SJVFS 2019:32

Statens jordbruksverks föreskrifter om läkemedel och läkemedelsanvändning

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2019:32

Statens jordbruksverks föreskrifter om läkemedel och

läkemedelsanvändning;

Saknr D 9

Utkom från trycket

den 29 mars 2019

beslutade den 28 mars 2019

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 2 kap. 2 § förordningen

(2009:1386) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård, 7 och 9 §§

förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m. samt 4 kap. 3 § djurskydds-

förordningen (2019:66) följande.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 KAP. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER ........................................................... 2

Definitioner .............................................................................................................. 2

2 KAP. PRINCIPER FÖR VAL AV LÄKEMEDEL .................................................. 4

Allmänna bestämmelser ........................................................................................... 4

Antibiotika ................................................................................................................ 5

Hormoner ................................................................................................................. 6

Homeopatiska läkemedel ......................................................................................... 7

3 KAP. TILLHANDAHÅLLANDE OCH FÖRSKRIVNING AV LÄKEMEDEL .... 7

Allmänna bestämmelser ........................................................................................... 7

Tillhandahållande till djurhälsopersonal .................................................................. 8

Tillhandahållande till övrig personal ........................................................................ 8

Tillhandahållande till husdjurstekniker .................................................................... 9

Tillhandahållande i särskilda fall ............................................................................. 9

Förskrivning och tillhandahållande till djurhållare .................................................. 9

4 KAP. VILLKORAD LÄKEMEDELSANVÄNDNING ......................................... 12

Allmänna bestämmelser ......................................................................................... 12

Läkemedel och symtombilder ................................................................................ 12

Utbildningskrav ...................................................................................................... 13

Instruktioner ........................................................................................................... 13

Anmälan ................................................................................................................. 13

1 Jfr rådets direktiv 96/22/EG av den 29 april 1996 om förbud mot användning av vissa ämnen med hormonell och tyreostatisk

verkan samt av β- agonister vid animalieproduktion och om upphävande av direktiv 81/602/EEG, 88/146/EEG och 88/299/EEG

(EGT L 125, 23.5.1996, s. 3, Celex 31996L0022), senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/97/EG

(EUT L 318, 28.11.2008, s. 9, Celex 32008L0097).

SJVFS 2019:32

2

Kontroll .................................................................................................................. 14

5 KAP. LÄKEMEDEL FÖR IMMOBILISERING ................................................... 15

6 KAP. ÖVRIGA BESTÄMMELSER ...................................................................... 16

BILAGA 1 .................................................................................................................. 17

Förteckning över substanser som, när de ingår i preparat som endast är godkänt för

humant bruk, inte är tillåtna att förskriva för behandling av djur .......................... 17

BILAGA 2 .................................................................................................................. 18

Förteckning över läkemedel som är godkända för att förskrivas för villkorad

läkemedelsanvändning i mjölkproducerande nötkreatursbesättningar .................. 18

BILAGA 3 .................................................................................................................. 19

Tillåtna indikationer för villkorad läkemedelsförskrivning i mjölkproducerande

nötkreatursbesättningar .......................................................................................... 19

1 KAP. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

Definitioner

1 § I dessa föreskrifter betyder:

Begrepp

Betydelse

Allmän bedövning

Påverkan av läkemedel som sänker medvetandegraden.

Avlivningsvätska

Läkemedel som används i syfte att avliva djur.

Besättning

Grupp av djur som utgör en epidemiologisk enhet eller

som tillhör samma produktionsplatsnummer.

Djurhållare

Den som äger eller på annat sätt ansvarar för djuren.

Djurhälsopersonal

Samma betydelse som i lagen (2009:302) om verksam-

het inom djurens hälso- och sjukvård.

Fjäderfä

Alla fåglar som yrkesmässigt föds upp eller hålls i

fångenskap för produktion av kött eller ägg för konsum-

tion samt för avelsändamål för sådan produktion.

Förskrivningsperiod

Perioden från det att villkorad läkemedelsanvändning

inleds till dess att den avbryts, dock längst ett år.

Homeopatiska läkemedel Läkemedel som har registrerats av Läkemedelsverket

för försäljning enligt 4 kap. 4 § läkemedelslagen

(2015:315) alternativt i andra medlemsstater registre-

rade homeopatiska läkemedel för vilka Läkemedels-

verket har beviljat licens för användning i Sverige.

SJVFS 2019:32

3

Hästpass

Dokument från vilket en häst kan identifieras, utfärdat i

enlighet med bestämmelserna i kommissionens genom-

förandeförordning (EU) 2015/262 av den 17 februari

2015 om fastställande av bestämmelser i enlighet med

rådets direktiv 90/427/EEG och 2009/156/EG vad gäl-

ler metoder för identifiering av hästdjur (förordning om

pass för hästdjur)2.

Livsmedelsproducerande

djur

Djur som avlas, föds upp, hålls eller slaktas för livsme-

delsproduktion, samt hästar som inte är undantagna från

livsmedelskedjan.

Läkemedel

Samma betydelse som i läkemedelslagen (2015:315).

Ordination

En veterinärs beslut om att ett läkemedel ska användas

till ett specifikt djur eller djurgrupp och hur läkemedlet

ska användas.

Reell kompetens

Det man har praktisk kunskap och förmåga att självstän-

digt utföra på ett säkert sätt.

Tillhandahållande av

läkemedel

När en person med förskrivningsrätt ställer läkemedel

till förfogande för att användas av en person som inte

har förskrivningsrätt för det aktuella preparatet eller den

aktuella användningen.

ViLA-veterinär

Veterinär som har en skriftlig överenskommelse med en

djurhållare om villkorad läkemedelsanvändning.

