SJVFS 2019:7

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om transport av levande djur

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2019:7

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd

om transport av levande djur;

Saknr L 5

Utkom från trycket

den 29 mars 2019

beslutade den 28 mars 2019.

Statens jordbruksverk föreskriver1 med stöd av 1 kap. 2 § och 2 kap. 23 §

djurskyddsförordningen (2019:66) följande.

Dessutom beslutar Jordbruksverket om följande allmänna råd.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ................................................................. 3

Transporter som har samband med ekonomisk verksamhet .................................... 3

Transporter utan samband med ekonomisk verksamhet .......................................... 4

Övriga allmänna bestämmelser ................................................................................ 4

2 KAP. TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER TILL RÅDETS FÖRORDNING (EG)

NR 1/2005 .................................................................................................................... 8

Utbildning ................................................................................................................. 8

Dokument ................................................................................................................. 9

Överträdelse av reglerna ........................................................................................... 9

3 KAP. TRANSPORTMEDEL M.M. ........................................................................ 10

4 KAP. I- OCH URLASTNING ................................................................................ 11

5 KAP. TRANSPORTTIDER M.M. .......................................................................... 12

6 KAP. TRANSPORT PÅ VÄG ................................................................................ 17

Allmänna bestämmelser ......................................................................................... 17

Särskilda bestämmelser för vissa djurslag ............................................................. 18

Nötkreatur, mufflonfår och get ............................................................................... 19

Grisar ...................................................................................................................... 19

1

Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om

ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för

informationssamhällets tjänster (EUT L 241, 17.9.2015, s. 1, Celex 32015L1535). Jfr. rådets direktiv

2009/156/EG av den 30 november 2009 om djurhälsovillkor vid förflyttning och import av hästdjur från

tredjeland (EUT L 192, 23.7.2010, s. 1, Celex 32009L0156) senast ändrat genom kommissionens

genomförandebeslut (EU) 2016/1840 av den 14 oktober 2016 (EUT L 280, 18.10.2016, s. 33, Celex

32016D1840).

SJVFS 2019:7

2

Ren ......................................................................................................................... 20

Övriga hjortdjur och vildsvin ................................................................................. 21

Fjäderfä inom animalieproduktionen ..................................................................... 21

Hund ....................................................................................................................... 22

Katt ......................................................................................................................... 23

Räv ......................................................................................................................... 23

Mink och iller ......................................................................................................... 23

Gnagare och kanin.................................................................................................. 23

Chinchilla och degus .............................................................................................. 23

Papegojor, duvor, tättingar och liknande fåglar ..................................................... 23

Ormar och ödlor ..................................................................................................... 24

Sköldpaddor och krokodiler ................................................................................... 25

Groddjur ................................................................................................................. 25

Fiskar ...................................................................................................................... 25

Primater .................................................................................................................. 26

Andra djur .............................................................................................................. 27

7 KAP. TRANSPORT PÅ JÄRNVÄG ...................................................................... 27

8 KAP. TRANSPORT TILL SJÖSS .......................................................................... 28

9 KAP. TRANSPORT MED FLYGPLAN ................................................................ 29

10 KAP. ÖVRIGA BESTÄMMELSER .................................................................... 29

BILAGA 1.1 ............................................................................................................... 30

TAMA HÄSTDJUR .............................................................................................. 30

BILAGA 1.2 ............................................................................................................... 32

NÖTKREATUR, FÅR, MUFFLONFÅR OCH GET ............................................ 32

BILAGA 1.3 ............................................................................................................... 34

GRIS ....................................................................................................................... 34

BILAGA 1.4 ............................................................................................................... 35

REN ........................................................................................................................ 35

BILAGA 1.5 ............................................................................................................... 36

ÖVRIGA HJORTDJUR OCH VILDSVIN ........................................................... 36

BILAGA 1.6 ............................................................................................................... 37

FJÄDERFÄ INOM ANIMALIEPRODUKTIONEN ............................................ 37

HUND .................................................................................................................... 38

BILAGA 1.8 ............................................................................................................... 39

KATT ..................................................................................................................... 39

BILAGA 1.9 ............................................................................................................... 40

RÄV ....................................................................................................................... 40

SJVFS 2019:7

3

BILAGA 1.10 ............................................................................................................. 41

MINK OCH ILLER ............................................................................................... 41

BILAGA 1.11 ............................................................................................................. 42

GNAGARE OCH KANIN ..................................................................................... 42

BILAGA 1.12 ............................................................................................................. 43

CHINCHILLA OCH DEGUS ................................................................................ 43

BILAGA 2.1 ............................................................................................................... 44

FISKAR .................................................................................................................. 44

BILAGA 2.2 ............................................................................................................... 45

HÄST ..................................................................................................................... 45

1 KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Tillämpningsområde

1 § Denna författning innehåller föreskrifter och allmänna råd vid eller i anslutning

till transport av ryggradsdjur.

Transporter som har samband med ekonomisk verksamhet

2 § För transporter som har samband med ekonomisk verksamhet gäller följande.

Grundläggande bestämmelser om transport av levande djur finns i rådets förordning

(EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om skydd av djur under transport och därmed

sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och

93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97.2

Grundläggande bestämmelser om hur djur ska hållas och skötas finns i

djurskyddslagen (2018:1192) och djurskyddsförordningen (2019:66).

För dessa transporter ska 2 kap. 1-7 §§ tillämpas. I de fall dessa transporter endast

sker på Sveriges territorium eller är sjötransporter som utgår från svenskt territorium,

ska i denna författning även följande bestämmelser tillämpas:

1 kap. 2, 3, 6-8, 12 och 13 §§,

3 kap. 1 och 3 §§, 4 § tredje stycket samt 6, 8 och 9 §§,

4 kap. 2, 5, 7 och 8 §§,

5 kap. 5 § och 10 § 3 vad gäller registrerade hästar, 12, 13 och 20 §§ samt allmänna

råd till 10, 11 samt 17 §§,

6 kap. 1-4 §§, 5 § andra stycket, 6 §, 8 § jämförd med bilagorna 1.2, 1.4, 1.5 och

1.6 vad gäller strutsfåglar, 1.7-1.12 samt 2.1 och 2.2; 9 § tredje stycket, 10-31, 33-60,

63-64 §§ samt allmänna råd till 7 §,

7 kap. 1-4 §§,

8 kap. 2 och 9 §§, samt

10 kap. 1 §.

De bestämmelser som anges i tredje stycket gäller dock inte

2

EUT L 3, 5.1.2005, s. 1 (Celex 32005R0001).

SJVFS 2019:7

4

1. för transporter av egna djur som djurhållaren utför och transporter av djur som

har omhändertagits enligt 9 kap.5 eller 6 §§djurskyddslagen där transport-

sträckan understiger 50 km från anläggningen. Dock gäller bestämmelserna i

1 kap. 7 §, 3 kap. 1 § och 4 kap. 2 § även för dessa transporter, samt

2. brådskande transporter av ett skadat eller sjukt djur till och från veterinär.

3 § Rådets förordning (EG) nr 1/20053 ska tillämpas även på transporter i ekonomisk

verksamhet som inte omfattas av förordningen.

Allmänna råd till 1 kap. 2 och 3 §§

Exempel

ekonomisk

verksamhet

är

djurtransportföretag,

lantbruk/uppfödning av produktionsdjur, yrkesmässig avelsverksamhet,

slakterier, professionell hästtränings-/tävlingsverksamhet, cirkusar,

djurparker,

djurhandlare,

djurbutiker,

försöksdjursverksamhet,

bevakningsföretag eller annan liknande yrkesverksamhet.

Transporter utan samband med ekonomisk verksamhet

4 § För transporter som inte har samband med ekonomisk verksamhet finns

grundläggande bestämmelser om hur djur ska hållas och skötas i djurskyddslagen

(2018:1192) och djurskyddsförordningen (2019:66). För dessa transporter gäller

bestämmelserna i denna författning utom i följande fall:

1. bestämmelserna i 2 kap.,

2. för transporter av egna djur, andra än sällskapsdjur, som djurhållaren utför och

transporter av djur som har omhändertagits enligt 9 kap. 5 eller 6 §§,

djurskyddslagen, där transportsträckan understiger 50 km från anläggningen.

Dock gäller bestämmelserna i 1 kap. 7 §, 3 kap. 1 § och 4 kap. 2 § även för

dessa transporter,

3. brådskande transporter av ett skadat eller sjukt djur till och från veterinär, samt

4. transport av sällskapsdjur i utrymme avsett för personbefordran när djuren

ledsagas av fysisk person som ansvarar för djuren under transporten. Dock

gäller bestämmelserna i 1 kap. 7 §, 6 kap. 3, 35 och 37-41 §§, 9 kap. 1 § andra

stycket samt, då transportsträckan överstiger 50 km, 5 kap. 20 §. Om djuret

transporteras i en behållare, gäller bilagorna till föreskrifterna även för dessa

transporter.

Övriga allmänna bestämmelser

5 § Bestämmelser om kontrollstationer för tama hästdjur, nötkreatur, får, getter och

grisar som transporteras i kommersiellt syfte finns i rådets förordning (EG) nr 1255/97

av den 25 juni 1997 om gemenskapskriterier för mellanstationer och om ändring av

färdplaner i bilagan till direktiv 91/628/EEG4.

6 § I dessa föreskrifter betyder:

Avsändningsort

Den betydelse som anges i rådets förordning

(EG) nr 1/20055.

3

EUT L 3, 5.1.2005, s. 1 (Celex 32005R0001).

4 EGT L 174, 2.7.1997, s. 1 (Celex 31997R1255).

5 EUT L 3, 5.1.2005, s. 1 (Celex 32005R0001)

.

SJVFS 2019:7

5

Basthorn

Horn som på ytan (basthuden) är rikt kärl- och

nervförsörjda.

Behållare

Den betydelse som anges i rådets förordning

(EG) nr 1/20056.

Bestämmelseort

Den betydelse som anges i rådets förordning

(EG) nr 1/20057.

Dagsgamla kycklingar

Den betydelse som anges i

Statens

jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd

(SJVFS 2007:56) om skyddsåtgärder vid

misstänkt eller bekräftat utbrott av aviär

influensa hos fjäderfä eller andra fåglar i

fångenskap i Sverige (K16).

Fjäderfä

Den betydelse som anges i

Statens

jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd

(SJVFS 2007:56) om skyddsåtgärder vid

misstänkt eller bekräftat utbrott av aviär

influensa hos fjäderfä eller andra fåglar i

fångenskap i Sverige (K16).

Fordon

Den betydelse som anges i rådets förordning

(EG) nr 1/20058.

Internationell transport

Transport av djur från en avsändningsort i ett

land till en bestämmelseort i ett annat land.

Kontrollstation

Den betydelse som anges i rådets förordning

(EG) nr 1/20059.

Lastutrymme

Utrymme

i

motordrivet

fordon,

till

motordrivet fordon kopplat släpfordon,

järnvägsvagn, fartyg och flygplan, som

används för förvaring av levande djur vid

lastning och transport.

Motordrivet fordon

Den betydelse som denna beteckning har i

lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

Personbil

Den betydelse som denna beteckning har i

lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

Registrerade hästar

Den betydelse som anges i rådets förordning

(EG) nr 1/200510.

6

EUT L 3, 5.1.2005, s. 1 (Celex 32005R0001).

7

EUT L 3, 5.1.2005, s. 1 (Celex 32005R0001).

8

EUT L 3, 5.1.2005, s. 1 (Celex 32005R0001).

9

EUT L 3, 5.1.2005, s. 1 (Celex 32005R0001).

