SJVFS 2018:30

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:67) om införsel av embryon och sperma från nötkreatur samt sperma från gris

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2018:30

Saknr J 21

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2002:67) om införsel av embryon

och sperma från nötkreatur samt sperma från gris;

Utkom från trycket

den 10 oktober 2018

Omtryck

beslutade den 4 oktober 2018.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 3 § förordningen (1994:1830) om

införsel av levande djur m.m., att 3, 10 och 11 §§ verkets föreskrifter (SJVFS 2002:67)

om införsel av embryon och sperma från nötkreatur samt sperma från gris1 ska ha

följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna

författning träder i kraft.

Allmänna bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter avser införsel till Sverige från länder inom Europeiska unionen

(EU), från Andorra, Färöarna, Norge och Schweiz samt från ett tredje land från vilket

införsel är tillåten enligt beslut av Europeiska unionen. (SJVFS 2013:24).

2 § Dessa föreskrifter gäller inte införsel av

1. embryon från nötkreatur som är resultatet av cellkärneöverföring eller embryon

som modifierats genetiskt,

2. embryon från nötkreatur som har samlats, behandlats och förvarats före den

1 januari 1991 eller är producerade genom befruktning in vitro före den 1 mars

1994,

3. sperma från nötkreatur som har samlats och behandlats före den 1 januari 1990,

samt

4. sperma från gris som har samlats, behandlats eller lagrats före den 1 oktober

1999.

3 § Bestämmelser om

1. villkor för införsel av embryon och sperma från nötkreatur finns även i Europa-

parlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om

fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av

vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati2.

2. villkor för införsel av sperma från gris finns även i kommissionens genom-

förandeförordning (EU) nr 176/2012 av den 1 mars 2012 om ändring av

bilagorna B, C och D till rådets direktiv 90/429/EEG vad gäller djurhälsokrav

avseende brucellos och Aujezskys sjukdom.3

1 Författningen senast omtryckt SJVFS 2013:24.

2 EGT L 147, 31.5.2001, s. 1 (Celex 32001R0999).

3 EGT L 61, 2.3.2012, s. 1 (Celex 32012R0176).

SJVFS 2018:30

2

3. avgifter finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:19) om av-

gifter för handläggning av ärenden enligt förordningen (1994:1830) om

införsel av levande djur m.m.

4. anmälan till Tullverket vid införsel från ett annat land inom Europeiska

unionen finns i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges

gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen.

5. tillstånd för seminverksamhet med nötkreatur finns i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2004:41) om seminverksamhet med nötkreatur.

6. tillstånd för seminverksamhet med gris finns i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1999:112) om seminverksamhet med svin.

7. tillstånd för verksamhet med ägg och embryon finns i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2010:12) om verksamhet med ägg och embryon från

nötkreatur, hästdjur, gris, får och get. (SJVFS 2018:30).

Definitioner

4 § I dessa föreskrifter betyder:

Anläggning

Varje form av verksamhet eller byggnad där

nötkreatur och gris hålls, förvaras eller hante-

ras.

Besättning

Samtliga djur som hålls i en anläggning som en

epidemiologisk enhet, d.v.s. en enhet där dju-

ren har sådan kontakt att de får anses ha samma

hälsostatus.

Embryo

Ursprungsstadiet i utvecklingen av ett foster

medan det fortfarande kan överföras till ett

annat mottagligt hondjur.

Embryoproduktionsgrupp

En av avsändarlandet officiellt godkänd och

registrerad embryosamlingsgrupp som utför

samling av ägg, mognad, befruktning och od-

ling av embryon in vitro.

Embryosamlingsgrupp

En av avsändarlandet officiellt godkänd och

registrerad grupp som utför samling, behand-

ling och förvaring av embryon.

Galtstation

En av avsändarlandet officiellt godkänd och

registrerad anläggning där samling av gris-

sperma görs för att användas vid artificiell

insemination, behandling, distribution och för-

varing.

