevarandesorter

10 § Utsäde av en bevarandesort får endast produceras i ursprungsregionen.

11 § Utsäde som används för vidare uppförökning ska härstamma från utsäde som

producerats på så sätt att sorten upprätthålls enligt vedertaget bruk.

12 § När den som saluför utsäde av en bevarandesort också producerar utsädet, ska

storlek och plats för utsädesodlingen anmälas till Jordbruksverket. Anmälan ska göras

senast 14 dagar före produktionssäsongens start så att tillsyn av utsädesodlingen kan

genomföras i den utsträckning Jordbruksverket anser nödvändig. Om det på grundval

av anmälningarna är sannolikt att de högsta tillåtna arealerna enligt bilaga 1 av en

bevarandesort kommer att överskridas, får varje berörd producent endast saluföra den

kvantitet som Jordbruksverket tilldelar under respektive produktionssäsong. (SJVFS

2015:28).

Villkor för saluföring av utsäde av bevarandesorter

13 § En bevarandesort måste vara godkänd och intagen på den svenska sortlistan

innan utsäde av sorten får saluföras.

14 § Genom undantag från Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om

certifiering m.m. av utsäde av köksväxter kan utsäde av en bevarandesort saluföras

som ”certifikatutsäde av en bevarandesort” eller ”kontrollerat standardutsäde av en

bevarandesort” utan att ha varit föremål för officiell undersökning. Detta förutsätter

att utsädet ändå uppfyller de krav på kvalitet, sundhet och ogräsförekomst som framgår

av dessa föreskrifter, bortsett från kravet på minsta sortrenhet. Utsädet ska dock ha

godtagbar sortrenhet.

15 § Analyser ska göras av att utsädet uppfyller kraven i 14 §. Analyserna ska göras

på prov från homogena partier. Analyserna ska utföras i enlighet med de metoder som

föreskrivs av International Seed Testing Association (ISTA) förutom i fråga om vad

som där rekommenderas i fråga om minsta provvikt. ISTAs rekommendationer i fråga

om minsta provvikt framgår av bilaga 1a i SJVFS 1994:24. Reglerna om högsta

partivikt för utsäde framgår av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 1994:24) om

certifiering m.m. av utsäde av köksväxter.

16 § Utsädet får endast saluföras i förseglade förpackningar. Förpackningarna ska

förseglas på ett sådant sätt att de inte kan öppnas utan att förseglingen skadas eller

synlig åverkan uppkommer på etiketten eller själva förpackningen. Förpackningarna

ska märkas med en leverantörsetikett enligt vad som framgår av bilaga 3 eller med en

påtryckt eller påstämplad text med samma information.

SJVFS 2018:14

5

17 § Utsäde av en bevarandesort får endast saluföras i sin ursprungsregion.

18 § Den högsta kvantitet utsäde som får saluföras i Sverige per år av en

bevarandesort får inte överstiga den mängd som behövs för att producera köksväxter

på det antal hektar som framgår av bilaga 1.

Villkor för saluföring av utsäde av amatörsorter

19 § En amatörsort behöver inte vara godkänd i Sverige men måste vara godkänd och

intagen på EU:s gemensamma sortlista som en amatörsort.

20 § Genom undantag från Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om

certifiering m.m. av utsäde av köksväxter kan utsäde av amatörsorter saluföras som

”kontrollerat standardutsäde av en amatörsort” utan officiell undersökning. Detta

förutsätter att utsädet ändå uppfyller de krav på kvalitet, sundhet och ogräsförekomst

som framgår av dessa föreskrifter, bortsett från kravet på minsta sortrenhet. Utsädet

ska dock ha godtagbar sortrenhet.

21 § Analyser ska göras av att utsädet uppfyller kraven i 20 §. Analyserna ska utföras

i enlighet med de metoder som föreskrivs av International Seed Testing Association

(ISTA) förutom i fråga om vad som där rekommenderas i fråga om minsta provvikt.

ISTAs rekommendationer i fråga om minsta provvikt framgår av bilaga 1a i SJVFS

1994:24. Reglerna om högsta partivikt för utsäde framgår av Jordbruksverkets

föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter.

