SJVFS 2021:3

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2021:3

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter;

Utkom från trycket

den 15 januari 2021

Omtryck

beslutade den 14 januari 2021.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 20 och 21 §§ förordningen

(2006:817) om växtskydd m.m. och 8 § förordningen (1977:945) om trädgårdsväxters

sundhet, sortäkthet och kvalitet samt efter samråd med Ekonomistyrningsverket, i

fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter1,

dels att 2 kap. 4 a §, 3 kap. 2-3, 8-8 b och 11 §§ samt 4 kap. ska upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 3 kap. 2, 2 a, 3 och 8 a §§ ska utgå,

dels att 1 kap. 1 och 2 §§, 2 kap. 4 §, 3 kap. 1, 4-7, 9 och 13 §§, rubriken till 3 kap.

samt rubrikerna närmast före 3 kap. 1, 5, 7 och 9 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna ska införas fyra nya paragrafer, 3 kap. 1 a-1c och 7 a §§,

av följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna

författning träder i kraft.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

DEFINITIONER OCH GEMENSAMMA BESTÄMMELSER .................... 2

Definitioner .............................................................................................................. 2

Gemensamma bestämmelser .................................................................................... 4

AVGIFTER VID UTFÖRSEL OCH INFÖRSEL AV VÄXTER M.M. ........ 4

Växtskyddskontroll utanför ordinarie arbetstid ........................................................ 4

Avgifter för gränskontrollstationer ........................................................................... 4

Utförsel av växter, växtprodukter m.m. till tredje land (export) .............................. 4

Införsel av växter, växtprodukter m.m. från tredje land (import) ............................ 5

Införsel och förflyttning för vetenskapligt ändamål ................................................. 6

Kontroll av anläggning inför beslut om införsel och förflyttning för vetenskapligt

ändamål .................................................................................................................... 6

Kontroll av tillstånd för införsel och förflyttning för vetenskapligt ändamål .......... 6

Importkontroller som inte avbokas .......................................................................... 6

1

Författningen senast omtryckt SJVFS 2019:74.

SJVFS 2021:3

2

AVGIFTER FÖR REGISTRERING, GODKÄNNANDE, TILLSTÅND

OCH KONTROLL VID PRODUKTION OCH FÖRSÄLJNING AV VÄXTER,

TRÄ OCH TRÄEMBALLAGE ................................................................................... 7

Avgifter för registrering och kontroll vid försäljning av växter .............................. 7

Produktion och försäljning av potatis ...................................................................... 8

Tillstånd att märka med KD 56° C/30 min-märket på trä ........................................ 8

Tillstånd att märka med ISPM 15-märket på träemballage, trä eller andra föremål 8

Högsta grundavgift och kontrollavgift – träemballage och trä ................................ 9

Utfärdande av växtpass ............................................................................................ 9

Utebliven anmälan, ej gjord avanmälan eller ofullständig anmälan ........................ 9

....................................................................................................................... 10

BILAGA 1-3 .............................................................................................................. 11

BILAGA 4 .................................................................................................................. 11

BILAGA 5 .................................................................................................................. 11

DEFINITIONER OCH GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

1 § Bestämmelserna i dessa föreskrifter reglerar avgifter för utförsel och införsel av

växter m.m. samt avgifter för registrering, tillstånd och kontroll vid försäljning av

växter och trä. (SJVFS 2021:3).

Definitioner

2 §2 Om inte annat anges avses i dessa föreskrifter med

Aktör

Begreppet har i dessa föreskrifter samma

betydelse som i Europaparlamentets och

rådets förordning (EU) nr 2017/625 av den 15

mars 2017 om offentlig kontroll och annan

offentlig verksamhet för att säkerställa

tillämpningen

av

livsmedels-

och

foderlagstiftningen och av bestämmelser om

djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och

växtskyddsmedel samt om ändring av

Europaparlamentets och rådets förordningar

(EG) nr 999/ 2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr

1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr

1151/2012, (EU) nr 652/ 2014, (EU) 2016/429

och (EU) 2016/2031, rådets förordningar

(EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/ 2009 och

rådets

direktiv

98/58/EG,

1999/74/EG,

2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG

och om upphävande av Europaparlamentets

och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och

2 Ändringen innebär bl a att definitionen av begreppet marknadskontroll har tagits bort.

