SJVFS 2020:12

Statens jordbruksverks föreskrifter om behörighet att vara markavvattningssakkunnig enligt 7 kap. lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet

Statens jordbruksverks för-

fattningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2020:12

Statens jordbruksverks föreskrifter om behörighet att

vara markavvattningssakkunnig enligt 7 kap. lagen

( 1998:812 ) med särskilda bestämmelser om vattenverk-

samhet;

Utkom från trycket

den 5 maj 2020

beslutade den 29 april 2020.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 6 § förordningen (1998:1388) om

vattenverksamhet, följande.

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om behörighet att vara markavvattningssakkunnig

finns i

1. miljöbalken (1998:808)

2. lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet och

3. förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter.

Kompetenskrav

2 § Behörig att vara markavvattningssakkunnig kan den bli som

1. har avlagt en civilingenjörs- eller agronomexamen med en inriktning som är

relevant för ändamålet,

2. med godkänt resultat har genomgått en av Jordbruksverket anordnad kurs i

handläggning av uppdrag som markavvattningssakkunnig och

3. genom praktisk tjänstgöring har fått grundlig kännedom om frågor kopplade

till markavvattning med tekniska, juridiska och agrara aspekter.

Kraven i 1 ska anses vara uppfyllda av den som har genomgått likvärdig utbildning

i en annan medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

3 § Den som har fått behörighet att utan begränsning vara förrättningsman enligt äldre

föreskrifter är behörig att vara markavvattningssakkunnig.

SJVFS 2020:12

2

Ansökan

4 § Den som vill ansöka om behörighet att vara markavvattningssakkunnig enligt 2 §

ska lämna in en ansökan till Jordbruksverket. Ansökan ska innehålla följande uppgif-

ter:

1. sökandens namn, adress och e-postadress,

2. sökandens personnummer,

3. examen och vilka kurser som ingått i den samt

4. en beskrivning av sökandens erfarenhet av markavvattning, kostnadsfördel-

ningslängd för framtida underhåll av en vattenanläggning och andra relevanta

vattenfrågor.

Behörighetens giltighetstid

5 § Behörigheten att vara markavvattningssakkunnig gäller tills vidare. Den kan åter-

kallas av Jordbruksverket om den som meddelats behörighet inte bedöms kunna utföra

sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt.

Denna författning träder i kraft den 15 juni 2020, då Statens jordbruksverks före-

skrifter (SJVFS 1998:128) om behörighet att vara markavvattningssakkunnig enligt 7

kap. lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet upphör att

gälla.

CHRISTINA NORDIN

Tilla Larsson

(Rådgivningsenheten Söder)