SJVFS 2018:2

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:12) om märkning och registrering av nötkreatur

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2018:2

Saknr K 30

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:12) om

märkning och registrering av nötkreatur;

Utkom från trycket

den 30 januari 2018

Omtryck

beslutade den 25 januari 2018.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 9 § förordningen (2006:815) om

provtagning på djur, m.m, att det i verkets föreskrifter (SJVFS 2007:17) om märkning

och registrering av nötkreatur1 ska införas en ny paragraf, 7 §, med följande lydelse.

Författningen och de allmänna råden kommer därför att ha följande lydelse från och

med den dag då denna författning träder ikraft.

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om systemet för identifiering och registrering av

nötkreatur finns i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 av den 17 juli

2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av

nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om

upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/972,

kommissionens förordning (EG) nr 911/2004 av den 29 april 2004 om

genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

1760/2000 beträffande öronmärken, pass och register på anläggningarna3,

kommissionens förordning (EG) nr 644/2005 av den 27 april 2005 om att tillåta

ett särskilt identifieringssystem för nötkreatur som hålls för kulturella och

historiska ändamål på godkända anläggningar som föreskrivs i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/20004,

lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m., samt

förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m. (SJVFS 2015:44).

Definitioner

2 § Vid tillämpningen av dessa föreskrifter avses med

Besättning

samtliga djur på en produktionsplats där det

stadigvarande hålls moderdjur.

CDB

Centrala nötkreatursregistret.

1 Författningen senast omtryckt SJVFS 2017:39

2 EGT L 204, 11.8.2000, s. 1 (Celex 32000R1760).

3 EUT L 163, 30.4.2004, s. 65 (Celex 32004R0911).

4 EUT L 107, 28.4.2005, s. 18 (Celex 32005R0644).

SJVFS 2018:2

2

Djur

nötkreatur (inbegripet Bison bison och

Bubalus bubalus).

Djurhållare

detsamma som avses i artikel 2 i förordning

(EG) nr 1760/2000.

Egen produktionsplats

produktionsplats varpå man är registrerad som

djurhållare enligt 3 § i denna föreskrift.

Ersättningsbricka

efterbeställd originalbricka.

Importbricka

en

röd

öronbricka

förpräglad

med

ursprungslandets

produktionsplatsnummer,

individnummer samt kontrollsiffra.

Moderdjur

ett hondjur som har gett avkomma eller är

dräktigt.

Originalbricka

en öronbricka som är förpräglad med

produktionsplats- och individnummer samt

kontrollsiffra.

Produktionsplats

detsamma som avses med anläggning i artikel

2 i förordning (EG) nr 1760/2000.

Reservbricka

en öronbricka som är förpräglad med

produktionsplatsnummer

och

vilken

individnummer och kontrollsiffra ska skrivas

på för hand. (SJVFS 2012:33).

Registrering av produktionsplats

3 § Djurhållaren på en produktionsplats ska via Jordbruksverkets internettjänst eller

på blankett JSB3.1 anmäla följande uppgifter om produktionsplatsen till

Jordbruksverket:

Djurhållarens

namn,

adress,

telefonnummer,

person-

eller

organisationsnummer,

produktionsplatsens adress, fastighetsbeteckning, kommun,

vilka djurslag som omfattas av verksamheten på produktionsplatsen, och

typ av verksamhet på produktionsplatsen.

Djurhållaren ska dessutom lämna uppgifter om det geografiska läget vid anmälan.

Om uppgiften om geografiskt läge redan lämnats till Jordbruksverket gällande annat

djurslag, behöver uppgiften inte lämnas på nytt.

Nya produktionsplatser ska anmälas innan de tas i bruk. (SJVFS 2015:44).

