SJVFS 2019:74

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2019:74

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter;

Utkom från trycket

den 9 december 2019

Omtryck

beslutade den 5 december 2019.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 11 och 21 §§ förordningen

(2006:817) om växtskydd m.m. och efter samråd med Ekonomistyrningsverket, i fråga

om verkets föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter1,

dels att 1 kap. 4 § samt 2 kap. 2, 8 och 9 §§ ska upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 2 kap. 8 och 9 §§ ska utgå,

dels att 1 kap. 2, 3 och 6 §§, 2 kap. 3–5, 7 och 10 §§, 3 kap. 1–8 b och 11 §§, 4 kap.

1 § samt rubrikerna närmast före 2 kap. 1 och 7 §§ samt 3 kap. 1, 5 och 7 §§ ska ha

följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna ska införas tre nya paragrafer, 1 kap. 4 a §, 2 kap. 2 a §

och 3 kap. 10 a § samt närmast före 2 kap. 2 § en ny rubrik av följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna

författning träder i kraft.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 KAP. DEFINITIONER OCH GEMENSAMMA BESTÄMMELSER .................... 2

Definitioner .............................................................................................................. 2

Gemensamma bestämmelser .................................................................................... 4

2 KAP. AVGIFTER VID UTFÖRSEL OCH INFÖRSEL AV VÄXTER M.M. ........ 4

Växtskyddskontroll utanför ordinarie arbetstid ........................................................ 4

Avgifter för gränskontrollstationer ........................................................................... 4

Utförsel av växter, växtprodukter m.m. till tredje land (export) .............................. 5

Införsel av växter, växtprodukter m.m. från tredje land (import) ............................ 5

Införsel och förflyttning för vetenskapligt ändamål ................................................. 6

Kontroll av anläggning inför beslut om införsel och förflyttning för vetenskapligt

ändamål .................................................................................................................... 6

Kontroll av tillstånd för införsel och förflyttning för vetenskapligt ändamål .......... 6

Importkontroller som inte avbokas .......................................................................... 6

3 KAP. AVGIFTER VID PRODUKTION OCH FÖRSÄLJNING AV VÄXTER

INKLUSIVE TRÄVAROR .......................................................................................... 7

1

Författningen senast omtryckt SJVFS 2019:36.

SJVFS 2019:74

2

Produktion och försäljning av trädgårdsväxter på friland ........................................ 7

Produktion och försäljning av förökningsmaterial av trädgårdsväxter i växthus .... 7

Produktion och försäljning av övriga växter ............................................................ 7

Högsta grundavgift – plantskola och trädgårdsväxter i växthus .............................. 7

Produktion och försäljning av potatis ...................................................................... 8

Tillstånd att märka trä eller träemballage när märkning sker i samband med

värmebehandling ...................................................................................................... 8

Tillstånd att märka träemballage när märkning inte sker i samband med

värmebehandling ...................................................................................................... 9

Tillstånd att märka behandlat trä vid enklare bearbetning, sortering, handel eller

liknande hantering .................................................................................................... 9

Högsta grundavgift och kontrollavgift – trävaror .................................................... 9

Utfärdande av växtpass .......................................................................................... 10

Utebliven anmälan, ej gjord avanmälan eller ofullständig anmälan ...................... 10

4 KAP. AVGIFTER VID MARKNADSKONTROLL ............................................. 10

BILAGA 1-3 .............................................................................................................. 12

BILAGA 4 .................................................................................................................. 13

BILAGA 5 .................................................................................................................. 14

1 KAP. DEFINITIONER OCH GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

1 § Bestämmelserna i dessa föreskrifter reglerar avgifter för utförsel och införsel av

växter m.m., för produktion och försäljning av växter inklusive trävaror och för

marknadskontroll av att växter och växtprodukter uppfyller gällande regler.

Definitioner

2 §2 Om inte annat anges avses i dessa föreskrifter med

Aktör

Begreppet har i dessa föreskrifter samma

betydelse som i Europaparlamentets och

rådets förordning (EU) nr 2017/625 av den 15

mars 2017 om offentlig kontroll och annan

offentlig verksamhet för att säkerställa

tillämpningen

av

livsmedels-

och

foderlagstiftningen och av bestämmelser om

djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och

växtskyddsmedel samt om ändring av

Europaparlamentets och rådets förordningar

(EG) nr 999/ 2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr

1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr

1151/2012, (EU) nr 652/ 2014, (EU) 2016/429

och (EU) 2016/2031, rådets förordningar

2 Ändringen innebär bl a att definitionen av begreppet Fub har tagits bort.