10

EUT L 3, 5.1.2005, s. 1 (Celex 32005R0001).

SJVFS 2019:7

6

Släpfordon

Den betydelse som denna beteckning har i

lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

Sändning

En transport från en avsändningsort till en

bestämmelseort.

Transport

Den betydelse som anges i rådets förordning

(EG) nr 1/200511.

Transportmedel

Den betydelse som anges i rådets förordning

(EG) nr 1/200512.

Transporttid

Den tid det tar för en transport från

avsändningsort till bestämmelseort, inklusive

i- och urlastning.

Transportör

Den betydelse som anges i rådets förordning

(EG) nr 1/200513.

Tävlingsanmälan

Ett dokument som styrker en registrerad hästs

deltagande i tävlingsverksamhet såsom en

tävlingsanmälan eller en startlista.

Tävlingsintyg

Dokument, t.ex. deltagarbevis, utfärdat av

tävlings- eller banveterinär eller överdomare,

som

styrker

hästens

deltagande

i

tävlingsverksamhet.

Tävlingsverksamhet

Registrerade hästars deltagande i tävling

enligt definition i Statens jordbruksverks

föreskrifter och allmänna råd (SJVFS

2019:26) om träning och tävling med djur,

dock endast i följande tävlingsformer:

travtävling, galopptävling, dressyrtävling,

hopptävling, fälttävlan, körtävling, distansritt,

ridtävling med islandshästar samt tävling i

westernridning.

Viloperiod

En sammanhängande tidsperiod under en

sändning, under vilken djuren inte förflyttas

med hjälp av transportmedel.

7 § Djur får endast transporteras när de är lämpliga att transportera och när åtgärder

har vidtagits för djurens skötsel under sändningen och vid ankomsten till

bestämmelseorten.

Djur som är sjuka eller skadade får inte transporteras.

11

EUT L 3, 5.1.2005, s. 1 (Celex 32005R0001).

12

EUT L 3, 5.1.2005, s. 1 (Celex 32005R0001).

13 EUT L 3, 5.1.2005, s. 1 (Celex 32005R0001).

SJVFS 2019:7

7

Andra stycket gäller dock inte de djur som har en lindrig skada eller sjukdom och

då transporten inte kan anses medföra lidande. Detsamma gäller vid transport av djur

till veterinär eller till av länsstyrelsen godkänd viltrehabiliterare.

Vid tveksamhet om djurens lämplighet för transport ska veterinärs råd följas (se

även 6 kap. 7 §).

8 § För djurtransporter som underskrider åtta timmar och som har samband med

ekonomisk verksamhet gäller följande:

1. Ansökan om tillstånd ska ske enligt 2 kap. 4 §.

2. Fordon och behållare ska godkännas enligt samma förfarande som anges i 2

kap. 5 §.

3. Godkännandets giltighetstid är fem år.

4. Om fordonet eller behållaren ändras eller byggs om på ett sätt som påverkar

djurens välbefinnande, upphör godkännandet att gälla.

Punkt 1-4 gäller inte för transporter av egna djur som djurhållarna utför med egna

fordon och behållare i mindre omfattning och på avstånd understigande 65 km från

deras anläggning.

Punkt 1-4 gäller inte heller för fordon som endast används för att transportera

behållare i de fall då djurens välbefinnande inte kan påverkas av fordonet vad gäller

ventilation etc. Behållarna ska dock godkännas.

Allmänna råd till 1 kap. 8 §

Med mindre omfattning bör avses högst åtta transporter per år.

9 § Den person som framför transportmedlet är ansvarig för transporten och ska

1. själv kunna ge de djur som transporteras lämplig skötsel eller anförtro denna

uppgift till någon som kan ge djuren lämplig skötsel (se även 5 kap. 7 §),

2. inte transportera eller låta transportera något djur under sådana förhållanden att

det kan komma till skada eller orsakas onödigt lidande,

3. se till att det vid djurtransport används transportmedel som gör det möjligt att

uppfylla de krav som anges i dessa föreskrifter,

4. säkerställa att djuren transporteras utan dröjsmål till sin bestämmelseort,

5. i förväg underrätta den som ansvarar för mottagning och godshantering vid

hamn, järnvägsstation, flygplats eller liknande om att en transport medför

levande djur i syfte att expediering ska kunna ske så snabbt som möjligt,

6. se till att bevis om godkännande av fordon finns tillgängliga i fordonet under

färd.

10 § Transport av djur ska ske utan dröjsmål. En sändning av djur får inte hållas kvar

under transporten såvida det inte är nödvändigt för att skydda de transporterade djurens

eller andra djurs hälsa eller av andra skäl som transportören inte råder över. Om en

sändning av djur måste hållas kvar i mer än två timmar ska lämpliga åtgärder vidtas

för djurens skötsel och vid behov ska urlastning och förvaring ske.

11 § Innan djur lastas för internationell transport ska de i avsändarlandet besiktigas av

en officiell veterinär, som ska kontrollera att djuren är lämpliga att transporteras den

avsedda sträckan och i sådant fall utfärda intyg om detta. Besiktning av häst får ske

SJVFS 2019:7

8

tidigast 48 timmar innan lastningen. För övriga djurslag får besiktningen ske tidigast

24 timmar innan lastning.

Den som anlitar transportören ska försäkra sig om att transportören har giltigt

tillstånd och att fordonet är godkänt för aktuella djurslag och transportsträcka. Lastning

ska utföras på ett sätt som har godkänts av en officiell veterinär (se även 4 kap. 2 §).

12 § I samband med deltagande i enstaka tävlingsverksamhet får internationell

transport av häst mellan Sverige och Danmark, Finland eller Norge ske utan den

besiktning och det godkännande av lastning som avses i 11 § under förutsättning att

1. hästen är hemmahörande i något av dessa länder,

2. hästen vid transport till tävlingsverksamheten åtföljs av en tävlingsanmälan

och identitetshandling/hästpass, samt att

3. hästen

vid

transport

från

tävlingsverksamheten

åtföljs

av

identitetshandling/hästpass och ett tävlingsintyg eller motsvarande i de fall

hästen inte startat.

13 § Undantaget från kravet på besiktning och godkännande av lastning i 12 § gäller

från och med fem dygn före hästens första tävlingsdag till och med fem dygn efter

hästens sista tävlingsdag.

14 § Lugnande medel får endast i undantagsfall ges till djur under förutsättning att

ordination har skett av veterinär i det enskilda fallet och får endast ges av person som

har tillstånd för detta. Uppgifter om användning av lugnande medel med angivande av

preparat, dos, administreringssätt och tidpunkt ska följa djuren till bestämmelseorten.

2 KAP. TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER TILL RÅDETS FÖRORDNING

(EG) NR 1/2005

1 § Detta kapitel ska endast tillämpas på djurtransporter som har samband med

ekonomisk verksamhet.

Utbildning

2 § Den utbildning som avses i bilaga IV till rådets förordning (EG) nr 1/200514 ska

godkännas av Jordbruksverket. Till ansökan om godkännande ska bifogas uppgifter

om

1. ansvarig utbildningsanordnare,

2. kursinnehåll, samt

3. utbildningens längd.

En utbildning som har godkänts i ett annat land i enlighet med rådets förordning

(EG) nr 1/200515 ska anses godkänd av Jordbruksverket.

Allmänna råd till bilaga IV till rådets förordning (EG) nr 1/2005

För undervisning i djurfysiologi och akutvård bör veterinär anlitas.

14 EUT L 3, 5.1.2005, s. 1 (Celex 32005R0001).

15 EUT L 3, 5.1.2005, s. 1 (Celex 32005R0001).

SJVFS 2019:7

9

3 § Jordbruksverket utser efter ansökan examinator och godkänner den examination

som avses i bilaga IV till rådets förordning (EG) nr 1/200516. Examinator utfärdar det

kompetensbevis som avses i artikel 17.2 i rådets förordning (EG) nr 1/200517.

Dokument

4 § Ansökan om tillstånd enligt artikel 10 och 11 i rådets förordning (EG) nr 1/200518

ska sändas till Jordbruksverket. Sökanden ska intyga att han eller hon inte har dömts

för brott mot 16 kap. 13 § brottsbalken eller 10 kap.1 och 3-5 §§djurskyddslagen

(2018:1192) under de tre år som föregår ansökningsdatum och påföljden har bestämts

till annat än penningböter.

5 § Ansökan19 om godkännande av vägtransportmedel enligt artikel 18 rådets

förordning (EG) nr 1/200520 och 1 kap. 8 § dessa föreskrifter ska sändas till

Jordbruksverket. Till ansökan ska bifogas ett intyg från länsstyrelsen i det län där

vägtransportmedlet huvudsakligen är uppställt. Intyget får inte vara äldre än sex

månader. Av intyget ska framgå att vägtransportmedlet uppfyller de krav som anges i

bilaga I kapitlen II och VI till rådets förordning (EG) nr 1/200521 och i dessa

föreskrifter. Vid besiktningen ska vägtransportmedlet vara rengjort.

6 § Vid transport som omfattas av artikel 14 i rådets förordning (EG) nr 1/200522 ska

en kopia på avsnitt 1 av färdjournalen i bilaga II till rådets förordning (EG) nr 1/200523

skickas in till Jordbruksverket för kontroll. Den ska ha inkommit till myndigheten

senast två arbetsdagar före avresa.

Uppgifter om vilken officiell veterinär eller veterinärstation som ska utfärda

hälsointyget för djuren ska bifogas färdjournalen.

Överträdelse av reglerna

7 § Om en kontrollmyndighet finner att det finns förutsättningar för anmälan enligt

artikel 26.3 i rådets förordning (EG) nr 1/200524, ska myndigheten skyndsamt anmäla

detta till Jordbruksverket om transportören är hemmahörande i en annan medlemsstat

eller i tredje land.

Om en kontrollmyndighet finner att det finns förutsättningar för att besluta om

förbud enligt artikel 26 punkterna 4 c, 5 eller 6 i rådets förordning (EG) nr 1/200525,

ska myndigheten skyndsamt anmäla detta till Jordbruksverket.

En sådan anmälan ska innehålla en redogörelse för omständigheterna i ärendet.

16

EUT L 3, 5.1.2005, s. 1 (Celex 32005R0001).

17

EUT L 3, 5.1.2005, s. 1 (Celex 32005R0001).

18

EUT L 3, 5.1.2005, s. 1 (Celex 32005R0001).

19

Blanketterna SJV E 13.1 (finns även som E-blankett) samt SJV D 103 finns på Jordbruksverkets webbplats

www.jordbruksverket.se eller kan beställas från Jordbruksverket, 551 82 Jönköping.

20

EUT L 3, 5.1.2005, s. 1 (Celex 32005R0001).

21

EUT L 3, 5.1.2005, s. 1 (Celex 32005R0001).

22

EUT L 3, 5.1.2005, s. 1 (Celex 32005R0001).

23

EUT L 3, 5.1.2005, s. 1 (Celex 32005R0001).

24 EUT L 3, 5.1.2005, s. 1 (Celex 32005R0001).

25

EUT L 3, 5.1.2005, s. 1 (Celex 32005R0001).

SJVFS 2019:7

10

3 KAP. TRANSPORTMEDEL M.M.

1 § Transportmedlet ska, om inte annat anges i dessa föreskrifter, vara utformat på ett

sådant sätt att djuren kan stå upp i naturlig ställning och det ska vid behov kunna förses

med skiljeväggar som skyddar djuren mot skador till följd av transportmedlets rörelser.

