SJVFS 2020:36

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2018:33) om foder

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2020:36

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2018:33) om

foder;

Saknr M 39

Utkom från trycket

den 14 december 2020

Omtryck

beslutade den 10 december 2020.

Statens jordbruksverk föreskriver, efter samråd med Ekonomistyrningsverket, med

stöd av 2, 5, 7 och 23 §§ förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter

samt 17 § förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och

animaliska biprodukter, i fråga om verkets föreskrifter och allmänna råd (SJVFS

2018:33) om foder

dels att 2 kap. 6 §, 3 kap. 3 och 4 §§ samt bilaga 3 ska upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 2 kap. 6 § och 3 kap. 3 § ska utgå,

dels att 1 kap. 3 §, 2 kap. 1, 2, 8, 9 och 11 §§, 5 kap. 2 §, rubriken närmast före

2 kap. 7 § samt bilaga 1 till verkets föreskrifter ska ha följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna ska införas två nya paragrafer, 2 kap. 2 a och 10 a §§,

samt närmast före 2 kap. 9 § en ny rubrik av följande lydelse.

Författningen och de allmänna råden kommer därför att ha följande lydelse från och

med den dag då denna författning träder i kraft och de allmänna råden börjar gälla.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 KAP. INLEDANDE BESTÄMMELSER ................................................................. 3

Grundläggande bestämmelser .................................................................................. 3

Definitioner .............................................................................................................. 3

2 KAP. ANMÄLAN, GODKÄNNANDE OCH RAPPORTERING .......................... 7

Allmänt om anmälan och godkännande ................................................................... 7

Anmälan foderanläggningar inom primärproduktionen ........................................... 7

Anmälan av foderanläggningar som transporterar eller lagrar foder, utför en

blandartjänst eller butiker med foder till livsmedelsproducerande djur ................... 7

Anmälan foderanläggning för foderleverantörer och legotillverkare ...................... 8

Godkännande av anläggningar ................................................................................. 9

Avgift för godkännande ......................................................................................... 11

Rapportering av osäkert foder ................................................................................ 11

Redovisning av kvantiteter och utförd reglerad kontroll ....................................... 12

3 KAP. TILLVERKNING, HANTERING OCH LAGRING.................................... 13

Genetiskt modifierat foder ..................................................................................... 13

SJVFS 2020:36

2

Animaliska biprodukter .......................................................................................... 13

Läkemedel i foder .................................................................................................. 14

4 KAP. FODERHYGIEN .......................................................................................... 15

Undantag från hygienbestämmelserna ................................................................... 15

Detaljkrav för foderproduktion, utsläppande på marknaden och utfodring ........... 15

Värmebehandling ................................................................................................... 17

Reglerad egenkontroll ............................................................................................ 17

5 KAP. SPÅRBARHET, DOKUMENTATION OCH MÄRKNING ....................... 22

Dokumentation och spårbarhet .............................................................................. 22

Märkning ................................................................................................................ 22

Foder som innehåller läkemedel ............................................................................ 23

6 KAP. ÖVRIGA BESTÄMMELSER ...................................................................... 23

BILAGA 1 .................................................................................................................. 25

GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER .......................................................... 25

BILAGA 2 .................................................................................................................. 31

ALLMÄNNA RÅD TILL 4 KAP. 10 § OM HYGIENISKA RIKTVÄRDEN FÖR

FODER ................................................................................................................... 31

BILAGA 3 .................................................................................................................. 35

FÖRTECKNING ÖVER ANVÄNDNINGSOMRÅDEN FÖR DIETFODER

(FODER AVSETT FÖR SÄRSKILDA NÄRINGSBEHOV) ............................... 35

BILAGA 4 .................................................................................................................. 36

SÄRSKILD KONTROLL AV RÅVAROR FÖR AFLATOXIN OCH

SALMONELLA ..................................................................................................... 36

BILAGA 5 .................................................................................................................. 37

KATEGORIBETECKNINGAR FÖR RÅVAROR SOM FÅR ANGES I

STÄLLET FÖR ENSKILDA RÅVAROR VID MÄRKNING AV

FODERBLANDNINGAR TILL ICKE LIVSMEDELSPRODUCERANDE DJUR,

MED UNDANTAG AV PÄLSDJUR .................................................................... 37

SJVFS 2020:36

3

1 KAP. INLEDANDE BESTÄMMELSER

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om införsel, utförsel, tillverkning,

utsläppande på marknaden samt användning av foder eller annan befattning med foder.

Grundläggande bestämmelser

2 § Grundläggande bestämmelser om foder finns i bilaga 1 till dessa föreskrifter.

Definitioner

3 §1 I dessa föreskrifter betyder

Blandartjänst

Foderföretagare som tillverkar foderbland-

ningar som består av kompletteringsfoder och

djurägarens egenodlade råvaror.

Djur

Begreppet har i dessa föreskrifter samma be-

tydelse som i Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 1069/20092.

EES

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet;

associeringsavtal omfattande dels samtliga

medlemsstater i Europeiska unionen (EU),

dels Norge, Island och Liechtenstein.

Fjäderfä

Alla fåglar som föds upp eller hålls i fången-

skap för produktion av kött eller ägg för kon-

sumtion samt för avelsändamål för sådan pro-

duktion.

Foder

Begreppet har i dessa föreskrifter samma be-

tydelse som i Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 178/20023.

Foderanläggning

Begreppet har i dessa föreskrifter samma be-

tydelse som begreppet anläggning i Europa-

parlamentets och rådets förordning (EG) nr

183/20054.

Foderblandning

Begreppet har i dessa föreskrifter samma be-

tydelse som i Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 767/20095.

1 Ändringen innebär att vissa definitioner har tagits bort.

2 EUT L 300, 14.11.2009, s. 1 (Celex 32009R1069).

3 EGT L 31, 1.2.2002, s. 1, (Celex 32002R0178).

4 EUT L 35, 8.2.2005, s. 1, (Celex 32005R0183).

5 EUT L 229, 1.9.2009, s. 1, (Celex 32009R0767).

SJVFS 2020:36

4

Foderföretagare

Begreppet har i dessa föreskrifter samma be-

tydelse som i Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 767/2009.

Foderhygien

Begreppet har i dessa föreskrifter samma be-

tydelse som i Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 183/2005.

Foderleverantör

Foderföretagare som i första led, efter införsel

eller tillverkning, släpper ut foder på markna-

den. Den som utför blandartjänst är inte att

anse som foderleverantör. Primärproducenter

som släpper ut egenodlade råvaror på markna-

den är inte att anse som foderleverantör.

Foderråvara

Begreppet har i dessa föreskrifter samma be-

tydelse som i Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 767/2009.

Fodertillsats

Begreppet har i dessa föreskrifter samma be-

tydelse som i Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 1831/20036.

Främmande ämne

Varje typ av ämne eller produkt, med undan-

tag av smittförande ämnen, som förekommer i

och/eller på en produkt avsedd att användas

som foder och som kan medföra fara för djurs

eller människors hälsa eller för miljön eller

kan ha en negativ verkan på animalieproduk-

tionen.

Förblandning

Begreppet har i dessa föreskrifter samma be-

tydelse som i Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 1831/2003.

Helfoder

Begreppet har i dessa föreskrifter samma be-

tydelse som i Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 767/2009.

Icke livsmedelsproducerande djur

Begreppet har i dessa föreskrifter samma be-

tydelse som i Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 767/2009.

Import

Införsel till Sverige från ett land utanför EU

eller EES.

Införsel

Införsel till Sverige från ett land som är

medlem i EU eller EES eller importeras från

ett land utanför EU eller EES.

6 EUT L 268, 18.10.2003, s. 29, (Celex

32003R1831).

SJVFS 2020:36

5

Koccidiostatika och histomono-

statika

Begreppet har i dessa föreskrifter samma be-

tydelse som i Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 1831/2003.

Kompletteringsfoder

Begreppet har i dessa föreskrifter samma be-

tydelse som i Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 767/2009.

Lagring av foder som innehåller

läkemedel

Lagring av foder som innehåller läkemedel

hos foderleverantörer, legotillverkare, butik

eller lager.

Legotillverkare

Foderföretagare som tillverkar foder på

annans uppdrag utan att vara ansvarig för fod-

rets utsläppande på marknaden.

Livsmedelsproducerande djur

Begreppet har i dessa föreskrifter samma be-

tydelse som i Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 767/2009.

Läkemedel

Begreppet har i dessa föreskrifter samma be-

tydelse som i läkemedelslagen (2015:315).

Mineralfoder

Begreppet har i dessa föreskrifter samma be-

tydelse som i Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 767/2009.

Näringstillsatser

Vitaminer, provitaminer och kemiskt väldefi-

nierade ämnen med likartad effekt; föreningar

av spårelement; aminosyror, deras salter och

analoger; samt urinämnen och derivat därav

godkända enligt Europaparlamentets och rå-

dets förordning (EG) nr 1831/2003.

Primärproducent

Foderföretagare inom primärproduktionen.

Primärproduktion

Begreppet har i dessa föreskrifter samma be-

tydelse som i Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 178/2002.

Riskbedömning

Begreppet har i dessa föreskrifter samma be-

tydelse som i Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 178/2002.

Råvara

Begreppet har i dessa föreskrifter samma be-

tydelse som foderråvara.

Sällskapsdjur

Begreppet har i dessa föreskrifter samma be-

tydelse som i Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 767/2009.

SJVFS 2020:36

6

Tillsats

Begreppet har i dessa föreskrifter samma be-

tydelse som fodertillsats.

Tillskottsfoder

Begreppet har i dessa föreskrifter samma be-

tydelse som kompletteringsfoder.

Underskrift

Namnteckning eller, om Jordbruksverkets e-

tjänst används, användande av e-legitimation.

Utsläppande på marknaden

Begreppet har i dessa föreskrifter samma be-

tydelse som i Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 178/2002.

Värmebehandlade råvaror

Foderråvaror, som utöver tillverkningspro-

cessen, har värmebehandlats för att eliminera

förekomsten av salmonella.

Zootekniska tillsatser

Tillsatser som används för att inverka positivt

på friska djurs prestanda eller för att åstad-

komma positiv miljöpåverkan och som är

godkända enligt Europaparlamentets och rå-

dets förordning (EG) nr 1831/2003:

1. Smältbarhetsförbättrande medel: äm-

nen som djur utfodras med och som

påverkar vissa råvaror och därigenom

ökar fodrets smältbarhet.

2. Medel som stabiliserar tarmfloran:

mikroorganismer eller andra kemiskt

definierade ämnen och som när de ges

till djur har en positiv effekt på tarm-

floran.

3. Ämnen med en positiv inverkan på

miljön.