Allmänt råd till 3 §

Om

anmälan

sker

blankett

JSB3.1

bör

djurhållaren

markera

produktionsplatsens geografiska läge på en karta. Kartan bör vara en blockkarta,

en fastighetskarta eller en utskrift från Internet. Om djurhållaren skickar in en

SJVFS 2018:2

3

kopia av fastighetskartan eller en utskrift från Internet bör en fastighetsbeteckning

och person- eller organisationsnummer anges på kartan.(SJVFS 2015:44).

4 § har upphävts genom (SJVFS 2012:33).

5 § Förändringar på en produktionsplats som medför att sådana uppgifter som anmälts

enligt 3 § inte längre är fullständiga eller riktiga ska senast en månad efter förändringen

anmälas till Jordbruksverket av djurhållaren. Anmälningsskyldigheten avser även

upphörande av djurhållning.

Vid en anmälan enligt första stycket ska det produktionsplatsnummer som tilldelats

platsen enligt 6 § alltid uppges. (SJVFS 2012:33).

Produktionsplatsnummer

6 § Produktionsplats som anmälts enligt 3 § tilldelas ett produktionsplatsnummer av

Jordbruksverket. Numret gäller för all verksamhet med nötkreatur, svin, får eller getter

på produktionsplatsen.

Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket i ett enskilt fall medge att en

produktionsplats utformas på annat vis än vad som sägs i 2 §. Ett sådant medgivande

kan av Jordbruksverket förenas med vissa villkor. (SJVFS 2012:33).

Märkning av djur

7 § Märkning av djur enligt dessa föreskrifter får endast utföras i enlighet med de

märkningssystem och med användande av de öronbrickor som godkänts av

Jordbruksverket. Öronbrickor ska innehålla de uppgifter som framgår av 9 §.

Märkningen ska, om inte annat anges, utföras av djurhållaren eller av denne anlitad

person.

Djur som tas emot på en produktionsplats ska vara märkta i enlighet med dessa

föreskrifter.

Även den som transporterar djur har en skyldighet att försäkra sig om att djuren är

korrekt märkta innan de transporteras från produktionsplatsen. (SJVFS 2018:2).

8 § En kalv ska märkas med en originalbricka i vartdera örat senast 20 dagar efter

födseln. Kalvar som lämnar födelsebesättningen ska oavsett ålder vara märkta med

originalbricka i vartdera örat. Kalvar som dött före 20 dagars ålder behöver dock inte

vara märkta innan de lämnar produktionsplatsen om de lämnas till en

destruktionsanläggning. (SJVFS 2012:33).

9 § Djur ska märkas med gula originalbrickor präglade med följande

identitetsuppgifter:

Landsbeteckningen SE,

födelsebesättningens produktionsplatsnummer,

individnummer som ska bestå av ett löpnummer inom födelsebesättningen,

numret får inte vara högre än 9999, samt

kontrollsiffra.

Det kan förekomma djur med annan färg på brickorna än gul. Dessa djur får dock

endast märkas med brickor av annan färg än gul då det gäller märkning med

ersättnings- eller reservbrickor.

En av öronbrickorna får vara elektronisk. Den elektroniska öronbrickan ska vara

präglad med identitetsuppgifter i enlighet med första stycket.

SJVFS 2018:2

4

Ett djur får aldrig märkas med ett identitetsnummer som redan finns på ett annat

djur i besättningen. Individnummer som använts på originalbrickor enligt första

stycket får inte användas i besättningen igen förrän tre år efter det datum djuret dött.

Förutsättningen är dock att djur identifierade med samma identitet rapporterats korrekt

i enlighet med 21 §. Detta gäller även tidigare djurhållares rapportering. (SJVFS

2015:44).

10 § Då ett djur har tappat en öronbricka eller brickan har blivit oläslig ska en

ersättningsbricka snarast möjligt appliceras på djuret. Ersättningsbrickan ska alltid

vara präglad med samma identitetsuppgifter som fanns på originalbrickan. Detta gäller

även de fall djuret vid beställningen av ersättningsbrickan hålls på annan

produktionsplats än i sin födelsebesättning. Ersättningsbrickor får endast användas av

djurhållare på sådana produktionsplatser som i enlighet med 3 och 5 §§ har anmält att

de har djur av det aktuella djurslaget.

