SJVFS 2018:24

Statens jordbruksverks föreskrifter om hästdjur som används till avel och om identitetshandlingar för hästdjur

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2018:24

Statens jordbruksverks föreskrifter om hästdjur som

används till avel och om identitetshandlingar för

hästdjur;

Saknr M 16

Utkom från trycket

den 16 oktober 2018

beslutade den 4 oktober 2018.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 2, 3 och 12 §§ förordningen

(2006:816) om kontroll av husdjur, m.m. samt 9, 16 och 17 §§ förordningen

(2006:815) om provtagning på djur, m.m., följande.

Allmänna bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter innehåller kompletterande bestämmelser till

1. kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/262 av den 17 februari

2015 om fastställande av bestämmelser i enlighet med rådets direktiv

90/427/EEG och 2009/156/EG vad gäller metoder för identifiering av hästdjur

(förordning om pass för hästdjur)1, och

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1012 av den 8 juni 2016

om avelstekniska och genealogiska villkor för avel, handel med och införsel

till unionen av renrasiga avelsdjur, hybridavelssvin och avelsmaterial från dem

och om ändring av förordning (EU) nr 652/2014, rådets direktiv 89/608/EEG

och 90/425/EEG och om upphävande av vissa akter med avseende på djuravel

(förordningen om djuravel)2.

2 § I dessa föreskrifter betyder:

Avelsmaterial

Begreppet har i dessa föreskrifter samma be-

tydelse som i förordning (EU) 2016/10123.

Avelsorganisation

Begreppet har i dessa föreskrifter samma be-

tydelse som i förordning (EU) 2016/10124.

Djurhållare

Begreppet har i dessa föreskrifter samma be-

tydelse som i förordning (EU) 2015/2625.

1 EUT L 59, 3.3.2015, s. 1 (Celex 32015R0262).

2 EUT L 171, 29.6.2016, s. 66 (Celex 32016R1012).

3 EUT L 171, 29.6.2016, s. 66 (Celex 32016R1012).

4 EUT L 171, 29.6.2016, s. 66 (Celex 32016R1012).

5 EUT L 59, 3.3.2015, s. 1 (Celex 32015R0262).

SJVFS 2018:24

2

Härstamningsbevis

Begreppet har i dessa föreskrifter samma be-

tydelse som i förordning (EU) 2016/10126.

Hästdjur

Begreppet har i dessa föreskrifter samma be-

tydelse som i förordning (EU) 2015/2627.

Identitetshandling

(s.k. hästpass)

Identitetshandling för hästdjur som har det

format och innehåll som föreskrivs i förord-

ning (EU) 2015/2628.

Registerförande förening

Av Jordbruksverket utsedd organisation eller

sammanslutning som för eller upprättar ett

register över hästdjur för avel och produktion

och som utfärdar identitetshandlingar för häst-

djur för avel och produktion.

Stambok

Begreppet har i dessa föreskrifter samma be-

tydelse som i förordning (EU) 2016/10129.

Ansökan om erkännande som avelsorganisation

3 § En organisation eller sammanslutning som vill bli en erkänd avelsorganisation ska

ansöka om detta hos Jordbruksverket. En ansökan om erkännande ska vara skriftlig

och innehålla

1. namn, adress, e-postadress, telefonnummer och organisationsnummer, samt

2. en redogörelse för att organisationen eller sammanslutningen

a) uppfyller de krav som anges i artikel 4.3 i förordning (EU) 2016/101210,

b) har ett system för identifiering av hästdjur i form av en databas för regi-

strering av identitetsuppgifter enligt artikel 38 i förordning (EU)

2015/26211, och

c) har en förlaga till identitetshandling som uppfyller de krav som föreskrivs

i artikel 7 i förordning (EU) 2015/26212.

Ansökan om att bli utsedd till registerförande förening

4 § För att en organisation eller sammanslutning ska kunna bli utsedd till register-

förande förening ska organisationen eller sammanslutningen vara en juridisk person

samt uppfylla de villkor som anges i artikel 5.2 a och b i förordning (EU) 2015/26213.

5 § En organisation eller sammanslutning som vill bli utsedd till registerförande före-

ning ska ansöka om detta hos Jordbruksverket. En ansökan om att bli registerförande

förening ska vara skriftlig och innehålla

1. namn, adress, e-postadress, telefonnummer och organisationsnummer, samt

6 EUT L 171, 29.6.2016, s. 66 (Celex 32016R1012).

7 EUT L 59, 3.3.2015, s. 1 (Celex 32015R0262).

8 EUT L 59, 3.3.2015, s. 1 (Celex 32015R0262).

9 EUT L 171, 29.6.2016, s. 66 (Celex 32016R1012).

10 EUT L 171, 29.6.2016, s. 66 (Celex 32016R1012).

11 EUT L 59, 3.3.2015, s. 1 (Celex 32015R0262).

12 EUT L 59, 3.3.2015, s. 1 (Celex 32015R0262).

13 EUT L 59, 3.3.2015, s. 1 (Celex 32015R0262).

SJVFS 2018:24

3

2. en redogörelse för att organisationen eller sammanslutningen uppfyller de

villkor som anges i artikel 5.2 a och b i förordning (EU) 2015/26214.