22 § Utsädet får endast saluföras i förseglade förpackningar. Förpackningarna ska

förseglas på ett sådant sätt att de inte kan öppnas utan att förseglingen skadas eller

synlig åverkan uppkommer på etiketten eller själva förpackningen. Förpackningarna

ska märkas med en leverantörsetikett enligt vad som framgår av bilaga 3 eller med en

påtryckt eller påstämplad text med samma information.

23 § Den högsta nettovikt per förpackning utsäde som får saluföras i Sverige per år

av en amatörsort framgår av bilaga 4.

Gemensamma bestämmelser om rapportering, efterkontroller och tillsyn

24 § Den som saluför utsäde av en bevarandesort eller en amatörsort ska för varje

produktsäsong rapportera sin sålda kvantitet till Jordbruksverket.

25 § Jordbruksverket kontrollerar genom stickprovskontroller att kvaliteten på utsäde

på marknaden uppfylls.

26 § Vid tillsyn över att villkoren för produktion och saluföring följs uppmärksammas

särskilt sorten och kvantiteterna samt, i fråga om utsäde av bevarandesorter, platsen

för utsädesproduktionen.

Övriga bestämmelser

27 § Bestämmelser om produktion och certifiering av utsäde finns i Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av

köksväxter. (SJVFS 2016:17).

SJVFS 2018:14

6

Denna författning4 träder i kraft den 1 september 2018.

CHRISTINA NORDIN

Anna Pettersson

(Växtregelenheten)

4 SJVFS 2018:14.

SJVFS 2018:14

7

Bilaga 1

Förteckning över köksväxtarter, tekniska frågeformulär från Gemenskapens

växtsortmyndighet (CPVO) eller Internationella unionen för skydd av

växtförädlingsprodukter (UPOV) i de fall sådana finns, samt den maximala

arealen för odling av varje bevarandesort.

Gröda / Art

Vetenskapligt

namn

Frågeformulär

(se www.cpvo.europa.eu

respektive www.upov.int)

Högsta antal

hektar för

produktion av

köksväxt per

bevarandesort

Lök,

schalottenlök

Allium cepa L.

- Cepa-gruppen

- Aggregatum-

gruppen

CPVO-TQ 046

Cepa-gruppen =

40

Aggregatum-

gruppen = 20

Piplök

Allium fistulosum L. CPVO-TQ 161

10

Purjolök

Allium porrum L.

CPVO-TQ 085

20

Vitlök

Allium sativum L.

CPVO-TQ 162

20

Gräslök

Allium

schoenoprasum L.

CPVO-TQ 198

10

Dansk körvel

Anthriscus

cerefolium (L.)

Hoffm.

10

Blekselleri,

rotselleri

Apium graveolens

L.

CPVO-TQ 082

(Blekselleri),

CPVO-TQ 074

(Rotselleri)

10

Sparris

Asparagus

officinalis L.

CPVO-TQ 130

10

Rödbeta

inklusive

Cheltenhambeta,

mangold

Beta vulgaris L.

CPVO-TQ 060

(Rödbeta, inklusive

Cheltenhambeta)

CPVO-TQ 106

(Mangold)

20

Grönkål,

blomkål,

broccoli,

brysselkål,

savojkål,

vitkål,

rödkål,

kålrabbi

Brassica oleracea

L.

CPVO-TQ 090

(Grönkål),

CPVO-TQ 045

(Blomkål),

CPVO-TQ 151

(Broccoli),

CPVO-TQ 054

(Brysselkål),

CPVO-TQ 048

(Savojkål, Vitkål,

Rödkål),

CPVO-TQ 065

(Kålrabbi)

40

SJVFS 2018:14

8

Rova inklusive

majrova och

salladskål

Brassica rapa L.

UPOV-TG/37

(Majrova)

CPVO-TQ 105

(Salladskål)

40

Chilipeppar,

paprika

Capsicum annuum

L.

CPVO-TQ 076

40

Friséesallat,

escarolesallat

Cichorium endivia

L.

CPVO-TQ 118

10

Endiviasallat

eller witlof-

cikoria,

sallatscikoria,

rotcikoria

Cichorium intybus

L.

CPVO-TQ 173

(endiviasallat eller

witlof-cikoria),

UPOV-TG/154

(sallatscikoria),

CPVO-TQ 172

(rotcikoria)

40

Vattenmelon

Citrullus lanatus

(Thunb.) Matsum.

et Nakai

CPVO-TQ 142

20

Melon

Cucumis melo L.

