SJVFS 2019:78

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:29) om innesluten användning av genetiskt modifierade växter

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2019:78

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2007:29) om innesluten användning

av genetiskt modifierade växter;

Utkom från trycket

den 9 december 2019

Omtryck

beslutade den 5 december 2019.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 5 kap. 1 § förordningen

(1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken samt efter samråd

med Ekonomistyrningsverket, i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 2007:29) om

innesluten användning av genetiskt modifierade växter1

dels att 12 § ska upphöra att gälla,

dels att 13 § ska ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om innesluten användning av genetiskt

modifierade organismer finns i 13 kap.miljöbalken och i förordningen (2000:271)

om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer.

Tillämpningsområde

2 § Dessa föreskrifter ska tillämpas vid innesluten användning av genetiskt

modifierade växter, inklusive frön, knölar och annat förökningsmaterial.

Bestämmelserna omfattar dock inte cellkulturer eller vattenlevande växter.

Definitioner

3 § De termer och begrepp som används i 13 kap.miljöbalken och i förordningen

(2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer har

samma betydelse i dessa föreskrifter.

4 § I dessa föreskrifter avses med

anläggning: lokaler som ligger i samma byggnad eller i flera byggnader om

byggnaderna ligger inom ett avgränsat område, och

lokal: ett växthus, en odlings- eller klimatkammare, ett laboratorium eller annat

rum där genetiskt modifierade växter odlas, hanteras eller lagras.

Ansökan om tillstånd för brukande av anläggning

5 § Ansökan om tillstånd för brukande av anläggning enligt 28 § förordningen

(2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer ska göras

på blankett Ansökan - tillstånd för brukande av anläggning för innesluten

1 Författningen senast omtryckt SJVFS 2009:89.

SJVFS 2019:78

2

användning av genetiskt modifierade växter (V 76). Ansökan ska innehålla de

uppgifter som framgår av blanketten och lämnas till Jordbruksverket.

Anmälan av innesluten användning

6 § Anmälan av innesluten användning enligt 29 § förordningen (2000:271) om

innesluten användning av genetiskt modifierade organismer ska göras på blankett

Anmälan - innesluten användning av genetiskt modifierade växter (V 77). Anmälan

ska göras av den som avser att bedriva verksamheten och innehålla de uppgifter som

framgår av blanketten. Anmälan lämnas till Jordbruksverket.

Märkning och transport

7 § Lokaler, hyllor, behållare eller liknande ska märkas så att det tydligt framgår att

det är genetiskt modifierade organismer som odlas, hanteras eller lagras där.

8 § När genetiskt modifierade organismer transporteras ska det ske på ett sådant sätt

att spridning av dessa organismer utanför godkända lokaler förhindras.

9 § När genetiskt modifierade organismer transporteras utanför anläggningen ska det

framgå på varje förpackningsenhet att den innehåller genetiskt modifierade

organismer. Namn på företaget, institutionen eller motsvarande och telefonnummer

till en kontaktperson ska också framgå.

Risk för spridning

10 § Om något inträffar som kan leda till oförutsedd spridning av de genetiskt

modifierade växterna eller anlagen ska Jordbruksverket omedelbart underrättas.

Sådan information ska lämnas som behövs för att nödvändiga skyddsåtgärder ska

kunna vidtas. Informationen ska innehålla uppgifter om närmare omständigheter

kring händelsen och vilka åtgärder som har vidtagits.

Avgifter

11 § Ansökan om tillstånd för brukande av anläggning och anmälan av innesluten

användning av genetiskt modifierade växter kostar enligt följande.

1. Ansökan om tillstånd för brukande av anläggning

3 000 kr.

2. Ansökan om tillstånd för ytterligare lokaler

1 000 kr.

3. Anmälan av innesluten användning

– per art

5 000 kr,

– per genetiskt modifierad egenskap

2 000 kr.

12 §2 har upphävts genom (SJVFS 2019:78).

Undantag

13 § Om det finns särskilda skäl får Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i 5-7, 9 och 11 §§. (SJVFS 2019:78).

2

Bestämmelsen har flyttats till Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:75) om avgifter för

offentliga kontroller

SJVFS 2019:78

3

-------------------------------------

Denna författning3 träder i kraft den 1 januari 2020.

CHRISTINA NORDIN

Anna Lööv

(Djurkontrollenheten)

3

SJVFS 2019:78.