Lag (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2009-03-19
Ändring införd
SFS 2009:194 i lydelse enligt SFS 2020:1069
Ikraft
2009-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-04-01
Övrigt
Rättelseblad 2009:194 har iakttagits.

Lagens tillämpningsområde

1 §  I denna lag finns bestämmelser om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete enligt 67 kap.inkomstskattelagen (1999:1229).

Prop. 2008/09:77: Paragrafen anger lagens innehåll.

Hänvisningar

2 §  I 67 kap.inkomstskattelagen (1999:1229) finns bestämmelser om

Definitioner

3 §  Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och tillämpningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229), om inget annat anges.

Beslutande myndighet

4 §  Beslut enligt denna lag fattas av Skatteverket.

Belopp

5 §  Uppgifter om belopp ska anges i hela krontal så att öretal faller bort.

Begäran om utbetalning från Skatteverket

Vem som får begära utbetalning från Skatteverket

6 §  Om den som kan ha rätt till skattereduktion för hushållsarbete (köparen) inte har betalat hela utgiften för hushållsarbetet, får en sådan utförare som anges i 67 kap. 16 § 1 och 17 §inkomstskattelagen (1999:1229) begära utbetalning från Skatteverket enligt 8 §.

 • HFD 2020:2:Fråga om hur en kunds betalning för hushållsarbete ska fördelas mellan skattereduktionsgrundande arbets¬kostnad och övriga kostnader när arbetskostnaden har uppskattats till ett skäligt belopp.
 • HFD 2016:29:Fråga om rätt till utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när arbetet har betalats av annan än köparen.
 • HFD 2014:79:Fråga om utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när ett bolag som köparna äger betalat arbetet.
 • HFD 2013:87:Köpare av hushållsarbete, som betalat resterande del av vad arbetet kostat efter det att Skatteverket avslagit utförarens begäran om utbetalning, har ansetts kunna få skattereduktion när domstol ändrat Skatteverkets beslut.
 • HFD 2017:46:När hushållsarbete som ger rätt till skattereduktion har utförts till fast pris har arbetskostnaden ansetts uppgå till det belopp som återstår sedan det debiterade beloppet reducerats med sådana utgifter som inte får räknas in i underlaget för skattereduktion (I). Arbetskostnad som inte har kunnat beräknas på ett tillförlitligt sätt har uppskattats till ett skäligt belopp (II). Skatteförfarandelagens ersättningsregler har inte ansetts tillämpliga i mål och ärenden enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete.

Utbetalningens storlek

7 §  Utbetalningen får uppgå till ett belopp som motsvarar mellanskillnaden mellan den debiterade ersättningen för hushållsarbetet inklusive mervärdesskatt och köparens faktiska betalning för arbetet till utföraren före begäran om utbetalning.

[S2]Utbetalningen får dock uppgå till högst

 1. samma belopp som köparen har betalat om den avser sådant hushållsarbete som anges i 67 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229), och
 2. tre sjundedelar av det belopp som köparen har betalat om den avser annat hushållsarbete.

[S3]Utbetalning får inte ske till den del köparens sammanlagda preliminära skattereduktion enligt 17 § skulle uppgå till ett belopp som överstiger 75 000 kronor för ett beskattningsår. Utbetalning får inte ske till den del den preliminära skattereduktionen för sådant hushållsarbete som anges i 67 kap.13 a och 13 b §§inkomstskattelagen skulle överstiga 50 000 kronor för ett beskattningsår. Lag (2020:1069).

 • HFD 2016:29:Fråga om rätt till utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när arbetet har betalats av annan än köparen.
 • HFD 2014:79:Fråga om utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när ett bolag som köparna äger betalat arbetet.
 • HFD 2017:46:När hushållsarbete som ger rätt till skattereduktion har utförts till fast pris har arbetskostnaden ansetts uppgå till det belopp som återstår sedan det debiterade beloppet reducerats med sådana utgifter som inte får räknas in i underlaget för skattereduktion (I). Arbetskostnad som inte har kunnat beräknas på ett tillförlitligt sätt har uppskattats till ett skäligt belopp (II). Skatteförfarandelagens ersättningsregler har inte ansetts tillämpliga i mål och ärenden enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete.
 • HFD 2013:87:Köpare av hushållsarbete, som betalat resterande del av vad arbetet kostat efter det att Skatteverket avslagit utförarens begäran om utbetalning, har ansetts kunna få skattereduktion när domstol ändrat Skatteverkets beslut.