4. Andra zootekniska tillsatser.

Åtgärdsgräns

Gränsvärde som anger när den som är an-

svarig för det aktuella foderpartiet är skyldig

att utreda orsaken till en specifik kontami-

nation och om möjligt vidta åtgärder för att

reducera eller eliminera densamma. (SJVFS

2020:36).

SJVFS 2020:36

7

2 KAP. ANMÄLAN, GODKÄNNANDE OCH RAPPORTERING

Allmänt om anmälan och godkännande

1 §7 Enligt artikel 9.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005

ska foderföretagare anmäla alla anläggningar som de ansvarar för och som är verk-

samma inom något steg av produktionen, bearbetningen, lagringen, transporten eller

distributionen av foder. (SJVFS 2020:36).

Anmälan foderanläggningar inom primärproduktionen

2 § Primärproducenter ska anmäla sina foderanläggningar till länsstyrelsen i det län

där verksamheten bedrivs. Anmälan ska innehålla följande uppgifter8:

1. Avsikten med anmälan (nyanmälan, ändring av verksamhet eller nedläggning

av verksamhet).

2. Inriktning livsmedel/foder.

3. Kontaktuppgifter till foderföretagaren (namn och adress, organisationsnummer

eller personnummer, kundnummer för jordbrukarstöd, telefonnummer och e-

postadress).

4. Kontaktuppgifter om föregående foderföretagare (vid övertagande).

5. Uppgifter om aktuell länsstyrelse och kommun.

6. Uppgifter om anläggningen (namn och adress, telefon till anläggningen, e-

postadress, produktionsplatsnummer, fastighetsbeteckning).

7. Uppgifter om foderanläggningen (verksamhetens status, produktionsinrikt-

ning, produktionsvolym, kvalitetssäkringssystem samt riskmodifierande fakto-

rer).

Anmälan av verksamhet ska ha kommit in till länsstyrelsen där verksamheten

bedrivs senast 15 dagar innan verksamheten påbörjas. Ändringar på en anläggning som

medför att sådana uppgifter som anmälts inte längre kommer att vara fullständiga eller

riktiga, inklusive nedläggning av befintlig anläggning, ska ha kommit in till läns-

styrelsen senast 15 dagar efter det att ändringen har genomförts. (SJVFS 2020:36).

Anmälan av foderanläggningar som transporterar eller lagrar foder, utför en

blandartjänst eller butiker med foder till livsmedelsproducerande djur

2 a § Foderföretagare som bedriver verksamhet enligt 3–5 och 8 §§ ska anmäla de

foderanläggningar som de ansvarar för till Jordbruksverket9.

Anmälan av verksamhet enligt 3–5 §§ ska ha kommit in till Jordbruksverket senast

15 dagar innan verksamheten påbörjas. Ändringar på en anläggning som medför att

sådana uppgifter som anmälts inte längre kommer att vara fullständiga eller riktiga,

inklusive nedläggning av befintlig anläggning, ska ha kommit in till Jordbruksverket

senast 15 dagar efter det att ändringen har genomförts.

Anmälan av verksamhet som kräver godkännande enligt 8 § ska ha kommit in till

Jordbruksverket tre månader innan verksamheten är tänkt att påbörjas. (SJVFS

2020:36).

7 Ändringen innebär att bestämmelserna i andra–fjärde styckena har flyttats till 2 och 2 a §.

8 Anmälan görs via respektive länsstyrelses webbtjänst.

9 Information om hur ansökan kan göras finns på Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se.

SJVFS 2020:36

8

3 § Foderanläggningar där det bedrivs blandartjänst, lagerhållare av foder samt trans-

portörer av foder ska, om de inte är foderleverantörer, anmäla sig till Jordbruksverket.

Med transportör avses inte primärproducentens egna transporter av foder. Med lager-

hållare avses inte

1. ett lager i direkt anslutning till fodertillverkningen, eller

2. ett lager inom primärproduktionen.

Foderanläggningar i form av butiker med foder till livsmedelsproducerande djur10

och pälsdjur ska, om de inte är foderleverantörer, anmäla sig till Jordbruksverket.

Anmälan enligt första och andra stycket ska innehålla följande uppgifter:

1. Avsikten med anmälan (nyanmälan, ändring av verksamhet eller nedläggning

av verksamhet).

2. Kontaktuppgifter till foderföretagaren.

3. Kontaktuppgifter om föregående foderföretagare (vid övertagande).

4. Uppgifter om foderanläggningen.

5. Typ av verksamhet.

6. Underskrift av ansvarig för foderanläggningen.11

Anmälan foderanläggning för foderleverantörer och legotillverkare

4 § Foderleverantörer och legotillverkare ska anmäla sina foderanläggningar till Jord-

bruksverket. Anmälan ska innehålla följande uppgifter:

1. Avsikten med anmälan (nyanmälan eller ändring av tidigare registrering/god-

kännande).

2. Uppgifter om foderanläggningen.

3. Ansvarig för anmäld anläggning.

4. Kontaktperson.

5. Typ av verksamhet.

6. Slutdatum vid tidsbegränsad verksamhet.

7. Mängduppgifter om infört eller tillverkat foder.

8. Om företaget följer några branschriktlinjer, information om vilka bransch-

riktlinjer för säker foderproduktion som anläggningen följer.

9. Underskrift av ansvarig för foderanläggningen.12

5 § Foderleverantörer som släpper ut råvaror på marknaden i form av icke värme-

behandlad spannmål till fjäderfä ska anmäla detta till Jordbruksverket. Anmälan ska

innehålla följande uppgifter:

1. Avsikten med anmälan (nyanmälan eller ändring av tidigare registrering/god-

kännande).

2. Uppgifter om foderanläggningen.

3. Ansvarig för anmäld anläggning.

4. Kontaktperson.

5. Typ av verksamhet.

6. Slutdatum vid tidsbegränsad verksamhet.

7. Mängduppgifter om infört eller tillverkat foder.

8. Om företaget följer några branschriktlinjer, information om vilka bransch-

riktlinjer för säker foderproduktion som anläggningen följer.

10 Enligt Europeiska kommissionen omfattas häst, kanin och duva av begreppet livsmedelsproducerande djur.

11 Anmälan kan med fördel göras via Jordbruksverkets e-tjänst (jordbruksverket.se/etjanster) eller på blankett D187 som finns att

hämta i Jordbruksverkets webbutik (webbutiken.jordbruksverket.se).

12 Anmälan kan med fördel göras på Jordbruksverkets blankett D7 som finns att hämta i Jordbruksverkets webbutik

(webbutiken.jordbruksverket.se).

SJVFS 2020:36

9

9. Underskrift av ansvarig för foderanläggningen.13

6 § har upphävts genom (SJVFS 2020:36).

Godkännande av anläggningar

7 § För viss typ av verksamhet krävs enligt 8 §, utöver en anmälan enligt 1 §, ett god-

kännande av Jordbruksverket innan verksamheten får påbörjas.

8 § Godkännande krävs för anläggningar med följande verksamheter:

1. Foderföretagarens inblandning av läkemedel i foder och lagring av foder som

innehåller läkemedel.

2. Enligt artikel 10.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

183/2005 tillverkning och/eller utsläppande på marknaden av fodertillsatser

som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003

och som avses i kapitel 1 i bilaga IV till denna förordning.14

3. Enligt artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 141/200715 anläggningar

som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005

i de fall där sådana anläggningar tillverkar och/eller släpper ut på marknaden

fodertillsatser av kategorin koccidiostatika och histomonostatika.

4. Enligt artikel 10.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

183/2005 tillverkning och/eller utsläppande på marknaden av förblandningar

som är beredda med sådana fodertillsatser som avses i kapitel 2 i bilaga IV till

denna förordning.

5. Enligt artikel 10.1 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

183/2005 tillverkning för utsläppande på marknaden, eller produktion uteslu-

tande avsedd för den egna djurhållningen, av foderblandningar med fodertill-

satser eller förblandningar som innehåller fodertillsatser och som avses i

kapitel 3 i bilaga IV till denna förordning.16

6. Enligt bilaga II, avsnitt ”Lokaler och utrustning”, punkt 10 i Europa-

parlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 anläggningar som be-

driver en eller flera av följande verksamheter i syfte att släppa ut produkter för

användning i foder på marknaden:

a) bearbetning av vegetabiliska råoljor, utom de som omfattas av Europa-

parlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/200417,

b) oleokemisk tillverkning av fettsyror,

c) tillverkning av biodiesel,

d) blandning av fett.

7. Enligt artikel 24 a, e, h, i och j i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)

nr 1069/2009 anläggningar som bedriver verksamhet av ett eller flera av

följande slag:

13 Anmälan kan med fördel göras på Jordbruksverkets blankett D7 som finns att hämta i Jordbruksverkets webbutik

(webbutiken.jordbruksverket.se).

14 Tillverkning/utsläppande på marknaden av tillsatser bestående av alla näringstillsatser, alla zootekniska tillsatser, tekniska

tillsatser i form av antioxidanter med en högsta fastställd tillåten halt samt organoleptiska tillsatser i form av karetonier och

xantofyller.

15 EUT L 43, 15.2.2007, s. 9, (Celex 32007R0141).

16 Tillverkning/utsläppande på marknaden av foderblandningar innehållande alla zootekniska tillsatser tillhörande den

funktionella gruppen andra zootekniska tillsatser samt alla tillsatser i kategorin koccidiostatika och histomonostatika.

17 EUT L 139, 30.4.2004, s. 1, Celex 32004R0852).

SJVFS 2020:36

10

a) Bearbetning av animaliska biprodukter med trycksterilisering, med bear-

betningsmetoder som avses i artikel 15.1 första stycket b eller med

alternativa metoder som godkänts i enlighet med artikel 20.

e) Tillverkning av sällskapsdjurfoder.

h) Hantering av animaliska biprodukter efter det att de samlats in, genom

verksamhet såsom sortering, styckning, kylning, frysning, saltning,

borttagning av hudar och skinn eller av specificerat riskmaterial.

i) Lagring av animaliska biprodukter.

j) Lagring av framställda produkter avsedda för

i. bortskaffande genom deponering eller förbränning eller för åter-

vinning eller bortskaffande genom samförbränning,

ii användning som bränsle vid förbränning för energiproduktion,

iii. användning som foder, med undantag för anläggningar som

godkänts eller registrerats i enlighet med Europaparlamentets

och rådets förordning (EG) nr 183/2005,

iv. användning som organiska gödningsmedel och jordförbättrings-

medel, med undantag för lagring direkt på platsen där de ska

spridas.

8. Enligt artikel 6.1 i kommissionens förordning (EU) 2015/78618 anläggningar

som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005

om dessa anläggningar utför en sådan avgiftningsprocess som avses i artikel

119. Godkännandet ska ske i enlighet med artikel 10.3 i Europaparlamentets

och rådets förordning (EG) nr 183/2005.