Villkorad läkemedels-

användning

Läkemedelsanvändning, som sker efter förskrivning av

en veterinär i enlighet med 4 kap. dessa föreskrifter,

utan att veterinären kliniskt har undersökt djuret eller

djuren i anslutning till användningen.

Övrig personal

En person som är yrkesverksam inom djurens hälso-

och sjukvård utan att tillhöra djurhälsopersonalen.

2 § Läkemedel ska användas med återhållsamhet och bara då det finns behov av det.

3 § En veterinär ska undersöka och göra en bedömning av djuret eller djurgruppen

innan ordination sker om inte annat följer av denna föreskrift.

4 § En veterinär får bara förskriva och tillhandahålla läkemedel för behandlingar som

har ordinerats av veterinär.

Första stycket gäller inte om

- annat anges i 3 kap. 4–6, 8–11 eller 21 §§,

- förskrivning sker för villkorad läkemedelsanvändning i enlighet med 4 kap., eller

- förskrivning sker för immobilisering av djur i enlighet med 5 kap.

2EUT L 59, 3.3.2015, s. 1, (Celex 32015R0262).

SJVFS 2019:32

4

5 § Bestämmelser om utlämnande av läkemedel i samband med behandling finns i

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande

av läkemedel och teknisk sprit.

6 § Bestämmelser om karenstider vid handhavande av livsmedel från djur som be-

handlats med läkemedel eller vissa bekämpningsmedel som innehåller farmakologiskt

aktiva substanser finns i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2009:3) om karens-

tider.

2 KAP. PRINCIPER FÖR VAL AV LÄKEMEDEL

Allmänna bestämmelser

1 § Vid val och dosering av läkemedel ska veterinären beakta följande:

1. risker för de personer som hanterar läkemedlet,

2. risk för rester av läkemedel i livsmedel,

3. risk för biverkningar hos det behandlade djuret,

4. risk för uppkomst av resistens mot antiparasitära medel och antibiotika,

5. ekologiska effekter, samt

6. risk för andra negativa sidoeffekter.

2 § En veterinär ska i första hand ordinera läkemedel som är godkända i Sverige för

aktuellt tillstånd hos det djurslag som ska behandlas.

3 § I det fall det inte finns något godkänt veterinärmedicinskt läkemedel enligt 2 § får

en veterinär ordinera annat läkemedel för behandling av aktuellt tillstånd. Sådan

ordination ska göras enligt 4–8 §§ och bara i undantagsfall, för att undvika att det

berörda djuret utsätts för onödigt lidande.

4 § Vid ordination enligt 3 § ska veterinären i första hand välja ett veterinärmedicinskt

läkemedel som är godkänt i Sverige för användning på ett annat djurslag eller för ett

annat tillstånd hos samma djurslag.

5 § I de fall det vid behandling av aktuellt tillstånd inte finns något läkemedel av det

slag som avses i 4 § får veterinären ordinera ett

1. läkemedel som endast är godkänt att använda på människa under förutsättning

att det inte innehåller någon av de substanser som är uppräknade i bilaga 1 till

dessa föreskrifter, eller

2. veterinärmedicinskt läkemedel som har godkänts i en annan EU-medlemsstat.

För att ett sådant läkemedel som avses i första stycket 2 ska få ordineras ska Läke-

medelsverket ha beviljat licens för läkemedlet enligt Läkemedelsverkets föreskrifter

om licens (HSLF-FS 2018:25) om licens.

6 § En veterinär får, trots vad som sägs i 5 § 1, ordinera läkemedel som innehåller

substanser som förtecknas i bilaga 1 till dessa föreskrifter om

1. det finns synnerliga skäl för behandling av det enskilda djuret,

2. prognosen vid behandling med sådant läkemedel är god, och

3. veterinären i det enskilda fallet har tillstånd från Jordbruksverket att göra sådan

behandling.

SJVFS 2019:32

5

7 § I de fall det inte finns något läkemedel av det slag som avses i 5 § får veterinären

ordinera ett veterinärmedicinskt läkemedel som har beretts för tillfället (ex tempore)

av en person som är behörig att göra detta och i enlighet med de villkor som gäller för

ett veterinärrecept.

8 § Ordination av läkemedel till livsmedelsproducerande djur får bara ske under

förutsättning att de farmakologiskt aktiva substanserna finns upptagna i tabell 1 i

bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 37/2010 av den 22 december 2009 om

farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-vär-

den i animaliska livsmedel.3

Hästdjur, som ska användas för livsmedelsproduktion, får även behandlas med

läkemedel som finns med på den förteckning över substanser med sex månaders

karenstid som finns listade i kommissionens förordning (EU) nr 122/2013 av den 12

februari 2013 om ändring av förordning (EG) nr 1950/2006 om upprättande av en

förteckning över substanser som är väsentliga för behandling av hästdjur, i enlighet

med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG om upprättande av gemen-

skapsregler för veterinärmedicinska läkemedel4. Sådana behandlingar ska antecknas i

hästpasset enligt det kontrollsystem som föreskrivs i genomförandeförordning (EU) nr

2015/2625.

9 § Bestämmelserna i 8 § gäller inte vid behandling av häst om det av hästpasset

framgår att hästen inte ska användas för livsmedelsproduktion.

10 § Vid tillförsel av läkemedel till livsmedelsproducerande djur som saknar indivi-

duell märkning ska det enskilda djuret eller djurgruppen om möjligt ges en tydlig

märkning som visar vilket eller vilka djur som har behandlats.

Antibiotika

11 § En veterinär får bara ordinera behandling med läkemedel innehållande kinoloner

eller tredje eller fjärde generationens cefalosporiner när mikrobiologisk undersökning

och resistensbestämning visar att verksamt alternativ saknas.

