SJVFS 2019:36

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2019:36

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter;

Utkom från trycket

den 21 maj 2019

Omtryck

beslutade den 16 maj 2019.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 21 § förordningen (2006:817) om

växtskydd m.m., samt efter samråd med Ekonomistyrningsverket, i fråga om verkets

föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter1,

dels att bilaga 5 till föreskrifterna ska upphöra att gälla,

dels att 2 kap. 4, 4 a och 10 §§ ska ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna

författning träder i kraft.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 KAP. DEFINITIONER OCH GEMENSAMMA BESTÄMMELSER .................... 2

Definitioner .............................................................................................................. 2

Gemensamma bestämmelser .................................................................................... 3

2 KAP. AVGIFTER VID UTFÖRSEL OCH INFÖRSEL AV VÄXTER M.M. ........ 4

Växtskyddskontroll utanför ordinarie arbetstid eller ordinarie inspektionsort ........ 4

Tillstånd för växtskyddskontroll utanför Jordbruksverkets ordinarie

inspektionsorter ........................................................................................................ 4

Utförsel av växter, växtprodukter m.m. till tredje land (export) .............................. 4

Införsel av växter, växtprodukter m.m. från tredje land (import) ............................ 4

Införsel och förflyttning för vetenskapligt ändamål ................................................. 5

Kontroll av anläggning inför beslut om införsel och förflyttning för vetenskapligt

ändamål .................................................................................................................... 5

Tillsyn av tillstånd för införsel och förflyttning för vetenskapligt ändamål ............ 5

Införsel av potentiella växtskadegörare och vilda växter ......................................... 5

Särskilda införselvillkor, t.ex. karantän ................................................................... 5

Importkontroller som inte avbokas .......................................................................... 6

3 KAP. AVGIFTER VID PRODUKTION OCH FÖRSÄLJNING AV VÄXTER

INKLUSIVE TRÄVAROR .......................................................................................... 6

Produktion och försäljning av plantskoleväxter ....................................................... 6

1

Författningen senast omtryckt SJVFS 2019:3.

SJVFS 2019:36

2

Produktion och försäljning av förökningsmaterial av trädgårdsväxter i växthus .... 6

Produktion och försäljning av övriga växter ............................................................ 7

Högsta grundavgift – plantskola och trädgårdsväxter i växthus .............................. 7

Produktion och försäljning av potatis ...................................................................... 7

Tillstånd att märka trä och träemballage i samband med värmebehandling ............ 7

Tillstånd att märka träemballage som inte sker i samband med behandling............ 8

Tillstånd att märka behandlat trä vid enklare bearbetning, sortering, handel eller

liknande hantering .................................................................................................... 8

Högsta grundavgift och kontrollavgift – trävaror .................................................... 8

Utfärdande av växtpass ............................................................................................ 8

Utebliven anmälan, ej gjord avanmälan eller ofullständig anmälan ........................ 9

4 KAP. AVGIFTER VID MARKNADSKONTROLL ............................................... 9

BILAGA 1-3 .............................................................................................................. 11

BILAGA 4 .................................................................................................................. 12

BILAGA 5 .................................................................................................................. 13

1 KAP. DEFINITIONER OCH GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

1 § Bestämmelserna i dessa föreskrifter reglerar Jordbruksverkets avgifter för utförsel

och införsel av växter m.m., för produktion och försäljning av växter inklusive trävaror

och för marknadskontroll av att växter och växtprodukter uppfyller gällande regler.

Definitioner

2 § Om inte annat anges avses i dessa föreskrifter med

Fub

Fast m3 under bark

Marknadskontroll

Spontan, oaviserad kontroll av att växter och

växtprodukter uppfyller gällande regler; avser

import, EU:s inre marknad samt handel i

Sverige.

Ordinarie inspektionsort

Här avses orterna Malmö, Helsingborg,

Göteborg,

Landvetter,

Stockholm

och

Arlanda.

Sundhetsintyg

Sundhetscertifikat eller annat sundhetsintyg

godkänt av Jordbruksverket

Sändning

En kvantitet växter, växtprodukter m.m., som

flyttas från ett land till ett annat och omfattas,

när så krävs, av ett sundhetsintyg.

SJVFS 2019:36

3

Tredje land

Land eller område, som inte omfattas av EU:s

tullområde.

Växt

Har i dessa föreskrifter samma betydelse som

i växtskyddslagen (1972:318).

Växtpass

Officiell märkning som visar att föreskrivna

sundhetskrav är uppfyllda vid förflyttning av

växter inom EU.