Begäran om utbetalning

8 §  Utbetalning får begäras efter det att hushållsarbetet har utförts och betalats.

[S2]Begäran ska lämnas elektroniskt och ska ha kommit in till Skatteverket senast den 31 januari året efter det beskattningsår då arbetet betalades.

[S3]Begäran ska vara undertecknad av utföraren eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för utföraren.

[S4]En begäran som lämnats för en utförare som är juridisk person, anses ha lämnats av utföraren, om det inte var uppenbart att den som lämnade begäran saknade behörighet att företräda utföraren. Lag (2014:1458).

 • HFD 2020:2:Fråga om hur en kunds betalning för hushållsarbete ska fördelas mellan skattereduktionsgrundande arbets¬kostnad och övriga kostnader när arbetskostnaden har uppskattats till ett skäligt belopp.
 • HFD 2016:29:Fråga om rätt till utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när arbetet har betalats av annan än köparen.
 • HFD 2017:46:När hushållsarbete som ger rätt till skattereduktion har utförts till fast pris har arbetskostnaden ansetts uppgå till det belopp som återstår sedan det debiterade beloppet reducerats med sådana utgifter som inte får räknas in i underlaget för skattereduktion (I). Arbetskostnad som inte har kunnat beräknas på ett tillförlitligt sätt har uppskattats till ett skäligt belopp (II). Skatteförfarandelagens ersättningsregler har inte ansetts tillämpliga i mål och ärenden enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete.

9 §  En begäran om utbetalning ska innehålla uppgifter om

 1. namn, adress och, om sådant nummer finns, organisationsnummer, personnummer, samordningsnummer eller motsvarande registreringsnummer för utföraren,
 2. personnummer eller samordningsnummer i de fall sådant nummer finns för köparen,
 3. debiterad ersättning för hushållsarbete, debiterad ersättning för material och debiterad ersättning för annat än hushållsarbete och material, betalt belopp för hushållsarbete och den dag som betalningen för hushållsarbetet kommit utföraren tillhanda,
 4. vad hushållsarbetet avsett och antalet arbetade timmar, utom i fråga om sådant arbete som avses i 67 kap. 13 § 12 och 13 inkomstskattelagen (1999:1229), och
 5. det belopp som utföraren begär som utbetalning från Skatteverket. Lag (2020:1069).

9 a §  En begäran om utbetalning ska i fråga om sådant arbete som avses i 67 kap. 13 a § inkomstskattelagen (1999:1229) även innehålla uppgifter om småhusets eller ägarlägenhetens beteckning.

[S2]En begäran om utbetalning ska i fråga om sådant arbete som avses i 67 kap. 13 b § även innehålla uppgifter om lägenhetens beteckning samt föreningens eller bolagets organisationsnummer eller motsvarande. Lag (2009:539).

10 § Har upphävts genom lag (2014:1458).

Skatteverkets beslut om utbetalning

11 §  Skatteverket ska snarast fatta beslut om sådan utbetalning som avses i 7 §.

Prop. 2008/09:77: Paragrafen innehåller ett skyndsamhetskrav beträffande Skatteverkets handläggning av en begäran om utbetalning. Skatteverket ska snarast fatta beslut om sådan utbetalning som avses i 7 §.

12 §  Utbetalning ska göras till utförarens bank- eller kreditmarknadsföretagskonto. Lag (2014:1458).

Återbetalning

Underrättelse om felaktig utbetalning

13 §  Om Skatteverket har betalat ut ett belopp utan att mottagaren har varit berättigad till det, ska mottagaren snarast underrätta Skatteverket om denna utbetalning.