SJVFS 2021:3

3

(EG)

nr

882/2004,

rådets

direktiv

89/608/EEG,

89/662/EEG,

90/425/EEG,

91/496/EEG, 96/23/EG, 96/ 93/EG och

97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG

(förordningen om offentlig kontroll)3. I

saluföringsdirektiven4 benämnd leverantör.

Extra offentlig kontroll

Kontroll som görs för att säkerställa

efterlevnaden av regelverk och som går utöver

det

som

omfattas

av

den

ordinarie

kontrollverksamheten.

Sundhetsintyg

Sundhetscertifikat eller annat sundhetsintyg

godkänt av Jordbruksverket

Sändning

En kvantitet växter, växtprodukter m.m., som

flyttas från ett land till ett annat och omfattas,

när så krävs, av ett sundhetsintyg.

Tredje land

Land eller område, som inte omfattas av EU:s

tullområde.

Växt

Har i dessa föreskrifter samma betydelse som

i växtskyddslagen (1972:318).

Växtpass

Officiell märkning som visar att föreskrivna

sundhetskrav är uppfyllda vid förflyttning av

växter inom EU.

Växtprodukt

Har i dessa föreskrifter samma betydelse som

i växtskyddslagen (1972:318).

Växtskyddskontroll

Omfattar alla de åtgärder som kan förekomma

i samband med offentlig kontroll av växter,

såsom visuell undersökning av växter och

växtprodukter

m.m.,

provtagning

för

laboratorieanalys för att fastställa förekomst

av skadegörare, utfärdande av sundhetsintyg

och tillstånd. Sådan kontroll omfattar även

lokal, redskap, transportmedel eller annat

föremål som kan hysa växtskadegörare,

liksom kontroll av att märkning och

dokumentation, följer gällande regler. (SJVFS

2021:3).

3 EUT L 95, 7.4.2017, s. 1 Celex 32017R0625.

4 Rådets direktiv 98/56/EG av den 20 juli 1998 om saluföring av förökningsmaterial av prydnadsväxter, EUT L 226, 13.08.1998

s. 16, Celex 31998L0056, Rådets direktiv 2008/72/EG om saluförande av annat föröknings- och plantmaterial av grönsaker än

utsäde, EUT L 205, 1.8.2008, s. 28, Celex 32008L0072, Rådets direktiv 2008/90/EG om saluföring av fruktplantsföröknings-

material och fruktplantor avsedda för fruktproduktion, EUT L 267, 8.10.2008, s.8, Celex 32008L0090.

SJVFS 2021:3

4

Gemensamma bestämmelser

3 § En aktör ska betala avgift vid offentlig kontroll på 3 000 kr om inget annat anges i

respektive kapitel. Om kontrollen, inklusive för- och efterarbete, tar längre tid än två

timmar ska aktören betala ytterligare 950 kr för varje påbörjad timme. (SJVFS

2019:74)

4 § har upphävts genom (SJVFS 2019:74).

4 a § Aktören ska betala avgift vid extra offentlig kontroll. Denna avgift är 3 000 kr.

Om kontrollen, inklusive för- och efterarbete, tar längre tid än två timmar ska aktören

betala ytterligare 950 kr för varje påbörjad timme. Om Jordbruksverket bedömer att

den åtgärd som verket har beslutat om kan styrkas på annat sätt än genom kontroll på

plats, t.ex. genom intyg, ska aktören istället för dessa avgifter betala 1 250 kr. (SJVFS

2019:74).

5 § När Jordbruksverket anlitar ett annat kontrollorgan i samband med

växtskyddskontroll tar verket ut avgift enligt 3 §. (SJVFS 2016:14).

6 § Aktören ska betala en avgift för laboratorieanalyser. Avgiften består av den

faktiska kostnaden för analysen samt kostnaden för transport av prover för

laboratorieanalys. (SJVFS 2019:74).

AVGIFTER VID UTFÖRSEL OCH INFÖRSEL AV VÄXTER M.M.

