SKVFS 2007:11

Skatteverkets föreskrifter om e-tjänsten A-skattsedel

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2007:11

Skattebetalning

Utkom från trycket

den 21 september 2007

1

Skatteverkets föreskrifter

om e-tjänsten A-skattsedel;

beslutade den 17 september 2007.

Skatteverket föreskriver med stöd 16 § andra stycket och 24 § för-

ordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets

beskattningsverksamhet följande.

1 § I dessa föreskrifter avses med

beskattningsdatabasen: detsamma som i 2 kap. 1 § lagen

(2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattnings-

verksamhet,

direktåtkomst: detsamma som i 2 kap. 9 § första stycket lagen om

behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,

e-legitimation: sådan e-legitimation som anges i avsnitt 1.4–1.5 och

5.9 i Nämndens för elektronisk förvaltning grundläggande vägledning

för myndigheternas användning av e-legitimationer och elektroniska

underskrifter (e-nämnden 04:02) i dess lydelse den 9 juni 2004 samt i

bilaga 1 till denna vägledning.

e-tjänsten A-skattsedel: den elektroniska tjänsten A-skattsedel som

finns på Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se.

2 § Direktåtkomst får avse uppgifter om namn, personnummer,

adress, kommun, län och handläggande skattekontor samt uppgifter

som behövs för att beräkna skatteavdrag som anges i 8 kap. 11–13 §§

och 11 kap.68 §§skattebetalningslagen (1997:483).

En registrerad får ha direktåtkomst till de uppgifter om sig själv i

beskattningsdatabasen som anges i första stycket om denne använder

e-tjänsten A-skattsedel och legitimerar sig med en e-legitimation.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 9 oktober 2007.

På Skatteverkets vägnar

KATRIN WESTLING PALM

Stina Ögren

(Rättsavdelningen, enhet 1)