11 § Djur som tappat en originalbricka kan märkas med en ersättnings- eller

reservbricka. Djur ska dock alltid vara märkta med minst en original- eller

ersättningsbricka.

Reservbrickor får endast beställas till de djur som är födda på djurhållarens egna

produktionsplatser.

12 § I de fall ett moderdjur tillfälligt hålls på en annan produktionsplats än den

stadigvarande och hon därvid lämnar avkomma ska avkomman märkas med det

produktionsplatsnummer där moderdjuret stadigvarande hålls.

13 § Beställning av originalbrickor, ersättningsbrickor och reservbrickor ska göras

genom att:

Lämna in uppgifter5 om

a) produktionsplatsnummer, person-/organisationsnummer, leveransadress,

fabrikat, typ av bricka, antal djur, startnummer och namnteckning vid

beställning av originalbrickor,

b) produktionsplatsnummer, person-/organisationsnummer, leveransadress,

fabrikat, typ av bricka, antal öron, djurindividens identitet och

namnteckning vid beställning av ersättningsbrickor, samt

c) produktionsplatsnummer, person-/organisationsnummer, leveransadress,

fabrikat, antal djur och namnteckning vid beställning av reservbrickor

från Jordbruksverket, eller

registrera beställningen via Jordbruksverkets internettjänst, eller

registrera beställningen via en sådan organisation6 med vilken Jordbruksverket

träffat avtal om detta. (SJVFS 2017:39).

14 § Jordbruksverket kan, i enlighet med artikel 1 i förordning (EG) nr 644/20057 i

enskilda fall medge att öronbrickorna avlägsnas på djur som hålls för kulturella eller

historiska ändamål på produktionsplatser som Jordbruksverket godkänt för detta

ändamål.

5 Beställningen görs enklast på blankett JSB3.2. Den finns på Jordbruksverket.se och innehåller alla nödvändiga uppgifter som

är strukturerade på ett överskådligt sätt.

6 Information om vilka organisationerna det handlar om finns på länken:

http://www.jordbruksverket.se/beställamärkningsutrustning

7 EUT L 107, 28.4.2005, s. 18 (Celex 32005R0644).

SJVFS 2018:2

5

Öronbrickorna ska i dessa fall ersättas med det märkningssystem som anvisas av

Jordbruksverket och ska utgöras av:

Två öronbrickor av plast eller metall, eller

en tatuering.

Av märkningen ska framgå de identitetsuppgifter som anges 9 § första stycket 1-4.

(SJVFS 2016:24).

15 § Djur som inte är födda i Sverige ska vid ankomsten till den första mottagande

produktionsplatsen i landet märkas med svenska importbrickor. Den ursprungliga

märkningen får inte avlägsnas. Djurhållaren ansvarar för att en officiell veterinär

anlitas för märkningen av djuren. Veterinären ska beställa öronbrickorna hos

Jordbruksverket och märka djuren i enlighet med de närmare anvisningar som verket

lämnar i varje enskilt fall. Veterinären ska även registrera märkningen i den aktuella

produktionsplatsens journal på sådant sätt att sambandet mellan den ursprungliga och

den svenska märkningen anges tydligt.

Journalföring av djurinnehav

16 § En djurhållare ska registrera de uppgifter som avses i denna paragraf samt i 19 §

i en journal som godkänts av Jordbruksverket. Detta gäller dock inte de djurhållare

som utnyttjar undantaget i artikel 7.5 i förordning (EG) nr 1760/20008 och som

rapporterar till CDB i enlighet med 24 § första stycket 3 eller 4. Journalen ska föras

kronologiskt. I journalen ska datum anges för de förändringar som inträffar på

produktionsplatsen.

Rättningar ska hanteras med annulleringsposter och nya registreringsposter.

