SKVFS 2009:34

Skatteverkets föreskrifter om e-tjänsten Husarbete

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2009:34

Inkomsttaxering

Utkom från trycket

den 11 december 2009

1

Skatteverkets föreskrifter

om e-tjänsten Husarbete;

beslutade den 7 december 2009.

Skatteverket föreskriver med stöd av 2 § förordningen (2009:201)

om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete följande.

1 § Dessa föreskrifter gäller för den elektroniska tjänsten Husarbete

på Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se (e-tjänsten Hus-

arbete).

2 § Med e-legitimation avses sådan e-legitimation som anges i av-

snitt 1.4, 1.5 och 5.9 i Nämndens för elektronisk förvaltning grundläg-

gande vägledning för myndigheternas användning av e-legitimationer

och elektroniska underskrifter (e-nämnden 04:02) i dess lydelse den 9

juni 2004 samt i bilaga 1 till nämnda vägledning.

3 § En begäran om utbetalning enligt lagen (2009:194) om förfar-

andet vid skattereduktion för hushållsarbete får lämnas i form av ett

elektroniskt dokument av den som använder e-tjänsten Husarbete. Den

som använder sig av e-tjänsten ska legitimera sig och skriva under

begäran om utbetalning med en e-legitimation.

4 § En juridisk person som vill använda e-tjänsten Husarbete ska

anmäla till Skatteverket vilken behörig ställföreträdare som får skriva

under en begäran om utbetalning med en e-legitimation för den juridis-

ka personens räkning.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 16 december 2009.

På Skatteverkets vägnar

MATS SJÖSTRAND

Stina Ögren

(Rättsavdelningen, enhet 1)