Växtprodukt

Har i dessa föreskrifter samma betydelse som

i växtskyddslagen (1972:318).

Växtskyddskontroll

Omfattar alla de åtgärder som kan förekomma

i samband med officiell kontroll av växter,

såsom visuell undersökning av växter och

växtprodukter

m.m.,

provtagning

för

laboratorieanalys för att fastställa förekomst

av skadegörare, utfärdande av sundhetsintyg

och tillstånd. Sådan kontroll omfattar även

lokal, redskap, transportmedel eller annat

föremål som kan hysa växtskadegörare,

liksom kontroll av att märkning och

dokumentation, följer gällande regler. (SJVFS

2019:3).

Gemensamma bestämmelser

3 § Om inget annat anges i dessa föreskrifter ska för sådan växtskyddskontroll som

omfattas av föreskrifterna en avgift betalas med 3 000 kronor. Avgiften inkluderar

resekostnader. Om kontrollen tar längre tid än tre timmar debiteras ytterligare 800

kronor för varje påbörjad timme. (SJVFS 2016:14).

4 § Efterkontroll innebär kontroll av att åtgärder som föreskrivits vid ordinarie

växtskyddskontroll är genomförda. Avgift för efterkontroll ska betalas enligt 3 §.

5 § När Jordbruksverket anlitar ett annat kontrollorgan i samband med

växtskyddskontroll tar verket ut avgift enligt 3 §. (SJVFS 2016:14).

6 § Avgift för laboratorieanalys består av faktisk kostnad för analys samt kostnad för

transport av prov för laboratorieanalys.

SJVFS 2019:36

4

2 KAP. AVGIFTER VID UTFÖRSEL OCH INFÖRSEL AV VÄXTER M.M.

Växtskyddskontroll utanför ordinarie arbetstid eller ordinarie inspektionsort

1 § Växtskyddskontroll inklusive utfärdande av sundhetsintyg och andra tillstånd

utanför den av Jordbruksverket tillämpade normala arbetstiden sker bara efter

godkännande av Jordbruksverket. Avgift ska betalas enligt 1 kap. 3 eller 5 §.

Växtskyddskontroll på annan kontrollplats än ordinarie inspektionsort ska betalas

enligt 1 kap. 3 eller 5 §. Ordinarie avgifter för kontroll eller utfärdande tillkommer.

(SJVFS 2016:14).

Tillstånd

för

växtskyddskontroll

utanför

Jordbruksverkets

ordinarie

inspektionsorter

2 § Tillstånd för växtskyddskontroll av sändningar på andra orter än Jordbruksverkets

ordinarie inspektionsorter regleras i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

2005:22) om växtskyddskontroll av sändningar som transiteras till inspektionsplatsen

och av sändningar som kontrolleras utanför Jordbruksverkets ordinarie

inspektionsorter. För utfärdande av sådant tillstånd ska en startavgift om 2 000 kronor

betalas. Vid beslut om att bevilja sådant tillstånd ska därutöver en avgift om 8 000

kronor betalas. (SJVFS 2014:3).

Utförsel av växter, växtprodukter m.m. till tredje land (export)

3 § Den som exporterar eller återexporterar växter, växtprodukter m.m. ska betala

avgift enligt följande.

1. För sundhetscertifikat, återutförselintyg eller annat tillstånd: 350 kr per

certifikat/intyg, om inte annat anges i punkt 2

2. För sundhetscertifikat som avser a-d: 250 kr per certifikat

a) frysta frukter, bär och grönsaker

b) skurna frukter och grönsaker

c) torv och jordprodukter

d) mältat korn

3. Om det krävs växtskyddskontroll för att sundhetscertifikat, återutförselintyg

eller annat tillstånd enligt punkt 1 eller 2 ska kunna utfärdas ska avgift betalas

även enligt 1 kap. 3 eller 5 §§

4. För laboratorieanalys enligt 1 kap. 6 §. (SJVFS 2018:4).

Införsel av växter, växtprodukter m.m. från tredje land (import)

4 § Den som importerar varor enligt 11 a § första stycket Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare

ska betala avgift enligt särskilt beslut av Jordbruksverket (dnr 6.4.17-06062/2019)2.

För färska frukter och grönsaker m.m. som förtecknas i bilaga 1 i Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:30) om avgifter för vissa kontroller m.m.

samordnas växtskyddsavgiften med avgift för kvalitetskontroll enligt 4 kap. 4 § den

föreskriften. (SJVFS 2019:36).

2

Se www.jordbruksverket.se.

