SJVFS 2021:15

Statens jordbruksverks föreskrifter om växtskadegörare som omfattas av Europeiska kommissionens genomförandebeslut

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2021:15

Statens jordbruksverks föreskrifter om

växtskadegörare som omfattas av Europeiska

kommissionens genomförandebeslut;

Utkom från trycket

den 23 april 2021

beslutade den 22 april 2021.

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 10 § förordningen (2006:817) om

växtskydd m.m., följande.

1 § Föreskrifterna ska tillämpas på följande växtskadegörare.

1. Epitrix cucumeris Harris

2. Epitrix papa sp. n.

3. Epitrix subcrinita Lec.

4. Epitrix tuberis Gentner

5. Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov.

6. Rose rosette virus

För Rose rosette virus gäller att bestämmelserna i dessa föreskrifter ska tillämpas

till och med den 31 juli 2022.

2 § Växtskadegörarna får inte spridas inom Sverige eller föras in till Sverige från ett

annat EU-land eller från länder utanför EU.

3 § Vid förekomst av växtskadegörarna kan Jordbruksverket besluta om åtgärder med

stöd av 3 § 2 förordningen (2006:817) om växtskydd m.m.

4 § Grundläggande bestämmelser finns i

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 av den 26 oktober

2016 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av Europaparlamentets

och rådets förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr

1143/2014 samt om upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG,

93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG2,

1 Jfr kommissionens genomförandebeslut 2012/270/EU av den 16 maj 2012 om nödåtgärder för att förebygga introduktion och

spridning inom unionen av Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) och Epitrix tuberis

(Gentner), EUT L 132, 23.5.2012, s. 18 (Celex 32012D0270), senast ändrat genom kommissionens genomförandebeslut (EU)

2018/5 av den 3 januari 2018 om ändring av genomförandebeslut 2012/270/EU vad gäller symtom på Epitrix cucumeris

(Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) och Epitrix tuberis (Gentner) och om inrättandet av avgränsade områden,

EUT L 2, 5.1.2018, s. 11 (Celex 32018D0005), och

kommissionens beslut 2002/757/EG av den 19 september 2002 om tillfälliga nödåtgärder när det gäller växtskydd för att hindra

att Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. förs in till och sprids inom gemenskapen, EGT L 252,

20.9.2002, s. 37 (Celex 32002D0757), senast ändrat genom kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1967 av den 8

november 2016 om ändring av artikel 3 i beslut 2002/757/EG om tillfälliga nödåtgärder när det gäller växtskydd för att hindra

att Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. förs in till och sprids inom gemenskapen, EUT L 303,

10.11.2016, s. 21 (Celex 32016D1967), och

kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1739 av den 16 oktober 2019 om nödåtgärder för att förhindra införsel till och

spridning inom unionen av Rose Rosette-virus, EUT L 265, 18.10.2019, s. 12 (Celex 32019D1739).

2 EUT L 317, 23.11.2016, s. 4 (Celex 32016R2031).

SJVFS 2021:15

2

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017

om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa

tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om

djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring

av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr

396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU)

nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr

1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG,

2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av

Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr

882/2004,

rådets

direktiv

89/608/EEG,

89/662/EEG,

90/425/EEG,

91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut

92/438/EEG3,

3. genomförandeakter och delegerade akter till de förordningar som anges i 1 och

2,

4. växtskyddslagen (1972:318), och

5. förordningen (2006:817) om växtskydd m.m.

Denna författning träder i kraft den 23 april 2021.

CHRISTINA NORDIN

Jenny Andersson

(Växtregelenheten)

3 EUT L 95, 7.4.2017, s. 1 (Celex 32017R0625).