SJVFS 2019:6

Statens jordbruksverks föreskrifter om odling av fisk

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2019:6

Statens jordbruksverks föreskrifter om odling av fisk

;

Saknr L15

Utkom från trycket

den 29 mars 2019

beslutade den 28 mars 2019.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 2 kap. 9, 11, 14, 21, 23 §§ och

4 kap.2, 3 §§djurskyddsförordningen (2019:66), följande.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ................................................................. 2

Tillämpningsområde och definitioner ...................................................................... 2

Definitioner .............................................................................................................. 2

Hänvisningar till övriga bestämmelser ..................................................................... 3

2 KAP. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FISKODLINGSVERKSAMHET ................... 3

Odlingens utformning och placering ........................................................................ 3

Driftssäkerhet ........................................................................................................... 4

Personal .................................................................................................................... 4

3 KAP. SKÖTSEL OCH HANTERING ...................................................................... 5

Skötsel ...................................................................................................................... 5

Utfodring .................................................................................................................. 5

Hantering .................................................................................................................. 6

Bedövning vid hantering .......................................................................................... 6

Transport av fisk inom fiskodlingen ........................................................................ 6

Rengöring ................................................................................................................. 6

Avel .......................................................................................................................... 7

4 KAP. ÅTGÄRDER VID SJUKLIGHET, DRIFTSTÖRNINGAR M.M. ................. 7

Hälsoproblem ........................................................................................................... 7

Tekniska problem ..................................................................................................... 7

5 KAP. TILLSYN OCH JOURNALFÖRING ............................................................. 7

Tillsyn ....................................................................................................................... 7

Journalföring ............................................................................................................ 8

6 KAP. ÖVRIGT .......................................................................................................... 8

SJVFS 2019:6

2

1 KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Tillämpningsområde och definitioner

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas när fisk hålls i en fiskodling som omfattas av krav

på tillstånd enligt förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och

fiskerinäringen eller drivs med anledning av dom eller myndighetsbeslut.

Föreskrifterna gäller när fisk hålls för

1. livsmedelsproduktion,

2. utplantering, eller

3. avel inför någon av dessa verksamheter.

Definitioner

2 § I dessa föreskrifter betyder:

Besättningstäthet

Antal kg fisk som hålls per m3 vatten.

Djurskyddslagstiftningen

Djurskyddslagen (2018:1192), djurskydds-

förordningen (2019:66), de myndighets-

föreskrifter som har utfärdats med stöd av

förordningen och de EG-bestämmelser som

kompletteras av lagen.

Extensiv fiskodling

Fiskodling där normalt ingen utfodring sker

och som inte är beroende av teknisk utrustning

för den dagliga driften, exempelvis viss odling

i grävda eller naturliga dammar eller isbelagda

odlingsenheter vintertid.

Fisk

Levande fisk från och med yngelstadiet.

Fiskhälsokontrollen

Organiserad

hälsokontroll

inom

fiskodlingsnäringen som bedrivs av företag

eller organisationer med relevant kompetens

inom området.

Fiskodling

En anläggning där fisk föds upp eller hålls

under kontrollerade former, inklusive alla

odlingsenheter som finns inom anläggningen,

de fasta inventarierna och övrig utrustning.

Lax

Fisk som tillhör arten Salmo salar.

Odlingsenhet

Damm, kasse, tråg eller motsvarande

avgränsat område för fisk i en fiskodling.

Smoltifiering

Fysiologisk process där fisken anpassas till att

leva i saltvatten.

SJVFS 2019:6

3

Utplantering

När fisk släpps fri i ett vattendrag som inte

ingår i en fiskodling.

Vattenkvalitet

Vattnets innehåll av bl.a. syrgas och

koldioxid, pH, ammonium- och salthalt,

grumlighet samt innehåll av andra ämnen eller

föroreningar som påverkar fiskens hälsa.

Öring

Fisk som tillhör arten Salmo trutta.

Hänvisningar till övriga bestämmelser

3 § Grundläggande bestämmelser om hur fisk ska hållas finns i djurskyddslagen

(2018:1192) och djurskyddsförordningen (2019:66).

Bestämmelser om förprövning av fiskodlingar finns i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2019:12) om förprövning.

Bestämmelser om transport av fisk finns i 6 kap. 56 och 57 §§ Statens

jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:7) om transport av levande

djur.

Bestämmelser om viss märkning av fisk finns i 5 kap. 4 § första stycket 9 Statens

jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:25) om skyldigheter för

djurhållare och personal inom djurens hälso- och sjukvård.