Växtskyddskontroll utanför ordinarie arbetstid

1 § Aktören ska betala avgift enligt 1 kap. 3 eller 5 § om Jordbruksverket utför

växtskyddskontroll eller utfärdar sundhetsintyg och andra tillstånd utanför

Jordbruksverkets normala arbetstid. Sådant arbete utförs bara efter överenskommelse

med Jordbruksverket. Ordinarie avgifter för kontroll eller utfärdande tillkommer.

(SJVFS 2016:14).

Avgifter för gränskontrollstationer

2 § har upphävts genom (SJVFS 2019:74).

2 a § En aktör som lämnar in en ansökan om att få en anläggning utsedd till

gränskontrollstation endast för kontroll av obearbetat timmer, sågat trä och träflis

enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:71) om skyddsåtgärder mot

växtskadegörare ska betala 8 000 kr för handläggningen av ansökan och för kontroll

av anläggningen inför beslut. (SJVFS 2019:74).

Utförsel av växter, växtprodukter m.m. till tredje land (export)

3 § En aktör som exporterar eller återexporterar växter, växtprodukter m.m. ska betala

avgifter enligt följande.

1. För sundhetscertifikat, återutförselintyg, annat intyg eller tillstånd: 450 kr

per certifikat/intyg, om inte annat anges i punkt 2

2. För sundhetscertifikat som avser a-d: 350 kr per certifikat

a) frysta frukter, bär och grönsaker

SJVFS 2021:3

5

b) skurna frukter och grönsaker

c) torv och jordprodukter

d) stärkelseprodukter

3. Om

det

krävs

växtskyddskontroll

för

att

sundhetscertifikat,

återutförselintyg eller annat tillstånd enligt punkt 1 eller 2 ska kunna

utfärdas, ska aktören betala avgift även enligt 1 kap. 3 eller 5 §§

4. För laboratorieanalys enligt 1 kap. 6 §

5. Om handläggningen av sundhetscertifikat, återutförselintyg eller annat

tillstånd tar mer än en timme i anspråk ska aktören även betala en avgift

på 950 kr per påbörjad timme (SJVFS 2019:74 ).

Införsel av växter, växtprodukter m.m. från tredje land (import)

4 § En aktör som importerar varor som har förtecknats enligt artiklarna 72.1 och 74.1

i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 av den 26 oktober 2016

om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av Europaparlamentets och rådets

förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr 1143/2014 samt om

upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG,

2000/29/EG,

2006/91/EG

och

2007/33/EG5

ska

betala

en

avgift

för

växtskyddskontroll. Detsamma gäller för varor som omfattas av krav på offentlig

kontroll vid införseln till EU enligt rättsakter som antagits enligt artiklarna 28.1, 30.1

eller 54.3 i samma förordning6.

Avgiften reduceras för de produkter där en reducering av sändningens

kontrollfrekvens har fastställts i enlighet med artikel 2.2 kommissionens förordning

(EG) nr 1756/2004 av den 11 oktober 2004 om angivande av detaljerade villkor för

det bevismaterial som krävs samt kriterier för slag och nivåer för att minska

växtskyddskontrollerna för vissa växter, växtprodukter eller andra föremål som anges

i bilaga V del B till rådets direktiv 2000/29/EG7. Avgift för växtskyddskontroll ska

betalas per sundhetsintyg, om inte annat anges, enligt följande:

1. För spannmål, odlingssubstrat och trä:

a) 0,03 kr per kilo, dock lägst 1 200 kr och högst 7 000 kr om sändningens

kontrollfrekvens överstiger 50 procent,

b) 0,02 kr per kilo, dock lägst 900 kr och högst 5 000 kr om sändningens

kontrollfrekvens är 10-50 procent,

c) 0,01 kr per kilo, dock lägst 400 kr och högst 3 000 kr, om sändningens

kontrollfrekvens understiger 10 procent.