[S2]Om utföraren till köparen betalar tillbaka ett belopp, som tidigare har legat till grund för beslut om utbetalning av ett belopp från Skatteverket, ska utföraren snarast underrätta Skatteverket om denna återbetalning.

Prop. 2008/09:77: Av paragrafen framgår att om Skatteverket har gjort en utbetalning av ett belopp utan att mottagaren har varit berättigad till det är den som erhållit utbetalningen skyldig att snarast underrätta Skatteverket. Det kan t.ex.

Beslut om återbetalning

14 §  Om Skatteverket har betalat ut ett belopp utan att mottagaren har varit berättigad till det, ska Skatteverket snarast besluta att det felaktigt utbetalda beloppet ska betalas tillbaka.

[S2]Om utföraren till köparen betalar tillbaka ett belopp, som tidigare har legat till grund för beslut om utbetalning av ett belopp från Skatteverket, ska verket snarast besluta att återbetalning ska ske med ett belopp som motsvarar vad som betalats tillbaka till köparen.

[S3]Ett beslut om återbetalning får inte meddelas efter utgången av det sjätte året efter det beskattningsår som utbetalningen avser.

 • HFD 2016:29:Fråga om rätt till utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när arbetet har betalats av annan än köparen.
 • HFD 2017:46:När hushållsarbete som ger rätt till skattereduktion har utförts till fast pris har arbetskostnaden ansetts uppgå till det belopp som återstår sedan det debiterade beloppet reducerats med sådana utgifter som inte får räknas in i underlaget för skattereduktion (I). Arbetskostnad som inte har kunnat beräknas på ett tillförlitligt sätt har uppskattats till ett skäligt belopp (II). Skatteförfarandelagens ersättningsregler har inte ansetts tillämpliga i mål och ärenden enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete.

Inbetalning till konto

15 §  Återbetalning ska göras genom insättning på ett särskilt konto för återbetalning enligt denna lag.

[S2]Återbetalningen anses ha gjorts den dag då betalningen har bokförts på det särskilda kontot.

16 §  Återbetalning ska göras senast den sista dagen i månaden efter den månad då Skatteverket fattat beslutet om återbetalning.

Preliminär skattereduktion

Den preliminära skattereduktionens storlek

17 §  Köparen ska tillgodoräknas preliminär skattereduktion med

 1. ett belopp motsvarande den utbetalning som Skatteverket enligt 11 § beslutat om till utföraren, och
 2. ett belopp motsvarande redovisade arbetsgivaravgifter i fråga om sådan ersättning för hushållsarbete som har redovisats i en förenklad arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 4 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

[S2]Om Skatteverket har beslutat om återbetalning enligt 14 §, ska den tidigare tillgodoräknade preliminära skattereduktionen minskas med belopp motsvarande den beslutade återbetalningen.

[S3]Den preliminära skattereduktionen får sammanlagt uppgå till högst 75 000 kronor för ett beskattningsår. Den preliminära skattereduktionen för sådant hushållsarbete som anges i 67 kap.13 a och 13 b §§inkomstskattelagen (1999:1229) får uppgå till högst 50 000 kronor för ett beskattningsår. Lag (2020:1069).

Prop. 2008/09:77: I första stycket andra punkten anges att i de fall arbetsgivaravgifter för hushållsarbete redovisas i en förenklad skattedeklaration tillgodoräknas

 • HFD 2013:87:Köpare av hushållsarbete, som betalat resterande del av vad arbetet kostat efter det att Skatteverket avslagit utförarens begäran om utbetalning, har ansetts kunna få skattereduktion när domstol ändrat Skatteverkets beslut.

I vilken ordning olika belopp ska tillgodoräknas

18 §  Preliminär skattereduktion ska tillgodoräknas i den ordning som belopp enligt 17 § första stycket 1 och 2 registreras av Skatteverket.