Uppgifterna ska registreras i journalen inom 48 timmar från det att förändringen

inträffat. För respektive djurslag på produktionsplatsen ska en och samma journal

användas.

En journal ska avse en produktionsplats. Varje produktionsplats identifieras av sitt

produktionsplatsnummer.

I de fall djur flyttas till en djurhållares egna produktionsplatser och dessa utgör

beten samt under förutsättning att det där inte hålls nötkreatur, får eller getter som

tillhör någon annan djurhållare, behöver händelserna bara noteras i journalen som förs

på den produktionsplats där djuren hålls stadigvarande. (SJVFS 2016:24).

17 § Vid elektronisk journalföring får enbart databaserade program som godkänts av

Jordbruksverket användas. Ansökan om godkännande ska ges in till Jordbruksverket.

18 § Dataprogrammen ska vara avsedda för PC- eller Mac-datorer. Om annan

datormiljö avses att användas måste särskild överenskommelse träffas med

Jordbruksverket. Journalföringsdelen ska vara en separat modul i den elektroniska

journalen. Journalföringsmodulen ska versionshanteras separat. Jordbruksverket

godkänner en version av journalföringsmodulen.

19 § Journalföring enligt 16-18 §§ avseende djur ska omfatta de uppgifter som avses

i artikel 8 b-d förordning (EG) nr 911/2004, samt:

Djurets identitetsnummer,

födelsedatum,

8 EGT L 204, 11.8.2000, s. 1 (Celex 32000R1760).

SJVFS 2018:2

6

kön och

ras.

Då journalföringen påbörjas ska samtliga djur som redan finns på

produktionsplatsen registreras i journalen. (SJVFS 2011:22).

20 § Djurhållaren ska bevara uppgifterna i journalen i minst tre år. (SJVFS 2007:71).

Rapportering till CDB

21 § En djurhållare eller dennes ombud ska rapportera varje förändring av sitt innehav

av djur till Jordbruksverket eller Växa Sverige Ekonomisk förening. Med förändring

av djurinnehav avses även förflyttning av djur mellan en djurhållares olika

produktionsplatser. De djurhållare, som inte bedriver slakteriverksamhet eller inte

utnyttjar undantaget i artikel 7.5 i förordning (EG) nr 1760/20009, behöver dock inte

rapportera förflyttning av djur mellan egna produktionsplatser om dessa ligger inom

samma eller angränsande kommuner.

Djur som tillfälligt flyttas från en produktionsplats ska rapporteras tillfälligt ute. En

djurhållare som tar emot djur som flyttats tillfälligt, och som inte utnyttjar undantaget

i artikel 7.5 i förordning (EG) nr 1760/200010, ska inte rapportera djuren tillfälligt inne.

En djurhållare som tar emot djur som flyttats tillfälligt från en annan djurhållares

produktionsplats11 och som utnyttjar undantaget i artikel 7.5 i förordning (EG) nr

1760/2000 ska rapportera djuren tillfälligt inne.

Rapporteringen ska utföras senast sju dagar efter det att förändringen av

djurinnehavet inträffade. En kalvs födelse ska rapporteras senast sju dagar efter det att

kalven märktes i enlighet med 8 §. Rapportering som sker enligt 24 § 1-2 och som

skickas med post, ska ha kommit in till Jordbruksverket eller Växa Sverige Ekonomisk

förening senast tre dagar efter det att rapporteringen utfördes.

Ett slakteri ska rapportera att djur är slaktade i samband med den ordinarie

rapporteringen av slakt enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:25) om

slakteriers rapportering avseende slaktade djur.

Ombud ska på begäran av Jordbruksverket kunna uppvisa fullmakt från

djurhållaren. (SJVFS 2016:24).

22 § har upphävts genom (SJVFS 2012:33).

23 § har upphävts genom (SJVFS 2012:33).