Gris

Domesticerade djur av familjen suidae.

SJVFS 2018:30

3

IBR/IPV

Infektiös bovin rhinotracheit/infektiös pustulär

vulvovaginit (infektion med bovint herpes-

virus 1).

In vitro

Förlopp som sker utanför ett djurs kropp.

Leukos

Enzootisk bovin leukos (EBL),

Nötkreatur

Domesticerade djur tillhörande släktet bos,

bison (bison bison) och vattenbuffel (bubalus

bubalus).

Officiell veterinär

En veterinär som behörig myndighet särskilt

har utsett att utföra sådana uppdrag som EU-

rätten kräver ska utföras av en officiell vete-

rinär.

Spermalagringsstation

En officiellt godkänd och officiellt övervakad

inrättning som är belägen inom en medlems-

stats eller ett tredje lands territorium i vilken

sperma lagras för att användas vid artificiell

insemination.

Strå

Ett förseglat plaströr.

Sändning

Embryon eller sperma som omfattas av ett och

samma hälsointyg som avses i 8 §.

Tjurstation

En officiellt godkänd och officiellt övervakad

inrättning som är belägen inom en medlems-

stats eller ett tredje lands territorium i vilken

nötsperma produceras för att användas vid arti-

ficiell insemination.

Tredje land

Ett land som inte är medlem i EU förutom An-

dorra, Färöarna, Norge och Schweiz. (SJVFS

2013:24).

Registrering

5 § Den som för in embryon eller sperma ska vara registrerad för införsel hos Jord-

bruksverket. Anmälan om registrering ska ske på verkets blankett D194, eller på annat

sätt med motsvarande uppgifter.

Anmälan om registrering ska ha kommit in till Jordbruksverket senast sju arbets-

dagar före det första införseltillfället. Registreringen gäller under två år från och med

den dag då verket utför registreringen.

Om de uppgifter som anmälts inte längre är riktiga eller aktuella ska anmälaren

skyndsamt anmäla detta förhållande till Jordbruksverket. Om anmälaren vill föra in

embryon och sperma från annat djurslag än vad registreringen omfattar krävs en

ytterligare anmälan om registrering. (SJVFS 2013:24).

SJVFS 2018:30

4

Föranmälan

6 § Vid införsel av embryon eller sperma från ett tredje land ska föranmälan ske i

enlighet med Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:135) om veterinära

kontroller av produkter som förs in från tredje land till Europeiska unionen (EU),

Norge och, vad avser fiskprodukter, Island. (SJVFS 2013:24).

Gränskontroll

7 § En införsel från ett tredje land får endast ske vid en gränskontrollstation på de

införselorter som anges i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:135) om

veterinära kontroller av produkter som förs in från tredje land till Europeiska unionen

(EU), Norge och, vad avser fiskprodukter, Island.

Hälsointyg

8 § En sändning ska vid införsel åtföljas av ett hälsointyg som är utformat i enlighet

med ett av Europeiska gemenskapernas råd eller Europeiska gemenskapernas kom-

mission (kommissionen) fastställt formulär4. Intyget ska vara utfärdat av en officiell

veterinär på svenska och på minst ett i avsändarlandet officiellt språk och bestå av ett

enda ark.

Hälsointyget ska i original åtfölja sändningen till mottagaren på destinationsorten,

eller vid en införsel från ett tredje land, till gränskontrollstationen. Den som för in

embryon eller sperma ska under minst ett år behålla de intyg som åtföljer sändningen

och på begäran visa dem för en officiell veterinär.

Kontroll och rapportering

9 § Vid en införsel från ett land inom EU eller från Andorra, Färöarna, Norge eller

Schweiz ska mottagaren av en sändning, innan denna delas upp eller därefter saluförs,

kontrollera att sändningen åtföljs av hälsointyg och härstamningsbevis enligt dessa

föreskrifter samt att dessa dokument överensstämmer med sändningen.