2. För övriga sändningar som omfattas av växtskyddskontroll

a) 0,08 kr per kilo, dock lägst 1 200 kr om sändningens kontrollfrekvens

överstiger 50 procent,

b) 0,05 kr per kg, dock lägst 900 kr, om sändningens kontrollfrekvens är

10-50 procent,

c) 0,03 kr per kg, dock lägst 400 kr, om sändningens kontrollfrekvens

understiger 10 procent.

5 EUT L 317, 23.11.2016, s. 4, Celex 32016R2031.

6 Se www.jordbruksverket.se.

7 EUT L 183M , 5.7.2006, s. 247, Celex 32004R1756.

SJVFS 2021:3

6

För färska frukter och grönsaker, som omfattas av EU:s handelsnormer för frukt

och grönsaker, samordnas växtskyddsavgiften med avgiften vid kontroll av

handelsnormer för frukt och grönsaker. (SJVFS 2021:3).

4 a § har upphävts genom (SJVFS 2021:3).

Införsel och förflyttning för vetenskapligt ändamål

5 § Myndighetstillstånd för införsel eller förflyttning av växtskadegörare, växter,

växtprodukter, jord, odlingssubstrat och andra föremål för försök eller vetenskapliga

ändamål och för arbete med sorturval finns reglerat i artiklarna 8, 48 eller 58 i

förordning (EU) 2016/20318. För prövning av sådant myndighetstillstånd ska aktören

betala

1. grundavgift i form av 700 kr per tillstånd, och

2. avgift för utredningsarbete på 690 kr per påbörjad timme utöver den första

timmen som täcks av grundavgiften. (SJVFS 2019:74).

Kontroll av anläggning inför beslut om införsel och förflyttning för vetenskapligt

ändamål

6 § Aktören ska betala en avgift på 3 000 kr vid kontroll av anläggning inför beslut om

myndighetstillstånd. Därutöver ska aktören betala 690 kr per påbörjad timme utöver

den första timmen som täcks av den fasta avgiften. Den fasta avgiften ska vara betald

innan tidpunkten för besöket.

Kontroll av tillstånd för införsel och förflyttning för vetenskapligt ändamål

7 § Aktören ska betala avgifter för kontroll av att föreskrivna förutsättningar för

tillståndet är uppfyllda

1. enligt 1 kap. 3 eller 5 §, och

2. för laboratorieanalys enligt 1 kap. 6 §. (SJVFS 2019:74).

8 § har upphävts genom (SJVFS 2019:74).

9 § har upphävts genom (SJVFS 2019:74).

Importkontroller som inte avbokas

10 § Om en sändning som anmälts i enlighet med krav på gränskontroll av de varor

som avses i 2 kap. 4 § första stycket, inte finns tillgänglig för kontroll i enlighet med

anmälan, ansvarar aktören för att snarast informera Jordbruksverket om detta. Aktören

ska betala 800 kr om informationen kommer in efter kl. 08.00 angiven kontrolldag.

Om en sändning som anmälts i enlighet med 7 b § och bilaga 5 Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:38) om växtskadegörare och sändningar som

omfattas av Europeiska kommissionens genomförandebeslut, inte finns tillgänglig för

kontroll i enlighet med anmälan, ansvarar aktören för att snarast informera

Jordbruksverket om detta. Aktören ska betala 800 kr om informationen kommer in

efter kl. 08.00 angiven kontrolldag. (SJVFS 2019:74).

8 EUT L 317, 23.11.2016, s. 4, Celex 32016R2031.

SJVFS 2021:3

7

AVGIFTER FÖR REGISTRERING, GODKÄNNANDE, TILLSTÅND

OCH KONTROLL VID PRODUKTION OCH FÖRSÄLJNING AV VÄXTER,

TRÄ OCH TRÄEMBALLAGE

Avgifter för registrering och kontroll vid försäljning av växter

1 § En aktör som är registrerad enligt artikel 66.1 i förordning (EU) 2016/2031, ska

betala en årlig grundavgift på 2 200 kr. Aktören ska dessutom betala följande avgifter.

1. En aktör enligt artikel 65.1 b) i förordning (EU) 2016/2031 som har tillstånd

att utfärda växtpass ska betala en avgift på 2 500 kronor per kontroll.