2 KAP. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FISKODLINGSVERKSAMHET

Odlingens utformning och placering

1 § En fiskodling ska vara placerad och utformad så att

1. odlingsförhållandena under hela året tillgodoser fiskens artspecifika och

åldersmässiga krav på vattentemperatur, vattengenomströmning, vattenkvalitet

och utrymme,

2. risken för negativ påverkan på fisken p.g.a. dåliga väder-, vatten- eller

isförhållanden minskas,

3. tillsyn och skötsel är praktiskt genomförbara,

4. fisk kan behandlas vid sjukdom och i förebyggande syfte,

5. död och döende fisk kan samlas in, och

6. odlingen kan rengöras och desinficeras.

2 § Skador på fisken och onödig stress ska förebyggas. Detta ska ske bl.a. genom att

1. odlingsenheternas ytor, kanter m.m. är sådana att fisken inte skadas,

2. nät som används för att hantera fisken har en struktur som inte skadar fisken

och en maskstorlek som är anpassad för fiskstorleken så att fisken inte fastnar,

3. pumpanläggningar som används för att flytta fisk är anpassade så att höjd,

tryck, hastighet och fiskens fallhöjd ger minsta möjliga skador på fisken,

4. odlingsenheter förses med skydd mot direkt solljus, annan stark belysning och

störningar om inte fisken har möjlighet att söka skydd på djupt vatten, och

SJVFS 2019:6

4

5. odlingen, om det behövs och där det är möjligt, skyddas mot angrepp från

fåglar och rovdjur.

3 § Utrustningen ska underhållas och till- och frånflöden ska säkras så att risken för

rymningar och risken att vild fisk kommer in i odlingen minimeras.

4 § Vid ny-, om- och tillbyggnad av en fiskodling ska samråd i djurskydds- och

djurhälsofrågor ske med fiskhälsokontrollen eller annan sakkunnig. Om länsstyrelsen

förprövar fiskodlingen enligt 6 kap. 1 § djurskyddsförordningen (2019:66) krävs inget

samråd.

Driftssäkerhet

5 § Fiskodlingar ska ha ett larmsystem som kan visa driftsstörningar i vattenpumpar

och annan teknisk utrustning som är av betydelse för fiskens hälsa.

I recirkulerande system ska ett larm indikera för låg syrgashalt i vattnet.

Om vattenförsörjningen sker med självtryck ska ett larm indikera för låg vattennivå

på inkommande vatten. Detta gäller dock inte i extensiva odlingar.

6 § Det ska finnas en godtagbar plan för hur djurskyddet ska upprätthållas vid

strömavbrott. Om odlingen är utformad så att ett strömavbrott kan få skadlig inverkan

på fisken, ska reservkraft finnas tillgänglig.

Andra säkerhetssystem bl.a. vid driftsstörningar i vattenpumpar ska installeras där

det är av betydelse för fiskens hälsa.

7 § Fisken ska hindras att komma i kontakt med strömförande vatten eller utrustning

genom skyddsjordning och andra förebyggande åtgärder. Jordledningar får inte ledas

ner i odlingens vatten.

Personal

8 § Vid varje fiskodling ska en person utses att vara ansvarig för skötseln av odlingen.

Den ansvariga personen ska ha

1. tillräcklig kompetens för att kunna sköta och övervaka arbetet på odlingen i

enlighet med djurskyddslagstiftningen,

2. relevant teoretisk utbildning i fiskodlingsteknik och

3. relevant praktisk erfarenhet av fiskodlingsarbete.

9 § Alla personer som arbetar vid odlingen ska ha kompetens att utföra sina

arbetsuppgifter i enlighet med djurskyddslagstiftningen. De som utför den dagliga

tillsynen ska ha kompetens att

1. bedöma fiskens hälsotillstånd och betydelsen av onormala beteenden som

observeras hos fisken och

2. bedöma hur miljön i odlingen och eventuella driftsstörningar kan påverka

fisken.

10 § Odlingens ägare ska se till att den ansvariga personen och den övriga personalen

vid odlingen har den kompetens som krävs och att kompetensen upprätthålls.

Den ansvariga personen ska kunna styrka kraven i 8 § 2 och 3 genom betyg,

arbetsintyg eller liknande.

SJVFS 2019:6

5

3 KAP. SKÖTSEL OCH HANTERING

Skötsel

1 § Fisken ska skötas så att sjukdomsutbrott, dödlighet, stress, aggressioner och

beteendestörningar förebyggs.