Varje oegentlighet eller avvikelse vad gäller sändningen ska omgående rapporteras

till Jordbruksverket av mottagaren. Denne ska, i ett sådant fall, isolera sändningen i

avvaktan på att Jordbruksverket beslutar om vad som ska ske med sändningen. (SJVFS

2013:24).

Härstamningsbevis

10 § Bestämmelser om att djur som är avsedda för avel vid införsel från ett tredje land

ska åtföljas av ett härstamningsbevis finns i Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) 2016/1012 av den 8 juni 2016 om avelstekniska och genealogiska villkor för

avel, handel med och införsel till unionen av renrasiga avelsdjur, hybridavelssvin och

avelsmaterial från dem och om ändring av förordning (EU) nr 652/2014, rådets

4 Förlagor till hälsointygen anges i följande rättsakter. Embryon från nötkreatur – rådets direktiv 89/556/EEG av den 25 september

1989 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och import från tredje land av embryon från tamdjur av nötkreatur

(EGT L 302, 19.10.1989, s. 1, Celex 31989L0556). Sperma från nötkreatur – rådets direktiv 88/407/EEG av den 14 juni 1988

om djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom gemenskapen med och import av djupfryst sperma från tamdjur av

nötkreatur (EGT L 194, 22.7.1988, s. 10, Celex 31988L0407). Sperma från gris – rådets direktiv 90/429/EEG av den 26 juni 1990

om djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom gemenskapen med och import av sperma från tamdjur av svin (EGT L 224,

18.8.1990, s.62, Celex 31990L0429).

SJVFS 2018:30

5

direktiv 89/608/EEG och 90/425/EEG och om upphävande av vissa akter med av-

seende på djuravel (förordningen om djuravel)5. (SJVFS 2018:30).

11 § Bestämmelser om att djur som är avsedda för avel vid införsel från ett land inom

EU eller från Andorra, Färöarna, Norge eller Schweiz ska åtföljas av ett härstam-

ningsbevis finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1012 av den

8 juni 2016 om avelstekniska och genealogiska villkor för avel, handel med och

införsel till unionen av renrasiga avelsdjur, hybridavelssvin och avelsmaterial från dem

och om ändring av förordning (EU) nr 652/2014, rådets direktiv 89/608/EEG och

90/425/EEG och om upphävande av vissa akter med avseende på djuravel (förord-

ningen om djuravel)6. (SJVFS 2018:30).

Införsel av embryon från nötkreatur

Förbud mot införsel

12 § Införsel av embryon från nötkreatur får inte ske från Portugal med undantag för

den autonoma regionen Azorerna.

Begränsning av införsel

13 § Endast djupfrysta embryon får föras in från ett tredje land som vaccinerar mot

mul- och klövsjuka. Sådana embryon måste, utöver vad som anges i 14 och 15 §§,

1. komma från donatordjur som hålls på en anläggning där inget djur har vacci-

nerats mot mul- och klövsjuka inom 30 dagar före samlingen av de embryon

som ska föras in och där anläggningen inte har meddelats några djurhälso-

restriktioner, och

2. ha förvarats av en embryosamlingsgrupp eller en embryoproduktionsgrupp

under minst 30 dagar före avsändandet.

