SJVFS 2019:14

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om offentlig djurskyddskontroll

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2019:14

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd

om offentlig djurskyddskontroll;

Saknr L 44

Utkom från trycket

den 29 mars 2019

beslutade den 28 mars 2019.

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 1 kap. 2 §, 5 kap. 3 §, 8 kap. 16 och

19 §§ djurskyddsförordningen (2019:66) följande.

Dessutom beslutar Jordbruksverket följande allmänna råd.

Inledande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om offentlig djurskyddskontroll finns i

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april

2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av

foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och

djurskydd,2

2. kapitel III samt artikel 23, 26 och 27 i rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den

22 december 2004 om skydd av djur under transport och därmed

sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och

93/119/EEG och förordning (EG) nr 1255/97,3

3. artikel 5 och bilaga I i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för

genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung

avsedda att användas som livsmedel,4

4. 8 kap.1-17 §§djurskyddslagen (2018:1192) och 5. kap 2 §, 8 kap. 6-11 §§, 13

och 16 §§ i djurskyddsförordningen (2019:66), samt

5. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:4) om

cirkusdjur.

2 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser och allmänna råd om hur offentlig

kontroll av efterlevnaden av djurskyddslagstiftningen ska bedrivas.

3 § Livsmedelsverket som kontrollmyndighet omfattas inte av 5 §, 6 § första stycket

4 samt 10-12, 14 och 16-19 §§ i föreskrifterna.

4 § I dessa föreskrifter avses med

1 Jfr. Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU av den 22 september 2010 om skydd av djur som används för

vetenskapliga ändamål (EUT L 276, 20.10.2010, s. 33 (Celex 32010L0063)).

2 EUT L 165, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0882).

3 EUT L 3, 5.1.2005, s. 1 (Celex 32005R0001).

4 EUT L 139, 30.4.2004, s. 206 (Celex 32004R0854).

SJVFS 2019:14

2

befogad anmälan: anmälan efter vilken myndigheten konstaterar brist vid

kontrollen,

djurskyddskontrollregistret: det gemensamma register över kontrollobjekt som

länsstyrelserna och Jordbruksverket har tillgång till,

djurskyddslagstiftning: djurskyddslagen (2018:1192), djurskyddsförordningen

(2019:66), de myndighetsföreskrifter som har utfärdats med stöd av förordningen och

de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen,

extra offentlig kontroll: kontroll som utförs efter att bristande efterlevnad har

påvisats vid den normala offentliga kontrollen

eller

annan ordinarie verksamhet. Det

kan också vara den kontroll, fysisk eller administrativ, som utförs med anledning av

befogade anmälningar eller annan information som kan tyda på bristande efterlevnad

av djurskyddslagstiftningen,

kontrollmyndighet: den myndighet som har bemyndigats att utöva offentlig

kontroll,

kontrollobjekt: fysisk eller juridisk person tillsammans med den plats där personen

håller djur som omfattas av djurskyddslagstiftningen eller fysisk person som har

fråntagits rätten att vara ägare till djur eller att vara djurhållare eller att hantera

djur,

och

riskklassificering: beskrivning av risk för bristande djurskydd hos enskilda

kontrollobjekt med hjälp av rang, kategori eller poäng.

Övriga relevanta definitioner finns i förordning (EG) nr 882/20045.

Register över kontrollobjekt

5 § En kontrollmyndighet ska ha ett register med uppgifter om de kontrollobjekt som

finns inom myndighetens geografiska verksamhetsområde. Detta gäller för de typer av

kontrollobjekt som framgår av bilaga 1.

Allmänna råd till 5 §

Lämpligen kan djurskyddskontrollregistret (DSK) användas.

Plan för djurskyddskontroll

6 § En kontrollmyndighet ska varje år fastställa en plan för det kommande

kalenderårets djurskyddskontroll. Planen ska minst innehålla

1. eventuella brister som framkommit vid utvärderingen av kontrollen enligt 7 §

och hur de ska åtgärdas,

2. den planerade djurskyddskontroll myndigheten avser att utföra under året,

3. de resurser som krävs, främst i form av personal, för att myndigheten ska kunna

utföra djurskyddskontrollen och en bedömning av om behoven är uppfyllda för

kommande år, samt

4. vilka kontrollobjekt länsstyrelsen har en överenskommelse om med annan

länsstyrelse enligt 8 kap. 6 § i djurskyddsförordningen (2019:66).

På begäran ska planen enligt första stycket skickas till Jordbruksverket.

5 EUT L 165, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0882).

SJVFS 2019:14

3

Allmänna råd till 6 §

Djurtransporter

Länsstyrelsens plan för djurskyddskontroll bör omfatta kontroll av

djurtransporter, som uppfyller kraven på kontroll enligt artikel 27 i förordning

nr (EG) 1/2005 6 . Planen bör omfatta kontroll av transporter under färd och

kontroll vid i- och urlastning.

Uppföljning och utvärdering av genomförd djurskyddskontroll

7 § Kontrollmyndigheten ska varje år genomföra en uppföljning och en utvärdering

av föregående verksamhetsårs djurskyddskontroll.