2 § Fisken ska när så behövs beroende på fiskart och produktionsinriktning

storlekssorteras så att storleksskillnaden är minsta möjliga mellan fiskar i samma

odlingsenhet.

3 § Besättningstätheten ska anpassas till

1. fiskarten,

2. odlingsförhållandena,

3. utfodringstekniken,

4. möjligheterna att bibehålla god vattenkvalitet, och

5. att inte orsaka hälso- eller beteendestörningar hos fisken.

4 § Snabba ändringar i foderkvalitet, foderstorlek, utfodringsrutiner, vattenkvalitet

och vattentemperatur ska undvikas. Detta gäller inte vid uppehåll i utfodringen enligt

11 §.

5 § Vid uppfödning av havsvandrande lax och öring för utplantering ska produktionen

planeras så att smoltifieringen tidsmässigt sammanfaller med lämpliga

säsongsmässiga utplanteringsperioder.

6 § Död och döende fisk ska samlas in så snart det är möjligt utan att det skadar den

övriga fisken.

Utfodring

7 § Fodrets struktur, innehåll och mängd ska liksom utfodringsintervallerna vara

anpassade till

1. fiskarten,

2. fiskens ålder och storlek,

3. vattentemperaturen och

4. den övriga odlingsmiljön.

8 § Utfodring ska ske på sådant vis att all fisk får sin nödvändiga del av fodergivan.

9 § Om foderautomater används ska de underhållas väl. De ska fungera under alla

väderförhållanden, med undantag för extrema förhållanden. Vid driftsstörningar i

automatiska utfodringssystem ska utfodring ske manuellt.

10 § Foderåtgången ska kunna mätas även i automatiska utfodringssystem.

11 § Om det behövs för att förebygga djurskyddsproblem i samband med hantering,

transport, slakt och medicinsk behandling ska åtgärden förberedas genom uppehåll i

utfodringen. Uppehållet ska dock vara så kort som möjligt.

SJVFS 2019:6

6

Hantering

12 § All hantering och flyttning av fiskar ska

1. begränsas i möjligaste mån,

2. ske så skonsamt som möjligt,

3. om möjligt ske i vatten och

4. ske vid en vattentemperatur som är lämplig för arten.

13 § Om fiskar måste lyftas ur vattnet, ska det ske under så kort tid som möjligt. Alla

redskap som kommer i kontakt med fisken vid hanteringen ska vara blöta.

14 § När fiskar lyfts eller hanteras en och en ska hela fiskens kropp stödjas. Fisken får

inte lyftas i enstaka kroppsdelar, t.ex. i gällocken.

15 § Om fiskar ska samlas ihop tätt för att behandlas medicinskt eller för att underlätta

hantering, ska det ske under så kort tid som möjligt. Syrgasnivån och vattenkvaliteten

i övrigt ska kontrolleras under tiden och hållas på värden som är acceptabla för den

aktuella fiskarten.

Om fisken i samband med hanteringen visar tecken på syrgasbrist eller annan

kraftig stress, ska åtgärder genast sättas in så att fisken kan återhämta sig. Detta kan

exempelvis ske genom att vattenomsättningen ökas eller att extra syrgas sätts till.

16 § Levande fisk får inte läggas på is eller i isbad.

Bedövning vid hantering

17 § Fisken ska bedövas eller ges lugnande medel vid hantering om det bedöms

avsevärt minska smärtan och stressen vid hanteringen. Upprepad bedövning vid

samma hanteringstillfälle ska i möjligaste mån undvikas.

Fisk ska alltid bedövas när vacuumpump används för romtäkt eller samling av

mjölke.

Transport av fisk inom fiskodlingen

18 § Före transport ska fiskens hälsotillstånd kontrolleras. Sjuk fisk och annan fisk

som inte är i skick att transporteras får bara flyttas för att genomgå medicinsk

behandling.

Fisk som dör under transport ska samlas in så snart som möjligt om det inte skadar

den övriga fisken.

19 § Fisken ska under transporten ses till regelbundet. Syrgas- och koldioxidnivåerna

ska hållas på acceptabla värden för den aktuella fiskarten. Vattentemperaturen och pH-

värdet får inte variera kraftigt under transporten.

Rengöring

20 § Alla odlingsenheter ska rengöras regelbundet och under alla omständigheter

mellan produktionsomgångarna. Även annan utrustning ska rengöras och

desinfekteras regelbundet.

Odlingsenheterna ska om möjligt torrläggas och desinfekteras innan ny fisk sätts

in.

SJVFS 2019:6

7

Avel

21 § Om ett avelsurval sker för att förbättra produktionen ska minst lika stor hänsyn

tas till att förbättra avkommans hälsa och bevara sjukdomsresistensen.