9. Foderleverantörers och legotillverkares tillverkning av icke EU-godkända

fodertillsatser samt för- och foderblandningar innehållande icke EU-godkända

fodertillsatser avsedda för export.

10. Enligt artikel 8.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2009

tillverkning av foder för särskilda näringsbehov (dietfoder) med halter av

fodertillsatser som överstiger 100 gånger den relevanta fastställda högsta

tillåtna halten i helfoder. Kravet på godkännande rör enbart tillverkare av foder

som använder sådana fodertillsatser som avses i kapitel 2 i bilaga IV till

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005:20

a) Zootekniska tillsatser: tillsatser som omfattas av bilaga I.4 d (andra

zootekniska tillsatser) i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)

nr 1831/2003

b) Koccidiostatika och histomonostatika: alla tillsatser

c) Näringstillsatser

i. Tillsatser som omfattas av bilaga I.3 a (vitaminer, provitaminer

och kemiskt väldefinierade ämnen med likartad effekt) i Euro-

paparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003: A och

D

ii. Tillsatser som omfattas av bilaga I.3 b (föreningar av spår-

element) i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

1831/2003: koppar och selen. (SJVFS 2020:36).

18 EUT L 125, 21.5.2015, s. 10, (Celex 3201R0786).

19 Avgiftningsprocess av främmande ämnen som förtecknas i bilaga I till direktiv 2002/32/EG. För enkel avgiftning genom en

vanlig raffineringsprocess, rengöring, sortering eller mekanisk avskiljning av främmande ämnen krävs inget godkännande.

20 Kapitel 2 i bilaga IV avser tillverkning av förblandningar och utöver vad som anges i dessa föreskrifter anger förordningen

även alla former av antibiotika och tillväxtbefrämjande medel. Dessa två tillsatsgrupper existerar inte längre och det finns inte

heller några godkända tillsatser.

SJVFS 2020:36

11

Avgift för godkännande

9 § En foderföretagare ska till Jordbruksverket betala en avgift för godkännande av

foderanläggningar enligt 8 § punkt 1–6 och 8–1021. Avgiften tas ut enligt följande:

1. 950 kr i administrationsavgift,

2. 9 204 kr för inbesiktning på plats,

3. 750 kr för resekostnader, samt

4. 767 kr per ytterligare påbörjad timme i de fall inbesiktning och administrativ

hantering omfattar mer än 12 timmar.

Betalning av avgiften ska göras till Jordbruksverket i samband med ansökan.22 Om

avgiften inte betalas kommer ärendet inte att tas upp till prövning. (SJVFS 2020:36).

Rapportering av osäkert foder

10 § Enligt artikel 20.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002

ska en foderföretagare som anser eller har skäl att anta att ett foder som han eller hon

har importerat, producerat, bearbetat, framställt eller distribuerat inte uppfyller kraven

på fodersäkerhet omedelbart inleda förfaranden för att dra tillbaka detta foder från

marknaden och informera myndigheterna om detta. Primärproducenter ska anmäla

osäkert foder till länsstyrelserna och övriga foderföretagare ska anmäla osäkert foder

till Jordbruksverket.

Enligt bilaga II, avsnitt ”Dioxinövervaktning av oljor, fetter och produkter därav”,

punkt 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 ska en foder-

företagare som släpper ut fetter, oljor och produkter framställda därav avsedda för

användning i foder (inklusive foderblandningar) på marknaden, när han eller hon ger

ett ackrediterat laboratorium i uppdrag att utföra en analys med avseende på summan

av dioxiner och dioxinlika PCB i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr

152/200923, instruera laboratoriet att meddela analysresultaten till Jordbruksverket om

dioxinvärdet överskrider de gränsvärden som anges i avsnitt V punkterna 1 och 2 i

bilaga I till direktiv 2002/32/EG24.

10 a § Primärproducenter ska göra en anmälan om osäkert foder enligt 10 § till de

länsstyrelser i de län där verksamheten bedrivs. Andra foderföretagare än

primärproducenter ska anmäla foder som inte uppfyller kraven på fodersäkerhet till

Jordbruksverket. (SJVFS 2020:36).

11 § Anmälan enligt 10 a § ska innehålla följande uppgifter:

1. Kontaktuppgifter till anmälaren.

2. Uppgifter om fodret innehållande

a) typ av risk,

b) typ av foder,

c) uppgifter om tillverkaren och användaren,

d) uppgifter om transporten till EU och Sverige,

e) kontaktuppgifter till importören,

21 Avgift för godkännande enligt lagstiftningen om animaliska biprodukter (punkt 7): Enligt 2 kap. 32–41 §§ Statens jord-

bruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom

livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur ska en avgift erläggas för ett godkännande eller tillstånd.

22 Information om hur betalningen ska göras finns på Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se.

23 EUT L 54, 26.2.2009, s. 1, (Celex 32009R0152).

24 EGT L140, 30.5.2002, s. 10, (Celex 32002L0032), senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning 2015/186

(EUT L31, 7.2.2015, s. 11 Celex 32015R0186).

SJVFS 2020:36

12

f) uppgifter om hantering och eventuell spridning, samt

g) bilagor avseende omlastnings-/provtagningsrapporter samt typbestäm-

ning av salmonella som utförts av Statens veterinärmedicinska anstalt

(SVA).

3. Uppgifter om provet.

4. Anmälarens underskrift.25(SJVFS 2020:36).

Redovisning av kvantiteter och utförd reglerad kontroll

12 § Foderföretagare ska senast den 28 februari varje år rapportera föregående års

kvantiteter och utförd provtagning till Jordbruksverket. Rapporteringen ska ske enligt

följande:

1. Foderföretagare förutom primärproducenter ska rapportera enligt följande:

a) Tillverkare av foderblandningar ska rapportera inblandad kvantitet av

råvaror som används i tillverkningen av foder som denne släpper ut på

marknaden.

b) Samtliga foderleverantörer ska rapportera införd och/eller tillverkad

kvantitet råvaror, tillsatser, förblandningar och foderblandningar som

denne släpper ut på marknaden.

Rapporteringen ska i första hand redovisas via Jordbruksverkets e-tjänst. I

andra hand kan redovisning ske på annat sätt efter kontakt med Jordbruks-

verket.

2. Foderföretagare ska rapportera inblandad kvantitet läkemedel, koccidiostatika

och histomonostatika i foder till Jordbruksverket. Rapporten ska omfatta

följande uppgifter:

a) Kontaktuppgifter om foderföretagaren.

b) Uppgifter om foderanläggningen.

c) Tidsperioden rapporten omfattar.

d) Uppgifter om använda läkemedel och tillsatser omfattande

i. preparatets namn,

ii. procentuell andel aktiv substans,

iii. djurslag och mängduppgifter, samt

iv. leverantör av preparatet.26

3. Foderföretagare förutom primärproducenter ska rapportera utförd provtagning

och analys av dels aflatoxin och salmonella enligt 4 kap. dessa föreskrifter samt

dioxin enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 till

Jordbruksverket. Rapporten ska omfatta följande uppgifter:

a) Uppgifter om foderanläggningen.

b) Kontaktuppgifter till ansvarig foderföretagare.

c) Uppgifter om provtagning på råvaror för aflatoxin och salmonella om-

fattande

i. typ av foder och beteckning,

ii. fodrets ursprung,

iii. totalantal prover,

iv. antalet positiva för aflatoxin och salmonella, samt

v. serotyp för salmonella.

d) Uppgifter om veckoprovtagningen för salmonella omfattande

25 Anmälan kan med fördel göras på blankett D51 som finns att hämta i Jordbruksverkets webbutik (webbuti-

ken.jordbruksverket.se).

26 Rapporteringen kan med fördel göras på blankett D109 för primärproducenter respektive blankett D108 för fodertillverkare.

Blanketterna finns att hämta i Jordbruksverkets webbutik (webbutiken.jordbruksverket.se).

SJVFS 2020:36

13

i. totalantal provtagna partier före och efter värmebehandling,

ii. antal partier där gränsvärdet för aflatoxin överskrids eller salmo-

nella påvisats, samt

iii. om proverna är från utredning eller ordinarie provtagning,

e) Sammanställning av positiva salmonellaprover omfattande

i. typ av kontroll,

ii. typ av prov,

iii. kontrollpunkt, samt

iv. serotypning och MLVA-mönstret27 för salmonella.

f) Uppgifter om dioxinkontroll omfattande

i. typ av foder,

ii. typ av kontroll,

iii. antal provsvar över åtgärds- respektive gränsvärdet,

iv. fodrets ursprung, samt

v. uppgifter om provtagningen bygger på reglerad eller frivillig

egenkontroll.

g) Ansvarig foderföretagares underskrift.28

3 KAP. TILLVERKNING, HANTERING OCH LAGRING

Genetiskt modifierat foder

1 § Enligt artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

1829/200329, 30 får en sådan produkt som avses i artikel 15.1 samma förordning släppas

ut på marknaden, användas eller bearbetas endast om den omfattas av ett godkännande

i enlighet med det som anges i artikel 16.3–16.7 och de relevanta villkor som är knutna

till godkännandet uppfylls.31

Animaliska biprodukter

2 § Enligt artiklarna 7.1 och 7.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

999/200132 är det förbjudet att utfodra idisslare med protein som härrör från djur med

de begränsningar som anges i bilaga IV i samma förordning.

Enligt artikel 4.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009

ska de driftsansvariga, i de företag som står under deras kontroll, se till att animaliska

biprodukter eller därav framställda produkter under alla skeden av insamling, trans-

port, hantering, behandling, omvandling, bearbetning, lagring och utsläppande på

marknaden, distribution, användning och bortskaffande uppfyller de krav som anges i

denna förordning som är av relevans för verksamheten.

3 § har upphävts genom (SJVFS 2020:36).

4 § har upphävts genom (SJVFS 2020:36).

27 Multiple Loci Variable-number tandem repeat Analysis.

28 Rapporteringen kan med fördel göras på blankett D44 som finns att hämta i Jordbruksverkets webbutik

(webbutiken.jordbruksverket.se).

29 EUT L 268, 18.10.2003, s. 1, (Celex

32003R1829).

30

En

förteckning

över

godkända

genetiskt

modifierade

växter

återfinns

Jordbruksverkets

webbsida

www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/foder/genteknikgmo

31 Genetiskt modifierade organismer för användning i foder.

32 EGT L 147, 31.5.2001, s. 1, (Celex

32001R0999).

SJVFS 2020:36

14

Läkemedel i foder

Hantering

5 § Foder får endast innehålla läkemedel som är godkända av Läkemedelsverket eller

enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004.33

I 5 kap. 1–21 §§ Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förord-

nande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit, regleras hur förskrivning ska

ske.