Villkor för införsel

14 § Embryon som förs in ska

1. ha tillkommit genom inseminering eller befruktning in vitro, varvid sperman

ska ha samlats på en tjurstation som är godkänd för handel inom EU, i Andorra,

Färöarna, Norge, Schweiz eller för införsel till EU,

2. ha samlats, hanterats och förvarats av en embryosamlingsgrupp eller en em-

bryoproduktionsgrupp som är införd i en lista som har upprättats av en behörig

myndighet i avsändarlandet om gruppen är belägen i ett land inom EU, An-

dorra, Färöarna, Norge eller Schweiz. Om embryosamlingsgruppen eller

embryoproduktionsgruppen är belägen i ett tredje land ska gruppen vara införd

i kommissionens förteckning över godkända embryosamlingsgrupper

respektive embryoproduktionsgrupper,

3. komma från nötkreatur som under minst sex månader närmast före samlingen

av embryona har vistats inom EU, i Andorra, Färöarna, Norge, Schweiz eller i

ett godkänt tredje land,

4. komma från nötkreatur som har vistats i en och samma besättning i minst 30

dagar före samlingen av embryona,

5 EUT L 171, 29.6.2016, s. 66 (Celex 32016R1012).

6 EUT L 171, 29.6.2016, s. 66 (Celex 32016R1012).

SJVFS 2018:30

6

5. komma från nötkreatur från besättningar som

a) är officiellt fria från tuberkulos,

b) är officiellt fria från brucellos, samt

c) är officiellt fria, fria från leukos eller som inte är fria från sjukdomen

under förutsättning att det har lämnats ett intyg om att det i besättningen

inte har funnits något kliniskt fall av leukos under de senaste tre åren,

6. komma från nötkreatur som har vistats i en besättning som under de senaste

tolv månaderna inte har visat några kliniska tecken på IBR/IPV, samt komma

från nötkreatur, som samma dag som samlingen av embryona görs, inte visar

några kliniska sjukdomstecken och som vistas i en besättning som inte omfattas

av några djurhälsorestriktioner.(SJVFS 2013:24).

15 § Vid en införsel från ett tredje land ska även de ytterligare djurhälsovillkor som

anges i kommissionens beslut7 vara uppfyllda.

Villkor för införsel av sperma från nötkreatur

16 § Sperma som förs in ska

1. ha samlats och behandlats för artificiell insemination samt ha förvarats på en

tjurstation eller spermalagringsstation som är införd i en lista som har

upprättats av en behörig myndighet i avsändarlandet om tjurstationen eller

spermalagringsstation är belägen i ett land inom EU, Andorra, Färöarna, Norge

eller Schweiz. Om tjurstationen eller spermalagringsstationen är belägen i ett

tredje land ska den vara införd i kommissionens förteckning över godkända

tjurstationer eller spermalagringsstationer,

2. komma från tjurar som inte har visat några tecken på sjukdom den dag då

sperman samlas,

3. om den är fryst, ha förvarats under godkända betingelser under minst 30 dagar

före avsändandet,

4. komma från tjurar som har hållits på en tjurstation och som under en period

som sträcker sig från 30 dagar före samlingen till 30 dagar efter samlingen av

sperman, eller fram till dagen före avsändandet när det gäller färsk sperma, har

varit fria från mul- och klövsjuka, elakartad lungsjuka, mjältbrand, rabies,

brucellos, tuberkulos, leukos och IBR/IPV,

5. om den är färsk, komma från tjurar som har hållits på en tjurstation under en

sammanhängande period av minst 30 dagar närmast före samlingen av sperma,

6. komma från tjurar som inte har genomfört naturlig betäckning under tiden de

hållits på tjurstationen, samt

7. transporteras från de godkända förvaringsställena i förseglade behållare, som

ska vara väl rengjorda och desinficerade eller steriliserade och som ska vara

märkta med ett nummer som överensstämmer med numret på det hälsointyg

som åtföljer sändningen. (SJVFS 2013:24).

17 § För sperma som förs in från ett land inom EU eller från Andorra, Färöarna, Norge

eller Schweiz ska, utöver vad som anges i 16 §, följande villkor vara uppfyllda;

7 Se kommissionens beslut 2006/168/EG av den 4 januari 2006 om fastställande av djurhälsokrav och krav på veterinärintyg för

import till gemenskapen av embryon från nötkreatur och om upphävande av beslut 2005/217/EG (EGT L 57, 28.2.2006, s. 19,

Celex 32006D0168).