I transportmedlet ska det finnas utrymme för samtliga djur att ligga ned samtidigt

om inte annat anges i dessa föreskrifter. Det ska finnas så mycket utrymme ovanför

och runt djuren när de står upp att de tillförsäkras en god ventilation.

2 § Ett transportmedel ska vara konstruerat på ett sådant sätt att det är rymningssäkert

samt skyddar djuren mot ogynnsamt klimat, t.ex. nederbörd, blåst, starkt solljus och

kraftiga väderväxlingar. Djuren ska ha ett klimat som är anpassat till djurslaget

(termisk komfort) oavsett om transportmedlet framförs eller är stillastående.

Allmänna råd till 3 kap. 2 §

Åtgärder för att undvika kondensbildning, t. ex. ökad ventilation, isolering

och/eller uppvärmning bör vidtas vid behov.

3 § Ett transportmedels ventilationsöppningar ska vara placerade på ett sådant sätt att

de inte kan blockeras. Samtliga delar av lastutrymmen och behållare ska ha tillräcklig

ventilation. Då transportmedlet är utrustat med mekanisk ventilation, ska naturlig

ventilation kunna användas i en nödsituation (se även 6 kap. 4 §).

4 § Transportmedel ska vara tillräckligt hållfasta för det djurslag som transporteras.

Om transportmedlet är indelat i olika plan ska planen vara säkert förankrade. Insidan

av väggarna i transportmedlet ska vara konstruerad så att djuren inte kan skadas. I

lastutrymmet får inte förekomma föremål som kan skada djuren.

Golvet ska vara halkfritt, slätt och tillräckligt starkt för att kunna bära de

transporterade djurens vikt. Om golvet har springor eller hål ska det vara utan

ojämnheter för att förhindra att djuren skadas. Springor eller hål får inte heller vara så

stora att djuren kan fastna eller på annat sätt skadas. Om golv samtidigt utgör tak för

djur på en annan våning ska golvet vara tätt så att dessa djur inte förorenas. Golvet i

ett lastutrymme ska vara bullerdämpande.

Golvet ska vara försett med lämpligt strö- eller bäddmaterial eller ha motsvarande

funktion som säkerställer djurens hygien och komfort, om inte annat framgår av dessa

föreskrifter. Materialet ska vara av god hygienisk kvalitet.

Spillning, förorenat strö och annan förorening ska avlägsnas så snart som möjligt.

Läckage av urin och spillning ska minimeras, så att det inte sprids ut från fordonet

under transporten.

5 § Transportmedel ska vara lätta att rengöra och djurutrymmen ska vara torra då

djuren lastas.

6 § Ett lastutrymme ska möjliggöra säker tillsyn, skötsel samt säker i- och urlastning

av djuren. Samtliga delar av ett lastutrymme ska även vara lätt tillgängliga för

inspektion av djuren om inte annat anges i dessa föreskrifter. Det ska finnas tillräcklig

takhöjd och ljuskällor för dessa ändamål (se även 6 kap. 2 §).

Allmänna råd till 3 kap. 6 §

Transportmedel bör vara försett med utrustning för videoövervakning i de

fall regelbunden kontroll av djuren inte sköts på annat sätt. När det gäller

SJVFS 2019:7

11

arbetsmiljö

regleras

lastutrymmets

utformning

i

övrigt

i

Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

7 § Behållare i vilka djur transporteras ska förses med ett märke som visar att

försändelsen innehåller levande djur och ett tecken som visar upprätt läge, om detta

inte klart framgår av behållarens utformning.

8 § En behållare som sänds som gods utan att skötare följer med ska förses med

uppgift om avsändare, mottagare, djurslag och antal djur samt förvaringstemperatur.

Behållaren ska alltid hållas upprätt. Den får inte utsättas för kraftiga stötar eller

skakningar.

En behållare som innehåller bakteriefria, bakterieympade eller i övrigt

mikrobiologiskt definierade djur får inte öppnas under transporten och behållaren ska

vara försedd med uppgift om detta. Det ska finnas en inspektionslucka, som tillåter

tillsyn utan risk för kontamination.

Allmänna råd till 3 kap. 8 § tredje stycket

En behållare som innehåller mikrobiologiskt definierade djur bör

transporteras på snabbast möjliga sätt.

9 § Det ska finnas godtagbara möjligheter att rädda djuren ur transportmedlet vid

brand eller annan olycka.

Allmänna råd till 3 kap. 9 §

För att kunna rädda djuren vid brand bör brandsläckare med tillräcklig

kapacitet och i tillräcklig mängd finnas lätt tillgängliga. I transportmedel

bör fler än en utrymningsväg finnas, helst på olika sidor av fordonet, samt

redskap för att lösgöra och få ut djuren. I större fordon bör

konstruktionsritning medföras under färd.

4 KAP. I- OCH URLASTNING

1 § Ett transportmedel ska vara rengjort och vid behov desinficerat innan ilastning

sker.

2 § Vid i- och urlastning ska lämplig utrustning finnas och bryggor, ramper eller

landgångar ska, om det inte är uppenbart onödigt, användas. Denna utrustning ska vid

behov vara försedd med räcken och tvärgående ribbor eller halkfritt underlag samt ha

minsta möjliga lutning.

Utrustningen ska väl ansluta till lastutrymmet så att djuren inte kan skadas vid i-

och urlastning.

Ägaren till anläggningen ansvarar för att den fasta utrustningen hålls i gott skick.

Transportören ansvarar för att tillgänglig utrustning används på ett djurskyddsmässigt

korrekt sätt.

Allmänna råd till 4 kap. 2 §

Vid anläggningar där nötkreatur, som hålls i lösdrift, får, grisar och renar

regelbundet lastas i eller ur transportmedel bör det finnas en eller flera

samlingsfållor, utlastningsrum, märkningsbur eller motsvarande samt

lastbrygga. Lastbryggans lutning bör inte överstiga 15 grader.

SJVFS 2019:7

12

3 § Större djur ska vid i- och urlastning, då det är möjligt, ledas individuellt.

Lösdriftsdjur, som inte tidigare har hållits bundna, får drivas.

4 § Djur får inte agas, lyftas eller dras i huvud, horn, öron, ben, svans, hud, päls eller

hanteras på annat sätt som kan orsaka dem smärta eller lidande i samband med

transporten. Mus och chinchilla får dock lyftas i svansroten, varvid chinchilla ska

stödjas under kroppen med den andra handen. Kaniner får hållas i nackskinnet om

kroppen samtidigt ges stöd. Höns får på ett skonsamt sätt lyftas i båda benen. Renar

får varsamt hållas i hornen.

5 § Djur ska drivas i ett lugnt tempo och så långt det är möjligt tillåtas gå i sin egen

takt. Drivskivor och andra mekaniska drivhjälpmedel får endast användas för att hjälpa

djur att hitta rätt väg och för att hindra dem från att vända om.

Om djur inte kan fås att förflytta sig genom att ledas eller drivas med mekaniska

hjälpmedel ska orsakerna till detta åtgärdas. Endast i undantagsfall får elektriska

pådrivare användas, och då bara som sista utväg och endast på vuxna nötkreatur och

vuxna grisar som befinner sig i främsta ledet vid i- och urlastning och vägrar förflytta

sig. Endast enstaka impulser av högst en sekunds varaktighet får ges. Stiften på den

elektriska pådrivaren ska vara avrundade och den får endast ansättas över

bakbensmuskulaturen. Stötarna får inte upprepas om djuret inte reagerar på dem

genom att röra sig framåt.

Om en pådrivare används ska djuret ha tillräckligt med utrymme för att kunna

förflytta sig.

Allmänna råd till 4 kap. 5 §

Vid drivning av grisar i samband med i- och urlastning bör drivskiva

användas. Grisar bör drivas i grupper, som inte överstiger tio grisar per

grupp.

Orsaker till att ett djur inte förflyttar sig kan vara smärta, men också en för

djuret dåligt utformad eller skrämmande miljö, såsom trånga passager,

hala/branta golv, reflekterande ytor, plötsliga, höga ljud och främmande lukter.

6 § En behållare ska på ett betryggande sätt fixeras i lastutrymmet.

7 § Ilastning ska ske så sent som möjligt före avresan från avsändningsorten och

urlastning snarast efter framkomsten.

Vid transport av icke domesticerade djur som ska släppas i hägn ska urlastningen,

om veterinär bedömer att urlastning direkt efter ankomst är olämplig, ske inom tolv

timmar efter framkomsten.

8 § Vid transport till auktioner, djurmarknader eller liknande ska djuren, snarast efter

ankomsten, lastas ur för vila, utfodring och vattning.

5 KAP. TRANSPORTTIDER M.M.

1 § Under transporten får djur inte förvaras i lastutrymme eller behållare dit obehöriga

personer har tillträde.

2 § Vid transport av djur av olika arter i samma transportmedel ska de hållas åtskilda

artvis, utom i de fall djuren är vana vid att leva tillsammans. Särskilda åtgärder ska

SJVFS 2019:7

13

vidtas för att undvika stress, aggressioner och fysiska skador som kan orsakas av att

djur som är naturliga fiender eller på annat sätt antagonistiska mot varandra

transporteras i samma transportmedel.

3 § Vid transport av djur i olika åldrar i samma transportmedel ska vuxna och unga

djur hållas åtskilda. Ett hondjur och hennes diande unge ska dock transporteras

tillsammans, men ska hållas åtskilda från andra djur.

4 § Vuxna hingstar, tjurar, bockar, baggar och galtar ska transporteras åtskilda från

hondjur. Vuxna avelsgaltar, hingstar och kaninhanar ska transporteras åtskilda från

andra könsmogna handjur av samma art. Oberoende av kön ska vuxna djur

transporteras åtskilda från de djur som de kan vara aggressiva mot. Hornlösa djur ska

transporteras åtskilda från hornbärande djur, utom i de fall då djuren är vana vid

varandra och aggressionsnivån är låg.

Vuxna guldhamstrar ska hållas åtskilda från varandra.

Allmänna råd till 5 kap. 4 §

Djur bör transporteras i grupp endast om de tidigare har hållits i samma

grupp och de inte är antagonistiska mot varandra. Hornbärande djur bör

transporteras enskilt.

5 § Vid transport av bundna djur ska djuren placeras på ett sådant sätt att de förhindras

sparka eller på annat sätt skada varandra.

6 § Djuren ska under transporten vattnas och utfodras med passande foder i lämplig

mängd och med lämpliga intervaller. Intervallernas längd ska anpassas till djurslag och

ålder, samt får för däggdjur och fåglar inte överstiga åtta timmar om inte annat anges

i dessa föreskrifter.

Mjölkande kor, får och getter ska mjölkas med ett tidsintervall som de är vana vid,

maximalt tolv timmar.

7 § För att säkerställa den nödvändiga skötseln av djuren under transporten ska en

skötare följa med utom i de fall

1. föraren utför skötarens åligganden,

2. djuren transporteras i behållare som är säkrade, adekvat ventilerade och vid

behov försedda med foder och vatten, i behållare som inte kan vältas, i

tillräcklig mängd för en sändning som varar dubbla den förväntade

transporttiden, eller

3. avsändaren har utsett en person att sköta om djuren vid lämpliga platser under

transportens väg.

8 § Transporttiden för tama hästdjur, nötkreatur, får, getter, grisar, fjäderfä (inklusive

strutsfåglar), renar, djurparksdjur och hägnade djur får inte överstiga åtta timmar om

ej annat anges i dessa föreskrifter. Detta gäller inte för transporter med flygplan.

9 § För transport med vägfordon, järnvägsfordon och fartyg får den transporttid som

anges i 8 § förlängas om transporten uppfyller följande tilläggsvillkor:

1. Det ska finnas tillräckligt mycket strö för djurets komfort och för att suga upp

urin och spillning på lastutrymmets golv.