SJVFS 2019:74

3

(EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/ 2009 och

rådets

direktiv

98/58/EG,

1999/74/EG,

2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG

och om upphävande av Europaparlamentets

och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och

(EG)

nr

882/2004,

rådets

direktiv

89/608/EEG,

89/662/EEG,

90/425/EEG,

91/496/EEG, 96/23/EG, 96/ 93/EG och

97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG

(förordningen om offentlig kontroll)3.

Extra offentlig kontroll

Kontroll som görs för att säkerställa

efterlevnaden av regelverk och som går utöver

det

som

omfattas

av

den

ordinarie

kontrollverksamheten.

Marknadskontroll

Spontan, oaviserad kontroll av att växter och

växtprodukter uppfyller gällande regler; avser

import, EU:s inre marknad samt handel i

Sverige.

Sundhetsintyg

Sundhetscertifikat eller annat sundhetsintyg

godkänt av Jordbruksverket

Sändning

En kvantitet växter, växtprodukter m.m., som

flyttas från ett land till ett annat och omfattas,

när så krävs, av ett sundhetsintyg.

Tredje land

Land eller område, som inte omfattas av EU:s

tullområde.

Växt

Har i dessa föreskrifter samma betydelse som

i växtskyddslagen (1972:318).

Växtpass

Officiell märkning som visar att föreskrivna

sundhetskrav är uppfyllda vid förflyttning av

växter inom EU.

Växtprodukt

Har i dessa föreskrifter samma betydelse som

i växtskyddslagen (1972:318).

Växtskyddskontroll

Omfattar alla de åtgärder som kan förekomma

i samband med officiell kontroll av växter,

såsom visuell undersökning av växter och

växtprodukter

m.m.,

provtagning

för

laboratorieanalys för att fastställa förekomst

av skadegörare, utfärdande av sundhetsintyg

3 EUT L 95, 7.4.2017, s. 1 Celex 117R625.

SJVFS 2019:74

4

och tillstånd. Sådan kontroll omfattar även

lokal, redskap, transportmedel eller annat

föremål som kan hysa växtskadegörare,

liksom kontroll av att märkning och

dokumentation, följer gällande regler. (SJVFS

2019:74).

Gemensamma bestämmelser

3 § En aktör ska betala avgift vid offentlig kontroll på 3 000 kr om inget annat anges

i respektive kapitel. Om kontrollen, inklusive för- och efterarbete, tar längre tid än två

timmar ska aktören betala ytterligare 950 kr för varje påbörjad timme. (SJVFS

2019:74)

4 § har upphävts genom (SJVFS 2019:74).

4 a § Aktören ska betala avgift vid extra offentlig kontroll. Denna avgift är 3 000 kr.

Om kontrollen, inklusive för- och efterarbete, tar längre tid än två timmar ska aktören

betala ytterligare 950 kr för varje påbörjad timme. Om Jordbruksverket bedömer att

den åtgärd som verket har beslutat om kan styrkas på annat sätt än genom kontroll på

plats, t.ex. genom intyg, ska aktören istället för dessa avgifter betala 1 250 kr. (SJVFS

2019:74).

5 § När Jordbruksverket anlitar ett annat kontrollorgan i samband med

växtskyddskontroll tar verket ut avgift enligt 3 §. (SJVFS 2016:14).

6 § Aktören ska betala en avgift för laboratorieanalyser. Avgiften består av den

faktiska kostnaden för analysen samt kostnaden för transport av prover för

laboratorieanalys. (SJVFS 2019:74).

2 KAP. AVGIFTER VID UTFÖRSEL OCH INFÖRSEL AV VÄXTER M.M.

Växtskyddskontroll utanför ordinarie arbetstid

1 § Aktören ska betala avgift enligt 1 kap. 3 eller 5 § om Jordbruksverket utför

växtskyddskontroll eller utfärdar sundhetsintyg och andra tillstånd utanför

Jordbruksverkets normala arbetstid. Sådant arbete utförs bara efter överenskommelse

med Jordbruksverket. Ordinarie avgifter för kontroll eller utfärdande tillkommer.

(SJVFS 2016:14).

Avgifter för gränskontrollstationer

2 § har upphävts genom (SJVFS 2019:74).