24 § Rapportering enligt 21 § första stycket ska ske antingen genom att använda:

Jordbruksverkets blankett SJV E16.1,

husdjursföreningarnas

ordinarie

inrapporteringsvägar

för

officiella

kontrollprogram till Växa Sverige Ekonomisk förening,

Jordbruksverkets internettjänst, eller

en av Jordbruksverket godkänd elektronisk indataväg eller godkänd

stalljournal.

Jordbruksverket kan besluta att rapportering enligt 21 § första stycket får ske på

annat sätt än vad som framgår av första stycket punkt 1-4. (SJVFS 2016:24).

9 EGT L 204, 11.8.2000, s. 1 (Celex 32000R1760).

10 EGT L 204, 11.8.2000, s. 1 (Celex 32000R1760).

11 EGT L 204, 11.8.2000, s. 1 (Celex 32000R1760).

SJVFS 2018:2

7

25 § Vid rapportering ska följande anges:

Djurhållarens produktionsplatsnummer,

djurets identitetsnummer,

datum för förändringen,

djurets kön, och

vad förändringen av djurinnehavet på produktionsplatsen beror på.

I de fall förändringen av djurinnehavet beror på födelse ska dessutom följande

anges:

Moderdjurets identitetsnummer, och

kalvens ras; de koder som framgår av bilaga 1 ska användas.

I de fall förändringen av djurinnehavet beror på att djur kommit till eller lämnat

produktionsplatsen ska det, utöver vad som framgår i första stycket, även anges till

respektive från vilket produktionsplatsnummer djuret har kommit. Detta gäller inte i

de fall djurhållaren skickar djurkadaver till en destruktionsanläggning. Vidare ska det

vid import eller export av djur anges det aktuella import- respektive exportlandet i

enlighet med bilaga 2.

I de fall ett djur ändrar identitetsnummer i enlighet med artiklarna 4b, 4c1 och 4d i

förordning (EG) nr 1760/200012 ska djurhållaren även rapportera det nya

identitetsnumret. (SJVFS 2015:44).

26 § I de fall ett moderdjur tillfälligt hålls på en annan produktionsplats än den

stadigvarande och därvid lämnar avkomma ska avkomman rapporteras med det

produktionsplatsnummer som djuret märks med i enlighet med 12 §.

27 § Förändringar som rapporteras skriftligen enligt 24 § första stycket punkt 1, 2 eller

3 ska vara undertecknade av djurhållaren eller dennes ombud. Vid elektronisk

rapportering enligt 24 § första stycket punkt 4 eller 5 krävs inget undertecknande av

djurhållaren. (SJVFS 2015:44).

Avgifter m.m.

28 § har upphävts genom (SJVFS 2007:83).

29 § har upphävts genom (SJVFS 2007:83).

30 § har upphävts genom (SJVFS 2007:83).

31 § För att täcka de kostnader som är förenade med systemet för märkning av djur

ska en djurhållare som beställer originalbrickor, ersättningsbrickor och reservbrickor

enligt:

13 § 1 betala en avgift till Jordbruksverket om 150 kr per beställning,

13 § 2 betala en avgift till Jordbruksverket om 35 kr per beställning. (SJVFS

2017:39).

32 § Vid utförsel av djur ska en djurhållare hos Jordbruksverket ansöka om ett

nötkreaturspass för varje djur som ska föras ut. I ansökan ska djurens fullständiga

identitetsnummer anges. Ansökan ska ges in till Jordbruksverket senast sju dagar innan

utförsel ska ske.

12 EGT L 204, 11.8.2000, s. 1 (Celex 32000R1760).

SJVFS 2018:2

8

Djurhållaren ska betala en avgift till Jordbruksverket om 60 kronor för varje

utfärdat pass. (SJVFS 2012:33).

Destruktion av använda öronbrickor

33 § Djurhållare på en produktionsplats där slakt eller destruktion bedrivs ska

destruera använda öronbrickor från slaktade djur.