2. En aktör enligt artikel 65.1 a) i förordning (EU) 2016/2031 som för in eller

förflyttar växter, växtprodukter och andra föremål som det krävs ett

sundhetscertifikat eller ett växtpass för ska betala 2 500 kronor per kontroll.

(SJVFS 2021:3).

1 a § För offentlig kontroll tillkommer en årlig kontrollavgift på 1 800 kr för följande

aktörer:

1. Aktörer som producerar föröknings- eller plantmaterial av grönsaker

enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2020:11) om saluföring

m.m. av förökningsmaterial av prydnadsväxter samt av annat föröknings-

och plantmaterial av grönsaker än utsäde,

2. aktörer som producerar försökringsmaterial av prydnadsväxter enligt

samma föreskrifter som anges i a) och

3. aktörer som producerar fruktplantor enligt Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2016:44) om saluföring m.m. av förökningsmaterial

för fruktplantor och fruktplantor avsedda för fruktproduktion. (SJVFS

2021:3).

1 b § För offentlig kontroll tillkommer utöver det som beskrivs i 1 a § en kontrollavgift

på 1 800 kr per kontroll efter det första kontrolltillfället för följande aktörer:

1. Aktörer som kontrolleras för päronpest enligt bilaga 10, punkt 9

kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2072 av den 28

november 2019 om fastställande av enhetliga villkor för genomförandet

av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 vad gäller

skyddsåtgärder mot växtskadegörare, och om upphävande av

kommissionens förordning (EG) nr 690/2008 och om ändring av

kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/20199 och

2. aktörer som har ansökt om godkännande eller certifiering av fruktplantor

hos Jordbruksverket, enligt bilaga 5 till Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2016:44) om saluföring m.m. av förökningsmaterial

för fruktplantor och fruktplantor avsedda för fruktproduktion. (SJVFS

2021:3)

1 c § För kontroller som tar mer än en timme tillkommer 950 kr per påbörjad timme.

Vid extra offentlig kontroll ska aktören betala avgift enligt 1 kap. 3, 4 a eller 5 §

samt för laboratorieanalys enligt 1 kap. 6 §. (SJVFS 2021:3).

2 § har upphävts genom (SJVFS 2021:3).

9 EUT L 319, 10.12.2019, s. 1, Celex 32019R2072.

SJVFS 2021:3

8

2 a § har upphävts genom (SJVFS 2021:3).

3 § har upphävts genom (SJVFS 2021:3).

Produktion och försäljning av potatis

4 10§ En aktör som är registrerad hos Jordbruksverket enligt 7 kap. 1 § Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:71) om skyddsåtgärder mot växtskadegörare

ska betala den årsavgift som anges nedan. Den aktör som har både odling och

packeriverksamhet ska betala avgift enligt den registrerade potatisarealen.

Potatisareal, hektar

Årsavgift

Upp till och med 2,0 ha

750 kr

Mer än 2,0 ha upp till och med 10,0 ha

1 500 kr

Mer än 10,0 ha

2 300 kr

Enbart packeriverksamhet

2 300 kr

(SJVFS 2021:3).

Tillstånd att märka med KD 56° C/30 min-märket på trä

5 § Att ansöka om tillstånd att märka trä enligt Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 2020:25) om märkning av trä med KD 56°C/30 min-märket kostar

1. 2 100 kronor för trä som har värmetorkats i egen anläggning,

2. 1 400 kronor för trä som har värmetorkats vid en annan aktörs anläggning.

(SJVFS 2021:3).

6 § En aktör som har tillstånd att märka trä med KD 56°C/30 min-märket ska betala

en årlig grundavgift på 1 700 kr för varje verksamhetsplats.

En årlig kontrollavgift tillkommer med

1. 6 300 kronor för aktörer med tillstånd att märka trä som har värmetorkats

i egen anläggning,

2. 4 000 kronor för aktörer med tillstånd att märka trä som har värmetorkats

i en annan aktörs anläggning.

Vid extra offentlig kontroll ska aktören betala en avgift enligt 1 kap. 3, 4 a eller 5 §

samt för laboratorieanalys enligt 1 kap. 6 §. (SJVFS 2021:3).