2. Djuren ska kunna ligga ner samtidigt, om inte annat anges i dessa föreskrifter.

SJVFS 2019:7

14

3. Det ska finnas möjlighet att nå djuren för inspektion.

4. Det ska finnas möjlighet till tillfredsställande ventilations- och

temperaturregleringssystem som kan anpassas efter den inre och yttre

temperaturen.

5. Det ska finnas skiljeväggar för att kunna skapa olika avdelningar anpassade

efter djurens behov.

6. Om transporttiden är så lång att djuren enligt 10 och 11 §§ ska utfodras, ska

anordningar för att utfodra djuren samt lämpligt foder medföras på transporten.

Mängden foder ska vara anpassad till de transporterade djuren och

transporttidens längd.

7. Det ska finnas möjlighet att ge djuren vatten på transporten. I de fall varje djur

inte är lätt åtkomligt för vattning i hink, ska transportmedlet innehålla ett

lämpligt vattenförsörjningssystem så att djuren kan förses med vatten vid

behov.

10 § När ett fordon uppfyller de villkor som anges i 9 §, eller, då det gäller

djurtransporter i samband med ekonomisk verksamhet, motsvarande krav i rådets

förordning (EG) 1/200526, gäller följande beträffande intervallen för vattning och

utfodring samt transporttidernas och viloperiodernas längd.

1. Icke avvanda kalvar, lamm, killingar och föl, vilka utfodras med mjölk, samt

icke avvanda spädgrisar ska efter nio timmars transport få en tillräcklig

viloperiod, dock minst en timme. Under viloperioden ska djuren ges vatten

och foder som de är vana vid. Efter denna viloperiod kan transporten återupptas

under en period om nio timmar.

2. Grisar får transporteras under en period om högst 24 timmar. Under hela

transporten ska djuren ha tillgång till vatten.

3. Tama hästdjur, med undantag av registrerade hästar, får transporteras under

högst 24 timmar. Under transporten ska de ges vatten och erbjudas foder

minst var åttonde timme.

Registrerade hästar ska efter 14 timmars transport få en tillräcklig viloperiod,

dock minst en timme. Under viloperioden ska de ges vatten och foder. Efter

denna viloperiod kan transporten återupptas under en period av 14 timmar.

4. Andra djur än de som anges i punkterna 1-3 ska efter 14 timmars transport få

en tillräcklig viloperiod dock minst en timme. Under viloperioden ska djuren

ges vatten och foder. Efter denna viloperiod kan transporten återupptas under

en period om 14 timmar.

11 § Smågrisar som väger mindre än 10 kg får inte transporteras utan moderdjuret

mer än åtta timmar.

Ohanterade hästar får transporteras i högst åtta timmar och i grupper om högst fyra

djur. Föl som är yngre än fyra månader får inte transporteras utan moderdjuret mer än

åtta timmar.

Allmänna råd till 5 kap. 10 och 11 §§

Hästar bör ges vila i box på transportfordonet, i stall eller i hage. Platsen

bör väljas så att störnings- och smittorisk minimeras.

26 EUT L 3, 5.1.2005, s. 1 (Celex 32005R0001).

SJVFS 2019:7

15

Generellt gäller att hänsyn bör tas till artspecifika beteenden vid

beräkning av ättider m.m.

12 § När ett fordon, som uppfyller de villkor som anges i 9 §, används för transport

av renar, djurparksdjur och hägnade djur ska följande iakttas beträffande intervallen

för vattning och utfodring samt transporttidernas och viloperiodernas längd:

1. För ren får transporttiden från avsändningsorten till bestämmelseorten inte

överstiga 15 timmar och uppehållen ska vara så få och korta som möjligt.

2. Djurparksdjur och hägnade djur ska efter 14 timmars transport få en tillräcklig

viloperiod dock minst en timme. Under viloperioden ska djuren vattnas och om

nödvändigt utfodras. Efter denna viloperiod kan transporten återupptas under

en period om 14 timmar.

Allmänna råd till 5 kap. 12 §

Inför längre transporter av dessa djur bör de förberedas, t.ex. genom att

vänjas vid människor, inhägning och utfodringsrutiner.

13 § Transporttiden för slaktdjur får inte överstiga åtta timmar inom landet. Om

transporttiden till närmaste slakteri överstiger åtta timmar, får transporttiden i enstaka

fall förlängas med högst tre timmar om fordonen uppfyller kraven för långa transporter

i 9 §. För fjäderfä som transporteras under dygnets mörka timmar, får transporttiden

till närmaste slakteri förlängas med högst fyra timmar, förutsatt att fordonet uppfyller

9 § punkt 4.

14 § För transport på järnväg får de i 10 och 11 §§ angivna transporttiderna tillämpas,

med undantag för viloperioden, under förutsättning att de villkor som anges i 9 och,

beroende av djurslag, antingen 10, 11 eller 12 §§ iakttas.

15 § För transport med fartyg får den transporttid som anges i 8 § överskridas under

förutsättning att de villkor som anges i 9 och, beroende av djurslag, antingen 10, 11

eller 12 §§, med undantag för viloperioderna och transporttiderna, iakttas.

Vid transport med fartyg, som regelbundet och direkt förbinder två geografiska

punkter inom EU och som sker med fordon som har lastats på fartygen utan att djuren

har lastats ur, ska djuren dock ges en viloperiod om tolv timmar efter urlastning i

bestämmelsehamnen eller i närheten, utom i de fall sjötransportens varaktighet gör det

möjligt att följa 10, 11 eller 12 §§.

För icke avvanda djur får transporttiderna i 10 § inte förlängas.

16 § De totala transporttider som anges i 10, 11 och 12 §§ får förlängas med högst två

timmar, om det kan anses lämpligt från djurskyddssynpunkt, särskilt med beaktande

av närheten till bestämmelseorten.

17 § Vid ankomst till bestämmelseorten, samt när den längsta transporttid som är

tillåten enligt dessa föreskrifter har uppnåtts, ska djuren lastas ur, utfodras och vattnas.

De får därefter inte transporteras innan minst 24 timmar passerat från det att djuren

lastades ur.

För slaktdjur gäller bestämmelserna i Statens jordbruksverks föreskrifter och

allmänna råd (SJVFS 2019:8) om slakt och annan avlivning av djur istället för första

stycket.

SJVFS 2019:7

16

Allmänna råd till 5 kap. 17 §

Djur bör, särskilt då de visat tecken på stress under transporten, få vila

minst 48 timmar, helst betydligt längre, mellan transporter.

18 § När djur hålls bundna ska grimma och grimskaft eller halsring och rep användas,

vilka ska vara av sådan kvalitet att de under normala förhållanden inte kan gå av.

Grimskaftet eller repet ska ha en sådan längd att djuret kan hålla huvudet i naturlig

ställning, äta och dricka samt vid behov ligga ned (se även 6 kap. 9 §).

Vid transport över åtta timmar ska djuren, med undantag av hästar äldre än 24

månader, alltid kunna ligga ned. Bindslena ska vara konstruerade så att varje risk för

kvävning eller skada elimineras.

Vid transporter med bundna djur ska kniv eller annat lämpligt verktyg finnas

tillgängligt för att snabbt kunna lösgöra djur vid olycksfall, brand eller liknande.

Första stycket gäller endast om inte annat anges i dessa föreskrifter.

19 § Djur får inte bindas i hornen eller nosringen.

20 § Transport av dräktiga grisar, hundar och katter får inte ske inom två veckor före

beräknad förlossning.

Transport av andra djurslag än de som anges i första stycket och i 21 § får inte ske

under dräktighetens sista femtedel.

Vid mer än dygnslånga transporter får dräktiga hästdjur, nötkreatur, får, getter,

renar, hjortdjur och grisar inte transporteras inom sex veckor före beräknad

förlossning.

Kalvar under två veckors ålder får inte transporteras. Övriga nyfödda däggdjur får

transporteras tidigast vid en veckas ålder under förutsättning att naveln är läkt.

Transport av moderdjur får ske, när det gäller nötkreatur tidigast tre veckor efter

förlossning, och när det gäller övriga djurslag tidigast en vecka efter förlossningen.

21 § Transport understigande 24 timmar av dräktiga djur får inte ske inom följande

tider före beräknad förlossning:

Hästdjur 35 dygn

Nötkreatur 28 dygn

Får och getter 14 dygn

Renar och hjortdjur 23 dygn

22 § Avlivningsinstrument, anpassade till det djurslag som transporteras, ska

medföras på nödslaktbil, djurambulans och liknande fordon, och vid regelmässiga

djurtransporter på fartyg och flygplan för att ett djur vid behov ska kunna avlivas. Vid

sådana transporter ska den som är registrerad transportör se till att det följer med en

person som kan hantera avlivningsinstrumentet om transportören själv inte besitter

kunskapen.

23 § Djur som blir sjuka eller skadas under transporten ska prioriteras och snarast

beredas veterinärvård eller vid behov avlivas på ett sätt som inte orsakar dem onödigt

lidande. Den som utför avlivningen ska ha sådana kunskaper som finns reglerat i

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:8) om slakt och

annan avlivning av djur.

SJVFS 2019:7

17

24 § Vid transport med fordon och vid rangering av järnvägsvagn ska varje åtgärd

vidtas för att undvika kraftiga stötar mot vagnar, som innehåller djur, eller annan

skaderisk för djuren.

25 § Transport av levande djur får inte ske i ett lastutrymme i vilket döda djur förvaras

samtidigt. Om levande och döda djur transporteras i samma transportmedel ska de vara

åtskilda genom täta mellanväggar i lastutrymmets hela höjd.

26 § Nödvändiga åtgärder ska vidtagas för att förhindra varje fördröjning av

transporten och varje lidande hos djuren när strejker eller andra oförutsebara händelser

hindrar tillämpningen av dessa föreskrifter. I synnerhet ska särskilda åtgärder vidtagas

vid

hamnar,

flygplatser,

järnvägsstationer,

rangerbangårdar

och

gränskontrollstationer, i syfte att underlätta transporten av djur i enlighet med kraven

som anges i dessa föreskrifter.

6 KAP. TRANSPORT PÅ VÄG

Allmänna bestämmelser

1 § Varje motordrivet fordon, dock ej personbilar, och släpfordon som innehåller

levande djur ska vara försett med skyltar av vilka det framgår att fordonet innehåller

levande djur.

Svenskregistrerade fordon ska ha skyltar med text och/eller bild som ska vara

placerade väl synligt fram- och baktill på fordonet. Texten/bilden ska vara lätt att

uppfatta även på avstånd. Text ska vara avfattad på svenska eller engelska. Skyltar

som är godkända enligt regelverk i andra medlemsstater inom Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet (EES) godtas på utlandsregistrerade fordon, under förutsättning att

motsvarande syfte uppnås genom dessa regelverk.

Allmänna råd till 6 kap. 1 §

Skylten bör kunna tas bort/fällas ned/släckas/täckas över då djur ej

transporteras i fordonet.

2 § Under transporten ska djurens tillstånd kontrolleras så ofta som krävs för att

säkerställa djurskyddet och djurhälsan, dock minst varannan timme om inte annat

anges i dessa föreskrifter. Vid transporter i samband med ekonomisk verksamhet, ska

dessa inspektioner antecknas i en journal med angivande av tidpunkt för utförd

inspektion och uppgifterna ska signeras av den som har utfört inspektionen. Om

videoövervakning används behöver uppgifter om inspektioner ej antecknas i journal.