Kravet i första stycket gäller inte kinoloner och tredje generationens cefalosporiner

vid följande behandlingar:

1. Sällskapsdjur och häst, om infektionens lokalisation eller sjukdomens art

medför att provtagning inte är möjlig och det av vetenskap och beprövad

erfarenhet är styrkt att behandling med annat läkemedel är verkningslös.

2. Djur som hålls för livsmedelsproduktion, om mikrobiologisk undersökning och

resistensbestämning av aktuell infektion har genomförts på djuret eller i

djurgruppen under de senaste sex månaderna och resistensbestämning eller

vetenskap och beprövad erfarenhet styrker att verksamt alternativ saknas.

Mikrobiologisk undersökning ska utföras för att styrka infektionsagens.

3. Akuta livshotande tillstånd där det inte är möjligt att avvakta svaret på den

mikrobiologiska undersökningen och resistensbestämningen.

Mikrobiologisk undersökning och resistensbestämning ska göras även om svar inte

inväntas innan behandlingen påbörjas enligt andra stycket 3.

Veterinären ska motivera valet av antibiotika i journalen.

3 EUT L 15, 20.1.2010 s. 1 (Celex 32010R0037).

4 EUT L 42, 13.2.2013, s. 1, (Celex 32013R0122).

5 EUT L 59, 3.3.2015, s. 1, (Celex 32015R0262).

SJVFS 2019:32

6

Hormoner

12 § Utöver de fall som anges i 4 kap. 3 § djurskyddsförordningen (2019:66) får

hormoner tillföras djur i syfte att förhindra befruktning, framkalla abort, stimulera

ägglossning, verka sammandragande på livmoder eller synkronisera brunst.

13 § Vid behandling av nötkreatur, grisar, får, getter, hovdjur, fjäderfä, kaniner och

hägnat vilt, samt vid behandling av fisk och skaldjur som föds upp för att användas till

livsmedel, gäller villkoren i 14–18 och 20 §§.

14 § Det är, med de undantag som anges i 15–18 §§, förbjudet att tillföra djur

1. de substanser som är förbjudna enligt tabell 2 i bilagan till förordning (EU) nr

37/2010,6

2. tyreostatika,

3. trenbolon,

4. zeranol,

5. stilbener, stilbenderivat, deras salter och estrar,

6. ämnen med östrogen, androgen eller gestagen effekt,

7. allyltrenbolon, samt

8. ß-receptorstimulerande substanser.

15 § En veterinär får tillföra djur progesteron eller dess derivat vid behandling av

fertilitetsstörningar. Tillförseln får endast ske genom injektion förutom vid behandling

av äggstocksrubbningar där läkemedlet även får tillföras i form av vaginalinlägg, men

inte i form av implantat.

Första stycket gäller inte för läkemedel med depåeffekt eller med en karenstid som

överstiger 15 dygn. Det gäller heller inte för djur som föds upp och hålls för slakt eller

för uttjänta avelsdjur.

16 § En veterinär, eller annan person på veterinärs ordination och ansvar, får tillföra

djur läkemedel med östrogen eller gestagen effekt vid brunstsynkronisering samt vid

förberedande av donatorer och recipienter vid embryotransfer. Östradiol 17-β och dess

esterliknande derivat får dock inte tillföras vid sådan behandling.

Första stycket gäller inte för läkemedel med depåeffekt eller en karenstid som

överstiger 15 dygn. Det gäller heller inte för djur som föds upp och hålls för slakt eller

för uttjänta avelsdjur.

17 § Allyltrenbolon får användas för fertilitetsbehandling av hästar som inte är av-

sedda för livsmedelsproduktion. Tillförseln får endast ske via munnen. Behandlingen

sker på veterinärens ansvar.

18 § ß-receptorstimulerande substanser får användas för att behandla andnings-

svårigheter, strålbenshälta och fång hos hästar samt för att motverka livmoder-

kontraktioner hos ston och kor i samband med förlossning. Läkemedel som kan

användas för att motverka livmoderkontraktioner får inte lämnas kvar hos djurhållaren.

Injektion av ß-receptorstimulerande substanser för att motverka livmoderkontraktioner

hos kor ska utföras av en veterinär.

6 EUT L 15, 20.1.2010 s. 1 (Celex 32010R0037).

SJVFS 2019:32

7

Första stycket gäller inte för hästar som är avsedda för livsmedelsproduktion och

inte för läkemedel med en karenstid som överstiger 28 dygn.

19 § Om sport- och avelshästar som har behandlats med allyltrenbolon eller ß-recep-

torstimulerande läkemedel ska överlåtas före karenstidens utgång, ska en veterinär

utfärda ett intyg som följer djuren. Intyget ska innehålla följande uppgifter:

1. djurägarens namn och adress,

2. behandlat djurslag och djurets identitet,

3. läkemedel, dosering och behandlingssätt,

4. injektionsställe (i förekommande fall),

5. tidpunkt (datum och klockslag) för sista behandling, samt

6. karenstid för slakt.

20 § Vid behandling enligt 15–19 §§ får bara sådana läkemedel användas som har

godkänts för försäljning eller för vilka tillstånd till försäljning har lämnats i enlighet

med 5 kap. 1 § läkemedelslagen (2015:315).

21 § Djur som har behandlats i enlighet med 15–18 eller 20 §§ får, med det undantag

som anges i 19 §, inte överlåtas före karenstidens utgång.

Homeopatiska läkemedel

22 § Djur som inte ska användas för livsmedelsproduktion får behandlas med

homeopatiska läkemedel under en veterinärs ansvar.

Livsmedelsproducerande djur får behandlas med homeopatiska läkemedel vars ak-

tiva beståndsdelar finns upptagna i tabell 1 i bilagan till förordning (EU) nr 37/20107

och under en veterinärs ansvar.