SJVFS 2019:74

5

2 a § En aktör som lämnar in en ansökan om att få en anläggning utsedd till

gränskontrollstation endast för kontroll av obearbetat timmer, sågat trä och träflis

enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:71) om skyddsåtgärder mot

växtskadegörare ska betala 8 000 kr för handläggningen av ansökan och för kontroll

av anläggningen inför beslut. (SJVFS 2019:74).

Utförsel av växter, växtprodukter m.m. till tredje land (export)

3 § En aktör som exporterar eller återexporterar växter, växtprodukter m.m. ska betala

avgifter enligt följande.

1. För sundhetscertifikat, återutförselintyg, annat intyg eller tillstånd: 450 kr

per certifikat/intyg, om inte annat anges i punkt 2

2. För sundhetscertifikat som avser a-d: 350 kr per certifikat

a) frysta frukter, bär och grönsaker

b) skurna frukter och grönsaker

c) torv och jordprodukter

d) stärkelseprodukter

3. Om det krävs växtskyddskontroll för att sundhetscertifikat, återutförselintyg

eller annat tillstånd enligt punkt 1 eller 2 ska kunna utfärdas, ska aktören

betala avgift även enligt 1 kap. 3 eller 5 §§

4. För laboratorieanalys enligt 1 kap. 6 §

5. Om handläggningen av sundhetscertifikat, återutförselintyg eller annat

tillstånd tar mer än en timme i anspråk ska aktören även betala en avgift på

950 kr per påbörjad timme (SJVFS 2019:74 ).

Införsel av växter, växtprodukter m.m. från tredje land (import)

4 § En aktör som importerar varor som har förtecknats enligt artiklarna 72.1 och 74.1

i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 av den 26 oktober 2016

om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av Europaparlamentets och rådets

förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr 1143/2014 samt om

upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG,

2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG4 ska betala avgift enligt särskilt beslut av

Jordbruksverket (dnr 6.4.17-12402/2019)5. Detsamma gäller varor där offentlig

kontroll vid införseln till EU krävs enligt rättsakter som antagits enligt artiklarna 28.1,

30.1 eller 54.3 i samma förordning6.

För färska frukter och grönsaker, som omfattas av EU:s handelsnormer för frukt

och grönsaker, samordnas växtskyddsavgiften med avgiften vid kontroll av

handelsnormer för frukt och grönsaker (SJVFS 2019:74).

4 a § En aktör som importerar sändningar som omfattas av bilaga 5 till Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:38) om växtskadegörare och sändningar som

omfattas av Europeiska kommissionens genomförandebeslut ska betala en

4 EUT L 317, 23.11.2016, s. 4–104, Celex 32016R2031.

5

Se www.jordbruksverket.se.

6 Se www.jordbruksverket.se.

SJVFS 2019:74

6

växtskyddsavgift enligt ett särskilt beslut av Jordbruksverket (dnr 6.4.17-12402/2019).

(SJVFS 2019:74).

Införsel och förflyttning för vetenskapligt ändamål

5 § Myndighetstillstånd för införsel eller förflyttning av växtskadegörare, växter,

växtprodukter, jord, odlingssubstrat och andra föremål för försök eller vetenskapliga

ändamål och för arbete med sorturval finns reglerat i artiklarna 8, 48 eller 58 i

förordning (EU) 2016/20317. För prövning av sådant myndighetstillstånd ska aktören

betala

1. grundavgift i form av 700 kr per tillstånd, och

2. avgift för utredningsarbete på 690 kr per påbörjad timme utöver den första

timmen som täcks av grundavgiften. (SJVFS 2019:74).

Kontroll av anläggning inför beslut om införsel och förflyttning för vetenskapligt

ändamål

6 § Aktören ska betala en avgift på 3 000 kr vid kontroll av anläggning inför beslut

om myndighetstillstånd. Därutöver ska aktören betala 690 kr per påbörjad timme

utöver den första timmen som täcks av den fasta avgiften. Den fasta avgiften ska vara

betald innan tidpunkten för besöket.

Kontroll av tillstånd för införsel och förflyttning för vetenskapligt ändamål

7 § Aktören ska betala avgifter för kontroll av att föreskrivna förutsättningar för

tillståndet är uppfyllda

1. enligt 1 kap. 3 eller 5 §, och

2. för laboratorieanalys enligt 1 kap. 6 §. (SJVFS 2019:74).

8 § har upphävts genom (SJVFS 2019:74).

9 § har upphävts genom (SJVFS 2019:74).