Ansökan om identitetshandling och registrering av hästdjur

6 § Enligt förordning (EU) 2015/26215 ska alla hästdjur som hålls i eller importeras

till den Europeiska unionen (EU) ha en identitetshandling som uppfyller de krav som

anges i förordningen. Om ansökan om identitetshandling görs hos en avelsorganisation

eller registerförande förening i Sverige ska djurhållaren ha lämnat in ansökan senast

sex månader efter hästdjurets födsel eller senast den 31 december det kalenderår

hästdjuret är fött beroende på vilket som inträffar senast. För hästar som importeras

från länder utanför EU ska ansökan om identitetshandling dock ske i enlighet med

artikel 15 i förordning (EU) 2015/26216.

7 § En avelsorganisation får inte hindra registrering av ett hästdjur av det skälet att

ägaren till djuret eller djurhållaren inte är medlem i avelsorganisationen.

8 § Avelsorganisationer och registerförande föreningar ska ta ut en avgift som mot-

svarar den kostnad som registrering och utfärdande av en identitetshandling medför.

Detta gäller även i samband med registrering av hästdjur som redan är införda eller

registrerade i en stambok, som förs av en godkänd utländsk avelsorganisation, eller i

annat utländskt register.

Användning av avelsmaterial inom Sverige

9 § Avelsmaterial som avses i artikel 21.5 i förordning (EU) 2016/101217 och som

endast ska användas för avel inom Sverige får samlas in, produceras, behandlas och

lagras på en anläggning med tillstånd för semin- eller embryoverksamhet enligt svensk

lagstiftning18.

Utfärdande av härstamningsbevis

10 § Avelsorganisationer får tillåta att avelsmaterial åtföljs av härstamningsbevis som

har utfärdats av seminstationer, spermastationer, embryosamlingsgrupper eller

embryoproduktionsgrupper under förutsättning att

1. härstamningsbeviset har utfärdats på grundval av uppgifter från avelsorganisa-

tionen, och

2. den verksamhet som har utfärdat härstamningsbeviset är godkänd för handel

inom EU med sådant avelsmaterial.

Övriga bestämmelser

11 § Avelsorganisationer ska göra uppgifter om resultat från avelsvärderingen och

stambokföring offentligt tillgängliga.

14 EUT L 59, 3.3.2015, s. 1 (Celex 32015R0262).

15 EUT L 59, 3.3.2015, s. 1 (Celex 32015R0262).

16 EUT L 59, 3.3.2015, s. 1 (Celex 32015R0262).

17 EUT L 171, 29.6.2016, s. 66 (Celex 32016R1012).

18 Med svensk lagstiftning avses i denna bestämmelse Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:1) om seminverksamhet

med hästdjur, och Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:12) om verksamhet med ägg och embryon från nötkreatur,

hästdjur, svin, får och get.

SJVFS 2018:24

4

12 § Jordbruksverket kan återkalla avelsorganisationers erkännande om de inte följer

bestämmelserna i förordning (EU) 2015/26219, förordning (EU) 2016/101220 eller

dessa föreskrifter. Jordbruksverket kan också återkalla ett beslut om att utse en

registerförande förening som inte följer bestämmelserna i förordning (EU) 2015/26221

eller dessa föreskrifter.

13 § Jordbruksverket har genom särskilt beslut22 delegerat rätten att utöva offentlig

kontroll av bestämmelserna i förordning (EU) 2015/26223 till länsstyrelsen.

14 § Om länsstyrelsen upptäcker allvarliga brister i de erkända avelsorganisationernas

eller utsedda registerförande föreningarnas verksamhet vid kontroll enligt 10 §

förordningen (2006:816) om kontroll av husdjur, m.m., ska länsstyrelsen rapportera

detta till Jordbruksverket. Länsstyrelsen ska även rapportera till Jordbruksverket om

de vid kontroll av de erkända avelsorganisationerna eller utsedda registerförande

föreningarna upptäcker bristande efterlevnad av det som anges i förordning (EU)

2015/26224.

Denna författning träder i kraft den 1 november 2018, då verkets föreskrifter och

allmänna råd (SJVFS 2015:33) om hästdjur som används till avel samt identitets-

handlingar för hästdjur upphör att gälla.

CHRISTINA NORDIN

David Slottner

(Enheten för häst, fjäderfä och vilt)

19 EUT L 59, 3.3.2015, s. 1 (Celex 32015R0262).

20 EUT L 171, 29.6.2016, s. 66 (Celex 32016R1012).

21 EUT L 59, 3.3.2015, s. 1 (Celex 32015R0262).

22 Beslutet finns på Jordbruksverkets webbplats (www.jordbruksverket.se) under Veterinära författningshandboken, avsnitt M.

Seminverksamhet och husdjursskötsel m.m.

23 EUT L 59, 3.3.2015, s. 1 (Celex 32015R0262).

24 EUT L 59, 3.3.2015, s. 1 (Celex 32015R0262).