6 § Foderföretagare som tillverkar foder som innehåller läkemedel ska förfoga över

lämpliga hjälpmedel som gör att han eller hon kan säkerställa att

1. det i foderblandningar ingår rätt läkemedel och rätt halt,

2. läkemedlet är homogent fördelat och att homogeniteten säkerställs genom

regelbundna laboratorietester,

3. det inte finns någon möjlighet till oönskad interaktion mellan läkemedel, till-

satser och fodret,

4. foder som innehåller läkemedel är hållbart under den föreskrivna perioden,

5. foderblandare töms och rengörs efter det att en läkemedelsinblandning är av-

slutad, samt

6. bulkbilar eller liknande behållare som används för distribution av foder rengörs

innan de används på nytt så att eventuella oönskade interaktioner eller konta-

mineringar undviks.

7 § Foderföretagare ska lagra läkemedel som är avsedda att ingå i foderblandningar i

ett låst utrymme. Läkemedel och foder som innehåller läkemedel ska vara tydligt

märkta och lätta att identifiera för att undvika sammanblandning med foder som inte

innehåller läkemedel.

8 § Foderföretagare ska vid lagring och tillverkning av foder som innehåller läke-

medel dokumentera34

1. typ av läkemedel,

2. leverantör av läkemedlet,

3. när läkemedlet har införskaffats och använts,

4. kvantiteter som har använts och eventuellt gått i retur eller destruerats,

5. vilket foder som läkemedlet har blandats in i,

6. vilken veterinär som har skrivit ut receptet, samt

7. i de fall fodret inte har använts i egen besättning, till vem som fodret som

innehåller läkemedlet har distribuerats.

Dokumentationen över foderproduktionen och veterinärreceptet ska förvaras lätt

tillgängliga.

9 § Foderföretagare i primärproduktionen ska se till att den dagliga dosen av läkeme-

del som ingår i en fodermängd minst motsvarar halva dagsgivan eller, ifråga om

idisslare, minst hälften av dagsgivan kompletteringsfoder. I sistnämnda fall får kom-

pletteringsfoder inte utgöras av mineralfoder.

33 EUT L 136, 30.4.2004, s. 1, (Celex 32004R0726).

34 Ett exempel på utformningen av en loggbok för blandning av läkemedel i foder återfinns i Jordbruksverkets blankett D115

Loggbok för blandning av läkemedel i foder. Blanketten finns i webbutiken på Jordbruksverkets webbsida

www.jordbruksverket.se.

SJVFS 2020:36

15

Förpackningar

10 § Foder som innehåller läkemedel får endast släppas ut på marknaden i slutna

förpackningar eller behållare. Förslutningen ska utformas på sådant sätt att förslut-

ningen bryts när förpackningen öppnas och sedan inte kan återförslutas igen.

4 KAP. FODERHYGIEN

Undantag från hygienbestämmelserna

1 § Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 ska inte tillämpas på

primärproducenters direktförsäljning av små mängder primärproducerat foder till

lokala jordbruksföretag för användning inom dessa företag. Med små mängder avses

kvantiteter mindre än 10 ton torrsubstans per år och med lokala jordbruksföretag avses

jordbruksföretag belägna inom en radie av 50 km från producenten.

Detaljkrav för foderproduktion, utsläppande på marknaden och utfodring

2 § Enligt artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002

och artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2009 får foder

endast släppas ut på marknaden och användas om följande villkor är uppfyllda:

1. Det är säkert.

2. Det har inga direkta negativa effekter på miljön eller djurs hälsa.

De villkor som anges i artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)

nr 178/2002 ska gälla i tillämpliga delar för foder för icke livsmedelsproducerande

djur.

3 § I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 och förordning

(EU) nr 142/201135 finns detaljkrav för foderanläggningar som hanterar animaliska

biprodukter.

Primärproducenter

4 § Enligt artikel 5.1 i kommissionens förordning (EG) nr 183/2005 ska foder-

företagare följa bestämmelserna i bilaga I till förordningen, om dessa är relevanta för

verksamheten, när det gäller verksamhet inom primärproduktion av foder och följande

därmed sammanhängande verksamhet såsom

1. transport, lagring och hantering av primärprodukter på produktionsplatsen,

2. transport för att leverera primärprodukter från produktionsplatsen till en an-

läggning,

3. blandning av foder uteslutande avsedd för den egna djurhållningen utan an-

vändning av tillsatser eller förblandningar av tillsatser med undantag för

tillsatser vid ensilering.

Enligt artikel 5.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 ska

foderföretagare följa bestämmelserna i bilaga II, om dessa är relevanta för verk-

samheten, när det gäller annan verksamhet än den som avses i artikel 5.1, inklusive

blandning av foder uteslutande avsedd för den egna djurhållningen vid användning av

tillsatser eller förblandningar av tillsatser med undantag av tillsatser vid ensilering.

35 EUT L 54, 26.2.2011, s. 1 (Celex 32011R0142).

SJVFS 2020:36

16

Enligt artikel 5.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 ska

jordbrukare följa bestämmelserna i bilaga III i förordningen vid utfodring av livs-

medelsproducerande djur.

Sekundärproducenter

5 § Enligt artikel 5.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005

ska annan verksamhet än primärproduktion följa bestämmelserna i bilaga II i Europa-

parlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005.

6 § Enligt artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 ska

foderanläggningar enligt 5 § inrätta, genomföra och upprätthålla ett permanent

skriftligt system som grundar sig på HACCP-principerna36. Motsvarande krav för

hantering av animaliska biprodukter och framställda produkter finns i artikel 29 i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009.

7 § Enligt bilaga II, avsnitt ”Produktion” punkt 4 i Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 183/2005 ska förekomsten av förbjudet foder, främmande ämnen

och andra kontaminanter när det gäller människor eller djurs hälsa övervakas och

lämpliga kontrollstrategier tillämpas för att minska risken. Rikt-, åtgärds- och gräns-

värden för främmande eller smittförande ämnen återfinns i

1. bilagorna till direktiv 2002/32/EG,37(gränsvärden och åtgärdsgränser för

främmande ämnen),

2.

rådets förordning (Euratom) 2016/5238 (gränsvärden för radioaktiva ämnen),

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 396/200539,40 (gränsvärden för

bekämpningsmedel).

8 § Salmonella får inte förekomma i foder. Det innebär att ingen salmonella ska kunna

påvisas i 25 g prov41.

9 § Om åtgärdsgränserna i 7 § 1 överskrids ska innehavaren av foderpartiet genomföra

undersökningar för att identifiera föroreningskällan och vidta åtgärder för att reducera

eller eliminera denna.

10 § Ett foder får inte släppas ut på marknaden eller användas om gränsvärdena i 7 §

överskrids.

Det är inte tillåtet att vid överskridande av de gränsvärden som anges i 7 § 1 och 3

tillämpa utspädning, vare sig med samma produkt eller med andra produkter avsedda

som djurfoder.

Foderföretagaren ska i sin faroanalys tillämpa riktvärden för att förebygga, undan-

röja eller minska de identifierade farorna.

36 Hazard Analysis and Critical Control Points eller på svenska riskanalys och kritiska styrpunkter är en standardiserad

arbetsmetod som beskriver hur man systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i foderproduktionen med syfte att

foder ska vara säkert.

37 Konsoliderade bilagor till direktiv 2002/32/EG finns på Jordbruksverkets webbsida www.jordbruksverket.se.

38 EUT L 13, 20.1.2016, s. 2, (Celex 32016R0052),

39 EUT L 70, 16.3.2005, s. 1, (Celex

32005R0396).

40 En engelsk databas över gränsvärden för bekämpningsmedel återfinns på www.ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-

pesticides-database/public

41Stöd för övervakning och hantering av salmonellasmittor i en foderanläggning finns i näringens nationella salmonella-

branschriktlinjer - “Nationella branschriktlinjer för övervakning av salmonella i fodertillverkning” som återfinns på Jordbruks-

verkets webbsida www.jordbruksverket.se.

SJVFS 2020:36

17

Allmänna råd till 4 kap. 10 §

Se bilaga 2 till dessa föreskrifter.

Värmebehandling

11 § Foder till fjäderfä ska värmebehandlas för att minimera risken för salmonella.

Vid varje tillverkningsomgång ska kontrolleras att tillräcklig temperatur (minimum

75° C) har uppnåtts i allt foder innan detta tillåts passera vidare till kylare efter

värmebehandlingen.

För annan behandling eller åtgärd avseende foder till fjäderfä än värmebehandling

krävs Jordbruksverkets tillstånd.

12 § Primärproducentens tillverkning av foderblandningar till djur i egen besättning

undantas kravet på värmebehandling enligt 11 § om foderblandningen har något av

följande innehåll:

1. Råvaror i form av

a) egenodlade råvaror,

b) spannmål,

c) snäckskal,

d) kalk, samt

e) inköpta värmebehandlade råvaror42, förutom spannmål, snäckskal och

kalk.

2. Mineralfoder.

3. Värmebehandlat kompletteringsfoder.

Kravet på värmebehandling enligt 11 § omfattar inte användning av grovfoder och

bete.

Reglerad egenkontroll

Provtagning, analys och åtgärder

13 § För analys av prover enligt 22 och 23 §§ ska ett laboratorium anlitas som är

ackrediterat för analysen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 765/200843 samt lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.

Analysen kan även utföras av ett laboratorium i ett annat land inom EU eller EES, eller

i Turkiet, om laboratoriet uppfyller motsvarande krav.

14 § Om mottagaren av ett foder har utfört kontroll och/eller analys enligt 13 § i ett

annat land än de som anges i den paragrafen, ska ett dokument kunna visas upp i den

offentliga kontrollen som anger att kontrollen

1. när det gäller provtagning, har utförts enligt 22 och 23 §§, och

2. när det gäller analys, har utförts enligt 13 §.

15 § Prover som har tagits enligt 27 § ska analyseras av Statens veterinärmedicinska

anstalt (SVA).

42 Med värmebehandling avses en kompletterande värmebehandling utöver produktionsprocessen för den aktuella foderråvaran.

43 EUT L 218, 13.8.2008, s. 30, (Celex 32008R0765).

SJVFS 2020:36

18

16 § Om salmonella påvisas i miljö- eller foderprov ska den som ansvarar för foder-

anläggningen skicka proverna för konfirmering och serotypning till SVA. Foder-

leverantören eller legotillverkaren ansvarar även för att proverna åtföljs av SVA:s

remiss och att denna är fullständigt ifylld44.

Om provtagningen av salmonella sker i ett annat land och varan på grund av att

den är salmonellakontaminerad inte tas in i Sverige, behöver inget prov skickas för

konfirmering och serotypning.

