SKVFS 2009:19

Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:2) om e-tjänsten Skattedeklaration

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2009:19

Skattebetalning

Utkom från trycket

den 11 september 2009

1

Skatteverkets föreskrifter

om ändring i Skatteverkets föreskrifter

(SKVFS 2006:2) om e-tjänsten Skattedeklaration;

beslutade den 7 september 2009.

Skatteverket föreskriver med stöd av 26 a och 66 §§ skattebetal-

ningsförordningen (1997:750) samt 16 och 24 §§ förordningen

(2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattnings-

verksamhet att 3 och 6 §§ Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:2)

om e-tjänsten Skattedeklaration1 ska ha följande lydelse.

3 § En registrerad fysisk person får ha direktåtkomst till uppgifter

som avses i 2 § genom

1. att själv använda e-tjänsten Skattedeklaration om denne legitime-

rar sig med en e-legitimation

2. deklarationsombud som Skatteverket har registrerat enligt lagen

(2005:1117) om deklarationsombud om ombudet använder e-

tjänsten Skattedeklaration och legitimerar sig med en e-legitima-

tion

3. annat ombud än deklarationsombud som den fysiska personen

har anmält till Skatteverket om ombudet har blivit registrerat där

för sådan direktåtkomst samt använder e-tjänsten Skattedeklara-

tion och legitimerar sig med en e-legitimation.

6 § En registrerad fysisk person får lämna skattedeklaration enligt 10

kap. 9 § skattebetalningslagen (1997:483) i form av ett elektroniskt do-

kument

1. om den fysiska personen använder e-tjänsten Skattedeklaration

och skriver under skattedeklarationen med användande av en e-

legitimation

2. genom deklarationsombud som Skatteverket har registrerat enligt

lagen (2005:1117) om deklarationsombud om ombudet använder

e-tjänsten Skattedeklaration och skriver under skattedeklaration-

en med användande av en e-legitimation.

1 Senaste författning i ämnet SKVFS 2006:11

SKVFS 2009:19

2

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 september 2009.

På Skatteverkets vägnar

ERICA WASS

Stina Ögren

(Rättsavdelningen, enhet 1)