Veterinärens ansvar enligt första och andra stycket är begränsat till att på de upp-

gifter som följer av 7 kap. 15 § Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd

(SJVFS 2019:25) om skyldigheter för djurhållare och personal inom djurens hälso-

och sjukvård, göra en bedömning av om andra åtgärder behöver vidtas för att tillgodose

djurskydds- eller smittskyddsaspekter och bara då djurhållaren har tagit kontakt med

veterinären. När det gäller livsmedelsproducerande djur ska veterinären även

kontrollera att de aktiva beståndsdelarna i de homeopatiska läkemedlen finns med i

den bilaga som nämns i andra stycket.

3 KAP. TILLHANDAHÅLLANDE OCH FÖRSKRIVNING AV LÄKEMEDEL

Allmänna bestämmelser

1 § En veterinär får bara tillhandahålla och förskriva läkemedel i sådana situationer

och till sådana personer som avses i detta kapitel eller i 4 eller 5 kapitlet.

2 § När läkemedel tillhandahålls enligt 7–10 eller 11 §§ ska det finnas skriftlig

dokumentation där det framgår

1. vilka läkemedel som tillhandahålls,

2. vilken utbildning personalen har, samt

7 EUT L 15, 20.1.2010 s. 1 (Celex 32010R0037).

SJVFS 2019:32

8

3. noggranna instruktioner för läkemedelsanvändningen.

Dokumentationen ska kunna visas upp för tillsynsmyndigheten.

Tillhandahållande till djurhälsopersonal

3 § En veterinär får bara, om inte annat anges i 4 eller 5 §§, tillhandahålla läkemedel

till djursjukskötare och godkänd legitimerad sjuksköterska för behandling som har

ordinerats av en veterinär.

4 § En veterinär får tillhandahålla vaccin mot

1. kattens parvovirus,

2. kattsnuva,

3. valpsjuka,

4. smittsam leverinflammation hos hund (HCC),

5. hundens parvovirus, samt

6. kennelhosta hos hund

till djursjukskötare och godkänd legitimerad sjuksköterska utan föregående

ordination.

5 § En veterinär får tillhandahålla läkemedel för avlivning av djur till djursjukskötare

och godkänd legitimerad sjuksköterska utan föregående ordination. Tillhandahållande

får endast ske under förutsättning att delegering av avlivning har skett till djursjuk-

skötaren eller den godkända legitimerade sjuksköterskan.

Ytterligare föreskrifter om avlivning av djur finns i Statens jordbruksverks före-

skrifter (SJVFS 2019:8) och allmänna råd om slakt och annan avlivning av djur.

6 § En veterinär får tillhandahålla läkemedel för lokal bedövning och lokal behandling

i munhålan till godkänd legitimerad tandläkare utan föregående ordination.

Tillhandahållande till övrig personal

7 § En veterinär får tillhandahålla läkemedel till övrig personal för behandling som

har ordinerats av en veterinär enligt följande:

1. En veterinär får inte tillhandahålla avlivningsvätska eller cytostatika till övrig

personal.

2. En veterinär får endast tillhandahålla läkemedel för lokal bedövning till övrig

personal i enlighet med 8 §.

3. En veterinär får endast tillhandahålla vaccin till övrig personal i enlighet med

8, 9 eller 10 §§.

4. En veterinär får endast tillhandahålla läkemedel för allmän bedövning samt

narkotikaklassade läkemedel till övrig personal som får utföra behandlingar

enligt undantag på nivå tre enligt 4 kap. 13 § Statens jordbruksverks före-

skrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:25) om skyldigheter för djurhållare och

personal inom djurens hälso- och sjukvård. En veterinär får även tillhandahålla

läkemedel med sederande effekt avsedda för häst till övrig personal som får

utföra behandlingar enligt undantag på nivå två enligt 4 kap. 11 § nämnda

föreskrifter.

5. En veterinär får endast tillhandahålla övriga läkemedel för injektion, förutom

de som anges i 1–4, till övrig personal som får utföra behandlingar enligt

undantag på nivå två eller nivå tre enligt 4 kap. 11 respektive 13 §§ Statens

SJVFS 2019:32

9

jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:25) om skyldig-

heter för djurhållare och personal inom djurens hälso- och sjukvård.

Innan en veterinär tillhandahåller läkemedel enligt första stycket 2–5 ska han eller

hon förvissa sig om att den som tar emot dessa läkemedel har reell kompetens att

administrera dem eller utför administreringen under direkt handledning enligt 4 kap.

15 eller 16 §§ Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:25)

om skyldigheter för djurhållare och personal inom djurens hälso- och sjuk-vård. Innan

en veterinär tillhandahåller läkemedel enligt första stycket 4 och 5 ska han eller hon

dessutom förvissa sig om att den som tar emot läkemedlen uppfyller kraven enligt

första stycket 4 och 5.

Tillhandahållande till husdjurstekniker

8 § En veterinär som är verksam inom en regional organisation enligt Statens jord-

bruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:41) om seminverksamhet med nötkreatur, får

utan föregående ordination tillhandahålla vaccin mot ringorm och läkemedel för

lokalbedövning och smärtlindring till personal inom organisationen.

Första stycket gäller under förutsättning att personalen har utbildning i enlighet med

1 kap. 5 § nämnda föreskrifter. Läkemedel får bara tillhandahållas om förutsätt-

ningarna i 4 kap. 18 eller 19 §§ Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd

(SJVFS 2019:25) om skyldigheter för djurhållare och personal inom djurens hälso-

och sjukvård är uppfyllda.

Den tillhandahållande veterinären ansvarar för att djurhållaren får skriftlig infor-

mation motsvarande ett behandlingsbevis.