Vid uppföljning och utvärdering är en jämförelse mellan plan och utfall särskilt

viktig.

Rapportering av djurskyddskontroll

8 § En kontrollmyndighet ska årligen rapportera om sin djurskyddskontroll till

Jordbruksverket. Rapporten ska innehålla de uppgifter som Jordbruksverket begär och

göras enligt de anvisningar som Jordbruksverket lämnar.

Registreringen av kontrollresultatet ska göras senast den 1 februari året efter att

kontrollen har genomförts.

Krav på kompetens

9 § Bestämmelser om kompetens och kompetensförsörjning finns i 8 kap. 2 §

djurskyddslagen (2018:1192) och artikel 6 i förordning (EG) nr 882/20047.

Rapport efter djurskyddskontroll

10 § Utöver vad som anges i artikel 9.2 i förordning (EG) nr 882/20048 ska en

kontrollrapport minst innehålla

1. tid och plats för kontrollen,

2. om och i så fall när kontrollen aviserats i förväg,

3. vilka som var närvarande vid kontrollen,

4. vad kontrollen omfattade

exempelvis vilka djurslag och

vilka

stallavdelningar

eller liknande som kontrollerades

och vad som framkom,

5. kontrollmyndighetens bedömning och de åtgärder som kontrollmyndigheten

avser att vidta med anledning av det som framkom vid kontrollen, samt

6. en allmän information om att kontrollobjektets verksamhet omfattas av

djurskyddslagstiftningen samt att den som är ansvarig för verksamheten är

skyldig att känna till och följa gällande bestämmelser.

11 § Djurhållaren ska få del av kontrollrapporten snarast efter utförd

djurskyddskontroll. Den som har utfört kontrollen ska underrätta djurhållaren om sin

preliminära bedömning i samband med eller då så inte är möjligt snarast efter att

kontrollen avslutats.

6 EUT L 3, 5.1.2005, s. 1 (Celex 32005R0001).

7 EUT L 165, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0882).

8 EUT L 165, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0882).

SJVFS 2019:14

4

Prioritering av kontrollobjekt

12 § Kontrollmyndigheten ska göra en riskklassificering av kontrollobjekten inom sitt

geografiska verksamhetsområde. Kontroll av objekten ska sedan genomföras med

denna riskklassificering som grund. Klassificeringen ska dokumenteras.

Allmänna råd till 12 §

Länsstyrelsen bör under verksamhetsåret i första hand utföra normala

(planerade) kontroller. Normal kontroll (inklusive uppföljning av dessa) bör

utgöra minst 50 % av antalet genomförda djurskyddskontroller under ett år. Vid

behov av prioritering mellan objekt bör följande grunder för prioritering

användas.

1. tid sedan senaste djurskyddskontrollen,

2. tidigare kända djurskyddsproblem hos

kontrollobjekten, samt

3. stort djurantal eller hantering av ett stort djurantal per tidsenhet.

Av de planerade kontrollerna bör ett antal kontroller, motsvarande 10 %,

utföras på ett slumpmässigt urval av kontrollobjekt.

13 § Alla kontrollobjekt med tillstånd enligt 7 kap. 2 § djurskyddslagen (2018:1192)

ska kontrolleras.

Minst en tredjedel av alla kontrollobjekt ska kontrolleras varje år, i enlighet med

den riskklassificering som gjorts enligt tredje stycket.

Följande faktorer ska användas som grund för riskklassificering av kontrollobjekt

med försöksdjur:

1. antal djur och vilka djurslag som hålls,

2. tidigare kontrollresultat samt

3. information som kan tyda på bristande efterlevnad.

Vid riskklassificeringen av användare av försöksdjur ska, förutom vad som angetts

i första stycket även antal och typ av djurförsök användas som grund.

Kontrollobjekt som håller primater som försöksdjur ska kontrolleras varje år.

Kontroller utöver urval på grund av riskvärdering

14 § Utöver kontroller enligt 12 och 13 §§ ska objekt, utifrån en prioritering,

kontrolleras då det finns anledning att anta att djurskyddslagstiftningen eller beslut

fattade med stöd av lagstiftningen inte efterlevs.

Kontroll ska genomföras före beslut enligt 6 kap. 4 § djurskyddslagen (2018:1192)

och 3 kap. 6 § djurskyddsförordningen (2019:66).

Kontroll av slakteri

15 §

Utöver länsstyrelsens kontroll av slakterier ska

Livsmedelsverkets officiella

veterinärer och officiella assistenter på slakterier, särskilt kontrollera efterlevnaden av

1. förordning (EG) nr 1/2005,9

9 EUT L 3, 5.1.2005 (Celex 32005R0001).

SJVFS 2019:14

5

2. 2 kap. 13 § och 5 kap. 1 §djurskyddslagen (2018:1192) samt 2 kap. 16 § och

5 kap. 1 § djurskyddsförordningen (2019:66),

3. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:7) om

transport av levande djur,

4. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:8) om

slakt och annan avlivning av djur, samt

5. Rådets förordning (EG) nr 1099/2009 av den 24 september 2009 om skydd av

djur vid tidpunkten för avlivning.10

Avgift för extra offentlig kontroll

16 § Enligt artikel 28 förordning (EG) nr 882/200411 ska företag med

livsmedelsproducerande djur, och enligt 8 kap. 13 § djurskyddsförordningen (2019:66)

också andra djurhållare debiteras för all den tid som åtgår för genomförande av

kontrollen samt för förberedande och uppföljande administrativt arbete, för analys-

och undersökningskostnader samt för övriga kostnader som extra offentlig kontroll

medför.