SJVFS 2018:30

7

1. Sperman ska komma från tjurar som inte har vaccinerats mot mul- och

klövsjuka under de 12 månaderna närmast före samlingen av sperman eller som

har vaccinerats mot mul- och klövsjuka under de 12 månaderna före samlingen

av sperman, dock inte under de 30 dagarna före samlingen. Om tjurarna har

vaccinerats måste fem procent av sperman från varje samling och i minst fem

strån provtas vid ett laboratorium som har godkänts av Jordbruksverket.

Sperman måste ha genomgått ett virusisoleringstest för mul- och klövsjuka

med negativt resultat.

2. Sperman ska komma från tjurar som har hållits på en tjurstation som har varit

fri från mul- och klövsjuka i minst tre månader före samlingen av sperman och

minst 30 dagar efter samlingen, eller till dagen före avsändandet när det gäller

färsk sperma, och som är belägen i mitten av ett område med en radie på 10

kilometer inom vilket det sedan minst 30 dagar tillbaka inte förekommit något

fall av mul- och klövsjuka. (SJVFS 2013:24).

18 § Vid en införsel från ett tredje land ska även de ytterligare djurhälsovillkor som

anges i kommissionens beslut8 vara uppfyllda.

Villkor för införsel av sperma från gris

19 § Sperma som förs in ska

1. ha samlats och behandlats för artificiell insemination i enlighet med kom-

missionens genomförandeförordning (EU) nr 176/2012 av den 1 mars 2012 om

ändring av bilagorna B, C och D till rådets direktiv 90/429/EEG vad gäller

djurhälsokrav avseende brucellos och Aujeszkys sjukdom9,

2. komma från en galtstation där inga grisar vaccineras mot Aujeszkys sjukdom,

samt

3. ha förvarats på en galtstation som är införd i en lista som har upprättats av en

behörig myndighet i avsändarlandet om galtstationen är belägen i ett land inom

EU, i Andorra, Färöarna, Norge eller Schweiz. Om galtstationen är belägen i

ett tredje land ska den vara införd i kommissionens förteckning över godkända

galtstationer. (SJVFS 2013:24).

20 § Vid en införsel från ett tredje land ska även de ytterligare djurhälsovillkor som

anges i kommissionens beslut10 vara uppfyllda.

Bestämmelse om undantag

21 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

8 Se kommissionens beslut 2008/120/EG av den 7 februari 2008 om ändring av bilaga D till rådets direktiv 88/407/EEG och beslut

2004/639/EG om villkor för import av sperma från tamdjur av nötkreatur (EGT L 42, 16.2.2008, s. 63, Celex 32008D0120) och

2011/630/EU av den 20 september 2011 om import till unionen av sperma från tamdjur av nötkreatur (EGT L 247, 24.9.2011, s.

32, Celex 32011D0630).

9 EGT L 61, 2.3.2012, s. 1 (Celex 32012R0176).

10 Se kommissionens beslut 2012/137/EU av den 1 mars 2012 om import till unionen av sperma från tamsvin (EGT L 64, 3.3.2012,

s. 29, Celex 32012D0137).

SJVFS 2018:30

8

Denna författning11 träder i kraft den 1 november 2002. Genom författningen

upphävs Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:59) om införsel av embryon

och sperma från nötkreatur samt sperma från svin.

Denna författning12 träder i kraft den 30 juni 2004.

Till och med den 31 december 2004 är dock handel med och import av sperma som

samlats, behandlats och lagrats i enlighet med de äldre föreskrifterna tillåten om den

åtföljs av ett sådant hälsointyg som gällde före ikraftträdandet av de nya föreskrifterna.

Från och med den 1 januari 2005 får handel med och import av sperma som uppfyller

kraven i de äldre föreskrifterna bara ske om den har samlats, behandlats och lagrats

före den 31 december 2004.

Denna författning13 träder i kraft den 1 oktober 2013.

Denna författning14 träder i kraft den 1 november 2018.

CHRISTINA NORDIN

Karin Olsson

(Enheten för idisslare och gris)

11 SJVFS 2002:67.

12 SJVFS 2004:50.

13 SJVFS 2013:24.

14 SJVFS 2018:30.