Tillhandahållande i särskilda fall

9 § En veterinär får utan föregående ordination tillhandahålla vaccin för användning

till nötkreatur, får och get, till en person som ska genomföra sådan vaccination som

avses i 9 kap. 1 § andra stycket i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:98)

om förebyggande och bekämpning av epizootiska sjukdomar. Tillhandahållande får

bara ske om förutsättningarna i 4 kap. 22 § Statens jordbruksverks föreskrifter och

allmänna råd (SJVFS 2019:25) om skyldigheter för djurhållare och personal inom

djurens hälso- och sjukvård är uppfyllda.

10 § En veterinär får utan föregående ordination tillhandahålla vaccin för användning

till fjäderfä eller fisk till den som yrkesmässigt arbetar med att vaccinera fjäderfä eller

fisk.

11 § En veterinär anställd inom försvarsmakten får utan föregående undersökning

tillhandahålla läkemedel för användning till tjänstehundar inom Försvarsmakten eller

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, då de befinner sig i utlandstjänst.

Tillhandahållande får bara göras till legitimerad sjuksköterska eller legitimerad läkare

som med godkänt resultat har gått en grundkurs i läkemedelshantering som Jordbruks-

verket har godkänt.

Förskrivning och tillhandahållande till djurhållare

12 § En veterinär får, med de begränsningar som följer av 13 § och om inte annat

anges i 18–20 §§, förskriva och tillhandahålla läkemedel till djurhållare för behandling

som har ordinerats av en veterinär.

SJVFS 2019:32

10

En veterinär får bara förskriva eller tillhandahålla läkemedel till djurhållare med en

annan veterinärs ordination som grund om veterinären har god kunskap om underlaget

för ordinationen.

13 § Förskrivning eller tillhandahållande till djurhållare får endast ske för behand-

lingar som ska ske inom fyra veckor från undersökningstillfället, om inte annat följer

av 14-16 §§.

14 § Begränsningen i 13 § gäller inte vid behandling av sjukdomar eller andra tillstånd

som kräver långvarig kontinuerlig behandling hos djur som hålls eller föds upp för

sällskap och hobby.

15 § Begränsningen i 13 § gäller inte förskrivning eller tillhandahållande för att före-

bygga eller behandla akut förgiftning under förutsättning att det

1. avser tjänstehund hos polisen, tullverket, kriminalvården eller försvarsmakten,

2. endast omfattar läkemedel avsedda att framkalla kräkning eller motverka för-

giftningssymtom orsakade av narkotiska läkemedel, samt

3. sker för ett behandlingstillfälle.

Djurhållaren ska rapportera läkemedelsanvändning enligt ovan till förskrivande

veterinär.

16 § Vid sjukdomen koccidios hos gris får en veterinär förskriva läkemedel för en

beräknad förbrukning av högst åtta veckor.

17 § Vid ordination av läkemedelsbehandling ska veterinären till djurhållaren

1. lämna noggranna skriftliga instruktioner om läkemedlens användning,

2. ge anvisningar om omhändertagande av överblivna läkemedel, förpackningar,

sprutor och kanyler, samt

3. informera om att djurhållaren bör rapportera misstanke om läkemedelsbiverk-

ning till veterinären.

18 § Vid tillhandahållande av läkemedel till djurhållare ska veterinären märka läke-

medelsförpackningen med djurets eller djurgruppens identitet.

19 § Förskrivning eller tillhandahållande till djurhållare av läkemedel med sederande

effekt får, om inte annat följer av 5 kap., endast avse behandling av ett bestämt djur.

Förskrivningen eller tillhandahållandet får inte avse preparat för injektion eller

inhalation.

Trots vad som sägs i första stycket får en veterinär tillhandahålla preparat med

sederande effekt till den som har utbildning enligt tabell 1 i 6 kap. 13 § Statens

jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:9) om försöksdjur mot-

svarande den som utför försök och som har den kompetens som krävs för uppgiften i

enlighet med 6 kap. 3 § nämnda föreskrifter. Sådant tillhandahållande får ske utan

föregående undersökning och får avse preparat för injektion eller inhalation, men bara

under förutsättning att en veterinär undersöker djuret snarast efter att djuret är sederat

eller sövt.

20 § En veterinär får bara förskriva och tillhandahålla vaccin som har tillverkats för

det enskilda djuret (autogena vaccin) till djurhållare, om inte annat anges i 21 §.

21 § En veterinär får, utan föregående undersökning av djur eller djurgrupp, förskriva

SJVFS 2019:32

11

1. vitamin-, mineral- eller antiparasitära läkemedel som inte är avsedda för

injektion om veterinären väl känner till djurhållningen och bedömer att läke-

medlen kommer att handhas på ett godtagbart sätt,

2. antiparasitära läkemedel till häst som inte är avsedda för injektion om

veterinären har förhört sig om djurhållningen och har analysresultat från träck-

provtagning för parasiter som underlag för bedömningen,

3. antiparasitära medel till ren som är avsedda för injektion om veterinären

förhört sig om djurhållningen och bedömer att läkemedlen kommer att handhas

på ett godtagbart sätt,

4. vaccin, läkemedel för immunologisk kastrering och antiparasitära

injektionsläkemedel till gris om det finns en behandlingsplan för besättningen

och veterinären har god kännedom om djurhållningen,

5. lokalbedövningsmedel samt medel för smärtlindring för bedövning och smärt-

lindring i samband med kastrering av hangris yngre än sju dagar, under förut-

sättning dels att personen som ska använda preparatet uppfyller kraven i 5 kap.