4 KAP. ÅTGÄRDER VID SJUKLIGHET, DRIFTSTÖRNINGAR M.M.

Hälsoproblem

1 § Åtgärder som kan förebygga eller dämpa sjukdomsutbrott ska vidtas så fort

behovet uppstår.

Vid onormalt ökad dödlighet, sjuklighet eller skadefrekvens i odlingen ska en

veterinär eller fiskhälsokontrollen kontaktas.

2 § Om fisken visar tecken på stress, onormalt höga aggressionsnivåer eller andra

beteendestörningar, ska åtgärder vidtas för att förbättra situationen. Om situationen

ändå inte förbättras ska en åtgärdsplan tas fram för odlingen i samarbete med en

veterinär eller fiskhälsokontrollen.

Tekniska problem

3 § Om kontrollen av vattenkvaliteten visar nivåer som kan vara skadliga för fisken,

ska lämpliga åtgärder genast sättas in för att förbättra situationen.

4 § Driftstörningar i den automatiska utfodringen och annan teknisk utrustning ska

genast åtgärdas. Tills felet är avhjälpt ska djurskyddet upprätthållas genom manuella

åtgärder.

5 KAP. TILLSYN OCH JOURNALFÖRING

Tillsyn

1 § Tillsyn i en fiskodling ska ske minst en gång dagligen. Undantag får göras vid

extrem väderlek. Undantag får också göras i extensiva odlingar. Dessa ska dock ses

till så ofta att omsorgen om fisken och fiskens hälsa säkras.

2 § Om det finns anledning att befara ökad sjuklighet hos fisken, exempelvis i

samband med snabbt stigande vattentemperatur, ska fisken ses till flera gånger

dagligen.

3 § Vid tillsyn ska särskild vikt läggas vid

1. fiskens hälsa inklusive aptit, eventuella skador, färgförändringar eller annat

onormalt utseende,

2. fiskar som beter sig onormalt,

3. eventuell dödlighet,

4. vattentemperaturen,

5. vattengenomströmningen och

6. funktionen på den automatiska utfodringen och annan teknisk utrustning som

påverkar fiskens hälsa.

SJVFS 2019:6

8

4 § Vattenkvaliteten ska kontrolleras så ofta det behövs för att säkra fiskens hälsa, och

för att få kunskap om hur vattenkvaliteten varierar över året. Hur ofta detta måste ske

beror på odlingssystem och odlingens placering. Syrgashalten i jorddammar ska

kontrolleras särskilt ofta vid hög vattentemperatur och hög besättningstäthet. I

recirkulerande system ska syrgashalten kontrolleras kontinuerligt.

5 § Larmsystemens funktion ska kontrolleras regelbundet.

Journalföring

6 § En journal ska föras över

1. antalet fiskar i odlingen fördelat på art, ålder och vikt,

2. besättningstätheten per odlingsenhet,

3. dödligheten per odlingsenhet och dygn,

4. insättningar och utleveranser av rom, mjölke och fisk till och från odlingen,

5. fodersort och foderåtgång,

6. hanteringstillfällen, t.ex. transporter och sortering,

7. iakttagelser av sjuklighet, skador eller onormala beteenden,

8. behandlingar i syfte att förebygga, bota eller lindra sjukdom,

9. hälsokontrollinspektioner och resultat från laboratorieundersökningar,

10. resultat från kontroller av vattenkvalitet, -temperatur och -flöde,

11. resultat från kontroller av eventuell utrustning för automatisk utfodring och

annan teknisk utrustning,

12. resultat från kontroller av larmfunktionen och

13. eventuella driftsstörningar.

Journalföring enligt punkterna ovan behöver inte ske om uppgifterna redan

journalförs enligt föreskrifter eller villkor som har meddelats med stöd av lagen

(2006:806) om provtagning på djur m.m. eller miljöbalken (1998:808).

7 § Journalerna ska förvaras på fiskodlingen i fem år och vara tillgängliga för

kontrollmyndigheterna.

6 KAP. ÖVRIGT

1 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

2 § Bestämmelser om straff för brott mot dessa föreskrifter finns i 10 kap. 1 och 5 §§

djurskyddslagen (2018:1192).

SJVFS 2019:6

9

Denna författning träder i kraft den 1 april 2019, då Djurskyddsmyndighetens

föreskrifter (DFS 2006:8) om odling av fisk upphör gälla.

CHRISTINA NORDIN

Helena Elofsson

(Avdelningen för djurskydd och hälsa)