17 § Om salmonella påvisas i miljö- eller foderprov ska den som ansvarar för foder-

anläggningen omedelbart stoppa utlastningen av fodret, utreda smittans omfattning,

sanera smittade områden samt säkerställa resultatet av saneringen genom provtagning

och analys samt snarast informera Jordbruksverket.45 Rapporteringen till Jordbruks-

verket ska omfatta följande uppgifter:

1.

Anmälare

a) namn och adress,

b) telefonnummer,

c) kontaktperson,

d) e-postadress,

e) verksamhet (primärproducent, foderleverantör eller annat, om annat an-

ge vad).

2.

Uppgifter om fodret

a) risk (salmonella, aflatoxin eller annat, om annat ange vad),

b) typ av foder (råvara, fodertillsats, förblandning eller foderblandning),

c) produktdata (produktnamn, mängd, parti-, batch- eller satsnummer,

provtagningsdatum),

d) ursprungsuppgifter

i. tillverkarens namn och adress,

ii. avsändarens namn och adress, samt

iii. vid införsel från annat land:

- vilket fartyg/transport som har fört varan till EU (namn,

från/till hamn/plats, omlastningsdatum),

- vilket fartyg/transport som har fört varan till Sverige

(namn, från/till hamn/plats, omlastningsdatum), samt

- namn på importören (namn och adress),

e) fodrets eventuella spridning

i. skickat till annat land inom EU eller till tredjeland (ja/nej om ja

vilket land, företagets namn och adress), samt

ii. hantering av foderpartier (inget kvar i lager, förbrukad, kvar i

lager, om kvar i lager ange vidtagna åtgärder),

f) kopior på

i. omlastnings-/provtagningsrapporter, samt

ii. typbestämning av salmonella som utförts av Statens veterinär-

medicinska anstalt (SVA).

3.

Uppgifter om prov

a) provtagningsplats,

b) typ av prov (foderprov/miljöprov),

c) analysmetod,

44 SVA remiss SVA8044, www.sva.se.

45 Rapporteringen kan med fördel göras på blankett D51. Blanketterna finns att hämta i Jordbruksverkets webbutik

(webbutiken.jordbruksverket.se).

SJVFS 2020:36

19

d) resultat,

i. tillgängligt (datum),

ii. antal analyser (totalt, positiva/över gränsvärdet, salmonella typ),

samt

iii. om positiva miljöprover, var har provet tagits i anläggningen.

4. Underskrift (datum, underskrift och namnförtydligande).

Vid konstaterad smitta i foderanläggningar får utlastning ske först efter medgi-

vande från Jordbruksverket.

18 § Om salmonella påvisas i ett foder ska fodertillverkaren besluta om

1. re-export,

2. destruktion, eller

3. dekontaminering med en metod som säkerställer att salmonella inte kan på-

visas vid efterföljande provtagning.

Råvaror som dekontamineras med annan metod än värmebehandling ska enbart

användas till foderblandningar som värmebehandlas.

19 § De foderanläggningar som använder näringens nationella salmonellabransch-

riktlinjer vid fodertillverkning46 är undantagna kravet på att omedelbart stoppa utlast-

ningen av fodret enligt 17 §.

20 § Om salmonella påträffas i produktionsstegen eller miljön före värmebehand-

lingen på anläggningar som värmebehandlar foder och ett åtgärdsprogram har upp-

rättats enligt näringens nationella salmonellabranschriktlinjer vid fodertillverkning

gäller

1. undantag från rapporteringskravet enligt 17 §, samt

2. att företaget ansvarar för att ta de prover som krävs för att bekräfta att ren-

göring och sanering har gett avsett resultat.

I de fall det på vissa anläggningar, beroende på anläggningens eller produktions-

linjens konstruktion, uppstår oklarheter om gränsdragningen mellan vad som ska

betraktas som före respektive efter värmebehandling, fastställs gränsdragningen av

Jordbruksverket efter samråd med foderföretaget.

Mögelgifter/Mykotoxiner

21 § Foderföretagare ska låta analysera råvaror och foderblandningar för aflatoxin.

Detta gäller utöver vad som anges i 7 § vid införsel av råvaror markerade med A1, A2

eller A3 i bilaga 4 till dessa föreskrifter samt vid införsel av foderblandningar till

mjölkkor.

22 § Vid provtagning för aflatoxin ska det tas fem delprov slumpmässigt och repre-

sentativt per 100 ton råvara eller foderblandning. Tagna delprover ska slås ihop till

samlingsprov för analys om vardera 200 g och minst ett samlingsprov ska analyseras

per

1. 200 ton råvara markerat med A1 eller foderblandning, eller

2. 500 ton råvara markerat med A2, och

3. 2 500 ton råvara markerat med A3.

46 “Nationella branschriktlinjer för övervakning av salmonella i fodertillverkning” som återfinns på Jordbruksverkets webbsida

www.jordbruksverket.se.

SJVFS 2020:36

20

Mikrobiella kriterier (kontroll av Enterobacteriaceae och salmonella)

Kontroll av salmonella vid införsel av foder till Sverige

23 § Foderföretagare ska utföra kontroll av salmonella vid införsel av foderbland-

ningar till nöt, ren, svin och fjäderfä samt råvaror markerade med S1, S2 och S3 enligt

bilaga 4 till dessa föreskrifter.

Vid provtagning för salmonellakontroll ska det tas ett antal delprover om vardera

2,5 g slumpmässigt och representativt från hela råvarupartiets storlek. Antalet delpro-

ver ska fastställas av råvarupartiets storlek enligt följande:

1. För S1- och S2-råvaror ska det tas

a) 40 delprov per 0–100 ton,

b) 80 delprover per 101–10 000 ton, eller

c) 390 delprover om foderpartiet består av mer än 10 000 ton.

2. För foderblandningar till livsmedelsproducerande djur ska det tas

a) 80 delprov per 0–100 ton, eller

b) 160 delprover om foderpartiet består av mer än 100 ton.

3. För S3-råvaror ska det tas

a) 20 delprov per 0–100 ton,

b) 40 delprover per 101–10 000 ton, eller

c) 160 delprover om foderpartiet består av mer än 10 000 ton.

Tio delprover ska slås ihop till ett samlingsprov om 25 g och skickas för analys.

Om provtagning av råvaror enligt första stycket avser råvaror där djurslaget inte är

känt ska råvarorna betraktas som avsedda för livsmedelsproducerande djur enligt

bilaga 4 till dessa föreskrifter.

24 § Råvaror markerade med S1, S2 och foderblandningar enligt 23 § dessa före-

skrifter får inte användas innan analyssvaren visar att salmonella inte har påvisats.

Kontroll av salmonella och Enterobacteriaceae i tillverkade råvaror och foderbland-

ningar

25 § Foderleverantörer ska genomföra provtagning och analys avseende förekomsten

av salmonella vid tillverkning av råvaror markerade med S2 och S3 enligt bilaga 4 till

dessa föreskrifter.

26 § Enligt bilaga XIII, kapitel II, punkt 5 i kommissionens förordning (EG) nr

142/2011 ska stickprover tas av tuggben och av annat bearbetat sällskapsdjursfoder än

helkonserverat sällskapsdjursfoder och annat än sådant bearbetat sällskapsdjursfoder

som har behandlats enligt punkt 3 b v vid framställningen och/eller under lagringen

(före avsändandet) för att säkerställa att följande krav uppfylls:

Salmonella: inga fynd i 25 g, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 i 1 g

där

n = antal prover som ska testas,

m = gränsvärde för antal bakterier; resultatet ska anses tillfredsställande om antalet

bakterier i samtliga prover inte överstiger m,

SJVFS 2020:36

21

M = maximivärde för antal bakterier; resultatet ska anses icke tillfredsställande om

antalet bakterier i ett eller flera prover är M eller fler, och

c = antal prover i vilka antalet bakterier får ligga på mellan m och M och proverna

trots detta ska godtas, förutsatt att antalet bakterier i övriga prover är högst m.

Kontroll av salmonella i tillverkningsmiljön

27 § Foderleverantörer som tillverkar råvaror upptagna i bilaga 4 till dessa föreskrifter

ska ta och analysera miljöprover enligt anläggningens HACCP-baserade kontrollplan.

Foderleverantörer och legotillverkare ska ta och analysera miljöprover i anlägg-

ningar för tillverkning av foderblandningar avsedda för att släppas ut på marknaden.

Miljöprover ska tas på fastställda kontrollpunkter i miljön och på tillverkningslinjen

enligt 28–30 §§.

Vid foderanläggningar där provtagningspunkter enligt 28–30 §§ saknas ska alterna-

tiva provtagningspunkter fastställas av Jordbruksverket efter samråd med foderföre-

taget.

28 § Foderleverantörer och legotillverkare ska i anläggningar där foderblandningar

till fjäderfä tillverkas ta minst fem miljöprover för analys av salmonella varje vecka.

Provtagning enligt första stycket ska ske på samtliga följande punkter i anlägg-

ningarna:

1. toppen i färdigfoderbehållare,

2. lokaldamm från pelletskylarrum,

3. toppen i pelletskyl,

4. råvaruintagets elevatorfot,

5. avsug från centralaspiration alternativt om det finns delad aspiration ska

provtagning ske från aspirationen i anläggningens råvarudel.

Anläggningar med flera produktionslinjer och färdigfoderbehållare ska rotera prov-

tagningspunkterna mellan behållarna. Alternativt kan prover från flera färdigfoder-

behållare slås samman till ett prov innan det skickas för analys.

29 § Foderleverantörer och legotillverkare ska i anläggningar där endast foderbland-

ningar till andra djurslag än fjäderfä tillverkas ta minst två miljöprover för analys av

salmonella varje vecka.

Provtagning enligt första stycket ska ske på samtliga följande punkter i anlägg-

ningen:

1. toppen i färdigfoderbehållare,

2. råvaruintaget elevatorfot.

Anläggningar med flera produktionslinjer och färdigfoderbehållare ska rotera

provtagningspunkterna mellan behållarna. Alternativt kan prover från flera färdigfo-

derbehållare slås samman till ett prov innan det skickas för analys.

30 § I anläggningar som utför blandartjänst och som tillverkar foder till fjäderfä ska

minst fem miljöprover analyseras för salmonella varje vecka i enlighet med 28 §.

I anläggningar som utför blandartjänst och tillverkar foderblandningar till andra

djurslag än fjäderfä ska minst två miljöprover enligt 29 § för salmonella analyseras per

månad.

31 § Foderföretagare som tillverkar enkla foderblandningar, bestående av högst fem

foderråvaror och eventuellt ett kompletteringsfoder, till andra djurslag än fjäderfä

SJVFS 2020:36

22

omfattas inte av den reglerade egenkontrollen av salmonella enligt 27 §. Sådana

anläggningar kan även använda värmebehandlade råvaror47 upptagna i bilaga 4 till

dessa föreskrifter utan att omfattas av den reglerade egenkontrollen.