Verifiering av uppgifter med e-legitimation

33 § a Uppgifter som lämnas via Jordbruksverkets internettjänst ska verifieras med e-

legitimation. Dock kan förändringar i djurinnehavet som rapporteras enligt 24 § 4

verifieras av djurhållaren genom en behörighetskod (PIN-kod) som tilldelats av

Jordbruksverket. (SJVFS 2009:54).

Övriga bestämmelser

34 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

Denna författning13 träder i kraft den 15 januari 2016.

Bestämmelsen i 25 § sista stycket ska dock tillämpas först från och med den

18 juli 2019.

Denna författning14 träder i kraft den 1 februari 2018.

Bestämmelserna 13 § punkt 1-2 och 31 § ska dock upphöra att gälla från och

med 1 januari 2019.

Denna författning15 träder i kraft den 1 februari 2018.

LEIF DENNEBERG

Milan Mirosavljević

(Regel- och förvaltningsenheten)

13 SJVFS 2015:44.

14 SJVFS 2017:39.

15 SJVFS 2018:2.

SJVFS 2018:2

9

Bilaga 1

RASLISTA

Kod Ras

01

SRB (Svensk röd och vit boskap)

02

SLB (Svensk låglands boskap)

03

SKB (Svensk kullig boskap)

04

SJB (Svensk Jersey boskap)

05

SAB (Svensk Ayrshire boskap)

06

RB (Röd dansk boskap)

08

Hereford

09

Charolais

11

Aberdeen Angus

12

Limousin

14

Simmental

16

Highland Cattle

17

Belted Galloway

18

Blonde d’Aquitaine

19

Dexter

20

Galloway

21

Tiroler Grauvieh

22

Piemontese

23

Belgisk blå och vit boskap

24

Gelbvieh

25

Chianina

26

South Devon

27

Montbéliard

28

Fleckvie

29

Wagyu

30

Dansk Korthorn

31

Brown Swiss

32

Texas Longhorn

33

Salers

34

Bazadaise

35

Murray Grey

40

Rödkulla

41

Fjällko

42

Väneko

43

Bohuskulla

44

Ringamålako

50

Telemarkfe

51

Vestlandsk fjordfe

52

Dølafe

53

Pinzgauer

90

Bison bison (amerikansk bison)

SJVFS 2018:2

10

91

Bubalus bubalus (buffel, vattenbuffel)

92

Zebu

93

Jak

99

Korsning/ obestämbar ras

(SJVFS 2017:39).

SJVFS 2018:2

11

Bilaga 2

SE-NUMMER

SE-

nummer

Land

SE 000001 Island

SE 000002 Norge

SE 000003 Finland

SE 000004 Danmark

SE 000006 Nederländerna

SE 000007 Belgien

SE 000008 Luxemburg

SE 000009 Tyskland

SE 000011 Frankrike

SE 000013 Spanien

SE 000014 Portugal

SE 000015 Italien

SE 000016 Schweiz

SE 000017 Österrike

SE 000018 Grekland

SE 000019 Irland

SE 000020 Storbritannien

SE 000021 Polen

SE 000022 Estland

SE 000023 Lettland

SE 000024 Litauen

SE 000025 Ungern

SE 000026 Tjeckien

SE 000027 Slovakien

SE 000028 Slovenien

SE 000029 Cypern

SE 000031 Malta

SE 000032 Serbien

SE 000033 Rumänien

SE 000034 Bulgarien

SE 000035 Montenegro

SE 000040 USA

SE 000041 Kanada

SE 000050 Jordanien

SE 000051 Kroatien

SE 000052 Ryssland

SE 000053 Vitryssland

SE 000054 Turkiet

SE 000055 Bosnien och Hercegovina

SE 000056 Pakistan

SJVFS 2018:2

12

SE 000060 Australien

SE 000061 Nya Zeeland

SE 000080 Sydkorea

SE 000081 Malaysia

SE 000082 Japan

(SJVFS 2012:33).