Tillstånd att märka med ISPM 15-märket på träemballage, trä eller andra

föremål

7 § Att ansöka om tillstånd att märka träemballage, trä eller andra föremål enligt artikel

98.1 i förordning (EU) 2016/2031 kostar

1. 2 100 kronor för träemballage, trä eller andra föremål som har behandlats

i egen anläggning,

2. 1 400 kronor för träemballage, trä eller andra föremål som har behandlats

i en annan aktörs anläggning. (SJVFS 2021:3)

10 Ändringen innebär bland annat att sista stycket har upphävts.

SJVFS 2021:3

9

7 a § En aktör som har tillstånd att märka träemballage, trä eller andra föremål enligt

artikel 98.1 i förordning (EU) 2016/2031 ska betala en årlig grundavgift på 1 700 kr

för varje verksamhetsplats.

En årlig kontrollavgift tillkommer med

1. 6 300 kr för aktörer med tillstånd att märka träemballage, trä eller andra

föremål som har behandlats i egen anläggning,

2. 4 000 kr för aktörer med tillstånd att märka träemballage, trä eller andra

föremål som har behandlats i en annan aktörs anläggning.

Vid extra offentlig kontroll ska aktören betala en avgift enligt 1 kap. 3, 4 a eller 5 §

samt för laboratorieanalys enligt 1 kap. 6 §. (SJVFS 2021:3).

8 § har upphävts genom (SJVFS 2021:3).

8 a § har upphävts genom (SJVFS 2021:3).

8 b § har upphävts genom (SJVFS 2021:3).

Högsta grundavgift och kontrollavgift – träemballage och trä

9 § Om aktören omfattas av krav på avgift enligt flera av paragraferna 5-7 a §§ ska

aktören endast betala en avgift för ansökan, en årlig grundavgift och en årlig

kontrollavgift. I sådana fall ska aktören betala den högsta avgiften för ansökan, högsta

grundavgiften och den högsta årliga kontrollavgiften. (SJVFS 2021:3).

Utfärdande av växtpass

10 § I de fall Jordbruksverket utfärdar växtpass ska aktören betala avgift för

1. växtpass med 450 kr per styck,

2. växtskyddskontroll med avgift enligt 1 kap. 3 eller 5 §, och

3. laboratorieanalys enligt 1 kap. 6 §. (SJVFS 2016:14).

10 a § Den aktör som ansöker om tillstånd att utfärda växtpass enligt artikel 89.1 i

förordning (EU) 2016/2031 ska betala en ansökningsavgift på 1 600 kr.

(SJVFS 2019:74).

Utebliven anmälan, ej gjord avanmälan eller ofullständig anmälan

11 § har upphävts genom (SJVFS 2021:3).

12 § Den aktör som trots påminnelse inte anmäler sin potatisodling i någon av de

avgiftsklasser som anges i 4 § ska betala den högsta avgiften.

Den aktör som vid kontroll visar sig ha anmält felaktig avgiftsklass ska betala den

högsta avgiften enligt 4 §, om Jordbruksverket finner det skäligt.

13 § Den aktör som inte har anmält att avgiftsbelagd produktion, försäljning av växter

eller märkning av trä och träemballage har upphört

i enlighet med artikel 66 i

förordning (EU) 2016/2031, ska betala 300 kr för Jordbruksverkets administrativa

kostnader för uppdatering av register. (SJVFS 2021:3).

SJVFS 2021:3

10

har upphävts genom (SJVFS 2021:3).

Denna författning11 träder i kraft den 14 februari 2021, då Jordbruksverkets beslut

den 7 november 2019, dnr 6.4.17-12402/2019, om växtskyddsavgift vid införsel av

växter, växtprodukter, sändningar m.m. från tredje land (import) ska upphöra att gälla.

CHRISTINA NORDIN

Klara Ekengard

(Växtregelenheten)

11 SJVFS 2021:3.

SJVFS 2021:3

11

Bilaga 1-3

har upphävts genom (SJVFS 2015:20).

Bilaga 4

har upphävts genom (SJVFS 2014:3).

Bilaga 5

har upphävts genom (SJVFS 2019:36).