6 § Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:25) om

skyldigheter för djurhållare och personal inom djurens hälso- och sjukvård,

dels att veterinären väl känner till djurhållningen och bedömer att läkemedlen

kommer att handhas på ett godtagbart sätt,

6. selen/e-vitamin för injektion till gris, får och nötkreatur om veterinären väl

känner till djurhållningen och bedömer att läkemedlen kommer att handhas på

ett godtagbart sätt,

7. vaccin mot ringorm åt kalvar,

8. vaccin mot kalvdiarré för immunisering av dräktiga kor/kvigor om veterinären

väl känner till djurhållningen och bedömer att läkemedlen kommer att handhas

på ett godtagbart sätt,

9. vaccin mot frasbrand till nötkreatur i område där frasbrand förekommer

endemiskt om veterinären har god kännedom om besättningen,

10. vaccin mot mastitpatogener om veterinären har god kännedom om det

bakteriologiska juverhälsoläget i besättningen och besättningen deltar i ett stra-

tegiskt juverhälsoarbete,

11. antibiotikaläkemedel för lokal användning i juver inför sinläggning av kor, om

veterinären har kännedom om det enskilda djuret och det bakteriologiska

juverhälsoläget i besättningen och besättningen deltar i ett strategiskt juver-

hälsoarbete,

12. vaccin till får, get, pälsdjur och fjäderfä,

13. vaccin till tamhöns, fasaner, rapphöns och påfåglar som hålls i hobby-

verksamhet för uppvisning, utställning, tävling, uppfödning eller försäljning,

14. vaccin till duvor som deltar i tävlingar och utställningar när de vaccineras mot

epizootiska sjukdomar enligt särskilt beslut av Jordbruksverket,

15. vacciner, bedövnings- och desinfektionsmedel till odlad fisk, prydnadsfisk och

sällskapsfisk,

16. perorala antikonceptionella läkemedel (p-piller) till katt efter samråd med

djurhållare om kontraindikationer och biverkningsrisker.

SJVFS 2019:32

12

4 KAP. VILLKORAD LÄKEMEDELSANVÄNDNING

Allmänna bestämmelser

1 § En veterinär får förskriva läkemedel för villkorad läkemedelsanvändning under

förutsättning att förskrivningen avser

1. nötkreatur som hålls för produktion av kött eller mjölk,

2. gris,

3. får, get, fjäderfä, ren eller pälsdjur som hålls för produktion av kött, ägg, ull,

skinn eller päls, eller

4. odlad fisk.

2 § En veterinär får bara förskriva läkemedel för villkorad läkemedelsanvändning till

en djurhållare under förutsättning att

1. veterinären väl känner till djurhållningen i besättningen,

2. veterinären har gjort en besättningsutredning på plats i djurhållarens besättning

med särskilt fokus på sjukdomsförekomst och djurhälsa,

3. veterinären har en skriftlig överenskommelse med djurhållaren som klargör

villkoren för förskrivningen enligt detta kapitel samt förskrivningsperiodens

längd,

4. djurhälsan och djurskyddet i besättningen är sådant att det är lämpligt med

villkorad läkemedelsanvändning.

3 § I mjölkproducerande besättningar får en förskrivningsperiod bara inledas om

veterinären har kontrollerat att besättningen under den senaste tolvmånadersperioden

ligger under de gränsvärden som har fastställts i beslut8 fattat av Jordbruksverket

avseende

1. självdöda/avlivade kor,

2. dödligheten för kalv 1–60 dagar, samt

3. behandlingsincidensen för juverinflammation.

Läkemedel och symtombilder

4 § En veterinär får bara förskriva de läkemedel som är nödvändiga för att behandla

de symtom eller sjukdomsproblem och de djur eller djurgrupper som ViLA-veteri-

nären har utfärdat instruktioner för enligt 8 §. För besättningar med mjölkproducerande

nötkreatur gäller att

1. endast de läkemedel som anges i bilaga 2 till dessa föreskrifter får förskrivas

för villkorad läkemedelsanvändning,

2. läkemedel endast förskrivs för behandling av de symtombilder som anges i

bilaga 3 till dessa föreskrifter, under förutsättning att besättningsutredningen

har visat att de är lämpliga att inkludera i den villkorade läkemedelsförskriv-

ningen.

5 § Förskrivning för villkorad läkemedelsanvändning får endast omfatta läkemedel

för en beräknad förbrukning av högst åtta veckor.

8 Besluten finns på Jordbruksverkets hemsida (www.jordbruksverket.se) under Veterinära författningshandboken, avsnitt D.

Tjänsteutövningsbestämmelser.

SJVFS 2019:32

13

Utbildningskrav

6 § Förskrivning för villkorad läkemedelsanvändning i mjölkproducerande nöt-

kreatursbesättningar får bara ske av en veterinär med utbildning i villkorad

läkemedelsanvändning och strategiskt förebyggande djurhälsoarbete. Utbildningen

ska totalt omfatta minst 20 timmar. Veterinären ska på förfrågan från kontrollmyn-

digheten kunna visa upp bevis på genomgången utbildning.

En veterinär som är tillfällig ersättare för den veterinär som avses i första stycket

undantas från kravet på utbildning om förskrivningen sker i direkt anslutning till ett

besök i besättningen.

7 § Läkemedel för villkorad läkemedelsanvändning får bara förskrivas för att använ-

das av den som har gått en kurs i villkorad läkemedelsanvändning för de djurslag som

behandlingen avser och därtill knuten vidareutbildning vartannat år. Kriterier för

kursen framgår för mjölkproducerande nötkreatursbesättningar av bilaga 4 till Statens

jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:25) om skyldigheter för

djurhållare och personal inom djurens hälso- och sjukvård. För övriga besättningar

framgår kurskraven i beslut fattade av Jordbruksverket.9

Instruktioner

8 § När en förskrivningsperiod inleds ska ViLA-veterinären upprätta noggranna

skriftliga instruktioner till djurhållaren. Instruktionerna ska beskriva de symtombilder

och läkemedel som den villkorade läkemedelsanvändningen avser. Instruktionerna ska

även innehålla en beskrivning av de åtgärder som ska vidtas för att behandla djur och

förhindra smitta, utförliga anvisningar för behandling av varje symtombild samt hur

läkemedlen ska användas och hanteras. Instruktionerna ska uppdateras vid behov.