Importkontroller som inte avbokas

10 § Om en sändning som anmälts i enlighet med krav på gränskontroll av de varor

som avses i 2 kap. 4 § första stycket, inte finns tillgänglig för kontroll i enlighet med

anmälan, ansvarar aktören för att snarast informera Jordbruksverket om detta. Aktören

ska betala 800 kr om informationen kommer in efter kl. 08.00 angiven kontrolldag.

Om en sändning som anmälts i enlighet med 7 b § och bilaga 5 Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:38) om växtskadegörare och sändningar som

omfattas av Europeiska kommissionens genomförandebeslut, inte finns tillgänglig för

kontroll i enlighet med anmälan, ansvarar aktören för att snarast informera

Jordbruksverket om detta. Aktören ska betala 800 kr om informationen kommer in

efter kl. 08.00 angiven kontrolldag. (SJVFS 2019:74).

7 EUT L 317, 23.11.2016, s. 4–104, Celex 32016R2031.

SJVFS 2019:74

7

3 KAP. AVGIFTER VID PRODUKTION OCH FÖRSÄLJNING AV VÄXTER

INKLUSIVE TRÄVAROR

Produktion och försäljning av trädgårdsväxter på friland

1 §8 Aktörer som ansöker om registrering enligt artikel 66.1 i förordning (EU)

2016/20319, eller anmäler sin verksamhet enligt 1 kap. 5 § Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2004:79) om trädgårdsväxters sundhet m.m., eller enligt 2 kap. 1

§ Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:44) om saluföring m.m. av

förökningsmaterial för fruktplantor och fruktplantor avsedda för fruktproduktion, och

som producerar trädgårdsväxter med växtpass- eller följesedelskrav, eller säljer sådana

växter till andra än slutkonsumenter, ska betala avgifter i form av

1. årlig grundavgift på 2 200 kr,

2. årlig kontrollavgift på 3 000 kr, och

3. årlig arealbaserad kontrollavgift på 650 kr per påbörjat hektar. Den

maximala debiteringsmässiga ytan är 30 hektar.

Vid extra offentlig kontroll ska aktören betala avgift enligt 1 kap. 3, 4 a eller 5 §

samt för laboratorieanalys enligt 1 kap. 6 §. (SJVFS 2019:74).

Produktion och försäljning av förökningsmaterial av trädgårdsväxter i växthus

2 § Aktörer som ansöker om registrering enligt artikel 66.1 i förordning (EU)

2016/203110, eller anmäler sin verksamhet enligt 1 kap. 5 § Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2004:79) om trädgårdsväxters sundhet m.m., eller enligt 2 kap. 1

§ Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:44) om saluföring m.m. av

förökningsmaterial för fruktplantor och fruktplantor avsedda för fruktproduktion, och

som producerar förökningsmaterial av trädgårdsväxter i växthus ska betala en avgift i

form av

1. årlig grundavgift på 2 000 kr,

2. årlig kontrollavgift på 4 000 kr, och

3. årlig arealbaserad kontrollavgift på 700 kr per påbörjade 100 kvadratmeter.

Den maximala debiteringsmässiga ytan är 400 kvadratmeter.

Vid extra offentlig kontroll ska aktören betala avgift enligt 1 kap. 3, 4 a eller 5 §

samt för laboratorieanalys enligt 1 kap. 6 §. (SJVFS 2019:74).

Produktion och försäljning av övriga växter

2 a § Aktörer som inte betalar avgift enligt 1 eller 2 § i detta kapitel och som har rätt

att utfärda växtpass ska betala avgift i form av årlig kontrollavgift på 3 000 kr.

Vid extra offentlig kontroll ska aktören betala avgift enligt 1 kap. 3, 4 a eller 5 §

samt för laboratorieanalys enligt 1 kap. 6 §. (SJVFS 2019:74).

Högsta grundavgift – plantskola och trädgårdsväxter i växthus

3 § Om aktören omfattas av krav på kontroll enligt både 1 och 2 §§ i detta kapitel ska

aktören endast betala en årlig grundavgift, en årlig kontrollavgift och en årlig

8 Ändringen innebär bland annat att andra stycket har tagits bort.

9 EUT L 317, 23.11.2016, s. 4–104, Celex 32016R2031.

10 EUT L 317, 23.11.2016, s. 4–104, Celex 32016R2031.

SJVFS 2019:74

8

arealbaserad kontrollavgift. I sådana fall ska aktören betala den högsta grundavgiften,

den högsta årliga kontrollavgiften och den högsta arealbaserade kontrollavgiften.