CPVO-TQ 104

40

Druvgurka,

slanggurka

Cucumis sativus L.

CPVO-TQ 061

20

Jättepumpa

inklusive

vinterpumpa

Cucurbita maxima

Duch.

CPVO-TQ 155

40

Grundstammar

till gurka

Cucurbita maxima

Duch. x Cucurbita

moschata Duch.

CPVO-TQ 311

20

Pumpa, squash

Cucurbita pepo L.

CPVO-TQ 119

20

Kardon,

kronärtskocka

Cynara cardunculus

L.

CPVO-TQ 184

40

Fodermorot,

morot

Daucus carota L.

CPVO-TQ 049

40

Fänkål

Foeniculum vulgare

Mill.

CPVO-TQ 183

20

Sallat

Lactuca sativa L.

CPVO-TQ 013

40

Persilja

Petroselinum

crispum (Mill.)

Nyman ex A. W.

Hill

CPVO-TQ 136

10

Blomsterböna,

rosenböna

Phaseolus

coccineus L.

CPVO-TQ 009

10

Buskböna,

störböna

Phaseolus vulgaris

L.

CPVO-TQ 012

40

Märgärt,

sockerärt,

spritärt

Pisum sativum L.

(partim)

CPVO-TQ 007

40

Rädisa,

trädgårdsrättika

Raphanus sativus L. CPVO-TQ 064

10

SJVFS 2018:14

9

Rabarber

Rheum

rhabarbarum L.

CPVO-TQ 62

10

Svartrot

Scorzonera

hispanica L.

CPVO-TQ 116

10

Tomat

Solanum

lycopersicum L.

CPVO-TQ 044

40

Tomat-

grundstammar

Solanum

lycopersicum L. ×

Solanum

habrochaites S.

Knapp & D.M.

Spooner; Solanum

lycopersicum L. ×

Solanum

peruvianum (L.)

Mill.; Solanum

lycopersicum L. ×

Solanum

cheesmaniae (L.

Ridley) Fosberg

CPVO-TQ 294

10

Aubergin,

äggplanta

Solanum melongena

L.

CPVO-TQ 117

20

Spenat

Spinacia oleracea

L.

CPVO-TQ 055

20

Vintersallat

Valerianella locusta

(L.) Laterr.

CPVO-TQ 075

10

Bondböna

Vicia faba L.

(partim)

CPVO-TQ

Broadbean/1

40

Popmajs,

sockermajs

Zea mays L.

(partim)

CPVO-TQ 002

10

(SJVFS 2018:14).

SJVFS 2018:14

10

Bilaga 2

KRAV FÖR SÄRSKILJBARHET, ENHETLIGHET OCH STABILITET

För sorter som saknar en officiell provning av särskiljbarhet, enhetlighet och stabilitet

ska följande uppgifter lämnas för att säkerställa identifiering:

1. En beskrivning av sorten enligt de tekniska frågeformulär som anges i bilaga 1 till

dessa föreskrifter, så att sortens särskiljbarhet och stabilitet kan bedömas. Saknas

sådana formulär ska sorten beskrivas på sådant sätt som Jordbruksverket beslutar.

2. Sortens enhetlighet bedöms utifrån provningsriktlinjerna för respektive art som

anges i bilaga 1 respektive bilaga 2 till Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

2001:33) om intagning av växtsorter i den svenska sortlistan.

Undantag från riktlinjerna är att, när enhetligheten bestäms, accepteras upp till 10

% plantor av klart avvikande typ i kontrollparceller med normal planttäthet.

3. All information från odlingar och observationer av sorten som har gjorts, även från

egen förökning och användning.

SJVFS 2018:14

11

Bilaga 3

MÄRKNINGSKRAV FÖR UTSÄDE AV BEVARANDESORTER

1. Texten "EG:s regler och standarder".

2. Namn och adress på den som ansvarar för märkningen eller personens

identifieringsnummer.

3. Förseglingsåret uttryckt på följande sätt: ”förseglad …” (år), eller året för den sista

provtagningen för den senaste grobarhetsanalysen, uttryckt på följande sätt:

”provtaget …” (år).

4. Art.

5. Bevarandesortens benämning.

6. Texten ”certifikatutsäde av en bevarandesort” eller ”standardutsäde av en

bevarandesort”.