5 KAP. SPÅRBARHET, DOKUMENTATION OCH MÄRKNING

Dokumentation och spårbarhet

1 § Enligt bilaga II, avsnitt ”Journaler”, punkt 1 i Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 183/2005 ska alla foderföretagare, inbegripet de som verkar

uteslutande som handelsidkare utan att någonsin inneha produkten i sina lokaler, föra

ett register över relevanta uppgifter om inköp, produktion och försäljning för effektiv

spårning från mottagande och sändning, inklusive export, till slutdestination. Foder-

företagaren ska spara dokumentationen över foderverksamheten för att säkerställa

spårbarheten.

Enligt artikel 5.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/200348

ska företagarna vid utsläppande på marknaden av produkter som är framställda av

genetiskt modifierade organismer se till att följande uppgifter vidarebefordras skriftligt

till de företagare som tar emot produkten:

1. Uppgift om var och en av de livsmedelsingredienser som är framställda av

genetiskt modifierade organismer.

2. Uppgift om var och en av de foderråvaror eller tillsatser som är framställda

av genetiskt modifierade organismer.

3. För produkter för vilka det inte finns någon ingrediensförteckning, uppgift

om att produkten är framställd av genetiskt modifierade organismer.

Enligt artikel 5.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003

ska företagare, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 6 i samma förordning, ha

infört system och standardförfarande som gör det möjligt att bevara de uppgifter som

anges i artikel 5.1 och under en period av fem år efter varje transaktion att identifiera

de företagare som levererar och tar emot sådana produkter som avses i artikel 5.1.

Vid lagring och användning av läkemedel som blandas in i fodret ska dokumen-

tationen sparas i minst tre år.

Allmänna råd till 5 kap. 1 §

1. Foderrelaterad dokumentation bör sparas i minst fem år.

2. För att säkerställa spårbarheten bör foderleverantörer kunna koppla

kunduppgifter och produktionsdata med mottagarens produktionsplats-

nummer, organisationsnummer eller personnummer.

Märkning

2 §49 Enligt artikel 4.2b i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2009

får foder endast släppas ut på marknaden och användas om det är märkt, förpackat och

presenterat i enlighet med bestämmelserna i denna förordning och annan tillämplig

gemenskapslagstiftning. Enligt artikel 12.3 i samma förordning ska foderföretagaren

47 Med värmebehandling avses en kompletterande värmebehandling utöver produktionsprocessen för den aktuella foderråvaran.

48 EUT L 268, 18.10.2003, s. 24, (Celex

32003R1830).

49 Ändringen innebär bl.a. att andra stycket punkt 3 upphävs.

SJVFS 2020:36

23

säkerställa att den information som ges, oavsett medium50, uppfyller kraven i förord-

ningen.

Specifika märkningsregler för foder återfinns i

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 avseende

märkning av tillsatser, preparat och förblandningar,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2009 avseende

märkning av råvaror och foder-blandningar,

3. bilaga 5 till dessa föreskrifter anger de kategoribeteckningar för råvaror som

får anges i stället för enskilda råvaror vid märkning av foderblandningar till

icke livsmedelsproducerande djur,

4. kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 avseende märkning av foder i

form av animaliska biprodukter,

5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 avseende

genetiskt modifierade livsmedel och foder,

6. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 avseende

märkning av genetisk modifierat foder, samt

7. rådets förordning (EG) nr 834/200751 avseende märkning av ekologiskt foder.

(SJVFS 2020:36).

Allmänna råd till 5 kap. 2 §

Beräkning av näringsinnehåll för frivillig deklaration i foder till livsme-

delsproducerande djur inklusive häst får göras i enlighet med de anvis-

ningar som fastställs av Samrådsgruppen för nötfoder om det gäller foder

till idisslare 52 .

Den som vill få ett nytt eller ändrat näringsinnehåll för frivillig deklaration

fastställt, lämnar in ett underlag för värderingen till SLU 53 .

Foder som innehåller läkemedel

3 § Foderleverantörer och legotillverkare ska vid inblandning av läkemedel i foder,

utöver vad som anges i 2 §, märka fodret med texten "Foder innehållande läkemedel".

Därutöver ska samtliga följande uppgifter framgå:

1. Den aktiva mängden läkemedel kvantitativt och kvalitativt.

2. Karenstid.

3. Bruksanvisning.

4. Risk- och skyddsinformation.

De uppgifter som anges i första stycket får ersättas med en kopia av ett veterinär-

recept om detta innehåller motsvarande uppgifter, är tydlig och bifogas foderleve-

ransen.

6 KAP. ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från bestämmel-

serna i 4 kap. 1, 11, 12, 14–25 och 27–31 §§.

50 Med oavsett medium avses såväl märkning av fodret, information via broschyrer, webb, konferensmateriel och muntlig

kommunikation.

51 EUT L 189, 20.7.2007, s. 1, (Celex 32007R0834).

52 Dessa och övriga anvisningar tillhandahålls av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), www.slu.se/huv.

53 Vid önskemål om ett nytt eller ändrat näringsinnehåll skickas en ansökan till SLU, Institutionen för husdjurens utfodring och

vård, Box 7024, 750 07 Uppsala.

SJVFS 2020:36

24

1. Denna författning54 träder i kraft den 1 januari 2019. De allmänna råden ska gälla

från och med samma datum.

2. Genom författningen upphävs Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna

råd (SJVFS 2006:81) om foder.

Denna författning55 träder i kraft den 25 december 2020. De allmänna råden ska

gälla från och med samma datum.

CHRISTINA NORDIN

Kersti Andersson

(Djurhälsoenheten)

54 SJVFS 2018:33.

55 SJVFS 2020:36.

SJVFS 2020:36

25

Bilaga 1 56

GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER

Grundläggande bestämmelser om foder finns i

1. rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997 om principerna för

organisering av veterinärkontroller av produkter från tredje land som förs in

i gemenskapen57,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj

2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrot-

ning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati,

3. Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om

avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och om upp-

hävande av rådets direktiv 90/220/EEG58,

4. kommissionens beslut (2002/994/EG) av den 20 december 2002 om vissa

skyddsåtgärder beträffande animaliska produkter som importeras från Kina59,

5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28

januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om

inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om

förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet,

6. kommissionens beslut (2002/805/EG) av den 15 oktober 2002 om vissa

skyddsåtgärder för vissa produkter av animaliskt ursprung som är avsedda

som foder och som importeras från Ukraina60,

7. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 sep-

tember 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder,

8. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 av den 22 sep-

tember 2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organis-

mer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda av

genetiskt modifierade organismer och om ändring av direktiv 2001/18/EG,

9. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 sep-

tember 2003 om fodertillsatser,

10. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 av den 17 no-

vember 2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livsmedelsburna

zoonotiska smittämnen61,

11. kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 av den 22 januari 2004 om vete-

rinärkontroller av produkter från tredje land vid gemenskapens gränskontroll-

stationer62,

12. kommissionens förordning (EG) nr 641/2004 av den 6 april 2004 om tillämp-

ningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

1829/2003 om ansökan om godkännande för nya genetiskt modifierade

56 Ändringen innebär bl.a. att hänvisning till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 882/2004 tas bort och hänvisning

istället görs till Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) 2017/625 som ersatt den förra.

57 EGT L 24, 30.1.1998, s. 9, (Celex31997L0078).

58 EGT L 106, 17.4.2001, s. 1, (Celex 32001L0018).

59 EGT L 348, 21.12.2002, s. 154, (Celex 32002D0994).

60 EGT L 278, 16.10.2002, s. 24, (Celex 32002D0805).

61 EUT L 325, 12.12.2003, s. 1, (Celex 32003R2160).

62 EUT L 21, 28.1.2004, s. 11, (Celex 32004R0136).

SJVFS 2020:36

26

livsmedel och foder, anmälan av befintliga produkter och oavsiktlig eller tek-

niskt oundviklig förekomst av genetiskt modifierat material av vilket det

gjorts en positiv riskbedömning63,

13. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars

2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och

tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om

inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet.

14. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april

2004 om livsmedelshygien,

15. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 av den 12 janu-

ari 2005 om fastställande av krav för foderhygien,

16. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 feb-

ruari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel

och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets

direktiv 91/414/EEG64,

17. kommissionens förordning (EG) nr 141/2007 av den 14 februari 2007 om

krav på godkännande i enlighet med Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EG) nr 183/2005 av foderföretagsanläggningar som tillverkar eller

släpper ut på marknaden fodertillsatser av kategorin koccidiostatika och

histomonostatika,

18. kommissionens beslut (2007/275/EG) av den 17 april 2007 om förteckningar

över djur och produkter som skall undersökas vid gränskontrollstationer

enligt rådets direktiv 91/496/EEG och 97/78/EG65,

19. rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk pro-

duktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av

förordning (EEG) nr 2092/9166,

20. kommissionens förordning (EG) nr 429/2008 av den 25 april 2008 om

tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EG)

nr 1831/2003 avseende utformning och presentation av ansökningar samt

bedömning och godkännande av fodertillsatser67,

21. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli

2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med

saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/9368

22. kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 av den 5 september 2008 om

tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk

produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekolo-

gisk produktion, märkning och kontroll 69,

23. kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 av den 8 december 2008 om

tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller

ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer70,

24. kommissionens förordning (EG) nr 152/2009 av den 27 januari 2009 om

provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av foder,

63 EUT L 102, 7.4.2004, s. 14, (Celex 32004R0641).

64 EUT L 70, 16.3.2005, s. 1, (Celex

32005R0396).