3 § Levande sällskapsdjur får transporteras i en personbils bagageutrymme endast om

tillsyn kan ske från personutrymmet under den tid transporten pågår. Då djur

transporteras i utrymme för personbefordran, ska åtgärder vidtas för att säkra djuren

vid inbromsning.

Allmänna råd till 6 kap. 3 §

Djuren bör säkras genom att förvaras i säkrad transportbur eller, då det

gäller hundar, i särskilt anpassat säkerhetsbälte.

SJVFS 2019:7

18

4 § I transportmedel där utrymmet för djuren är helt inbyggt ska det finnas reglerbara

ventiler, luckor och/eller fläktar i det antal som krävs för att hålla god ventilation om

inte annat anges i dessa föreskrifter. I lastutrymmet ska det finnas temperaturmätare

som ska avläsas med lämpliga intervaller.

Allmänna råd till 6 kap. 4 §

Vid transport av djur på släpfordon bör risken för avgasförgiftning

beaktas och åtgärder vidtas så att djuren inte utsätts för denna (se även

Allmänna råd till 36 §).

Vid transport av grisar bör transporten genomföras med så få uppehåll

som möjligt och under eventuella uppehåll bör åtgärder ha vidtagits för

att reglera temperatur och ventilation i lastutrymmet.

5 § Ett lastutrymme som inte har fast inredning med spiltor, fack, boxar eller liknande,

ska kunna delas upp i mindre avdelningar med flyttbara grindar om inget annat anges

i dessa föreskrifter. Skiljeväggarna ska dels vara tillräckligt hållfasta för det djurslag

som transporteras, dels vara utformade på ett sådant sätt att skaderisker undviks.

Fästanordningar ska finnas i lastutrymmen som används för transport av stora djur,

om djuren måste hållas bundna.

6 § I lastutrymmet får inte transportfordonets hjulhus hindra djuren från att inta

normal kroppsställning. Hjulhusen ska ha en plan ovansida och vara utan vassa hörn

eller kanter.

7 § Djur som inte kan gå in i ett lastutrymme av egen kraft eller röra sig själva utan

smärta, eller som i övrigt riskerar att orsakas ytterligare lidande av transporten, får inte

transporteras.

Allmänna råd till 6 kap. 7 §

Tillstånd som gör att ett djur inte får transporteras kan exempelvis vara

att djuret inte kan stödja normalt på samtliga ben, har ett allvarligt öppet

sår eller framfall, har andningssvårigheter, balansstörningar eller är

blinda eller att naveln inte har läkt eller att avhorning nyligen skett.

8 § Djuren ska under transporten ha de utrymmen som framgår av bilagorna 1.1-1.12.

Särskilda bestämmelser för vissa djurslag

Tama hästdjur

9 § Vid transport av vuxna hästar ska de, om de hålls bundna, bindas på ett sådant sätt

att de inte kan ligga ned, eller vara bundna med ett löpande grimskaft. Tama hästar ska

bära grimma under transporten. Föl som är yngre än sex månader får inte bindas om

de inte vants vid det.

Att hästar yngre än 24 månader måste kunna ligga ned vid transporter längre än åtta

timmar framgår av 5 kap. 18 §. Då flyttningsbara väggar används för att göra utrymmet

större och hästarna ska kunna ligga ner ska väggarna vara täta ner till golvet.

När hästarna transporteras i ett släpfordon avsett att kunna dras av en personbil, ska

det, när hästarna är placerade i fordonets färdriktning, framför hästarna finnas ett stöd

i boghöjd minst 0,6 m från väggen. Då en bom används ska den vara fäst så att den

snabbt kan avlägsnas vid en olycka eller liknande.

SJVFS 2019:7

19

Allmänna råd till 6 kap. 9 §

Bommen framför hästen bör vara cirka 70 mm i diameter. För en

medelstor häst bör den vara fäst på cirka 1,2 meters höjd.

10 § Varje häst ska kunna stå i naturlig ställning i spiltan och ska vid behov även

kunna bredda bakbensställningen.

11 § Vid transporter längre än åtta timmar ska hästar, med undantag för sto med icke

avvant föl, transporteras individuellt. Individuella spiltor eller bås ska vara utformade

på ett sådant sätt att djuren skyddas mot stötar.

Vid placering av flera hästar i bredd ska en skiljevägg finnas i spiltans hela längd.

Skiljeväggen ska, utan att tillsyn hindras, i spiltans främre del och framför stödet ha

en sådan höjd att hästarna inte kan bita varandra. Detta gäller inte då de hästar som

transporteras inte är fientliga mot varandra.

Vid transport av hästdjur i grupp får inte djur som är fientliga mot varandra

transporteras tillsammans. När djuren transporteras i grupp ska deras bakhovar vara

oskodda.

Hästar får inte transporteras i fordon med mer än ett plan.

Allmänna råd till 6 kap. 11 §

Vid transport av hästar i grupp bör endast djur som är vana vid varandra

transporteras tillsammans och gruppstorleken bör inte överstiga fyra

hästar. Även framhovarna bör vara oskodda.

Nötkreatur, mufflonfår och get

12 § Transport av nötkreatur, som har hållits i lösdrift och som tidigare har hållits i

samma grupp, får ske i lastutrymme som inte kan delas upp i mindre avdelningar.

13 § Könsmogna handjur av mufflonfår ska inte transporteras i grupp. Behållare för

transport av mufflonfår ska vara utformade enligt 25 §.

Getter som inte har hållits gemensamt i samma grupp före transporten ska

transporteras åtskilda.

Allmänna råd till 6 kap. 13 §

Mufflonfår bör transporteras individuellt.

Grisar

14 § Slaktgrisar ska transporteras i ett lastutrymme som är indelat i avdelningar med

högst 20 grisar i varje. Slaktgrisar och enstaka suggor kan få transporteras tillsammans

om slaktgrisarna väger mer än 40 procent av suggans vikt.

Allmänna råd till 6 kap. 14 §

Vid transport i fordon med lastutrymmen i flera plan, bör de övre planen

vara utformade med mindre fack, så att lastförskjutning förhindras.

15 § Smågrisar ska transporteras i ett lastutrymme som är indelat i avdelningar med

högst 20 grisar i varje.

SJVFS 2019:7

20

Allmänna råd till 6 kap. 15 §

Smågrisar bör transporteras i sammanhållna kullar.

16 § Transport av livgrisar (galtar, suggor och gyltor) ska ske i ett lastutrymme som

är indelat i avdelningar av varierande storlek, så att djuren kan transporteras åtskilda

om de kan förväntas vara aggressiva mot varandra (se även 5 kap. 4 §).

17 § Lastutrymme

för

smågrisar

ska

vara

försett

med

en

mekanisk

ventilationsanordning. Lastutrymme för andra grisar ska vara försett med en mekanisk

ventilationsanordning om utomhustemperaturen överstiger + 20ºC.

Ren

18 § Transportmedel för renar ska vara konstruerade på ett sådant sätt att djuren

tillförsäkras en god ventilation. Kravet på strö- och bäddmaterial som anges i 3 kap.

4 § tredje stycket gäller inte för ren vid transporter kortare än 8 timmar.

Utrymmet ska vara konstruerat på ett sådant sätt att djuret inte kan fastna med

hornen, klövarna eller annan kroppsdel. Utrymmet ska ha en tät främre gavel.

Allmänna råd till 6 kap. 18 §

Ventilationsspalter i behållare för transport av ren bör vara 25 mm breda

och placeras med ett mellanrum om 80 mm. Ventilationsspalter i taket bör

vara 10 – 20 mm breda. Spalterna bör vara reglerbara.

19 § Renar får inte transporteras om utomhustemperaturen överstiger +18°C. Vid

mycket kall väderlek ska säkerställas att frostskador på djuren ej uppstår.

20 § Vid transport med släpfordon kopplat till ett motordrivet fordon med en totalvikt

av högst 3,5 ton ska djurutrymmet på släpfordonet vara utformat enligt 18 § och bilaga

1.4. På släpfordonet får endast finnas en transportvåning.

21 § Renar får inte transporteras infängslade eller på annat sätt bundna.

22 § Lastning får påbörjas först sedan alla renar har samlats, samtliga arbetsmoment

inför transporten har avslutats och transportfordonen är klara.

23 § Renar med stora hornkronor ska transporteras individuellt. Hornen på sarvar som

transporteras i grupp till slakt ska sågas av före transporten. Övriga hornbärande renar

ska grupperas efter hornstorlek. Renar får inte transporteras under den tid de har

basthorn, såvida det ej gäller kastrerade hanrenar (härkar) vars horn ej fejats och

basthuden inte är kärl- och nervförsörjd. Dock får renar med påbörjad utväxt av horn

transporteras individuellt om utrymmet enligt bilaga 1.4 ökas tillräckligt för att

förebygga skador.

Allmänna råd till 6 kap. 23 §

För att kontrollera om huden är kärl- och nervförsörjd bör hornen

undersökas noggrant och de får inte blöda om de sågas av.

SJVFS 2019:7

21

Övriga hjortdjur och vildsvin

24 § Könsmogna eller hornbärande handjur av kronhjort och dovhjort, älgar som är

äldre än ett år samt vildsvin som är äldre än sex månader, ska transporteras individuellt.

25 § Behållare för enskilt djur ska ha en bredd som är 0,1 - 0,2 m större än djurets

största kroppsbredd och en längd som medger att djuret utan hinder kan ligga ned, resa

sig samt stå med halsen sträckt framåt.

Behållaren ska ha sådan höjd att djurets högsta punkt vid naturlig ställning inte

vidrör taket.

Väggarna i behållaren ska vara ventilerade med hål eller spalter så att friskluften

cirkuleras. Spalterna får inte göras så vida att djuret kan fastna med hornen, klövarna

eller annan kroppsdel.

Behållaren ska vara försedd med luckor på båda kortsidorna för utfodring och

vattning. Behållaren ska vara madrasserad i taket på lämpligt sätt.

26 § Djur som transporteras tillsammans i en grupp ska vara jämnstora eller tillhöra

samma familjegrupp och lastas vid samma tillfälle.

27 § Djur som har infångats genom farmakologisk immobilisering (bedövning) får

inte transporteras förrän de har återfått normal rörelseförmåga.

Förflyttning av enstaka immobiliserade handjur kortare sträckor mellan fållor eller

hägn på samma gård eller fastighet får ske under hela året under förutsättning att en

för ändamålet kvalificerad person övervakar djuret under transporten.

28 § Hjortar med basthorn eller hjortar som nyligen har fällt hornen får inte

transporteras. Såvida inte hornen sågas av före transporten får hjortar med fejade horn

endast transporteras individuellt. Åtgärder ska vidtas för att undvika att en hjort med

stora horn fastnar i behållaren.

Allmänna råd till 6 kap. 28 §

Hjortar med stora hornkronor bör endast transporteras om det finns

särskilda skäl. Vid transport bör djuren stå under ständig tillsyn. Det bör

finnas beredskap för att snabbt kunna lösgöra djuret.

Fjäderfä inom animalieproduktionen

29 § Kravet på strö- och bäddmaterial som anges i 3 kap. 4 § tredje stycket gäller inte

för behållare för fjäderfä.

Kravet på möjlighet att inspektera djuren som anges i 3 kap. 6 § anses uppfyllt om

det finns temperaturövervakning i lastutrymme för fjäderfän. Temperaturindikatorer

ska vara placerade så att hela utrymmet täcks in. Vid placeringen av transportlådorna

i lastutrymmet ska särskild hänsyn tas till luftrörelser. Djurbeläggningen i lådorna ska

anpassas till årstid och utomhustemperatur.