Timkostnad ska debiteras med 800 kr/timme och för minst 30 minuter, därefter

debiteras varje påbörjad 30-minutersperiod.

17 § Vid debitering för kontroll enligt 16 § ska kostnaden för restiden fördelas mellan

kontrollobjekten.

Kostnaden för restid som debiteras kontrollobjekten får inte överstiga vad som

skulle ha debiterats vid resa tur och retur länsstyrelsen eller annan plats där

kontrollanten vistas. Längsta tid som får debiteras för resa per kontroll är två timmar.

18 § Påminnelseavgift ska debiteras för skriftlig betalningspåminnelse med samma

belopp som anges i förordningen (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader

m.m.

19 § Dröjsmålsränta ska debiteras enligt räntelagen (1975:635) vid försenad

betalning.

Övriga bestämmelser

20 § En kontrollmyndighet som uppmärksammar djurskyddsbrister som på goda

grunder kan antas bero på en viss form av djurhållning, metod, system, utrustning eller

liknande ska anmäla det till Jordbruksverket. Detta gäller inte de brister som

kontrollmyndigheten vet att Jordbruksverket redan har kännedom om.

21 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

10 EUT L 303, 18.11.2009, s. 1 (Celex 32009R1099).

11 EUT L 165, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0882).

SJVFS 2019:14

6

Denna författning träder i kraft den 1 april 2019, då Statens jordbruksverks

föreskrifter (2008:67) om offentlig djurskyddskontroll upphör att gälla. De allmänna

råden ska gälla från och med samma tidpunkt.

CHRISTINA NORDIN

Helena Elofsson

(Avdelningen för djurskydd och hälsa)

SJVFS 2019:14

7

Bilaga 1

Följande verksamheter omfattas av kravet på registrering i 5 §.

- Djurförsök som har godkänts av en djurförsöksetisk nämnd

-

Djurhållning som omfattas av Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna

råd (SJVFS 2019:18) om nötkreaturshållning inom lantbruket m.m.; Statens

jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:20) om grishållning

inom lantbruket m.m.; Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd

(SJVFS 2019:21) om fårhållning inom lantbruket m.m.; Statens jordbruksverks

föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:22) om gethållning inom lantbruket

m.m.; Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:16)

om uppfödning och hållande av pälsdjur; Statens jordbruksverks föreskrifter

och allmänna råd (SJVFS 2019:23) om fjäderfähållning inom lantbruket m.m.

och Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:24) om

kaninhållning inom lantbruket m.m.

- Fiskodling (endast livsmedelsändamål)

- Handel med djur i detaljistledet (försäljning till konsument)

- Hållande av icke domesticerade djur i hägn och rehabiliteringsverksamhet för

vilt

- Hållning av djur i karantäner (egna sällskapsdjur ingår inte i avsedd

verksamhet)

- Hållning av cirkusdjur i vinterkvarter

- Import och handel med djur i grossistledet

- Livdjursförmedling

- Offentlig förevisning av djur vid anläggningar som är godkända enligt 3 kap.

6 § djurskyddsförordningen (2019:66)

- Regelbunden inhysning av djur vid gränskontrollstationer och utrymmen på

flygplatser, hamnar m.m.

- Renskötsel

- Slakteriverksamhet som bedrivs på anläggning enligt förordning (EG) nr

1099/200912 som är varje anläggning där landlevande djur slaktas och som

faller inom tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda

hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung13

- Slakt på gård för små och lokala leveranser enligt 24 § Livsmedelsverkets

föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien

- Sällskapsdjurshållning där kontroll har utförts (tillstånd enligt 6 kap. 4 §

djurskyddslagen (2018:1192) ingår inte i avsedd verksamhet)

- Transport av djur som godkänd transportör enligt Statens jordbruksverks

föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:7) om transport av levande djur.

- Undervisning med djur

- Verksamhet med djur hos vaktbolag

- Verksamhet med försöksdjurstillstånd enligt 7 kap. 2 § djurskyddslagen

(2018:1192)

- Verksamhet med försöksdjur vid anläggningar godkända enligt 7 kap. 30 §

djurskyddsförordningen

12 EUT L 303, 18.11.2009, s. 1 (Celex 32009R1099).

13 EUT L 139, 30.4.2004, s. 55 (Celex 32004R0853).

SJVFS 2019:14

8

- Verksamhet med tillstånd enligt 6 kap. 4 § djurskyddslagen

- Verksamhet vid seminstationer och spermastationer

Enligt 5 § ska kontrollmyndigheten dessutom ha ett register över personer med

djurförbud enligt 9 kap.1-3 §§djurskyddslagen.