ViLA-veterinären ska signera och datera ändringen av instruktionerna.

Om förskrivningen avser djurslaget gris eller mjölkproducerande nötkreatur ska

veterinären till instruktionerna bifoga en djurskyddsdeklaration som bekräftar att

förutsättningarna i 2 § 4 är uppfyllda. Deklarationen ska innehålla de uppgifter som

har fastställts i ett beslut fattat av Jordbruksverket.10

Anmälan

9 § När en förskrivningsperiod inleds ska veterinären inom två veckor skicka en an-

mälan om detta till länsstyrelsen i det län som besättningen finns. Anmälan ska

innehålla uppgifter om

1. djurhållarens namn och adress samt fastighetsbeteckning och eventuellt

produktionsplatsnummer,

2. djurslag,

3. tidsperiod under vilken villkorad läkemedelsanvändning beviljats,

4. förskrivna läkemedel,

5. vilka personer som är ansvariga för behandlingarna i besättningen,

6. vilken utbildning enligt 7 § de personer som avses i punkten 5 har, samt

9 Besluten finns på Jordbruksverkets hemsida (www.jordbruksverket.se) under Veterinära författningshandboken, avsnitt D.

Tjänsteutövningsbestämmelser.

10 Besluten finns på Jordbruksverkets hemsida (www.jordbruksverket.se) under Veterinära författningshandboken, avsnitt D.

Tjänsteutövningsbestämmelser.

SJVFS 2019:32

14

7. kopia av instruktioner, inklusive eventuella bilagor, som veterinären lämnat för

läkemedelsanvändningen.

Om den villkorade läkemedelsanvändningen inte avbryts mellan förskrivnings-

perioderna kan anmälan enligt första stycket ersättas av ett skriftligt meddelande till

länsstyrelsen om att den villkorade läkemedelsanvändningen kommer att fortsätta

enligt den tidigare anmälan. Meddelandet ska innehålla uppgifter om vilken produk-

tionsplats som avses, ansvarig veterinär samt en kopia av den senaste djurskydds-

deklarationen i besättningen. Om några förändringar i uppgifterna i första stycket har

skett ska även dessa anges i meddelandet.

Kontroll

10 § ViLA-veterinären ska besöka besättningen för rådgivning och kontroll enligt det

tidsintervall som framgår av tabell 1.

Tabell 1 Besöksintervall vid förskrivning för villkorad läkemedelsanvändning

Djurslag och

produktionsform

Besättningsstorlek

Normalt intervall

Utökat intervall

Mjölkproducerande

nötkreatur

Medelkoantal <100

Var 3:e vecka

Var 6:e vecka*

Mjölkproducerande

nötkreatur

Medelkoantal 100-250

Varannan vecka

Var 4:e vecka*

Mjölkproducerande

nötkreatur

Medelkoantal >250

Varje vecka

Varannan vecka*

Nötkreatur som bara

hålls för produktion

av kött

Alla

Var 5:e vecka

Var 8:e vecka**

Gris

Alla

Var 5:e vecka

Var 8:e vecka**

Får, get, fjäderfä eller

pälsdjur som hålls för

produktion av kött, ägg,

ull, skinn eller päls

Alla

Var 5:e vecka

Var 8:e vecka**

Ren som hålls för

produktion av kött,

skinn eller päls

Alla

Var 5:e vecka

En gång per år**

Odlad fisk

Alla

Var 5:e vecka

Var 8:e vecka**

*Förutsättningarna för att använda det utökade besöksintervallet har fastställts i ett beslut fattat

av Jordbruksverket11.

**Det utökade intervallet kan användas om läkemedelsförbrukningen är ringa. För djurslaget gris

gäller dessutom att det ska bedrivas strikt omgångsuppfödning för att intervallet ska kunna utökas.

11 § ViLA-veterinären kan låta ersättare utföra maximalt 30 procent av de besök som

regleras i 10 § per år. Detta gäller under förutsättning att ViLA-veterinären har gett

noggranna instruktioner till ersättaren och att ersättaren har besökt den besättning som

avses.

12 § Veterinären ska vid varje besök i grisbesättningar enligt 10 § försäkra sig om att

de grundläggande förutsättningarna för förskrivningen enligt 2 § är uppfyllda.

11 Besluten finns på Jordbruksverkets hemsida (www.jordbruksverket.se) under Veterinära författningshandboken, avsnitt D.

Tjänsteutövningsbestämmelser.

SJVFS 2019:32

15

Veterinären ska dokumentera denna kontroll i sin journal samt i deklarationen enligt

8 §.

Veterinären ska vid varje besök i mjölkproducerande besättningar enligt 10 § följa

upp de behandlingar som har gjorts sedan det föregående besöket, innefattande be-

dömning av behandlingsresultat och avstämning av medicinåtgång, samt göra en

bedömning av de djur som djurhållaren eller veterinären bedömer löper särskild risk

för att drabbas av sjukdom.

13 § Vid förskrivning till besättningar med mjölkproducerande nötkreatur ska veteri-

nären med som mest tolv veckors mellanrum göra ett utvidgat besök i besättningen.

Vid detta besök ska veterinären utöver vad som anges i 12 §

1. efter en noggrann kontroll av förhållandena på gården fylla i en djurskydds-

deklaration som bekräftar att förutsättningarna i 2 § 4 är uppfyllda,

2. utföra en noggrann kontroll av läkemedelshantering, administration och jour-

nalföring, samt

3. kontrollera om besättningen uppfyller förutsättningarna för utökat besöks-

intervall enligt 10 § och vid behov korrigera besöksintervallet.