Skatteverkets meddelande till köparen

19 §  Skatteverket ska så snart som möjligt skriftligen meddela köparen av hushållsarbetet om

 1. beslut enligt 11 § om utbetalning,
 2. beslut enligt 14 § om återbetalning, och
 3. belopp motsvarande redovisade arbetsgivaravgifter i fråga om sådan ersättning för hushållsarbete som har redovisats i en förenklad arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 4 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

[S2]Meddelandet ska innehålla uppgifter om

 1. namn, adress och, om sådant nummer finns, organisationsnummer, personnummer, samordningsnummer eller motsvarande registreringsnummer för utföraren eller annan mottagare som avses i 13 § första stycket,
 2. utbetalt belopp till eller återbetalt belopp från respektive utförare eller annan mottagare som avses i 13 § första stycket, och
 3. den totala preliminära skattereduktionen som tillgodoräknats köparen enligt 17 §, och hur stor del av denna skattereduktion som avser sådant hushållsarbete som anges i 67 kap.13 a och 13 b §§inkomstskattelagen (1999:1229).

[S3]Skatteverket ska på begäran av köparen lämna denne ett särskilt meddelande om den totala preliminära skattereduktionen som tillgodoräknats enligt 17 §. Det ska framgå av meddelandet hur stor del av denna skattereduktion som avser sådant hushållsarbete som anges i 67 kap.13 a och 13 b §§inkomstskattelagen. Lag (2020:1069).

Prop. 2008/09:77: Av paragrafen framgår att Skatteverket så snart som möjligt ska meddela köparen av hushållsarbetet om beslut om utbetalning och återbetalning samt belopp motsvarande redovisade arbetsgivaravgifter i fråga om ersättning för hushållsarbete. Genom en sådan ordning ges den skattskyldige möjlighet att fortlöpande få uppgift om den skattereduktion som han har tillgodoräknats. Han ges även möjlighet att ifrågasätta gjorda eller vägrade utbetalningar. Vilka uppgifter som ett sådant meddelande ska innehålla ...

Utredning

20 §  Den som begär utbetalning enligt 8 § eller underrättar Skatteverket om felaktig utbetalning enligt 13 § ska ge Skatteverket tillfälle att granska underlaget för utbetalning eller återbetalning och lämna de uppgifter som behövs för granskningen.

Tillfälle att yttra sig

21 §  Ett ärende får inte avgöras till nackdel för utföraren eller annan mottagare som avses i 13 § första stycket utan att denne har fått tillfälle att yttra sig i ärendet. Om det är uppenbart obehövligt, behöver den som ärendet gäller inte få tillfälle att yttra sig.

[S2]Om ett ärende har tillförts uppgifter av någon annan, får det inte avgöras utan att den som ärendet gäller har underrättats om uppgifterna och fått tillfälle att yttra sig över dem.

[S3]Andra stycket gäller inte om

 1. avgörandet inte är till nackdel för den som ärendet gäller,
 2. uppgiften saknar betydelse eller om det av någon annan anledning är uppenbart obehövligt att den som ärendet gäller underrättas och får tillfälle att yttra sig,
 3. det finns risk att en underrättelse skulle göra det avsevärt svårare att genomföra beslutet i ärendet, eller
 4. avgörandet inte kan skjutas upp.

[S4]Underrättelseskyldigheten gäller med de begränsningar som följer av 10 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2014:1458).

Ränta

22 §  Kostnadsränta tas ut på sådant belopp som enligt 14 § ska betalas tillbaka efter beslut av Skatteverket. Räntan beräknas från den dag beloppet betalades ut till och med dagen för Skatteverkets beslut enligt 14 §.

[S2]Kostnadsränta beräknas efter en räntesats som motsvarar basräntan enligt 65 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

[S3]Om det finns särskilda skäl, får Skatteverket helt eller delvis efterge kravet på ränta. Lag (2011:1426).

