SJVFS 2020:7

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:71) om skyddsåtgärder mot växtskadegörare

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2020:7

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2019:71) om skyddsåtgärder mot

växtskadegörare ;

Utkom från trycket

den 6 mars 2020

Omtryck

beslutade den 5 mars 2020.

Statens jordbruksverk föreskriver

1

, med stöd av 10 § förordningen (2006:817) om

växtskydd m.m., i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 2019:71) om skyddsåtgärder

mot växtskadegörare

dels att nuvarande 6 kap. 1 § ska betecknas 6 kap. 2 §,

dels att det i 6 kap. ska införas en ny paragraf, 1 §, av följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna

författning träder i kraft.

1 KAP. INLEDANDE BESTÄMMELSER

Grundläggande bestämmelser

1 §

Grundläggande bestämmelser finns i

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 av den 26 oktober

2016 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av Europaparlamentets

och rådets förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr

1143/2014 samt om upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG,

93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG

2

,

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017

om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa

tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om

djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring

av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr

396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU)

nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr

1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG,

2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av

Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr

882/2004,

rådets

direktiv

89/608/EEG,

89/662/EEG,

90/425/EEG,

91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut

92/438/EEG

3

,

genomförandeakter och delegerade akter till förordning (EU) 2016/2031,

1 Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett

informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EUT L

241, 17.9.2015, s. 1, Celex 32015L1535).

2 EUT L 317, 23.11.2016, s. 4 (Celex 32016R2031).

3 EUT L 95, 7.4.2017, s. 1 (Celex 32017R0625).

SJVFS 2020:7

2

genomförandeakter och delegerade akter till förordning (EU) 2017/625,

växtskyddslagen (1972:318), och

förordningen (2006:817) om växtskydd m.m.

Tillämpningsområde

2 § Dessa föreskrifter kompletterar de författningar som framgår av 1 §.

Definitioner

3 § Ord och uttryck i dessa föreskrifter har samma betydelse som i förordning (EU)

2016/2031 och förordning (EU) 2017/625.

I dessa föreskrifter avses med:

Vardag

Måndag, tisdag, onsdag, torsdag eller fredag

som inte är midsommarafton, julafton eller

nyårsafton eller helgdag enligt 1 § lagen

(1989:253) om allmänna helgdagar.

Tillstånd

Sådant bemyndigande som avses i artikel 98 i

förordning (EU) 2016/2031.

2 KAP. EXPORT AV VÄXTER, VÄXTPRODUKTER ELLER ANDRA

FÖREMÅL TILL TREDJE LAND

1 § Ansökan om följande intyg ska ha kommit in till Jordbruksverket senast fem

vardagar före planerad export.

Sundhetscertifikat för export enligt artikel 100 förordning (EU) 2016/2031

Sundhetscertifikat för återexport enligt artikel 101 förordning (EU) 2016/2031

Intyg inför export enligt artikel 102 förordning (EU) 2016/2031

Med undantag från första stycket får en ansökan om sundhetscertifikat för

återexport inkomma senast kl. 10.00 vardagen före planerad återexport om

importkontroll har gjorts av sändningen de senaste fjorton dagarna och det inte krävs

ytterligare kontroller eller utredning för att avgöra om kraven i artikel 101 förordning

(EU) 2016/2031 är uppfyllda.

2 § En sändning som omfattas av en ansökan enligt 1 § första stycket ska göras

tillgänglig för Jordbruksverkets kontroll senast tre vardagar före planerad export.

3 KAP. FÖRFLYTTNING AV VÄXTER, VÄXTPRODUKTER ELLER

ANDRA FÖREMÅL INOM SVERIGE

1 § Med begreppet närliggande i artikel 82 i förordning (EU) 2016/2031 avses

verksamhetsplatser som ligger inom samma zon enligt följande zonindelning.

Zon 1 utgörs av Skåne, Blekinge, Hallands, Kronobergs, Kalmar, Gotlands,

Jönköpings, Västra Götalands och Östergötlands län.

Zon 2 utgörs av Värmlands, Örebro, Södermanlands, Stockholms, Uppsala,

Västmanlands och Dalarnas län.

SJVFS 2020:7

3

Zon 3 utgörs av Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län.

Zon 4 utgörs av Västerbottens och Norrbottens län.

4 KAP. ANSÖKAN OM ATT UTSES SOM GRÄNSKONTROLLSTATION

ENDAST FÖR KONTROLL AV OBEARBETAT TIMMER, SÅGAT TRÄ

OCH TRÄFLIS

1 § Ansökan om att få en anläggning utsedd som gränskontrollstation endast för

kontroll av obearbetat timmer, sågat trä och träflis ska lämnas in till Jordbruksverket.