SJVFS 2019:36

5

4 a § Den som importerar sändningar som omfattas av bilaga 5 till Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:38) om växtskadegörare och sändningar som

omfattas av Europeiska kommissionens genomförandebeslut ska betala en

växtskyddsavgift enligt ett särskilt beslut av Jordbruksverket (dnr 6.4.17-06062/2019).

(SJVFS 2019:36).

Införsel och förflyttning för vetenskapligt ändamål

5 § Myndighetstillstånd för införsel eller förflyttning av växtskadegörare, växter,

växtprodukter, jord, odlingssubstrat och andra föremål för försök eller vetenskapliga

ändamål och för arbete med sorturval finns reglerat i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1996:13) om införsel från tredje land eller förflyttning inom

Europeiska Unionen (EU) av växter m.m. för vetenskapligt ändamål. För prövning av

sådant myndighetstillstånd ska betalas

1. grundavgift i form av 700 kronor per tillstånd, och

2. avgift för utredningsarbete med 690 kronor per påbörjad timme utöver den

första timmen som täcks av grundavgiften.

Kontroll av anläggning inför beslut om införsel och förflyttning för vetenskapligt

ändamål

6 § Vid kontroll av anläggning inför beslut om myndighetstillstånd ska en fast avgift

om 3 000 kronor betalas. Därutöver debiteras 690 kronor per påbörjad timme utöver

den första timmen som täcks av den fasta avgiften. Den fasta avgiften ska vara betald

innan tidpunkten för besöket.

Tillsyn av tillstånd för införsel och förflyttning för vetenskapligt ändamål

7 § För tillsyn av att föreskrivna förutsättningar för tillståndet är uppfyllda ska

tillståndshavaren betala

3. avgift enligt 1 kap. 3 eller 5 §, och

4. avgift för laboratorieanalys enligt 1 kap. 6 §. (SJVFS 2016:14).

Införsel av potentiella växtskadegörare och vilda växter

8 § I 11 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder

mot spridning av växtskadegörare finns bestämmelser om införseltillstånd för

potentiella växtskadegörare och vilda växter från tredje land. Avgift för prövning av

sådant tillstånd betalas enligt 5 § och för tillsyn enligt 7 § i detta kapitel.

Särskilda införselvillkor, t.ex. karantän

9 § För växtskyddskontroll av växter som odlas i karantän enligt 10 § Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av

växtskadegörare ska importören betala avgift enligt 1 kap. 3 eller 5 §. (SJVFS

2016:14).

SJVFS 2019:36

6

Importkontroller som inte avbokas

10 § Om en sändning som anmälts i enlighet med 11 a § Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare,

inte kommer att finnas tillgänglig för kontroll i enlighet med anmälan, så ansvarar

importören för att snarast informera Jordbruksverket om detta. Kommer informationen

in efter kl. 08.00 angiven kontrolldag debiteras importören 800 kronor.

Om en sändning som anmälts i enlighet med 7 b § och bilaga 5 Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:38) om växtskadegörare och sändningar som

omfattas av Europeiska kommissionens genomförandebeslut, inte kommer att finnas

tillgänglig för kontroll i enlighet med anmälan, så ansvarar importören för att snarast

informera Jordbruksverket om detta. Kommer informationen in efter kl. 08.00 angiven

kontrolldag debiteras importören 800 kronor. (SJVFS 2019:36).

3 KAP. AVGIFTER VID PRODUKTION OCH FÖRSÄLJNING AV VÄXTER

INKLUSIVE TRÄVAROR

Produktion och försäljning av plantskoleväxter

1 § De företag som är registrerade enligt 3 § Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare eller enligt 1

kap. 5 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:79) om trädgårdsväxters

sundhet m.m. och som producerar plantskoleväxter med växtpass- eller följe-

sedelskrav, eller säljer sådana växter till andra än slutkonsumenter, ska betala avgift i

form av

1. årlig grundavgift med 2 200 kronor,

2. årlig tillsynsavgift med 3 000 kronor, och

3. årlig arealbaserad tillsynsavgift med 650 kronor per påbörjat hektar, varvid

minsta enhet är 1,0 hektar och den maximala debiteringsmässiga ytan är 30

hektar.

Ett företag som bara säljer plantskoleväxter till slutkonsument ska istället betala en

årlig grundavgift om 400 kronor och en årlig tillsynsavgift om 800 kronor.

Vid efterkontroll eller annan tillsyn utöver ett årligt tillsynsbesök tas avgift ut enligt

1 kap. 3 eller 5 § samt för laboratorieanalys enligt 1 kap. 6 §. (SJVFS 2016:14).

