SKVFS 2008:23

Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2007:28) om undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgifter i inkomstslaget kapital

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2008:23

Kontrolluppgifter

Utkom från trycket

den 19 december 2008

Omtryck

1

Skatteverkets föreskrifter

om ändring i Skatteverkets föreskrifter

(SKVFS 2007:28) om undantag från skyldigheten

att lämna kontrolluppgifter i inkomstslaget

kapital;

beslutade den 15 december 2008.

Skatteverket föreskriver med stöd av 18 kap. 1 § lagen (2001:1227)

om självdeklarationer och kontrolluppgifter samt 12 kap. 4 § förord-

ningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter att

1 och 2 §§ ska ha följande lydelse.

Föreskrifterna kommer därför att ha följande lydelse från och med

den dag så dessa föreskrifter träder i kraft.

1 § Kontrolluppgift enligt 8 kap. 1 § lagen (2001:1227) om själv-

deklarationer och kontrolluppgifter ska inte lämnas för sådan ränte-

inkomst som avses i 8 kap.6-7 §§inkomstskattelagen (1999:1229).

2 § Kontrolluppgift enligt 8 kap. 7 § lagen (2001:1227) om själv-

deklarationer och kontrolluppgifter ska inte lämnas för sådan ränte-

utgift som avses i 9 kap.7-8 §§inkomstskattelagen (1999:1229).

3 § Kontrolluppgift enligt 9 kap. 1 § lagen (2001:1227) om själv-

deklarationer och kontrolluppgifter ska inte lämnas för sådan utdelning

som avses i 42 kap.16-16 b §§inkomstskattelagen (1999:1229).

4 § Kontrolluppgift enligt 10 kap. 7 § lagen (2001:1227) om själv-

deklarationer och kontrolluppgifter ska inte lämnas för sådan avyttring

genom inlösen av fordringsrätt enligt 44 kap. 4 § första stycket 1 in-

komstskattelagen (1999:1229) som endast är att betrakta som en åter-

betalning av nominellt belopp till långivaren eller motsvarande, när

varken kapitalvinst eller kapitalförlust uppstår, exempelvis amortering

av lån.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas

fr.o.m. inkomståret 2008.

På Skatteverkets vägnar

MATS SJÖSTRAND

Urban Strömberg

(Rättsavdelningen, enhet 4)