30 § Vid transport av fjäderfä i kapelltäckt fordon ska i fråga om ventilation av

lastutrymmet särskild hänsyn tas till rådande utomhusklimat, behållarnas material och

körhastighet.

SJVFS 2019:7

22

31 § Vid transport av dagsgamla kycklingar ska fordonets lastutrymme vara försett

med temperaturreglering och mekanisk ventilation. Funktionen ska kunna övervakas

kontinuerligt.

32 § Lämpligt foder och vatten i tillräcklig mängd ska finnas i behållaren vid

transporter som varar längre än

1. 24 timmar för kycklingar av alla arter under förutsättning att transporten

avslutas inom 72 timmar efter kläckningen, och

2. 12 timmar exklusive i- och urlastningstid för andra fjäderfän.

33 § Strutsfåglar ska transporteras i anpassade fordon så att skaderisker minimeras.

Anordningar där djuren kan fastna, får ej finnas. De nedersta 80 cm av väggarna ska

vara täta. Lastningsramper får inte luta mer än 20 grader. Huva får användas på vuxna

djur under lastningen.

Kycklingar ska transporteras i uppvärmt utrymme.

Allmänna råd till 6 kap. 33 §

Fordon anpassade för transport av hästar kan vanligtvis användas även

för transport av strutsfåglar. Golvet bör vara täckt med säckväv eller ett

tjockt lager av packad halm eller spån, så att djuren inte halkar.

Hund

34 § Då transporter sker i personbil eller lätt lastbil vid regelbundet återkommande

yrkesverksamhet, ska fordonet ha ett utrymme, som är särskilt avsett för hundar.

Utrymmet ska avskärmas mot personutrymmet med galler eller nät. Om hunden

transporteras i personutrymme, gäller 3 §. Utrymmet där djuren vistas ska avskärmas

mot solbestrålning och vara mekaniskt ventilerat med en fläkt som fungerar även då

fordonets motor är avstängd. Utrymning ska kunna ske via mer än en utrymningsväg

utan olägenhet eller dröjsmål.

35 § En behållare eller bur ska vara utformad samt placerad på ett sådant sätt att

hunden får skugga och god ventilation.

36 § Vid transport av hundar på lastbilsflak eller liknande ska transporten ske i

behållare med minst de mått som anges i bilaga 1.7. Behållarna ska vara dragfria samt

väl ventilerade. Genomströmningsventilation i fordonets färdriktning får inte

förekomma. Insugning av avgaser ska förhindras. Behållarna ska vara väl förankrade

på flaket samt ge skydd mot ogynnsamt väder.

Allmänna råd till 6 kap. 36 §

För att eliminera risken för insugning av avgaser, bör behållaren vara

försedd med luckor på sidorna.

37 § Hundar får inte förvaras permanent i ett transportmedel och får inte heller lämnas

utan tillsyn i fordon då temperaturen i lastutrymmet kan befaras överstiga +25°C eller

understiga -5°C. Utrymmet ska vara väl ventilerat så att fukt vädras ut. Vid transport

ska hunden rastas och erbjudas vatten minst var sjätte timme och utfodras med högst

24 timmars intervall.

38 § Tikar som löper ska transporteras åtskilda från hanhundar.

SJVFS 2019:7

23

Katt

39 § Vid transport av katt ska katten erbjudas vatten minst var sjätte timme och

utfodras med högst 24 timmars intervall.

Allmänna råd till 6 kap. 39 §

Behållare för transport av katt bör vara försedd med sanitetslåda eller

annan anordning för uppsamling av urin och avföring om transporten

överstiger sex timmar.

40 § En behållare eller bur ska vara utformad samt placerad på ett sådant sätt att katten

får skugga och god ventilation. Katter får inte förvaras permanent i ett transportmedel

och får inte heller lämnas utan tillsyn i fordon då temperaturen i lastutrymmet kan

befaras överstiga +25°C eller understiga -5°C.

41 § Honkatter som löper ska transporteras åtskilda från hankatter.

Räv

42 § Väggarna i en behållare för transport av räv ska vara täta. Längs ena långsidan

ska det finnas en cirka 0,15 m bred ventilationsöppning som är täckt av metallnät.

Vattenkopp ska finnas i behållaren. Utfodring ska ske med högst 24 timmars intervall.

Allmänna råd till 6 kap. 42 §

Behållare för transport av räv bör vara försedd med sanitetslåda eller

annan anordning för uppsamling av urin och avföring om transporten

överstiger sex timmar.

Mink och iller

43 § Behållare för transport av mink eller iller ska ha en bolåda eller liknande.

Bolådan ska ha täta väggar med undantag för ingången. Vattenkopp ska finnas i

behållaren. Utfodring ska ske med högst 24 timmars intervall.

Gnagare och kanin

44 § Vid transport av gnagare eller kanin ska förhållandena under transporten

anpassas till olika arters och stammars behov.

Diande ungar ska transporteras tillsammans med modern.

Chinchilla och degus

45 § I en behållare för transport av chinchilla eller degus ska tre väggar, botten och

tak vara ogenomskinliga.

Särskild hänsyn ska tas till chinchillors känslighet för höga temperaturer. Djuren

ska ha tillgång till foder under hela transporten.

Papegojor, duvor, tättingar och liknande fåglar

46 § Behållare för transport av burfåglar ska ha ribbor på golvet eller sittpinnar.

Sittpinnarna ska vara anpassade till fågelns storlek och vara konstruerade på ett sådant

sätt att fågeln kan få grepp om pinnen.

SJVFS 2019:7

24

Behållare för transport av burfåglar, utom större papegojor, ska vara minst ett halvt

vingspann djup och minst ett halvt vingspann bred. Behållare för transport av större

papegojor ska vara minst ett halvt vingspann djup och minst en tredjedels vingspann

bred.

Alla fåglar i en behållare ska samtidigt kunna sitta på sittpinnarna. I en behållare

får endast så många fåglar transporteras att en god luftkvalitet kan upprätthållas.

Innertaket på en behållare för fåglar som lätt kan drabbas av panik, såsom finkar, ska

ha en mjuk stoppning.

Fåglar ska transporteras dragfritt och i dämpad belysning eller, då så är lämpligt, i

mörker. I mörker får fåglar transporteras i högst tolv timmar.

Lämpligt foder och vatten i tillräcklig mängd ska finnas. Vatten får ersättas med

vattenrika frukter eller grönsaker.

47 § Större papegojor ska transporteras individuellt.

Ormar och ödlor

48 § Ormar och ödlor ska transporteras individuellt i lådor eller i påsar av kraftigt

linne, jute eller liknande väv. Lådor och påsar ska förslutas på ett sådant sätt att djuren

inte kan rymma. Om djuret läggs i en påse ska den placeras i en väl tillsluten låda, så

att djuret inte kan skadas. Flera påsar får finnas i en låda om påsarna fästs så att de inte

kan glida omkring, slå emot varandra eller slå mot lådans sidor. Påsarna får inte staplas

på varandra. Även en enstaka påse ska fästas på lådans insida om denna är betydligt

större än påsen.

Ormar av samma eller närstående arter får dock, om de inte är giftiga, transporteras

tillsammans i ett antal av högst fem stycken. Detta gäller dock inte kannibalistiska

ormar eller vuxna ormar med en kroppsvikt över 20 kg, som ska transporteras

individuellt.

Även små ödlor, av samma eller närstående art och storlek, med en kroppslängd

understigande tio cm mellan nos och kloak, får om de inte är giftiga transporteras

tillsammans i ett antal av högst fem stycken.

49 § En transportlåda ska vara tillverkad av hållfast material, som tål stötar och som

inte kan klämmas ihop. Den får ha insyn endast från en sida och ska vara försedd med

rymningssäkra ventilationshål.

Lådans insida ska bestå av ett material med låg värmeledande förmåga såsom trä,

plast eller frigolit.

50 § Små ömtåliga djur ska ha stötskydd och fotfäste i form av tussar av hopkramat

papper, torra löv, mossa eller liknande. Stora djur ska förvaras i lådor av sådan storlek

att djuren erhåller stöd från väggarna. Hänsyn ska tas till olika arters behov av

temperatur, luftfuktighet och liknande.

51 § Om en transport innehåller giftormar eller giftödlor ska detta tydligt anges på

påsen eller lådan som djuren befinner sig i. Djurartens vetenskapliga namn ska alltid

anges på både yttre och inre emballage. En låda med giftiga djur ska ha dubbla,

rymningssäkra väggar och ett extra innerlock av genomsynligt material för att

möjliggöra inspektion utan rymningsrisk. Giftiga djur ska transporteras separat från

andra djur och från varandra.

SJVFS 2019:7

25

Sköldpaddor och krokodiler

52 § Sköldpaddor och krokodiler ska transporteras i stötdämpande lådor. Lådorna ska

vara försedda med ventilationshål och vara tillverkade av hållfast material, som tål

stötar och som inte kan klämmas ihop och som djuren inte kan gräva sig ut ur. Stora

djur ska transporteras i lådor av sådan storlek att djuren erhåller stöd från väggarna.

Lådans insida ska bestå av material med låg värmeledande förmåga såsom trä, plast

eller frigolit.

53 § Sköldpaddor av samma eller närstående art och storlek får transporteras

tillsammans i lådor som har en sådan höjd att djuren inte kan krypa upp på varandra.

Djur med högst 10 cm skallängd får transporteras tillsammans med högst tio individer.

Djur med 10 - 20 cm skallängd får transporteras tillsammans med högst fem individer.

Sköldpaddor med över 20 cm skallängd ska transporteras individuellt.

Krokodildjur ska transporteras individuellt. Stora krokodildjur ska transporteras

med hopbunden mun och ögonbindel.

Transport av kärr- och vattensköldpaddor ska ske i fuktigt men inte blött material

såsom mossa eller träull om transporten varar längre än 36 timmar.

Hänsyn ska tas till olika arters behov av temperatur, luftfuktighet och liknande.

Allmänna råd till 6 kap. 53 §

Vattensköldpaddor bör transporteras individuellt.

Groddjur

54 § Groddjur ska transporteras i värmeisolerande lådor med fukthållande material

såsom fuktig vitmossa, bollar av smulat papper eller skumgummi. Lådorna ska vara

hållfasta och ha ventilationshål. Om djuren packas i tygpåsar i lådorna ska påsarna

vara av mjukt tyg.

Vattenlevande arter ska transporteras i en behållare med 1/3 vatten och resten

syrgas eller väl syresatt luft. För dessa behållare gäller inte kravet på ventilationshål.

Klättrare, såsom träd-, löv- och vassgrodor, ska transporteras i lådor med en sådan

höjd som möjliggör att djuren kan sitta på lådans innerväggar.

Groddjur av samma eller närstående arter får transporteras tillsammans i grupper

om högst tio individer under förutsättning att grodorna eller paddorna har en

kroppslängd av högst 20 cm och salamandrar högst 25 cm. Om det finns risk för att de

äter upp varandra ska de transporteras individuellt.

55 § Hänsyn ska tas till olika arters behov av temperatur, luftfuktighet och liknande.

Fiskar

56 § Fiskar ska transporteras antingen

1. i vattentankar med syresättning av vattnet, eller

2. i dubbla plastsäckar som har fyllts med 1/3 vatten och 2/3 ren syrgas eller, i

undantagsfall, luft; plastsäcken ska placeras i en ytterbehållare av lämpligt

material.

