SKVFS 2009:14

Skatteverkets föreskrifter om identitetskort

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2009:14

Identitetskort

Utkom från trycket

den 15 maj 2009

1

Skatteverkets föreskrifter

om identitetskort;

beslutade den 11 maj 2009.

Skatteverket föreskriver med stöd av 20 § förordningen (2009:284)

om identitetskort för folkbokförda i Sverige följande.

Definitioner

1 § I dessa föreskrifter avses med uttrycket:

EU-pass utfärdat från och med den 1 september 2006: pass som

uppfyller kraven i Rådets förordning (EG) nr 2252/2004 av den 13

december 2004 om standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska

kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas inom

medlemsstaterna,

make, maka, barn, föräldrar och vårdnadshavare: detsamma som i

2 kap. 3 § 10 lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i

Skatteverkets folkbokföringsverksamhet,

SIS-märkt företagskort, tjänstekort eller identitetskort: kort som har

utfärdats enligt svensk standard SS 61 43 14 och SBC 151-U,

Särskilda bestämmelser för certifiering av överensstämmelse med

standard.

Ansökan

2 § Ansökan om identitetskort för folkbokförda i Sverige ska göras

på en av Skatteverket fastställd blankett.

Identitetskontroll

3 § Sökanden ska i första hand styrka sin identitet och övriga

personuppgifter genom att visa upp en godtagbar identitetshandling.

Om sökanden inte har en godtagbar identitetshandling så kan

uppgifterna styrkas med en skriftlig försäkran på en av Skatteverket

fastställd blankett. Försäkran ska vara undertecknad av den som

intygar sökandens uppgifter (intygsgivaren).

Kan sökanden inte styrka sin identitet och övriga personuppgifter

på sätt som anges i första eller andra stycket får sökanden åberopa

andra officiella handlingar utfärdade av myndigheter eller

organisationer. Skatteverket ska göra en sammanvägd bedömning av

om de åberopade handlingarna styrker sökandens identitet och övriga

personuppgifter.

SKVFS 2009:14

2

4 § Godtagbar identitetshandling är giltigt

1. identitetskort utfärdat av Skatteverket

2. vanligt svenskt pass

3. svenskt nationellt identitetskort

4. svenskt körkort

5. svenskt tjänstekort utfärdat av statlig myndighet

6. SIS-märkt företagskort, tjänstekort eller identitetskort

7. EU-pass utfärdat från och med den 1 september 2006

8. pass utfärdat av Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz från

och med den 1 september 2006.

5 § Intygsgivaren som avses i 3 § andra stycket ska känna personen

väl.

Intygsgivaren ska i relation till sökanden vara

1. vårdnadshavare

2. barn eller barnbarn över 18 år

3. förälder

4. hel- eller halvsyskon över 18 år

5. mor- eller farförälder

6. make, maka eller sambo

7. familjehemsförälder

8. god man eller förvaltare

9. arbetsgivare som sökanden har varit anställd hos i minst ett år

10. tjänsteman vid en kommunal eller statlig myndighet som har en

yrkesmässig relation till sökanden.

6 § Intygsgivaren ska styrka sin identitet genom att visa upp en

godtagbar identitetshandling. Intygsgivaren ska vara närvarande vid

ansökningstillfället. Intygsgivaren ska styrka den relation som han

eller hon har till sökanden.

7 § Sökandens längd ska kontrolleras i samband med ansökan.

8 § Sådant fotografi som anges i 3 § förordning om identitetskort för

folkbokförda i Sverige ska

− vara välliknande och med god skärpa

− ha en ansiktsbild avbildad rakt framifrån med blicken framåt

samt hela huvudet och båda pupillerna synliga

− ha en ansiktsbild med neutralt ansiktsuttryck

− vara med ljus bakgrund, ansiktet jämnt belyst och utan skuggor

eller andra störande inslag i bakgrunden.

Mörka glasögon får endast bäras om detta krävs av medicinska skäl.

Reflexer får inte synas i glasögonen.

Sökanden får endast bära huvudbonad om denne gör det dagligen

av religiösa eller medicinska skäl.

SKVFS 2009:14

3

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juni 2009.

På Skatteverkets vägnar

MATS SJÖSTRAND

Vilhelm Andersson

(Rättsavdelningen)