(SJVFS 2019:74).

Produktion och försäljning av potatis

4 § En aktör som är registrerad hos Jordbruksverket enligt [7 kap. 1 §] Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:71) om skyddsåtgärder mot växtskadegörare

ska betala den årsavgift som anges nedan. Den aktör som har både odling och

packeriverksamhet ska betala avgift enligt den registrerade potatisarealen.

Potatisareal, hektar

Årsavgift

Upp till och med 2,0 ha

600 kr

Mer än 2,0 ha upp till och med

10,0 ha

1 200 kr

Mer än 10,0 ha

1 800 kr

Enbart packeriverksamhet

1 800 kr

Om ett kontraktstecknande företag anmäler samtliga sina odlare till registret kan

Jordbruksverket i det enskilda fallet besluta om viss reducering av årsavgiften. (SJVFS

2019:74).

Tillstånd att märka trä eller träemballage när märkning sker i samband med

värmebehandling

5 § En aktör som ansöker om tillstånd att märka trä enligt Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2014:39) om märkning av trä med sundhetsintyg eller tillstånd att

märka träemballage, trä eller andra föremål enligt artikel 98.1 i förordning (EU)

2016/203111 ska betala en ansökningsavgift på 1 000 kr per verksamhetsplats. Vid

beslut om att bevilja sådant tillstånd ska aktören därutöver betala en avgift på 5 000 kr

per verksamhetsplats. (SJVFS 2019:74).

6 § En aktör som har tillstånd att märka trä och träemballage med sundhetsintyg i

samband med värmebehandling ska för varje verksamhetsplats betala

1. en årlig grundavgift på 1 800 kr, och

2. en årlig kontrollavgift på 6 300 kr.

Vid extra offentlig kontroll ska aktören betala en avgift enligt 1 kap. 3, 4 a eller 5 §

samt för laboratorieanalys enligt 1 kap. 6 §. (SJVFS 2019:74).

11 EUT L 317, 23.11.2016, s. 4–104, Celex 32016R2031.

SJVFS 2019:74

9

Tillstånd att märka träemballage när märkning inte sker i samband med

värmebehandling

7 § En aktör som ansöker om tillstånd att märka träemballage, trä eller andra föremål

enligt artikel 98.2 i förordning (EU) 2016/203112, ska betala en ansökningsavgift om

1 000 kr per verksamhetsplats. Vid beslut om att bevilja sådant tillstånd ska aktören

därutöver betala en avgift på 3 000 kr per verksamhetsplats. (SJVFS 2019:74).

8 § En aktör som har tillstånd att märka träemballage med sundhetsintyg, som inte

sker i samband med värmebehandling, ska för varje verksamhetsplats betala

1. en årlig grundavgift på 1 100 kr, och

2. en årlig kontrollavgift på 4 000 kr.

Vid extra offentlig kontroll ska aktören betala en avgift enligt 1 kap. 3, 4 a eller 5 §

samt för laboratorieanalys enligt 1 kap. 6 §. (SJVFS 2019:74).

Tillstånd att märka behandlat trä vid enklare bearbetning, sortering, handel eller

liknande hantering

8 a § Den aktör som ansöker om tillstånd att märka trä enligt Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2014:39) om märkning av trä med sundhetsintyg eller tillstånd att

märka träemballage, trä eller andra föremål enligt artikel 98.2 i förordning (EU)

2016/2031, ska betala en ansökningsavgift på 1 000 kr per verksamhetsplats. Vid

beslut om att bevilja ett sådant tillstånd ska aktören därutöver betala en avgift på 3 000

kr. (SJVFS 2019:74).

8 b § Den aktör som har tillstånd att märka behandlat trä med sundhetsintyg vid

enklare bearbetning, sortering, handel eller liknande hantering ska för varje

verksamhetsplats betala

1. en årlig grundavgift på 1 100 kr, och

2. en årlig kontrollavgift på 4 000 kr.

Vid extra offentlig kontroll ska aktören betala avgift enligt 1 kap. 3, 4 a eller 5 §

samt för laboratorieanalys enligt 1 kap. 6 §. (SJVFS 2019:74).

Högsta grundavgift och kontrollavgift – trävaror

9 § Om aktören omfattas av krav på avgift enligt flera av paragraferna 6, 8 och 8 b §§

i detta kapitel ska aktören endast betala en årlig grundavgift och en årlig kontrollavgift.