65 EUT L 116, 4.5.2007, s. 9, (Celex 32007D0275).

66 EUT L 189, 20.7.2007, s. 1, (Celex 32007R0834).

67 EUT L 133, 22.5.2008, s. 1, (Celex 32008R0429).

68 EUT L 218, 13.8.2008, s. 30, (Celex 32008R0765).

69 EUT L 250, 18.9.2008, s. 1, (Celex 32008R0889).

70 EUT L 216, 23.8.2011, s. 10, (Celex 32008R1235).

SJVFS 2020:36

27

25. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2009 av den 13 juli

2009 om utsläppande på marknaden och användning av foder, om ändring av

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 och om upphä-

vande av rådets direktiv 79/373/EEG, kommissionens direktiv 80/511/EEG,

rådets direktiv 82/471/EEG, 83/228/EEG, 93/74/EEG, 93/113/EG och

96/25/EG samt kommissionens beslut 2004/217/EG,

26. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 okto-

ber 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav fram-

ställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om

upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska bi-

produkter),

27. kommissionens förordning (EU) nr 568/2010 av den 29 juni 2010 om ändring

av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2009

vad gäller förbud mot utsläppande på marknaden eller användning som djur-

foder av proteinprodukter som erhållits från Candida-jästsvampar som odlats

på n-alkaner71,

28. kommissionens förordning (EU) nr 892/2010 av den 8 oktober 2010 om vissa

produkters status som fodertillsatser som omfattas av Europaparlamentets

och rådets förordning (EG) nr 1831/200372,

29. kommissionens förordning (EU) nr 939/2010 av den 20 oktober 2010 om

ändring av bilaga IV till förordning (EG) nr 767/2009 rörande tillåtna tole-

ranser för märkning av foderråvaror eller foderblandningar som det hänvisas

till i artikel 11 573,

30. kommissionens förordning (EU) nr 1070/2010 av den 22 november 2010 om

ändring av direktiv 2008/38/EG genom att i förteckningen över avsedda

användningsområden lägga till understödjande av ämnesomsättningen i le-

derna vid artros hos hundar och katter som ett särskilt näringsbehov74,

31. kommissionens rekommendation (2011/25/EU) av den 14 januari 2011 om

riktlinjer för distinktionen mellan foderråvaror, fodertillsatser, biocidproduk-

ter och veterinärmedicinska läkemedel75,

32. kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 av den 25 februari 2011 om

genomförande av Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr

1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav

framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och

om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och

produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid

gränsen76,

33. kommissionens förordning (EU) nr 574/2011 av den 16 juni 2011 om ändring

av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG vad gäller gräns-

värden för nitrit, melamin, Ambrosia spp. och för korskontamination av vissa

koccidiostatika eller histomonostatika samt om konsolidering av bilagorna I

och II till det direktivet77,

71 EUT L 163, 30.6.2010, s. 30 (Celex 32010R0568).

72 EUT L 266, 9.10.2010, s. 6, (Celex 32010R0892).

73 EUT L 277, 21.10.2010, s. 4, (Celex 32010R0939).

74 EUT L 306, 23.11.2010, s. 42, (Celex 32010R1070).

75 EUT L 11, 15.1.2011, s. 75, (Celex 32011H0025).

76 EUT L 54, 26.2.2011, s. 1 (Celex 32011R0142).

77 EUT L 159, 17.6.2011, s. 7, (Celex 32011R0574).

SJVFS 2020:36

28

34. kommissionens genomförandebeslut (2011/402/EU) av den 6 juli 2011 om

nödåtgärder avseende bockhornsklöverfrön och vissa frön och bönor som im-

porteras från Egypten78,

35. kommissionens förordning (EU) nr 619/2011 av den 24 juni 2011 om prov-

tagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av foder vad gäller före-

komst av genetiskt modifierat material där godkännandeförfarandet

fortfarande pågår eller godkännandet har upphört att gälla79,

36. kommissionens genomförandebeslut (2011/884/EU) av den 22 december

2011 om nödåtgärder avseende icke-godkänt genetiskt modifierat ris i rispro-

dukter med ursprung i Kina och om upphävande av beslut 2008/289/EG80,

37. kommissionens förordning (EU) nr 277/2012 av den 28 mars 2012 om

ändring av bilagorna I och II till Europaparlamentets och rådets direktiv

2002/32/EG vad gäller gränsvärden och åtgärdsgränser för dioxiner och

polyklorerade bifenyler81,

38. kommissionens förordning (EU) nr 744/2012 av den 16 augusti 2012 om

ändring av bilagorna I och II till Europaparlamentets och rådets direktiv

2002/32/EG vad gäller gränsvärden för arsenik, fluor, bly, kvicksilver, endo-

sulfan, dioxiner, Ambrosia spp., diklazuril och lasalocid-A-natrium och åt-

gärdsgränser för dioxiner82,

39. kommissionens förordning (EU) nr 68/2013 av den 16 januari 2013 om en

förteckning över foderråvaror83,

40. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 495/2013 av den 29 maj

2013 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 996/2012 om särskilda

villkor för import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från

Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima84,

41. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 503/2013 av den 3 april

2013 om ansökningar om godkännande av genetiskt modifierade livsmedel

och foder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG)

nr 1829/2003 och om ändring av kommissionens förordningar (EG)

nr 641/2004 och (EG) nr 1981/200685,

42. kommissionens förordning

(EU) nr 1275/2013 av den 6 december 2013 om

ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG

vad gäller gränsvärden för arsenik, kadmium, bly, nitrit, flyktig senapsolja

och skadliga botaniska orenheter86,

43. kommissionens förordning (EU) nr 5/2014 av den 6 januari 2014 om ändring

av direktiv 2008/38/EG om upprättande av en förteckning över användnings-

områden för djurfoder för särskilda näringsbehov87,

44. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 354/2014 av den 8 april

2014 om ändring och om rättelse av förordning (EG) nr 889/2008 om tillämp-

ningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk

78 EUT L 179, 7.7.2011, s. 10, (Celex 32011R0402).

79 EUT L 166, 25.6.2011, s. 9, (Celex 32011R0619).

80 EUT L 343, 23.12.2011, s. 140, (Celex 32011D0884).

81 EUT L 91, 29.3.2012, s. 1–7, (Celex 32012R0277).

82 EUT L 219, 17.8.2012, s. 5–12, (Celex 32012R0744).

83 EUT L 29, 30.1.2013, s. 1, (Celex 32013R0068).

84 EUT L 143, 30.5.2013, s. 3, (Celex 32013R0495).

85 EUT L 157, 8.6.2013, s. 1, (Celex 32013R0503).

86

EUT L 328, 7.12.2013, s. 86–92, (Celex 32013R1275).

87 EUT L 2, 7.1.2014, s. 3, (Celex 32014R0005).

SJVFS 2020:36

29

produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekolo-

gisk produktion, märkning och kontroll88,

45. kommissionens förordning (EU) nr 1123/2014 av den 22 oktober 2014 om

ändring av direktiv 2008/38/EG om upprättande av en förteckning över an-

vändningsområden för djurfoder för särskilda näringsbehov89,

46. kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/131 av den 23 januari

2015 om ändring av förordning (EG) nr 1235/2008 om tillämpningsföre-

skrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för

import av ekologiska produkter från tredjeländer90,

47.

kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/186 av den 6 februari

2015 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv

2002/32/EG vad gäller gränsvärden för arsenik, fluor, bly, kvicksilver, endo-

sulfan och frö från Ambrosia,

48.

kommissionens genomförandeförordning

(EU) 2015/328 av den 2 mars 2015

om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 322/2014 vad gäller den

handling vid införsel som ska användas för foder och livsmedel av animaliskt

ursprung91,

49.

kommissionens förordning (EU) 2015/786 av den 19 maj 2015 om faststäl-

lande av godtagbarhetskriterier för avgiftningsprocesser som tillämpas på

produkter avsedda för djurfoder enligt Europaparlamentets och rådets

direktiv 2002/32/EG,

50.

kommissionens genomförandeförordning

(EU) 2016/6 av den 5 januari 2016

om särskilda villkor för import av foder och livsmedel med ursprung i eller

avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima och om

upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 322/201492,

51. kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/24 av den 8 januari

2016 om införande av särskilda villkor för import av jordnötter från Brasilien,

Capsicum annuum och muskotnöt från Indien och muskotnöt från Indonesien

samt om ändring av förordningarna (EG) nr 669/2009 och (EU) nr

884/201493,

52.

rådets förordning (Euratom) 2016/52

av den 15 januari 2016 om gränsvärden

för radioaktiva ämnen i livsmedel och foder efter en kärnenergiolycka eller

annan radiologisk nödsituation och om upphävande av rådets förordning

(Euratom) nr 3954/87 och kommissionens förordningar (Euratom) nr 944/89

och (Euratom) nr 770/9094,

53.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars

2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa

tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser

om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om

ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001,

(EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr

1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets

förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv

88 EUT L 106, 9.4.2014, s. 7, (Celex 32014R0354).

89 EUT L 304, 23.10.2014, s. 81, (Celex 32014R1123).

90 EUT L 23, 29.1.2015, s. 1, (Celex 32015R0131).

91 EUT L 58, 3.3.2015, s. 50, Celex 32015R0328).

92 EUT L 3, 6.1.2016, s. 5, (Celex 32016R0006).

93 EUT L 8, 13.1.2016, s. 1, (Celex 32016R0024).

94 EUT L 13, 20.1.2016, s. 2, (Celex 32016R0052).

SJVFS 2020:36

30

98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om

upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr

854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG,

90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets

beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll)95,

54. kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1793 av den 22 oktober

2019 om tillfällig ökning av offentlig kontroll av och nödåtgärder avseende

införsel till unionen av vissa varor från vissa tredjeländer, om genomförande

av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2017/625 och (EG) nr

178/2002 och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr

669/2009 och genomförandeförordningar (EU) nr 884/2014, (EU) 2015/175,

(EU) 2017/186 och (EU) 2018/166096

55. kommissionens förordning (EU) 2020/354 av den 4 mars 2020 om upp-

rättande av en förteckning över avsedda användningsområden av foder avsett

för särskilda näringsändamål och om upphävande av direktiv 2008/38/EG97,

56. lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter,

57. förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter,

58. förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och ani-

maliska biprodukter,

59. lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll

60.

djurskyddslagen (2018:1192)

(SJVFS 2020:36).

95 EUT L 95, 7.4.2017, s. 1, (Celex 32017R0625).

96 EUT L 277, 29.10.2019, s. 89, (Celex 32019R1793).

97 EUT L 67, 5.3.2020, s. 1, (Celex 32020R0354).

SJVFS 2020:36

31

Bilaga 2

ALLMÄNNA RÅD TILL 4 KAP. 10 § OM HYGIENISKA RIKTVÄRDEN

FÖR FODER

Riktvärdena kan användas för att bestämma de kritiska gränser som skiljer på

godtagbara och icke godtagbara förhållanden. Vid tillämpningen av dessa riktvärden

är det lämpligt att beakta att riktvärdena för spannmål och spannmålsprodukter avser

de mest toleranta djurarterna. Dessa värden ska därför betraktas som övre riktvärden

och för känsligare djur är det lämpligt att lägre riktvärden fastställas och tillämpas

enligt företagets HACCP-plan

98

.

Riktvärde

(antal/g foder

där inte an-

nat anges)

Log

Anm.