 • HFD 2017:46:När hushållsarbete som ger rätt till skattereduktion har utförts till fast pris har arbetskostnaden ansetts uppgå till det belopp som återstår sedan det debiterade beloppet reducerats med sådana utgifter som inte får räknas in i underlaget för skattereduktion (I). Arbetskostnad som inte har kunnat beräknas på ett tillförlitligt sätt har uppskattats till ett skäligt belopp (II). Skatteförfarandelagens ersättningsregler har inte ansetts tillämpliga i mål och ärenden enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete.

Verkställighet, anstånd och betalningssäkring

23 b §  Om återbetalning enligt denna lag inte görs i rätt tid, ska fordran lämnas för indrivning. Regeringen får meddela föreskrifter om att indrivning inte behöver begäras för ett ringa belopp.

[S2]Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Vid indrivning får verkställighet ske enligt utsökningsbalken.

[S3]I fråga om återbetalning enligt denna lag gäller vad som sägs om betalningssäkring i 46 kap.2, 57 och 922 §§, 68 kap. 1 §, 69 kap.1318 §§ och 71 kap. 1 §skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2020:1069).

Överklagande

24 §  Skatteverkets beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2014:1458).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete

Förarbeten
Rskr. 2008/09:184, Prop. 2008/09:77, Bet. 2008/09:SkU20
Ikraftträder
2009-07-01

Lag (2009:539) om ändring i lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete

Förarbeten
Rskr. 2008/09:246, Prop. 2008/09:178, Bet. 2008/09:SkU32
Omfattning
ändr. 2, 19, 22 §; ny 9 a §

Lag (2011:1426) om ändring i lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
 2. Bestämmelserna om ränta i 22 § tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013. För ränta som hänför sig till tid dessförinnan gäller i stället bestämmelserna om ränta i 19 kap.skattebetalningslagen (1997:483).
Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr. 8, 17, 19, 22 §§
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2014:1458) om ändring i lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
 2. Bestämmelserna i 8, 9, 12 och 24 §§ i den nya lydelsen tillämpas första gången på begäran om utbetalning som avser arbete som har betalats av köparen efter den 31 mars 2015.
 3. Den upphävda paragrafen gäller dock fortfarande för begäran om utbetalning som avser arbete som har betalats av köparen före den 1 april 2015.
 4. Bestämmelsen i 23 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på begäran om utbetalning som lämnas efter den 31 januari 2015.
 5. Om det finns särskilda skäl får Skatteverket medge befrielse från skyldigheten enligt 8 § andra stycket att lämna begäran elektroniskt. Befrielse får medges för högst sex månader från den dag beslut om befrielse fattats. Ansökan om befrielse ska göras senast den 30 april 2015.
Förarbeten
Rskr. 2014/15:42, Prop. 2014/15:10, Bet. 2014/15:SkU7
Omfattning
upph. 10 §, rubr. närmast före 10 §; ändr. 7, 8, 9, 12, 21, 23, 24 §§, rubr. närmast före 23 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2015:777) om ändring i lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
 2. Lagen tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2015.
Förarbeten
Rskr. 2015/16:51, Prop. 2015/16:1, Bet. 2015/16:FiU1
Omfattning
ändr. 7, 17, 19 §§
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2019:451) om ändring i lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.
 2. Bestämmelserna i 7 och 17 §§ i den nya lydelsen tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2018.
 3. Bestämmelsen i 19 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på meddelanden som lämnas till köparen efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2018/19:247, Prop. 2018/19:89, Bet. 2018/19:SkU20
Omfattning
ändr. 7, 17, 19 §§
Ikraftträder
2019-07-01

Lag (2020:1069) om ändring i lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
 2. Lagen tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020.
 3. Bestämmelserna i 23 och 23 a §§ tillämpas första gången på beslut om återbetalning avseende en begäran om utbetalning som har lämnats efter den 31 december 2020.
Förarbeten
Rskr. 2020/21:63, Prop. 2020/21:1
Omfattning
upph. rubr. närmast före 23 §; nuvarande 23 § betecknas 23 b §; ändr. 7, 9, 17, 19 §§; nya 23, 23 a §§, rubr. närmast före 23 §
Ikraftträder
2021-01-01