Ansökan ska innehålla

1. uppgifter som visar att anläggningen uppfyller de krav på lokaler, utrustning

och rutiner som har fastställts i artikel 64 i förordning (EU) 2017/625 och i

artiklarna 3 och 4 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1014

av den 12 juni 2019 om fastställande av närmare bestämmelser om minimikrav

för gränskontrollstationer, inklusive kontrollcentrum, och om det format, de

kategorier och de förkortningar som ska användas för att förteckna

gränskontrollstationer och kontrollställen

4

,

2. uppgifter om vem som ansvarar för anläggningen, och

3. kontaktuppgifter till den som kan lämna ytterligare information med anledning

av ansökan.

5 KAP. FÖRHANDSANMÄLAN

AV

SÄNDNINGAR

TILL

EN

GRÄNSKONTROLLSTATION

SOM

ÄR

UTSEDD

ENDAST

FÖR

KONTROLL AV OBEARBETAT TIMMER, SÅGAT TRÄ OCH TRÄFLIS

1 § I de fall sändningen ska ankomma till en gränskontrollstation som är utsedd

endast för kontroll av obearbetat timmer, sågat trä och träflis ska förhandsanmälan

göras senast klockan 13.00 fem vardagar innan sändningen förväntas ankomma till

gränskontrollstationen.

Med förhandsanmälan avses i första stycket en sådan förhandsanmälan som krävs

enligt artikel 56.3 a) i förordning (EU) 2017/625.

6 KAP. MÄRKNING AV TRÄ, TRÄEMBALLAGE ELLER ANDRA

FÖREMÅL ENLIGT ARTIKEL 96 I FÖRORDNING (EU) 2016/2031

1 § En aktör ska kalibrera temperaturgivare minst en gång var sjätte månad om

aktören

har tillstånd att applicera märkning enligt artikel 98.1 i förordning (EU)

2016/2031, och

4

EUT L 165, 21.6.2019, s. 10 (Celex 32019R1014).

SJVFS 2020:7

4

utför behandlingar av träemballage, trä och andra föremål i egen anläggning

enligt bilaga 1 till den internationella standarden för växtskyddsåtgärder nr 15

om reglering av träemballage inom den internationella handeln (ISPM 15).

(SJVFS 2020:7).

2 § En aktör enligt 1 § ska spara dokumentation av genomförda behandlingar och

kalibreringar under minst två år. (SJVFS 2020:7).

7 KAP. REGISTRERING AV AKTÖRER SOM ODLAR, PACKAR ELLER

LAGRAR POTATIS

1 § Utöver de som ska vara registrerade enligt artikel 65.1 i förordning (EU)

2016/2031, ska den yrkesmässiga aktör som odlar 0,5 ha potatis eller mer, packar eller

lagrar potatis vara registrerad hos Jordbruksverket.

5

Därutöver ska den som odlar

mindre än 0,5 hektar potatis avsedd för försäljning vara registrerad, dock inte om hela

odlingen avsätts genom egen gårdsförsäljning direkt till konsument.

6

Den som endast lagrar färdigförpackad potatis eller har lager i omedelbar anslutning

till bearbetande industri omfattas inte av registreringskravet enligt första stycket.

8 KAP. UNDANTAG FRÅN ANMÄLNINGSSKYLDIGHET AVSEENDE GUL

POTATISCYSTNEMATOD

1 § Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, gul potatiscystnematod, är

undantagen från det krav på anmälan som framgår av artiklarna 14 och 15 i förordning

(EU) 2016/2031.

2 § Av 3 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:46) om bekämpning av

potatiscystnematoder framgår att den som misstänker eller bekräftar minskning eller

förändring av en potatissorts resistens mot potatiscystnematoder ska anmäla detta till

Jordbruksverket.

9 KAP. ANDRA UNDANTAG

Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket besluta om undantag från 2 kap.

1 och 2 §§, 3 kap. 1 §, 4 kap. 1 §, 5 kap. 1 § samt 7 kap. 1 §.

10 KAP. ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1 § Bestämmelser om avgifter finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

2009:13) om växtskyddsavgifter.

2 § Bestämmelser om märkning av trä

med sundhetsintyget KD 56°C/30 min finns i

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:39) om märkning av trä med

sundhetsintyg.

5 Ytterligare information om ansökan om registrering finns på www.jordbruksverket.se.

6 Ytterligare information om ansökan om registrering finns på www.jordbruksverket.se.

SJVFS 2020:7

5

Denna författning

7

träder i kraft den 6 april 2020.

CHRISTINA NORDIN

Charlotta Dahlberg

(Växtregelenheten)

7 SJVFS 2020:7.