SKVFS 2010:23

Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:38) om periodisk sammanställning

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2010:23

Mervärdesskatt

Utkom från trycket

den 17 december 2010

1

Skatteverkets föreskrifter

om ändring i Skatteverkets föreskrifter

(SKVFS 2009:38) om periodisk sammanställning;

beslutade den 13 december 2010.

Skatteverket föreskriver med stöd av 65 § skattebetalnings-

förordningen (1997:750) att 6 § i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS

2009:38) om periodisk sammanställning ska ha följande lydelse1.

6 § Vad som sägs i 5 § gäller inte om överföringen

− avser en vara som ska omsättas ombord på fartyg, luftfartyg eller

tåg under persontransport med avgångsplats i ett EU-land och an-

komstplats i ett annat EU-land,

− är ett led i omsättning av en tjänst som utförs åt den som för över

varan och tjänsten avser arbete i det andra EU-landet på den överförda

varan. Detta gäller under förutsättning att transporten av varan avslutas

i det andra EU-landet och att varan sedan arbetet utförts skickas

tillbaka till den i Sverige som har överfört varan,

− görs för att den överförda varan ska användas för omsättning av

tjänster i ett annat EU-land och varan därför ska användas tillfälligt i

det andra EU-landet,

− görs för att den överförda varan tillfälligt, i högst två år, ska an-

vändas i det andra EU-landet,

− görs i samband med omsättning av en vara till ett annat EU-land

som är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 30 a § mervärdes-

skattelagen (1994:200) eller som är omsatt utomlands enligt 5 kap.

3 a § mervärdesskattelagen (export),

− görs i samband med omsättning av en vara som transporteras

från Sverige till ett annat EU-land och som är omsatt i det andra EU-

landet enligt 5 kap. 2 a § mervärdesskattelagen,

− avser gas, el, värme eller kyla som omsätts i det andra EU-landet

på villkor som motsvarar de som anges i 5 kap. 2 c eller 2 d §

mervärdesskattelagen.

1 Partier som har ändrats har markerats med kantstreck.

SKVFS 2010:23

2

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2011.

På Skatteverkets vägnar

INGEMAR HANSSON

Gunilla Hedwall

(Rättsavdelningen, enhet 2)