7. Ursprungsregion.

8. Partiets referensnummer som tilldelats av den person som ansvarar för

anbringandet av etiketterna.

9. Deklarerad netto- eller bruttovikt eller deklarerade frön.

10. Om vikten anges och pesticider i pulverform, pelleteringsmedel eller andra fasta

tillsatser används, anges typ av kemisk behandling eller tillsats samt det

ungefärliga förhållandet mellan frögyttringarnas eller frönas vikt och totalvikten.

Märkningskrav för utsäde av amatörsorter

1. Texten "EG:s regler och standarder".

2. Namn och adress på den som ansvarar för märkningen eller personens

identifieringsnummer.

3. Förseglingsåret uttryckt på följande sätt: ”förseglad …” (år), eller året för den sista

provtagningen för den senaste grobarhetsanalysen, uttryckt på följande sätt:

”provtaget …” (år).

4. Art.

5. Sortens benämning.

6. Texten ”amatörsort”.

7. Partiets referensnummer som tilldelats av den person som ansvarar för

anbringandet av etiketterna.

8. Deklarerad netto- eller bruttovikt eller deklarerade frön.

9. Om vikten anges och pesticider i pulverform, pelleteringsmedel eller andra fasta

tillsatser används, anges typ av kemisk behandling eller tillsats samt det

ungefärliga förhållandet mellan frögyttringarnas eller frönas vikt och totalvikten.

SJVFS 2018:14

12

Bilaga 4

FÖRTECKNING

ÖVER

KÖKSVÄXTARTER

OCH

HÖGSTA

NETTOVIKT PER FÖRPACKNING SOM FÅR SALUFÖRAS.

Gröda / Art

Vetenskapligt namn

Högsta nettovikt per

förpackning (g)

Lök,

schalottenlök

Allium cepa L.

- Cepa-gruppen

- Aggregatum-gruppen

25

Piplök

Allium fistulosum L.

25

Purjolök

Allium porrum L.

25

Vitlök

Allium sativum L.

25

Gräslök

Allium schoenoprasum L.

5

Dansk körvel

Anthriscus cerefolium (L.)

Hoffm.

25

Blekselleri,

rotselleri

Apium graveolens L.

5

Sparris

Asparagus officinalis L.

5

Rödbeta inklusive

Cheltenhambeta, mangold

Beta vulgaris L.

25

Grönkål,

blomkål,

broccoli,

brysselkål,

savojkål,

vitkål,

rödkål,

kålrabbi

Brassica oleracea L.

5

Rova inklusive majrova

och salladskål

Brassica rapa L.

25

Chilipeppar, paprika

Capsicum annuum L.

5

Friséesallat,

escarolesallat

Cichorium endivia L.

5

Endiviasallat eller witlof-

cikoria,

sallatscikoria,

rotcikoria

Cichorium intybus L.

5

Vattenmelon

Citrullus lanatus (Thunb.)

Matsum. et Nakai

5

Melon

Cucumis melo L.

5

Druvgurka,

slanggurka

Cucumis sativus L.

25

Jättepumpa inklusive

vinterpumpa

Cucurbita maxima

Duchesne

25

Pumpa, squash

Cucurbita pepo L.

25

SJVFS 2018:14

13

Kardon,

kronärtskocka

Cynara cardunculus L.

5

Fodermorot,

morot

Daucus carota L.

25

Fänkål

Foeniculum vulgare Mill.

5

Sallat

Lactuca sativa L.

25

Persilja

Petroselinum crispum

(Mill.) Nyman ex A. W.

Hill

25

Blomsterböna, rosenböna

Phaseolus coccineus L.

250

Buskböna,

störböna

Phaseolus vulgaris L.

250

Märgärt,

sockerärt,

spritärt

Pisum sativum L. (partim)

250

Rädisa,

trädgårdsrättika

Raphanus sativus L.

25

Rabarber

Rheum rhabarbarum L.

5

Svartrot

Scorzonera hispanica L.

25

Tomat

Solanum lycopersicum L.

5

Aubergin, äggplanta

Solanum melongena L.

5

Spenat

Spinacia oleracea L.

250

Vintersallat

Valerianella locusta (L.)

Laterr.

25

Bondböna

Vicia faba L. (partim)

250

Popmajs,

sockermajs

Zea mays L. (partim)

250