Vattnets temperatur och syresättning ska vara anpassad till de arter som

transporteras. Vattenbyte ska genomföras vid längre transporter för att förhindra

förhöjda koldioxidhalter. Vattenbyte ska ske i enlighet med 13 § Fiskeriverkets

SJVFS 2019:7

26

föreskrifter (FIFS 2011:13) om utsättning av fisk samt flyttning av fisk i andra fall än

mellan fiskodlingar.

Allmänna råd till 6 kap. 56 §

Utfodringen till fiskbesättningen bör upphöra 1-5 dagar före transport

beroende på fiskart, storlek och temperatur.

57 § Vid transport av laxartade fiskar ska flyttning till transporttankar utföras så

skonsamt och snabbt som möjligt.

Förflyttning av laxfiskar mellan olika temperaturer ska planeras så att långsam

tillvänjning sker.

Innan en transport, som varar längre än fyra timmar, påbörjas ska transporttanken

genomspolas med vatten under minst en timme för att säkerställa att syrgasbrist inte

uppstår under lastningen.

Syresättning ska ske kontinuerligt och ska kunna mätas med syrgaselektrod eller

liknande om transporttiden överstiger två timmar. Vid transporter som varar längre än

åtta timmar ska det finnas en anordning för urluftning av koldioxid.

Allmänna råd till 6 kap. 57 §

Slussning eller skonsam pumpning är att föredra framför håvning. Vid

håvning av laxfisk bör inte för stora håvtag tas. Håvens maskstorlek bör

vara anpassad till fiskens storlek. Risken för frysskador bör

uppmärksammas i samband med håvning vid kall väderlek.

Vid transport av laxfisk i transporttankar, som är försedda med

syrgastillsats, urluftning och isolering, bör, vid en vattentemperatur om

+10°C och en transporttid som inte överstiger 10 timmar, den

lastningstäthet som anges i bilaga 2.1 inte överskridas.

Vid temperaturhöjning med 5°C bör lastningstätheten reduceras med

30 procent. Om medelvikten minskas bör lastningstätheten reduceras.

Lastningstäthet, syrgastillblandning, luftning, temperaturförhållande

och transporttid bör anpassas på ett sådant sätt att vattenbyte inte behöver

ske.

Primater

58 § Vid transport av primater ska djuren transporteras i grupp, helst två och två om

de är lämpliga att hållas tillsammans. I annat fall ska de transporteras individuellt.

Vatten och foder ska finnas tillgängligt för djuren under transporten. Överutfodring

ska undvikas. Apor ska vänjas vid behållarna före transporten. Det ska finnas en

sanitetslåda för uppsamling av urin och avföring.

Allmänna råd till 6 kap. 58 §

Behållare för transport av primater bör vara försedda med

ventilationsöppningar på minst två av sidorna och ytan av

ventilationsöppningarna bör utgöra minst tio procent av den totala

väggytan. Om ventilationsöppningarna är försedda med filter bör ytan

vara större. Primater bör skyddas mot vinddrag.

Honor med diande unge bör inte transporteras. Om en hona med

diande unge transporteras bör de transporteras tillsammans men hållas

åtskilda från andra primater.

SJVFS 2019:7

27

Primater bör transporteras i par som har etablerats före transporten.

Andra djur

59 § Andra djur än de som anges i 9-58 §§ ska transporteras i transportmedel som är

lämpliga för den berörda arten. Särskild hänsyn ska tas till utrymme, ventilation,

temperatur och säkerhet samt vattenförsörjning, foder och syre.

60 § För djur som tillhör skyddade arter gäller, utöver det som anges i 9-59 §§,

dessutom Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna

and Flora (CITES) ”Guidelines for transport and preparation for shipment of live wild

animals and plants”.

61 § Transport får inte ske av djur som nyligen har fött och ungar som inte kan förse

sig själva med mat och som inte åtföljs av sin moder.

62 § Djur ska transporteras i lämpligt konstruerade transportmedel på vilka det vid

behov ska anges om djuren är vilda, skygga eller farliga samt djurens artnamn.

Djuren ska åtföljas av skriftliga instruktioner om utfodring och vattning och vid

behov vilken särskild skötsel som krävs.

63 § Fåglar ska transporteras i behållare som har ljus- och siktdämpats.

64 § Havslevande däggdjur ska stå under konstant övervakning av en kompetent

skötare. Behållare med sådana djur får inte staplas.

65 § Djuren ska under en lämplig period före transporten förberedas för denna, varvid

de vid behov ska vänjas gradvis vid behållarna.

7 KAP. TRANSPORT PÅ JÄRNVÄG

1 § Bestämmelserna i 6 kap. 8-65 §§ gäller i tillämpliga delar vid transport av djur på

järnväg.

2 § Järnvägsvagnar som används för transport av levande djur ska vara anpassade för

ändamålet och försedda med en symbol som anger närvaro av levande djur.

Om det inte finns särskilt anpassade vagnar för djur får transport ske under

förutsättning att djuren transporteras i täckta vagnar som är lämpliga för höga

hastigheter och som är försedda med stora luftintag eller ventilationssystem som är

effektiva även vid låga hastigheter. Djuren får dock inte utsättas för drag.

Vagnarnas innerväggar ska vara av trä eller annat lämpligt material utan ojämnheter

och ska vara försedda med ringar eller stänger på lämplig höjd, vid vilka djuren vid

behov kan bindas. Om djuren ska hållas åtskilda enligt 5 kap. 2-4 §§ ska det ske genom

att djuren binds i olika delar av vagnen eller med hjälp av skiljeväggar.

3 § Stora djur ska vara placerade på ett sådant sätt att en skötare kan förflytta sig

mellan dem.

4 § Under transporten ska djurens tillstånd kontrolleras minst varannan timme om inte

annat anges i dessa föreskrifter. Dessa inspektioner ska antecknas i en journal med

SJVFS 2019:7

28

angivande av tidpunkt för utförd inspektion och uppgifterna ska signeras av den som

har utfört inspektionen.

8 KAP. TRANSPORT TILL SJÖSS

1 § Bestämmelserna i 6 kap. 8-65 §§ gäller i tillämpliga delar för transport av djur till

sjöss.

2 § Djur får endast transporteras på öppna däck under förutsättning att djuren är

säkrade och skyddade mot väder och vind. Då djuren förvaras i en behållare, ska denna

vara förankrad på ett tillfredsställande sätt och utformad på ett sådant sätt att den ger

skydd mot sjö och dåligt väder. Behållaren ska vara godkänd av behörig myndighet.

3 § Alla delar av det lastutrymme där djuren förvaras ska vara dränerade och hållas

väl rengjorda.

4 § På fartyget ska följa med det antal skötare som behövs för att djuren ska få god

skötsel med hänsyn tagen till djurens antal och transporttiden.

5 § Djur ska kunna isoleras om de under transporten blir sjuka eller skadade. Vid

behov ska nödvändig sjukvård kunna ges.

6 § Foder, som är lämpligt med hänsyn till arten och antalet djur som transporteras

och transportens varaktighet, ska medföras. Fartyg som inte är utrustade med ett

lämpligt system för produktion av eget dricksvatten ska dessutom ta med vatten i

tillräckliga mängder.

7 § Vid transport av djur i järnvägsvagnar ombord på fartyg ska det särskilt

kontrolleras att djurutrymmena är väl ventilerade. Den totala luftvolymen ska kunna

ersättas 40 gånger per timme.

8 § Vid transport av djur i fordon eller järnvägsvagnar ombord på fartyg gäller

följande:

1. Djurens bås ska vara ordentligt fixerade vid fordonet. Fordonet ska vara försett

med fästanordningar som gör det möjligt att fast förankra dem till fartyget. Ett

däck på ett rorofartyg ska ha tillräcklig ventilation. Fartygets befälhavare

ansvarar för att fordon som transporterar djur placeras nära ett friskluftsintag.

2. Djurens bås ska ha öppningar i ett tillräckligt stort antal eller andra

anordningar, som säkrar en tillräcklig ventilation med hänsyn till att luftflödet

är begränsat på det stängda fordonsdäcket. Det ska finnas tillräckligt med

utrymme inuti djurens bås för att säkra en god ventilation.

Allmänna råd till 8 kap. 8 §

Fordon och behållare som innehåller levande djur bör tas ombord sist på

fartyget och lossas först.

9 § Under transporten ska djurens tillstånd kontrolleras minst varannan timme om inte

annat anges i dessa föreskrifter.

SJVFS 2019:7

29

9 KAP. TRANSPORT MED FLYGPLAN

1 § Bestämmelserna i 6 kap. 8-65 §§ gäller i tillämpliga delar vid transport av djur

med flygplan.

Därutöver gäller att djur ska transporteras på sådant sätt som är lämpligt för arten i

fråga och som minst uppfyller kraven enligt den senaste versionen av International Air

Transport Associations (IATA) ”Live Animals Regulations (LAR)”27.

2 § Extremt höga eller låga temperaturer ska undvikas, varvid hänsyn ska tas till

djurslaget. Dessutom ska stora variationer i lufttrycket undvikas.

3 § Tiden för transporten ska minimeras och djur ska lastas av och behandlas med

förtur framför bagage och gods. Djur ska omhändertas utan dröjsmål vid

slutdestinationen.

10 KAP. ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

Denna författning träder i kraft den 1 april 2019, då Statens jordbruksverks

föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2010:2) om transport av levande djur ska

upphöra att gälla. De allmänna råden ska gälla från och med samma tidpunkt.

CHRISTINA NORDIN

Helena Elofsson

(Avdelningen för djurskydd och hälsa)

27 Kan rekvireras via IATA:s webbp lats

www.iata.org

SJVFS 2019:7

30

Bilaga 1.1

TAMA HÄSTDJUR

Minsta utrymme (fria innermått) per djur vid transport på väg eller järnväg

Fullvuxna hästar

1,75 m² (0,7 × 2,5

m)

Unghästar (6-24 månader) vid mindre än 48 timmars

transport

1,2 m² (0,6 × 2 m)

Unghästar (6-24 månader) vid mer än

48 timmars transport

2,4 m² (1,2 × 2 m)

Ponnyer

1 m² (0,6 × 1,8 m)

Föl (0-6 månader)

1,4 m² (1 × 1,4 m)

I längdmåttet får de 0,6 m som avses i 6 kap. 9 § tredje stycket räknas in.

Platsen mäts

på en höjd som kan anses vara lämplig för att hästen skall kunna stå i normal position.

Om fasta krubbor, förvaringsskåp eller liknande byggts in under den plats där hästens

huvud finns får dessa inte ha ett djup på mer än 60 cm räknat från ytterväggen framför

hästen i enlighet med 6 kap. 9 § tredje stycket.

Måtten för föl och unghästar får variera med 20 procent beroende på storlek och

vikt. Vid transporter över 8 timmar måste föl och unghästar kunna ligga ner.

Minsta utrymme per djur vid transport med fartyg

Levande vikt i

kg

m²/djur

200

0,90

300

1,20

400

1,50

500

1,80

600

2,00

700

2,30

SJVFS 2019:7

31

Minsta utrymme per djur vid transport med flygplan

Levande vikt i kg m²/djur

0-100

0,42

100-200

0,66

200-300

0,87

300-400

1,04

400-500

1,19

500-600

1,34

600-700

1,51

700-800

1,73

SJVFS 2019:7

32

Bilaga 1.2

NÖTKREATUR, FÅR, MUFFLONFÅR OCH GET

Minsta utrymme per djur vid transport på väg

Nötkreatur

Kategori

Ungefärlig vikt i kg Yta i m² per djur

Små kalvar

50

0,40

Medelstora kalvar

110

0,70

Tunga kalvar

200

0,95

Medelstor boskap

325

1,30

Tung boskap

550

1,60

Mycket tung boskap 700

2,20

900

2,70

Får, mufflonfår och get

Kategori

Vikt i kg Yta i m² per djur

Klippta får och lamm 26-55

0,30

56-100

0,40

>100

0,80

Oklippta får

<55

0,40

55-100

0,50

>100

0,90

Högdräktiga tackor

<55

0,50

55-100

0,60

>100

0,90

Getter

<35

0,30

35-55

0,40

>55

0,50

Högdräktiga getter

<55

0,50

>55

0,60

Minsta utrymme per djur vid transport med fartyg

Nötkreatur

Levande vikt i kg

m²/djur

200

0,80

300

1,10

400

1,30

500

1,60

600

1,80

700

2,10

Dräktiga djur ska ha tio procent större utrymme.