En kopia av djurskyddsdeklarationen enligt punkten 1 ska lämnas på gården och en

kopia av deklarationen ska bifogas till veterinärens journalföring.

14 § Veterinären ska omedelbart upphöra med förskrivning av läkemedel för villko-

rad läkemedelsanvändning om de utfärdade instruktionerna enligt 8 § inte följs eller

om djurskyddet i besättningen inte är godtagbart.

15 § Veterinären ska anmäla till länsstyrelsen om den villkorade läkemedels-

användningen upphör innan förskrivningsperiodens slut. Anmälan ska göras senast två

veckor efter det att den villkorade läkemedelsanvändningen har upphört.

5 KAP. LÄKEMEDEL FÖR IMMOBILISERING

1 § För att få förskriva eller tillhandahålla läkemedel för immobilisering ska veteri-

nären med godkänt resultat ha gått en immobiliseringskurs som Jordbruksverket har

godkänt.

2 § En veterinär får bara förskriva eller tillhandahålla läkemedel för immobilisering

till person som med godkänt resultat har gått en immobiliseringskurs som Jordbruks-

verket har godkänt.

3 § En veterinär får bara förskriva eller tillhandahålla läkemedel för immobilisering

av vilt

1. till person som uppfyller kraven i 2 § och som har avlagt jägarexamen för kul-

gevär avsedda för patroner i klass 1, och

2. under förutsättning att jakten ska bedrivas i enlighet med de krav som ställs i

21 § tredje stycket Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS

2002:18) om jakt och statens vilt.

4 § Endast en veterinär som efter ansökan har fått tillstånd hos Jordbruksverket får

förskriva eller tillhandahålla läkemedel för immobilisering av tamdjur.

Förskrivning och tillhandahållande enligt första stycket får bara ske till person som

uppfyller kraven i 2 §.

SJVFS 2019:32

16

5 § Förskrivning enligt 3 eller 4 §§ får bara avse användning till djur som inte är sjuka,

skadade eller i övrigt stressade om inte en veterinär är närvarande eller det finns

särskilda skäl.

6 § Läkemedel för immobilisering som innehåller etorfin får bara tillhandahållas och

användas om tillhandahållande veterinär är närvarande under hela den tid läkemedlet

hanteras och kan agera om komplikationer uppstår.

7 § En veterinär ska vid förskrivning eller tillhandahållande av läkemedel enligt 3

eller 4 §§ ge instruktioner till den som utför immobiliseringen om att denne ska skicka

en rapport till den förskrivande veterinären efter varje immobilisering. Rapporten ska

innehålla uppgifter som tydligt beskriver motiv till immobilisering, händelseförlopp,

läkemedelsdosering, hantering av överblivna läkemedel, samt namn på veterinären i

de fall en veterinär har varit närvarande vid immobiliseringen. Veterinären ska spara

rapporten i minst fem år för att kunna visas upp vid tillsyn.

6 KAP. ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från bestäm-

melserna i dessa föreskrifter.

Denna författning träder i kraft den 1 april 2019, då Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2013:42) om läkemedel och läkemedelsanvändning ska upphöra

att gälla.

CHRISTINA NORDIN

Helena Elofsson

(Avdelningen för djurskydd och hälsa)

SJVFS 2019:32

17

Bilaga 1

FÖRTECKNING ÖVER SUBSTANSER SOM, NÄR DE INGÅR I

PREPARAT SOM ENDAST ÄR GODKÄNT FÖR HUMANT BRUK,

INTE ÄR TILLÅTNA ATT FÖRSKRIVA FÖR BEHANDLING AV

DJUR

aztreonam

ceftarolin

daptomycin

doripenem

ertapenem

etambutol

imipenem

isoniacid

linezolid

meropenem

mupirocin

rifabutin

rifampicin (begränsningen gäller inte för behandling av hästar med infektion

orsakad av Rhodococcus equi)

teikoplanin

tigecyklin

vankomycin

SJVFS 2019:32

18

Bilaga 2

FÖRTECKNING ÖVER LÄKEMEDEL SOM ÄR GODKÄNDA FÖR

ATT FÖRSKRIVAS FÖR VILLKORAD LÄKEMEDELSANVÄND-

NING I MJÖLKPRODUCERANDE NÖTKREATURSBESÄTTNINGAR

Antibiotika

Bensylpenicillin

Intramammarier innehållande bensylpenicillin och bensylpenicillin i kombination med

aminoglykosid

Hormon

Oxytocin

NSAID

Samtliga för djurslaget godkända preparat.

Övriga

Vaccin

SJVFS 2019:32

19

Bilaga 3

TILLÅTNA INDIKATIONER FÖR VILLKORAD LÄKEMEDELSFÖR-

SKRIVNING I MJÖLKPRODUCERANDE NÖTKREATURSBESÄTT-

NINGAR

Djurkategori

Indikation för

behandling

Krav

Vuxna djur,

ungdjur, kalvar

Immunisering

Vuxna djur,

ungdjur

Symtom som tyder

på bakteriell

infektion i

klövspalten

Djuret undersöks i

verkstol eller mot-

svarande

Vuxna kor

Symtombilder som

tyder på akut klinisk

bakteriell

juverinflammation

Mjölkprov ska

alltid tas innan

behandling. Provet

ska vara veterinär

eller laboratorium

tillhanda för analys

senast två dagar

efter provtag-

ningen.

Kalvar

Symtombild som

tyder på bakteriell

infektion i lungor

Gäller endast djur

som inte har betat

Kalvar

Symtombild som

tyder på infektion i

tarm

Kalvar

Symtom som tyder

på bakteriell

infektion i navel

Kalvar

Symtombild som

tyder på bakteriell

infektion i enstaka

led

Kalvar

Symtombild som

tyder på oral form

av nekrobacillos