Produktion och försäljning av förökningsmaterial av trädgårdsväxter i växthus

2 § De företag som är registrerade enligt 3 § Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare eller enligt 1

kap. 5 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:79) om trädgårdsväxters

sundhet m.m. och som producerar förökningsmaterial av trädgårdsväxter i växthus ska

betala en avgift i form av

årlig grundavgift med 2 000 kronor,

årlig tillsynsavgift med 4 000 kronor, och

årlig arealbaserad tillsynsavgift med 700 kronor per påbörjade 100 kvadratmeter,

varvid minsta enhet är 100 kvadratmeter och den maximala debiteringsmässiga ytan

är 400 kvadratmeter.

Vid efterkontroll eller annan tillsyn utöver ett årligt tillsynsbesök tas avgift ut enligt 1

kap. 3 eller 5 § samt för laboratorieanalys enligt 1 kap. 6 §. (SJVFS 2019:3).

SJVFS 2019:36

7

Produktion och försäljning av övriga växter

2 a § De företag som inte betalar avgift enligt 3 kap. 1 § första eller andra stycket eller

2 § första stycket och som har rätt att utfärda växtpass ska betala avgift i form av årlig

tillsynsavgift med 3 000 kronor.

Vid efterkontroll eller annan tillsyn utöver ett årligt tillsynsbesök tas avgift ut enligt

1 kap. 3 eller 5 § samt för laboratorieanalys enligt 1 kap. 6 §. (SJVFS 2016:14).

Högsta grundavgift – plantskola och trädgårdsväxter i växthus

3 § Om ett företag omfattas av krav på kontroll enligt både 1 och 2 §§ i detta kapitel

ska endast en årlig grundavgift, en årlig tillsynsavgift och en årlig arealbaserad

tillsynsavgift betalas. I sådana fall ska den högsta grundavgiften, den högsta årliga

tillsynsavgiften och den högsta arealbaserade tillsynsavgiften betalas.

Produktion och försäljning av potatis

4 § Den som är registrerad hos Jordbruksverket enligt 3 a § första stycket Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av

växtskadegörare, ska betala den årsavgift som anges nedan. Den som har både odling

och packeriverksamhet ska betala avgift enligt den registrerade potatisarealen.

Potatisareal, hektar

Årsavgift

Upp till och med 2,0 ha

600 kronor

Mer än 2,0 ha upp till och med

10,0 ha

1 200 kronor

Mer än 10,0 ha

1 800 kronor

Enbart packeriverksamhet

1 800 kronor

Om ett kontraktstecknande företag anmäler samtliga sina odlare till registret kan

Jordbruksverket i det enskilda fallet besluta om viss reducering av årsavgiften.

Tillstånd att märka trä och träemballage i samband med värmebehandling

5 § Företag som ansöker om tillstånd att märka trä och träemballage med

sundhetsintyg i samband med värmebehandling enligt Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2014:39) om märkning av trä och träemballage med sundhetsintyg

ska betala en ansökningsavgift om 1 000 kronor. Vid beslut om att bevilja sådant

tillstånd ska därutöver en avgift om 5 000 kronor betalas. (SJVFS 2014:38)

6 § Företag som har tillstånd att märka trä och träemballage med sundhetsintyg i

samband med värmebehandling ska för varje produktionsplats betala

1. en årlig grundavgift om 1 800 kronor, och

2. en årlig kontrollavgift om 5 500 kronor.

Vid efterkontroll eller annan kontroll utöver ett årligt kontrollbesök tas avgift ut

enligt 1 kap. 3 eller 5 § samt för laboratorieanalys enligt 1 kap. 6 §. (SJVFS 2016:14).

SJVFS 2019:36

8

Tillstånd att märka träemballage som inte sker i samband med behandling

7 § Företag som ansöker om tillstånd att märka trä och träemballage med

sundhetsintyg som inte sker i samband med värmebehandling enligt Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:39) om märkning av trä och träemballage

med sundhetsintyg, ska betala en ansökningsavgift om 1 000 kronor. Vid beslut om att

bevilja sådant tillstånd ska därutöver en avgift om 3 000 kronor betalas. (SJVFS

2014:38).

8 § Företag som har tillstånd att märka träemballage med sundhetsintyg, som inte sker

i samband med värmebehandling, ska för varje produktionsplats betala

1. en årlig grundavgift om 1 100 kronor, och

2. en årlig kontrollavgift om 3 500 kronor.

Vid efterkontroll eller annan kontroll utöver ett årligt kontrollbesök tas avgift ut

enligt 1 kap. 3 eller 5 § samt för laboratorieanalys enligt 1 kap. 6 §. (SJVFS 2016:14).