SJVFS 2019:7

33

Får, mufflonfår och get

Levande vikt i kg m²/djur

20

0,24

30

0,27

40

0,29

50

0,32

60

0,34

70

0,39

Minsta utrymme per djur vid transport med flygplan

Nötkreatur

Kategori Ungefärlig vikt i kg m²/djur

Kalvar

50

0,23

70

0,28

Boskap

300

0,84

500

1,27

Får, mufflonfår och get

Ungefärlig vikt i kg m²/djur

25

0,20

50

0,30

75

0,40

Allmänna råd till bilaga 1.2

Storboskap som väger cirka 550 kg bör ha ett utrymme som är minst 1,8 m 2 per djur.

SJVFS 2019:7

34

Bilaga 1.3

GRIS

Minsta utrymme per djur vid transport på väg eller järnväg

Gris ca 25 kg

0,15 m²

Gris ca 100 kg

0,43 m², dock högst 235 kg per m²

Sugga eller galt

0,7 m²

För mycket tunga suggor och galtar ska golvytan vara större.

Minsta utrymme per djur vid transport med fartyg

Levande vikt i kg m²/djur

 10

0,20

20

0,28

45

0,37

70

0,60

100

0,85

140

0,95

180

1,10

270

1,50

Minsta utrymme per djur vid transport med flygplan

Medelvikt i kg m²/djur

15

0,13

25

0,15

50

0,35

100

0,51

Allmänna råd till bilaga 1.3

Grisarnas ras, storlek och fysiska tillstånd kan göra det nödvändigt att öka

ovannämnda minsta golvyta vid transport på väg eller järnväg. Ytan kan

också ökas med upp till 20 procent beroende på väderförhållanden och

den tid som transporten varar.

SJVFS 2019:7

35

Bilaga 1.4

REN

Vid transport med fordon, ska utrymmet där renarna transporteras ha en sådan höjd att

renarna kan stå med huvudet lyft i naturlig kroppsställning. Takhöjden i lastutrymmet

ska vara minst 1,3 m.

Minsta utrymme per djur

Kategori

Transport kortare

än 4 timmar

Transport längre

än 4 timmar

Maximal

gruppstorlek

Stor ren

(fullvuxen sarv)

0,60 m2

0,90 m2

5

Medelstor ren

(fullvuxen vaja)

0,40 m2

0,60 m2

8

Liten ren (års-

eller fjolårskalv)

0,30 m2

0,40 m2

11

Djur av avsevärt olika storlek eller kondition får inte transporteras tillsammans i

samma grupp.

SJVFS 2019:7

36

Bilaga 1.5

ÖVRIGA HJORTDJUR OCH VILDSVIN

Kategori

Minsta bredd

Minsta yta per

individ

Högsta antal

individer per

grupp

Älgar, yngre än ett

år

1,40 m

1,50 m²

4

Kronhjortar, yngre

än ett år

1,10 m

0,30 m²

15

Kronhjortar, äldre

än ett år

1,40 m

0,60 m²

10

Dovhjortar, yngre

än ett år

0,75 m

0,20 m²

15

Dovhjortar, äldre

än ett år

0,75 m

0,30 m²

10

Vildsvin, yngre än

sex månader

1,10 m

0,30 m²

15

Vid transporter över 8 timmar ska utrymmet ökas med 20 procent. För andra hjortarter

gäller bestämmelserna om utrymme för den storleksmässigt mest närliggande arten.

För älgar ett år och äldre och för vildsvin 6 månader och äldre ska de beräkningar

som anges i 6 kap. 25 § användas.

Samtliga djur ska kunna ligga ned samtidigt i normal viloställning. Takhöjden i

lastutrymmet ska vara minst 0,2 m högre än det största djurets högsta punkt.

Ventilationen i transportutrymmet ska vara utformad på ett sådant sätt att djuren

inte utsätts för överhettning eller vinddrag.

Allmänna råd till bilaga 1.5

Höjden på behållare för transport av hjort bör inte överstiga mankhöjden

med mer än 0,3 m för att förhindra att djuren stegrar sig och faller över

på rygg. Djur av avsevärt olika storlek eller kondition bör inte

transporteras tillsammans i samma grupp.

SJVFS 2019:7

37

Bilaga 1.6

FJÄDERFÄ INOM ANIMALIEPRODUKTIONEN

Fler fjäderfä får inte placeras i en behållare än att samtliga ryms liggande bredvid var-

andra på bottenytan. Behållarens höjd ska vara anpassad till djurslaget och djurens

storlek.

Kategori

Minsta utrymme

Dagsgamla kycklingar

21 - 25 cm² per kyckling

Fjäderfä <1,6 kg

180 - 200 cm²/kg

Fjäderfä 1,6 - 3,0 kg

160 cm²/kg

Fjäderfä 3 - 5 kg

115 cm²/kg

Fjäderfä >5 kg

105 cm²/kg

Strutsfåglar

Kategori

Minsta yta per individ Högsta antal individer per grupp

Strutsar

Dagsgamla

1 mån

2-3 mån

4 mån-1 år

>1 år

Vuxna honor

Vuxna hanar

0,06 m2

0,10 m2

0,20 m2

0,40 m2

0,55 m2

0,60 m2

0,75 m2

12

12

10

10

1

1

1

Emuer > 20 mån

0,30 m²

8

Nanduer > 14

mån

0,60 m²

8

Yngre fåglar

0,20 m²

10

Strutsar som är mellan 72 timmar och 6 veckor gamla får inte transporteras. Unga djur

får transporteras i grupp endast om storleksskillnaderna är obetydliga.

SJVFS 2019:7

38

Bilaga 1.7

HUND

För hundtransporter gäller följande utrymmeskrav:

1. längd: hundens längd från nosspets till sittbensknöl när hunden står i normal

ställning minst gånger 1,10,

2. bredd: hundens bröstbredd minst gånger 2,5; hunden ska kunna ligga ned och

vända sig obehindrat och

3. höjd: hundens höjd över hjässan i den ställning den är som högst.

Takets längd får vara högst fem procent kortare än det angivna längdmåttet.

Om flera hundar transporteras i en bur ska bredden för varje hund ökas med den största

hundens bröstbredd.

Arbetande hundar, såsom tjänstehundar och hundar i bruks- och draghundsverksamhet

eller annan yrkesverksamhet, vilka endast transporteras kortare sträckor (< 2 timmar)

varefter arbete/rastning sker, får transporteras i utrymme med minimimåtten:

Längd 0,9 m.

Bredd 0,6 m.

Höjd 0,7 m.

Hunden ska dock alltid kunna ligga ned på ett bekvämt sätt.

Allmänna råd till bilaga 1.7

Då förvaring sker i transportbur med måtten 0,9 x 0,6 x 0,7 m bör inte

hundens mankhöjd överstiga 65 cm.

SJVFS 2019:7

39

Bilaga 1.8

KATT

Behållare för transport av katt ska dels vara anpassad till djurets storlek, dels ha ett

golvutrymme som minst är 0,15 m² per djur.

Behållarens längd ska vara minst 0,50 m.

Bredden ska vara minst 0,30 m.

Höjden ska vara minst 0,35 m.

SJVFS 2019:7

40

Bilaga 1.9

RÄV

Räv ska transporteras individuellt i behållare som minst har följande mått:

Längd 0,70 m,

Bredd 0,45 m,

Höjd 0,50 m.

För en räv som väger mer än tio kg ska behållaren vara minst 20 procent större.

SJVFS 2019:7

41

Bilaga 1.10

MINK OCH ILLER

Mink och iller ska transporteras individuellt i behållare som minst har följande mått:

Längd 0,55 m,

Bredd 0,18 m,

Höjd 0,18 m.

För en mink och iller som väger mer än tre kg ska behållaren vara minst 20 procent

större.

SJVFS 2019:7

42

Bilaga 1.11

GNAGARE OCH KANIN

Behållare för transport av råttdjur såsom råttor, möss samt kaniner, ökenråttor och

marsvin ska minst ha nedan angivna mått.

Djurslag

Vikt (g)

Minsta yta

(cm² per

djur)

Minsta yta i

filterbehållare

(cm² per djur)

Lägsta höjd

(cm)

Mus

< 20

40

80

10

20-30

50

100

10

>

30

60

120

10

Råtta

< 50

70

120

15

50-75

85

160

15

76-100

100

200

15

101-125

125

240

15

126-150

140

280

15

151-175

180

360

15

176-200

200

360

15

201-225

200

420

15

226-250

225

500

15

251-300

300

600

15

> 300

350

600

15

Marsvin

< 150

160

330

15

150-250

200

400

15

251-350

240

440

15

351-450

300

480

15

451-550

360

520

15

> 550

360

560

15

Hamster

< 60

80

120

15

60-90

100

160

15

91-120

120

200

15

> 120

160

240

15

Kanin

< 2 500

1 000

2 000

24

2 500

2 500

3 000

24

För ökenråtta ska måttangivelserna för råtta tillämpas.

Med filterbehållare avses behållare där ventilationsytorna är försedda med filter för att

förhindra att de transporterade djuren exponeras för icke önskvärda mikroorganismer.

SJVFS 2019:7

43

Bilaga 1.12

CHINCHILLA OCH DEGUS

En chinchilla ska transporteras i en behållare som minst har följande mått:

Längd 0,25 m,

Bredd 0,25 m,

Höjd 0,25 m.

Om flera chinchillor transporteras tillsammans ska varje djur ha minst ovanstående

bottenyta. Degus ska minst ha halva ovanstående yta per djur.

SJVFS 2019:7

44

Bilaga 2.1

FISKAR

Rekommenderat minsta utrymme för transport av fiskar28

Fiskart

Fiskens medelvikt (g)

Lastningstäthet

(kg fisk per m³)

Lax och öring

< 10

50

50 - 200

100 - 120

> 500

150

Regnbåge

< 30

40 - 100

30-100

125

300 - 1000

175

> 1 000

200

Röding

< 10

70

10 - 300

150

> 300

200

Gös

< 10

50 - 60

Ål

Ålyngel

1)

> 200

4002)

1) i sval och fuktig miljö

2) vid + 10°C

Vid transport av fisk av storlek som inte täcks av måtten i tabellen, ska måtten för

det närmast föregående intervallet användas.

28 Det rekommenderade minsta utrymmet förutsätter att transporttankarna är försedda med syrgastillsats, urluftning

och isolering. Vidare förutsätts en vattentemperatur om +10 och en transporttid som inte överstiger 10 timmar.

SJVFS 2019:7

45

Bilaga 2.2

HÄST

Rekommenderat minsta utrymme för häst

Hästens storlek

Spiltans bredd

(m)

Spiltans totala

längd (m)

Takhöjd (m)

Ponny A + B

1,8

Ponny C

2

Ponny D

0,75

2,3

2

Stor häst

0,8

2,5

2,1

Mycket stor häst

0,9

2,75

2,2