SKVFS 2007:28

Skatteverkets föreskrifter om undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgifter i inkomstslaget kapital

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2007:28

Kontrolluppgifter

Utkom från trycket

den 21 december 2007

1

Skatteverkets föreskrifter

om undantag från skyldigheten att lämna

kontrolluppgifter i inkomstslaget kapital;

beslutade den 17 december 2007.

Skatteverket föreskriver med stöd av 18 kap. 1 § lagen (2001:1227)

om självdeklarationer och kontrolluppgifter samt 12 kap. 4 § förord-

ningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

följande.

1 § Kontrolluppgift enligt 8 kap. 1 § lagen (2001:1227) om själv-

deklarationer och kontrolluppgifter ska inte lämnas för sådan ränte-

inkomst som avses i 8 kap.6-7 §§inkomstskattelagen (1999:1229)

eller om därtill hörande fordringsrätt.

2 § Kontrolluppgift enligt 8 kap. 7 § lagen (2001:1227) om själv-

deklarationer och kontrolluppgifter ska inte lämnas för sådan ränte-

utgift som avses i 9 kap.7-8 §§inkomstskattelagen (1999:1229) eller

om därtill hörande skuld.

3 § Kontrolluppgift enligt 9 kap. 1 § lagen (2001:1227) om själv-

deklarationer och kontrolluppgifter ska inte lämnas för sådan utdelning

som avses i 42 kap.16-16 b §§inkomstskattelagen (1999:1229).

4 § Kontrolluppgift enligt 10 kap. 7 § lagen (2001:1227) om själv-

deklarationer och kontrolluppgifter ska inte lämnas för sådan avyttring

genom inlösen av fordringsrätt enligt 44 kap. 4 § första stycket 1

inkomstskattelagen (1999:1229) som endast är att betrakta som en

återbetalning av nominellt belopp till långivaren eller motsvarande, när

varken kapitalvinst eller kapitalförlust uppstår, exempelvis amortering

av lån.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2008. Genom före-

skrifterna upphävs Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:24) om

undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgifter i inkomstslaget

kapital.

På Skatteverkets vägnar

MATS SJÖSTRAND

Urban Strömberg

(Rättsavdelningen, enhet 4)