Vegetabiliska råvaror

Spannmål (torkad)

Bakteriehalt

Totalantal aeroba mindre än

5 x 10 7

7,7

Mögel

Kolonibildande enheter mindre än 1 x10 5

5,0

andel spannmålskärnor endogent

infekterade med lagrings-

skadesvampar (Aspergillus och

Penicillium) mindre än 35 %

Animaliska råvaror

Slaktfoderprodukter och fiskfoderprodukter

Bakteriehalt

Totalantal aeroba mindre än

5 x 10 6

6,7

Inte

fermenterande

produkter, inte

torra

Koliforma 37

C mindre än

5 x 10 4

4,7

Anaeroba mindre än

5 x 10 3

3,7

Köttfodermjöl, köttfoderbenmjöl, mineralköttfoderbenmjöl

Fria fettsyror

15 %

Peroxidtal

20 mekv

Milliekvivalenter

per kg extraherat

fett

Fiskmjöl

Fria fettsyror

20 %

Peroxidtal

20 mekv

Milliekvivalenter

per kg extraherat

fett

Foderblandningar

Helfoder och kompletteringsfoder

98 Hazard Analysis and Critical Control Points eller på svenska riskanalys och kritiska styrpunkter är en standardiserad

arbetsmetod som beskriver hur man systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i foderproduktionen med syfte att

foder ska vara säkert.

SJVFS 2020:36

32

Riktvärde

(antal/g foder

där inte an-

nat anges)

Log

Anm.

Fettkvalitet

Peroxidtal mindre än 20

Mjölfoder

Bakteriehalt

Totalantal aeroba mindre än

1 x 10 7

7,0

Mögel

Kolonibildande enheter mindre än 1 x 10 5

5,0

Pelleterat foder (diameter större än 5 mm)

Bakteriehalt

Totalantal aeroba mindre än

1 x 10 6

6,0

Mögel

Kolonibildande enheter mindre än 1 x 10 4

4,0

Pelleterat foder (diameter mindre än 5 mm)

Bakteriehalt

Totalantal aeroba mindre än

1 x 10 5

5,0

Koliforma 37

C mindre än

1 x 10 3

Mögel

Kolonibildande enheter mindre än 1 x 10 3

3,0

Foderfett (av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung)

Vatten

1 %

Smuts

1 %

Oförtvålbart

3 %

Halt fria fettsyror

15 %

Övre gräns 15 %

avser endast

animaliskt fett.

Polymerer

5 %

Övre gräns 15 %

avser endast

animaliskt fett.

Peroxidtal

10 mekv

Milliekvivalenter

per kg.

Anisidintal

10 mekv

Milliekvivalenter

per kg.

Kvalitetsvärdet

avser endast

animaliskt fett.

Ämne, produkter

Foder

Riktvärde

beräknat på 12

% vattenhalt

mg/kg (ppm)

Anm.

Deoxynivalenol

Råvaror

Särskild uppmärksamhet

bör ägnas spannmål och

spannmålsprodukter som

ges direkt till djuren. Den

sammanlagda dags-givan

får inte leda till att djuren

exponeras för en högre

halt av dessa mykotoxiner

än motsvarande

exponering när

enbart helfoder används.

SJVFS 2020:36

33

Ämne, produkter

Foder

Riktvärde

beräknat på 12

% vattenhalt

mg/kg (ppm)

Anm.

- spannmål och spannmåls-

produkter, med undantag av

biprodukter av majs

8

”Spannmål och produkter

därav” samt andra foder-

råvaror som härrör från

spannmål,

särskilt vallfoder

och grovfoder i

Kommissionens

förteckning över råvaror

99 .

- biprodukter av majs

12

Tillskottsfoder och helfoder, med

undantag av

5

- tillskottsfoder och helfoder för

svin

0,9

- tillskottsfoder och helfoder för

kalvar (< 4 månader), lamm och

killingar

2

Zearalenon

Råvaror

- spannmål och spannmåls-

produkter, med undantag av

biprodukter av majs

2

- biprodukter av majs

3

Tillskottsfoder och helfoder

- tillskottsfoder och helfoder för

smågrisar och gyltor (unga

suggor)

0,1

- tillskottsfoder och helfoder för

suggor och slaktsvin

0,25

- tillskottsfoder och helfoder för

kalvar, mjölkboskap, får

(inklusive lamm) och getter

(inklusive killingar)

0,5

Ochratoxin A

Råvaror

- spannmål och spannmåls-

produkter

0,25

Tillskottsfoder och helfoder

- tillskottsfoder och helfoder för

svin

0,05

- tillskottsfoder och helfoder för

fjäderfä

0,1

Fumonisin B1 + B2

Råvaror

99 Kommissionens förordning (EG) nr 68/2013 av den 16 januari 2013 om en förteckning över foderråvaror. EUT L 29, 30.1.2013,

s. 1, (Celex 32013R0068).

SJVFS 2020:36

34

Ämne, produkter

Foder

Riktvärde

beräknat på 12

% vattenhalt

mg/kg (ppm)

Anm.

- majs och majsprodukter

60

”Majs och majs-

produkter” samt andra

råvaror som härrör från

majs, särskilt vallfoder

och grovfoder i

Kommissionens

förteckning över

foderråvaror 100 .

Tillskottsfoder och helfoder för

- svin, hästar (Equidae), kaniner

och sällskapsdjur,

5

- fisk,

10

- fjäderfä, kalvar (< 4 månader),

lamm och killingar,

20

- vuxna däggdjur (> 4 månader)

och mink

50

100 Kommissionens förordning (EG) nr 68/2013 av den 16 januari 2013 om en förteckning över foderråvaror. EUT L 29,

30.1.2013, s. 1, (Celex 32013R0068).

SJVFS 2020:36

35

Bilaga 3

FÖRTECKNING ÖVER ANVÄNDNINGSOMRÅDEN FÖR DIET-

FODER (FODER AVSETT FÖR SÄRSKILDA NÄRINGSBEHOV)

101

har upphävts genom SJVFS 2020:36. 102

101

Kommissionens förordning (EU) nr 1123/2014 av den 22 oktober 2014 om ändring av direktiv 2008/38/EG om upprättande

av en förteckning över användningsområden för djurfoder för särskilda näringsbehov (EUT L 304, 23.10.2014, s. 81, Celex

32014R1123).

102 Bilagan har ersatts av Kommissionens förordning (EU) 2020/376 av den 4 mars 2020 om upprättande av en lista över avsedd

användning av foder avsedda för särskilda näringsändamål och om upphävande av direktiv 2008/38/EG.

SJVFS 2020:36

36

Bilaga 4

SÄRSKILD KONTROLL AV RÅVAROR FÖR AFLATOXIN OCH

SALMONELLA

Råvaror till livsmedelsproducerande djur

(numreringen refererar till numreringen i förordning (EU) nr 68/2013)

Produkter från babassupalmnötter (2.1.1) – A1, S2

Bearbetat animaliskt protein (9.4.1) – S1

Fjäderfämjöl (9.11.1) – S1

Fiskmjöl (10.4.2) – S1

Produkter från kokospalmens frön (2.4.1-2.4.3) – A1, S2

Produkter från majs (1.2.8-1.2.9) – A3, S2

Produkter från palmkärnor (2.12.1) – A2, S2

Produkter från raps, rybs och senap (2.9.1-2.9.2, 2.14.2-2.14.7) – S2

Specialprodukter: Exprokaka/Expro/Expro P – S3

Produkter från ris (1.6.1-1.6.12, 1.6.14-1.6.25)

Oskalat ris – A2

Skalat ris – A3, S3

Risskal – A1

Sojabönor (2.18.1) – A3

Produkter från soja (2.18.2-2.18.6) – A3, S2

Specialprodukter: Soypass – S3

Produkter från solros (2.19.2-2.19.7) – S2

Produkter från vete (1.11.16) – S3

Övriga råvaror enligt företagets egen riskbedömning

Råvaror till icke livsmedelsproducerande djur

(numreringen refererar till numreringen i förordning (EU) nr 68/2013)

Bearbetat animaliskt protein (9.4.1) – S3

Fjäderfämjöl (9.11.1) – S1

Fiskmjöl (10.4.2) – S3

Övriga råvaror enligt företagets egen riskbedömning.

I de fall där det inte är klargjort till vilket djurslag råvarorna ska användas så ska

råvarorna kontrolleras som för råvaror till livsmedelsproducerande djur.

SJVFS 2020:36

37

Bilaga 5

KATEGORIBETECKNINGAR FÖR RÅVAROR SOM FÅR ANGES I

STÄLLET FÖR ENSKILDA RÅVAROR VID MÄRKNING AV

FODERBLANDNINGAR

TILL

ICKE

LIVSMEDELSPRODUCE-

RANDE DJUR, MED UNDANTAG AV PÄLSDJUR

Gruppbeteckning, beskrivning

Definitioner

1. Kött och animaliska

biprodukter

Allt kött från slaktade varmblodiga landdjur, färskt eller

konserverat med lämplig metod och alla produkter och biprodukter

från beredningen av slaktkroppen eller delar av slaktkroppen från

varmblodiga landdjur

2. Mjölk och mejeriprodukter

Alla mejeriprodukter, färska eller konserverade med lämplig

metod samt biprodukter från beredningen

3. Ägg och äggprodukter

Alla äggprodukter, färska eller konserverade med lämplig metod

samt biprodukter från beredningen

4. Oljor och fetter

Alla animaliska och vegetabiliska oljor och fetter

5. Jäst

All jäst, med avdödade och torkade jästceller

6. Fisk och fiskprodukter

Hel fisk eller delar av fisk, färsk eller konserverad med lämplig

metod samt biprodukter från beredningen av dessa

7. Spannmål

Alla typer av spannmål, i vilken form de än företes, eller produkter

som erhålls vid beredningen av stärkelsen i kärnan

8. Grönsaker

Alla typer av grönsaker och baljväxter, färska eller konserverade

med lämplig metod

9. Vegetabiliska biprodukter

Biprodukter från behandlingen av vegetabiliska produkter, särskilt

spannmål, grönsaker, baljväxter och oljehaltiga frön

10. Vegetabiliska proteinextrakt Alla produkter av vegetabiliskt ursprung i vilka proteinhalten höjts

med en lämplig metod och eventuellt strukturerats så att innehållet

av råprotein uppgår till minst 50 procent av torrsubstansen

11. Mineralämnen

Alla oorganiska ämnen som är lämpade som djurfoder

12. Socker

Alla former av socker

13. Frukt

All slags frukt, färsk eller konserverad med lämplig metod

14. Nötter

Alla kärnor från torrskaliga frukter

15. Frön

Alla typer av frön, i naturligt tillstånd eller grovt krossade

16. Alger

Alger, färska eller konserverade med lämplig metod

17. Blötdjur och kräftdjur

Alla typer av blötdjur, kräftdjur och skaldjur, färska eller

konserverade med lämplig metod samt biprodukter från bered-

ningen av dessa

18. Insekter

Alla slag av insekter och på olika utvecklingsstadier

19. Bageriprodukter

Alla former av bröd, kakor, kex och pastaprodukter