I sådana fall ska aktören betala den högsta grundavgiften och den högsta årliga

kontrollavgiften. (SJVFS 2014:38).

12 EUT L 317, 23.11.2016, s. 4–104, Celex 32016R2031.

SJVFS 2019:74

10

Utfärdande av växtpass

10 § I de fall Jordbruksverket utfärdar växtpass ska aktören betala avgift för

1. växtpass med 450 kr per styck,

2. växtskyddskontroll med avgift enligt 1 kap. 3 eller 5 §, och

3. laboratorieanalys enligt 1 kap. 6 §. (SJVFS 2016:14).

10 a § Den aktör som ansöker om tillstånd att utfärda växtpass enligt artikel 89.1 i

förordning (EU) 2016/2031 ska betala en ansökningsavgift på 1 600 kr.

(SJVFS 2019:74 ).

Utebliven anmälan, ej gjord avanmälan eller ofullständig anmälan

11 § Enligt 1 kap. 5 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:79) om

trädgårdsväxters sundhet m.m. krävs att yrkesmässig produktion eller försäljning av

trädgårdsväxter ska anmälas till Jordbruksverket varje år. Den aktör som inte skickar

in begärda uppgifter trots påminnelse ska betala 300 kr för Jordbruksverkets

administrativa kostnader. (SJVFS 2019:74 ).

12 § Den aktör som trots påminnelse inte anmäler sin potatisodling i någon av de

avgiftsklasser som anges i 4 § ska betala den högsta avgiften.

Den aktör som vid kontroll visar sig ha anmält felaktig avgiftsklass ska betala den

högsta avgiften enligt 4 §., om Jordbruksverket finner det skäligt.

13 § Den aktör som inte anmäler att avgiftsbelagd produktion eller odling av växter

har upphört ska betala 300 kr för Jordbruksverkets administrativa kostnader.

4 KAP. AVGIFTER VID MARKNADSKONTROLL

1 § Den som förfogar över växter ska betala en avgift för extra offentlig kontroll enligt

1 kap. 4 a § samt om tillämpligt även avgift enligt 1 kap. 5 och 6 §§ i det fall att

1. krav på märkning enligt bilaga VIII, punkt 11 i kommissionens

genomförandeförordning (EU) av den 18 oktober 2019 om fastställande av

enhetliga villkor för genomförandet av Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) 2016/2031 vad gäller skyddsåtgärder mot växtskadegörare,

och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 690/2008 och om

ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2019,

artikel 83 och 88 i förordning (EU) 2016/2031 eller 1 kap. 10 § Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:79) om trädgårdsväxters sundhet

m.m., inte är uppfyllda,

2. krav på dokumentation enligt artikel 69.1 i förordning (EU) 2016/2031 eller

10 och 16 §§ Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:79) om

trädgårdsväxters sundhet m.m., inte är uppfyllda eller

3. märkning

enligt

bilaga

VIII,

punkt

11

i

kommissionens

genomförandeförordning (EU) av den 18 oktober 2019 om fastställande av

enhetliga villkor för genomförandet av Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) 2016/2031 vad gäller skyddsåtgärder mot växtskadegörare,

och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 690/2008 och om

ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2019 och

SJVFS 2019:74

11

artikel 69.1 i förordning (EU) 2016/2031 är sådan att odlingsplatsen inte

entydigt kan spåras och det finns misstanke om förekomst av

karantänskadegörare enligt förordning (EU) 2016/2031.

Jordbruksverket kan i särskilda fall besluta att den som förfogar över växter ska

betala avgift till Jordbruksverket för växtskyddskontroll enligt 1 kap. 3 § samt om

tillämpligt avgift enligt 1 kap. 5 och 6 §§ om det finns misstanke om förekomst av

skadegörare som omfattas av förordning (EU) 2016/2031. (SJVFS 2019:74 ).

Denna författning13 träder i kraft, i fråga om 2 kap. 4 § och 3 kap. 10 a § den 14

december 2019, och i övrigt den 1 januari 2020.

CHRISTINA NORDIN

Anna Lööv

(Djurkontrollenheten)

13 SJVFS 2019:74.

SJVFS 2019:74

12

Bilaga 1-3

har upphävts genom (SJVFS 2015:20).

SJVFS 2019:74

13

Bilaga 4

har upphävts genom (SJVFS 2014:3).

SJVFS 2019:74

14

Bilaga 5

har upphävts genom (SJVFS 2019:36).