Tillstånd att märka behandlat trä vid enklare bearbetning, sortering, handel eller

liknande hantering

8 a § Företag som ansöker om tillstånd att märka behandlat trä med sundhetsintyg vid

enklare bearbetning, sortering, handel eller liknande hantering enligt Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:39) om märkning av trä och träemballage

med sundhetsintyg, ska betala en ansökningsavgift om 1 000 kronor. Vid beslut om att

bevilja ett sådant tillstånd ska därutöver en avgift om 3 000 kronor betalas. (SJVFS

2014:38).

8 b § Företag som har tillstånd att märka behandlat trä med sundhetsintyg vid enklare

bearbetning, sortering, handel eller liknande hantering ska för varje produktionsplats

betala

1. en årlig grundavgift om 1 100 kronor, och

2. en årlig kontrollavgift om 3 500 kronor.

Vid efterkontroll eller annan kontroll utöver ett årligt kontrollbesök tas avgift ut

enligt 1 kap. 3 eller 5 § samt för laboratorieanalys enligt 1 kap. 6 §. (SJVFS 2016:14).

Högsta grundavgift och kontrollavgift – trävaror

9 § Om ett företag omfattas av krav på avgift enligt flera av paragraferna 6, 8 och 8

b §§ i detta kapitel ska endast en årlig grundavgift och en årlig kontrollavgift betalas.

I sådana fall ska den högsta grundavgiften och den högsta årliga kontrollavgiften

betalas. (SJVFS 2014:38).

Utfärdande av växtpass

10 § I de fall Jordbruksverket utfärdar växtpass ska företaget betala avgift för

1. växtpass med 450 kronor per styck,

2. växtskyddskontroll med avgift enligt 1 kap. 3 eller 5 §, och

3. laboratorieanalys enligt 1 kap. 6 §. (SJVFS 2016:14).

SJVFS 2019:36

9

Utebliven anmälan, ej gjord avanmälan eller ofullständig anmälan

11 § Enligt 5 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:79) om trädgårds-

växters sundhet m.m. krävs att yrkesmässig produktion eller försäljning av

trädgårdsväxter ska anmälas till Jordbruksverket varje år. Den som inte skickar in

begärda uppgifter trots påminnelse, ska betala 300 kronor för Jordbruksverkets

administrativa kostnader.

12 § Den som trots påminnelse inte anmäler sin potatisodling i någon av de avgifts-

klasser som anges i 4 § debiteras den högsta avgiften.

Den som vid kontroll visar sig ha anmält felaktig avgiftsklass kan, om

Jordbruksverket finner det skäligt, debiteras den högsta avgiften enligt 4 §.

13 § Den som inte anmäler att produktion eller odling av växter, som är avgiftsbelagd

enligt dessa föreskrifter har upphört, ska betala 300 kronor för Jordbruksverkets

administrativa kostnader.

4 KAP. AVGIFTER VID MARKNADSKONTROLL

1 § Den som förfogar över växter ska till Jordbruksverket betala en avgift för

efterkontroll enligt 1 kap. 4 § samt om tillämpligt avgift enligt 1 kap. 5 och 6 §§ i det

fall att

1. krav på märkning enligt 6–7 §§ Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare eller 1 kap.10 §

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:79) om trädgårdsväxters

sundhet m.m., inte är uppfyllda,

2. krav på dokumentation enligt 3 a §, andra stycket punkt 1 och tredje stycket

punkt 3 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om

skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare eller 10 och 16 §§ Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:79) om trädgårdsväxters sundhet

m.m., inte är uppfyllda och

3. märkning enligt 3 a § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om

skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare är sådan att odlingsplatsen

inte entydigt kan spåras och det finns misstanke om förekomst av skadegörare

som omfattas av de föreskrifterna

Jordbruksverket kan i särskilda fall besluta att den som förfogar över växter ska till

Jordbruksverket betala avgift för växtskyddskontroll enligt 1 kap. 3 § samt om

tillämpligt avgift enligt 1 kap. 5 och 6 §§ om det finns misstanke om förekomst av

skadegörare som omfattas av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om

skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare eller Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2004:79) om trädgårdsväxters sundhet m.m.

SJVFS 2019:36

10

Denna författning3 träder i kraft den 13 juni 2019.

CHRISTINA NORDIN

Nurun Nahar

(Växtregelenheten)

3 SJVFS 2019:36

SJVFS 2019:36

11

Bilaga 1-3

har upphävts genom (SJVFS 2015:20).

SJVFS 2019:36

12

Bilaga 4

har upphävts genom (SJVFS 2014:3).

SJVFS 2019:36

13

Bilaga 5

har upphävts genom (SJVFS 2019:36).